up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله علفهاي هرز PDF
QR code - علفهاي هرز

علفهاي هرز

علف هاي هرز در مزارع برنج

در مزارع برنج بخصوص در برنج زارهاي شمال ايران، علاوه بر آفات و بيماريها ، علفهاي هرز نيز خسارت زيادي به اين گياه وارد مي کنند. اين گياهان با استفاده از آب و مواد غذايي و اشغال قسمتي از زمين زراعي موجب کاهش عملکرد برنج گرديده و ارزش اقتصادي و غذايي آن را پايين مي آورند.بنابراين اگر به موقع و به طور دقيق و کامل با آنها مبارزه نشود ، خيلي زود سطح شاليزار را اشغال کرده و برنج را از بين مي برند.(۱)
علفهاي هرز:
علف هرز گياهي است که بطور ناخواسته خارج از مکان اصلي روييده است. علف هرز ممکن است يک ساله يا دو ساله ويا دائمي باشد وبصورت خود رو در مزارع رشد کرده و رقيب اصلي گياهان کشت شده مي باشد و از لحاظ قدرت حياتي مقاومت بيشتري نسبت به نباتات زراعي از خود نشان مي دهد. براي مثال رشد قاشق واش در مزرعه برنج، علف هرز محسوب مي شودچون قاشق واش به صورت خود رو در جايي رشد ونمو کرده که کشت آن با هدف کشاورز همسو نبوده است.
طبقه بندي علفهاي هرز مزارع برنج:
طبقه بندي علفهاي هرز براساس فصل رويش، طول رويش و نوع گياه، شکل ظاهري(مرفولوژي)، نوع محل رويش، بومي و مهاجر بودن، نوع زياني که به محصول وارد مي کنند، فيزيولوژي گياه هرز صورت مي گيرد.
علفهاي هرز مزارع برنج از لحاظ شکل ظاهري (مورفولوژي) به باريک برگها(تک لپه ايها) و پهن برگها(دو لپه ايها) تقسيم مي شود:
الف- علفهاي باريک برگ:
گياهان هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهاي موازي بوده و تعداد اجزاي گل در آنها سه يا مضربي از سه مي باشد اين دسته از علفهاي هرز در زمان جوانه زدن غالبا يک لپه توليد کرده و به فرايند بعدي ادامه حيات مي دهند مانند:اويارسلام (با نام محلي :چور،چکا،گالي،جلي)، قياق(با نام محلي:ارداله)، سوروف( با نام محلي: وازمل،زرا،وازمبيل،کل دمه) ، بند واش يا سگ واش
ب- علفهاي هرز پهن برگ:
علفهاي هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهايي منشعب بوده و تعداد اجزاي گل درآنها ۴، ۵ و يا مضربي از آنها است. جوانه زدن در اين دسته از علفهاي هرزبا دو لپه و يا دو برگ بذري آغاز شده که در موقع کنترل شيميايي با اين دسته از علفهاي هرز قابل توجه مي باشد. از اين گروه قاشق واش (قاشک يا بارهنگ آبي) و تير کمان آبي، شبدر آبي،عدسک آبي، علف ارزني، آزولا،سل واش،جلبکهاي
علفهاي هرز مزارع برنج را مي توان از نظر طول دوره زندگي به سه دسته تقسيم نمود:
الف- علفهاي هرز يکساله:
اين علفها کليه فرايند زندگي آنها در طي يکسال يا کمتر از آن طي مي شود. علفهاي هرز يکساله دوره رشد را با بذر آغازودر پايان دوره با تشکيل بذر کامل مي شوند مانند: سوروف(وازمل)
ب-علفهاي هرز دو ساله:
علفهاي هرزي که دوره زندگي خود را طي دو سال مي گذرانند، در سال اول رشد رويشي خود را کامل کرده و با اندوخته غذايي در سال دوم توليد بذر نموده و سپس به ادامه حيات خاتمه مي دهند.
ج- علفهاي هرز چند ساله:
اين گروه از گياهان پس از توليد مثل از بين نمي روند بلکه جند ين سال متمادي به زندگي خود ادامه مي دهند که براي کنترل اين دسته از علف ها احتياج به هزينه بيشتري است.مثل اويار سلام، مرغ، قياق يا ذرت خوشه اي، ترشک.
علفهاي هرز مزارع برنج از نظر نحوه تکثير به دو گروه تقسيم مي شوند:
الف- تکثير جنسي: در اين روش باتلاقي گرده گياه نر ومادگي سبب توليد بذر مي گردد و بقاي علف هرز را تضمين مي کند.
