up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله علف کشها PDF
QR code - علف کشها

علف کشها

علفهاي هرز از تاثيرات زندگي اجتماعي بشر است. انسان معاصر مفهوم علف هرز را به صورت يک گياه ناخواسته در يک مکان توصيف نموده است. چند ميليون انسانهاي اوليه مي توانستند به سادگي بر روي زمين زندگي کنند اما امروز نزديک ۶ ميليارد انسان ، غذا و پوشاک و تفريح و فضاي کافي براي زيستن مي خواهند و ما اگر بخواهيم براي کليه انسانهاي زنده غذاي کافي تهيه بکنيم، تقريبا تمامي اراضي قابل کشت مورد نياز خواهد بود.
با ازدياد جمعيت و کمي ميزان عرضه غذا ، هر جريب از اراضي حاصلخيز بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و تلفات محصول توسط علفهاي هرز قابل تحمل نخواهد بود. انقلاب مکانيکي روشهاي کشاورزي را بطور کامل تغيير داد و اکنون انقلاب شيميايي آن را به سوي قله هاي جديد کارايي به پيش مي برد. بخش اصلي انقلاب شيميايي استفاده از علف کشها جهت کنترل گياهان نامطلوب است.
● تقسيم بندي علف کشها
بسياري از مواد شيميايي با خواص مختلف به حوزه کنترل شيميايي علفهاي هرز راه يافته اند. تلاش فراوان جهت يافتن ترکيبات مسموم کننده گياهان در طي ۲۵ سال گذشته منجر به افزايش زيادي در تعداد علف کشهاي موجود شده است. علف کشها را مي توان به چند روش تقسيم بندي کرد.
● طبقه بندي شيميايي علف کشها
علف کشهاي معدني:
از اين علف کشها مي توان به اين موارد اشاره کرد: سولفات مس ، هگزا فلورات ، اسيد سولفوريک ، اتيلن دي آمين مس ، بورات و ...
علف کشهاي آلي:
آليفاتيکها ، آميدها ، بنزوئيکها ، دي نيتروآنيلينها ، دي فنيل اترها ، نيتريل ها ، فنوکسي ها و ... از اين دسته هستند.
● طبقه بندي بر اساس نحوه مصرف
۱) مصرف بر روي برگها:
نيتروفن ، پاراکوت ، پروپانيول ، آسولام ، دالايون و باربان
۲) مصرف بر روي خاک:
آلاکر ، بوتام و متازول ، ورنوليت و ...
● عکس العمل گياهان نسبت به علف کشها
علف کشها ، تغييرات متعددي را در رشد و ساختمان گياه موجب مي گردند. حدود اين تغييرات از بازدارندگي محض رشد ، تا ناهنجاريهاي فاحش مورفولوژي مي باشد. اين مواد ممکن است بر گل گياه تاثير گذاشته، يا اينکه فقط اندامهاي خاصي را تغيير دهند. اثرات علف کشها ممکن است از يک گونه گياهي به گونه ديگر متفاوت باشد. ولي اختلافات بين گندميان و گياهان پهن برگ متداول است.
بايد به خاطر داشت که تغييرات بيوشيميايي بر تغييرات قابل رويت در رشد و ساختمان گياه مقدم مي باشند. علف کشها باعث تغيير در تقسيم سلولي ، طويل شدن سلول و تمايز بافتها و همچنين باعث فساد سلولي و بافتي مي شوند. اين تغييرات موجب ممانعت از رشد ، آويختگي برگها ، اثرات ظاهري ، زردي برگها ، سفيد برگي و بافت مردگي شده و تشکيل کوتيکول را کاهش مي دهد و نيز باعث تغيير شکل اندامها و غشاي پلاسمايي مي گردند.
● جذب علف کشها توسط اندامهاي گياهي
جذب و انتقال علف کشها از جمله مهمترين مسائل مورد توجه متخصصين علفهاي هرز است. زيرا هر ترکيب شيميايي براي اينکه بتواند به عنوان يک علف کش موثر واقع شود بايد وارد گياه شده و به محل عمل خود انتقال يابد. محل مصرف علف کش نقش مهمي در جذب و انتقال آن دارد.
● جذب برگي
علف کشهايي که بر روي برگ مصرف مي شوند قبل از اينکه به فضاي بين سلولي برسند بايد از بين ترکيبات مختلف با ساختمانهاي گوناگون عبور کنند. اين مسير شامل لايه کوتيکولي ، ديواره سلولي و غشاي سلولي مي باشد. لايه کوتيکولي مهمترين مانع در مسير جذب است.
● جذب بوسيله اندامهاي زير زميني
تعداد زيادي از علف کشها به سهولت توسط ريشه ، ساقه هاي در حال خروج از خاک و ساير اندامهاي زير زميني گياهان جذب مي شوند. ريشه هاي جوان نيز نظير برگها موانع مشابهي را که شامل کوتيکول ، ديواره سلولي و غشاي سلولي مي باشند، در مقابل علف کشها قرار مي دهند. البته بر اساس سرعت جذب و مقدار ماده جذب شده به نظر مي رسد که کوتيکول ريشه نسبت به کوتيکول برگ به مراتب نفوذ پذيري بيشتري در مقابل علف کشها داشته باشد. محل اصلي ورود علف کشها بين ۵ تا ۵۰ ميليمتري بالاتر از نوک ريشه است.
● انتقال علف کشها
بعد از اينکه فرايند جذب کامل شد، انتقال علف کشها به محل عمل آن مهمترين پديده فيزيولوژيکي از نقطه نظر نحوه عمل علف کشها مي باشد. علف کشها در درون گياه از طريق سيستمهاي سيم پلاستي و آپوپلاستي انتقال مي يابند. سيستم آپوپلاست مجموعه بهم پيوسته فضاهاي بين سلولي ، ديواره هاي سلولي و آوندهاي چوبي تکامل يافته است و نوعي محيط غير زنده محسوب مي شود. سيستم سيم پلاست مجموعه بهم پيوسته پروتوپلاسم درون گياه را دربرمي گيرد که شامل سيتوپلاسم هر يک از سلولها ، شبکه ارتباطي داخلي اين سلولها يعني پلاسمودسماتا و آوندهاي آبکش مي باشد. اين سيستم محيط زنده در نظر گرفته مي شود.
● سرنوشت مولکولي علف کشها در گياهان عالي
گياهان عالي آرايش مولکولي علف کشها را توسط طيف متنوعي از واکنشهاي شيميايي تغيير مي دهند، گر چه در اغلب موارد اين واکنشها بوسيله آنزيمهاي خاص کاتاليز مي شوند ولي به نظر مي رسد که بعضي از آنها غير آنزيمي باشند. در اکثر موارد آنزيم يا آنزيمهاي خاصي که در اين امر دخالت دارند، هنوز استخراج و خصوصيت يابي نشده اند. معلوم شده است که انواع واکنشهاي زير با ترکيباتي که بطور طبيعي در گياهان ايجاد مي شوند در تجزيه علف کشها در گياهان عالي دخالت دارند: اکسيداسيون ، احيا ، هيدروليز ، هيدروکسيلاسيون ، دهالوژناسيون ، دآميناسيون ، دکربوکسيلاسيون.