ب- تکثير غير جنسي: در اين روش ازدياد گياهان بدون دخالت اندام نر و مادگي، با ريزوم (قياق) ، غده(اويارسلام) ، پياز (پياز وحشي ، سورنجان) و... صورت مي گيرد(۲)
روشهاي مبارزه با علفهاي هرز مزارع برنج:
براي مبارزه و از بين بردن علفهاي هرز در شاليزارها، معمولا برنجکاران به روشهاي مختلف اقدام مي نمايند:
الف - پيشگيري:
قبل از اينکه علفهاي هرز در برنج زار رشد ونمو نمايد، بهتر است از ورود بذر آنها به مزارع جلو گيري شود و براي اين کار اقدامات زير لازم مي باشد:
• بذري که براي کاشت بکار مي رود بايستي کاملا پاک و بوجاري شده و فاقد هر گونه بذر علف هرز و بذور غير تيپ (دلک) باشد.
• در موقع انتقال نشاء به زمين اصلي علف هرز همراه با نشاء علف هرز به زمين اصلي وارد نشود.
• براي آنکه بذر علفهاي هرز توسط آب منتقل نگردد، هميشه بايد مسير جويها را از وجود اين علفها پاک کرد. (۱)
• حتي الا مکان بايد مانع ورود حيوانات به اين محل شد، چون در پاييز فضولات و پاهايشان آلوده به بذر علف هرز است که در بهار سبز خواهند شد.
• توصيه مي شود که کشاورزان از قسمتهاي عاري از بيماري و عاري از علف هرز اقدام به بذر گيري کنند تابذري بدون علف هرز و سالم و مرغوب داشته باشند. (۳)
• از ورود وسايل آلوده به بذر (ماشين آلات هاي مانند کمباين وخرمن کوب ) به مزرعه جلوگيري بعمل آيد.
• از باقي گذاشتن علفهاي هرز که توسط وجين از زمين خارج شده اند در داخل مزارع خود داري شود.(۱)
• محل احداث خزانه سال آينده را در موقع وجين از علف هرز کاملا پاک نگهداشته و نبايد گذاشت تا علف هرزي باقي مانده و توليد بذر نمايد.
• بعداز برداشت محصول محل خزانه سال آينده را با کاه و کلش آتش زده تا بذر و بوته هاي علف هرز کوچک باقي مانده در محل خزانه سال آينده از بين برود.
• در صورت بارندگي ويا هر دليل ديگري که نتوان محل خزانه سال آينده را آتش زد بايد بوته هاي علف هرزي که باقي مانده اند از زمين کند تا بعد از برداشت محصول اين بوته ها بعلت شرايط مساعد پيش آمده رشد نکرده و بذر ندهند و پس از اين عمليات بايد اطراف محل خزانه سال آينده را مرز کشي نمود تا هرز آب مناطق بالا دست وارد محل خزانه نشود.
ب- مبارزه زراعي :
• عمليات و مراحل مختلف آماده کردن زمين اصلي برنج در صورتي که بموقع و به طور دقيق انجام شوند در کم کردن و يا از بين بردن علفهاي هرز تأثيري زيادي خواهند داشت. در صورتي که شخم اول در پاييز انجام شود موجب از بين رفتن بذر سوروف شده و از طرف ديگر،چنانچه شخم عميق و با فاصله انجام گيرد سبب مي گردد که بذر علفهاي هرز در عمق زياد خاک قرار گرفته و جوانه آنها قادر به خروج از خاک نباشد( ۳ و۱).
• غرقاب کردن شاليزار نقش مهمي در کنترل علفهاي هرز برنج دارد(۳). در صورتي که زمين را در اول بهار، قبل از کاشت و بعد از کاشت نشاء به صورت غرقاب آبياري نمايند، وجودآب زياد در داخل کرتها موجب کاهش رشد علفهاي هرز بخصوص سوروف شده و از اين راه کمک زيادي به کم شدن علفهاي هرز خواهد شد(۱). حتي در فصل غير زراعي چنانچه تنظيم آب خوب انجام گيرد مي تواند در کنترل علفهاي هرز دائمي موثر واقع شود. در تنظيم عمق آب بايد دقت شود که سطح آب خيلي پايين نباشد. شاليزار صاف و تسطيح شده باشدبطوريکه از بعضي نقاط آن خشکي بيرون نزند. خصوصا ۳ الي ۴ هفته بعداز نشاء کاري شاليزار به تناوب خشک نشود تا علف هرز فرصت جوانه زدن پيدا نکند. با تنظيم آب به عمق ‍‍۱۰ سانتيمتر اكثر علفهاي هرز از بين مي روند. سطح آب بايستي متناسب با رشد گياه برنج حداکثر تا ۱۰ سانتيمتري بالا بيايد. وحتي براي مصرف علف کشها فقط در صورت تنظيم آب با عمق مناسب مي تواند موثر باشند.
• نشاء کاري برنج شرايطي را فراهم مي کند که نشاءها بهتر بتوانند با علف هاي هرز رقابت کنند.زيرا نشاءها در هنگام کشت حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتيمتر طول دارند در حالي که علفهاي هرز در ابتداي رويش هستند. بنابراين روش کشت نشايي يک روش مبارزه با علف هرز نيز محسوب مي گردد.(۳)
ج – مبارزه مکانيکي:
از بين بردن علفهاي هرز مزارع برنج به وسيله کارگر(وجين) رايجترين و متداول ترين روش مبارزه با علفهاي هرز مي باشد. وجين شاليزار در بيشتر مناطق شمال ايران به وسيله دست انجام شده و بندرت توسط ماشينهاي وجين کن دستي صورت مي گيرد. (۱)
وجين عمو ما در دو نوبت، نوبت اول ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از نشاء کاري و نوبت دوم حدود ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از نشاء کاري است که با دست و يا پا بوسيله نيروي انساني زن ومرد انجام مي گيرد. معمولا در وجين اول ۱۵ تا ۲۰ نفر روز و در وجين دوم ۱۰ تا۱۲ نفر روز در هکتار مورد نياز است. اين روش امتيازات زيادي نسبت به روشهاي ديگر به ويژه روش شيميايي دارد. اولا هيچ علفي در برابر اين روش مقاومت نشان نمي دهد زيرا هنگام وجين هر نوع علف هرز از يکساله تا دائمي پهن برگ يا نازک برگ توسط دست جمع آوري و يا مدفون مي شوند. ثانيا براي محيط زيست و حفظ تعادل طبيعي کاملا بي ضرر است. ثالثا با دست کشيدن در سطح خاک تهويه و خروج گازهاي زيان آور امکان پذير شده و اکسيژن بيشتري در اختيار ريشه ها قرار مي گيرد. رابعا استفاده از نيروي انساني داخل کشور خريد مواد شيميايي خارجي را منتفي مي سازد و از نظر صرفه جوئي ارزي فوق العاده مفيد مي باشد. از معايب وجين دستي اين است که پر زحمت و مستلزم نيروي انساني زيادي است. بنابراين توصيه مي گردد يکبار وجين دستي ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از مصرف علف کشها در برنامه کار گنجانده شود تا با تلفيق روش شيميايي و مکانيکي بتوان شاليزار را عاري از علف هرز نگه داشت.(۳)
ح – کنترل بيولوژيک :
استفاده از دشمنان طبيعي تا سطح قابل قبول اقتصادي که در حال حاضر با وجود روشهاي شيميايي ، زراعي و مکانيکي رونق چنداني ندارد.
خصوصياتي که يک عامل بيولوژيک بايد داشته باشد عبارتند از :
براي گياه برنج زيان آور نباشد، قادر به توليد مثل سريع باشد ، بايستي مقاوم بوده وقادر به حفظ موازنه جميعت خود با علفهاي هرزباشد، با شرايط محيطي ميزبان سازگار باشد، از گزند دشمنان و عوامل بيماري دور باشد.
ماشک شمالي علف هرز برنج را کنترل مي کند. دو عدد غاز وحشي و يا ۰۰ ۳ عدد اردک علفهاي هرز يک هکتار برنج را کنترل مي کند. (۴)
د- روش شيميايي:
يکي از آسانترين و موثر ترين و کم هزينه ترين روشهاي کنترل علف هرز ، روش شيميايي است. علت تمايل کشاورزان از علف کش :
• علفكش باعث كاهش دفعات عمليات شخم مخصو صا در زمان كاشت مي شود.
• علف کشها تلاش عملي انسان يعني وجين دستي که کار طاقت فرسايي است را کاهش مي دهد .
• در بازار به مقدار کافي موجود است و قيمت مناسبي نسبت به هزينه کارگري دارد. علاوه بر مقرون بصرفه بودن در کنترل علف هاي هرز سمج مثل قياق و بند واش موفق است. (۴)
در دو زمان مي توان سموم شيميايي را مصرف کرد: الف- قبل از بذر پاشي ب- بعد از بذر پاشي
البته لازم بذکر است که معمولا يک هفته بعد از نشاء کاري بهترين موقع است. (۳ )
علف کشها در کشاورزي امروزي به دودسته كلي تقسيم مي شوند:
۱ – علف کشهاي عمومي: ترکيبات شيميايي هستند که براي از بين بردن کليه گياهان در مزارع زراعي و باغي و اراضي غيرزراعي مصرف مي شوند. مانند گليفوزيت( رانداپ) ، پاراکوآت( گراماکسون)و...