● رقابت علف هاي هرز و تاثير زمان حذف آنها علفهاي هرز براي استفاده از نور، مواد غذايي و آب با گياه چغندرقند رقابت مي کنند و در اراضي فارياب و ديمي که ا ...

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. در دهه ۱۸۹۰ ميلادي در فرانس ...

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. مصرف علف کش ها در اواخر قرن ...

سرطان پستان سالانه افزايشي به ميزان ۱ الي ۲ درصد نشان مي دهد و آلوده كننده هاي محيطي از جمله آفتكشها درافزايش بروز اين نوع سرطان نقش عمده اي دارند. ▪ ...

ريشه كلمه آزولا يوناني است به معني «در خشكي مردن». وجه تسميه آن هم شايد به خاطر محل زندگي اين گياه باشد چرا كه آزولا وابسته به آب است و به طور كلي مرط ...

● واژگان فيزيولوژي گياهي: علم مطالعه ي ساختارهاي گياهي. اکولوژي: بوم شناسي مطالعه ي محيط زندگي. ژنتيک: شاخه اي از علم زيست شناسي است که درباره ي انتق ...

علفهاي هرز اجزاي مهم اکوسيستمهاي زراعي هستند که به منظور استقاده بيشتر و يهتر از منابعي مانند : خاک، آب، مواد غذايي و نور با گياهان زراعي به طور مستقي ...

● کنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند يک روش اوليه جهت کنترل علف هاي هرز، کشت چغندرقند، در سالهاي متوالي بود. رومر (۱۹۷۲) گزارش داد که ...

دانلود نسخه PDF - علف کشها