۲ – علف کشهاي انتخابي: ترکيبات شيميايي هستند که با غلظت معيني جهت از بين بردن نوعي خاص از گياه در زراعت فرموله شده و در شرايط مطلوب پس از مصرف اثر منفي روي گياهان زراعي ندارد.مانند تو- فور- دي (D – ۴ – ۲ )، بوتا کلر(ماچتي)
طريقه مصرف علف کش:
بطور کلي علف کشها در زراعت به دو طريق مصرف مي گردند:
۱ - روي شاخ و برگ گياه
۲ - ديگري در خاک پاشيده مي شوند. علف کشهايي که بصورت مايع روي اندامهاي هوايي گياه پاشيده مي شوند به دو صورت، يکي به روش تماسي و ديگري به روش سيستماتيک( يعني علف کش مورد نظر زماني روي شاخ وبرگ پاشيده مي شود از طريق اندامهاي هوايي جذب و سپس به درون گياه راه پيدا مي کند.پس از وارد شدن به شيره گياه به تمام قسمتهاي حساس گياه منتقل و او را از بين مي برد. ) باعث مرگ گياهان مورد نظر مي شوند. علف کشهايي که در خاک جهت کنترل علفهاي هرز مصرف مي شوند، مي توان آنها را قبل از زراعت يا قبل از جوانه زدن علفهاي هرز در مزرعه مصرف کرد.
علف کشها از نظر حرکت به سه دسته تقسيم مي شوند :
۱ – علف کشهاي که حرکت محدود دارند؛ اين قبيل علف کشها را روي شاخ وبرگ پاشيده و به آنها علف کشهاي تماسي گويند(۲ ). البته اين علف کشها بخشهاي زير زميني را از بين نمي برد مانند: پرو پانيل و بنتازون (با زا گران ) (۳)
۲- علف کشهايي که از طريق آوند آبکشي و همچنين در بعضي از گياهان که ريشه هاي رونده دارند به دو صورت جذب مي گردد. اين گونه علف کشها براي کنترل علفهاي هرز يکساله ، دو ساله و چند ساله قابل استفاده مي باشند. در حقيقت استفاده اصلي اين علف کشها وقتي است که هدف از بين بردن تمامي اندامهاي گياه بخصوص اندامهاي زير زميني باشد. مانند گليفوزيت(رانداپ ) ، تو فور دي(۲) و لونداکس وستاف (۳).
۳ – علف کشهايي که از طريق آوندهاي چوبي حرکت مي کنند و خاصيت تاثير پذيري دارند ،(۲)مانند لونداکس و ستاف(۳) .
* لونداکس ۶۰ % (بن سولفورون متيل) و سينو سولفورون (ستاف) هر دو هم از طريق ريشه و هم از طريق انامهاي هوائي گياه جذب مي شوند. بعد از جذب از طريق اندامهاي چوبي و آبکشي از تقسيم سلولهاي مريستمي جلوگيري مي کنند.چون اين گروه از علف کشها پس از جذب در گياه برنج برنج به سرعت خنثي مي شوند ضمن انتخابي عمل نمودن از درجه سميت کمتري براي جانداران خونگرم برخوردار است.
انواع علف کشهاي رايج براي مزارع برنج :
علف کشهاي مصرفي براي علف هرز سوروف :
۱- رونستار (اگزا ديازون ):
پس از آنکه زمين براي نشاء کاري آماده شد يعني يک تا دو روز قبل از نشاء کاري به مقدار ۳ تا ۴ ليتر در هکتار بکار برده مي شود. البته بعد از نشاء کاري تا موقعي که سوروف هنوز دو برگي نشده باشد مي توان آنرا بکار برد(معمو لا يک هفته بعد از نشاء کاري بهترين زمان مصرف علف کش است). پس ا زمصرف بايد ۳ روز از ورود و خروج آب جلو گيري بعمل آورد. بايد توجه داشت که مزرعه نبايستي بيش از حد غرقاب باشد زيرا سبب خفگي و سو زانندگي نشاء مي شود. هنگام مصرف علف کش مي بايست حداقل حدود يک سوم نشاء ها روي آب باشد.
اين علف کش به صورت قطره پاش مصرف مي شود. روي سر پوش قوطي هاي اين سم سه سوراخ تعبيه شده است که با در دست داشتن قوطي وارد مزرعه شده به فاصله ۲تا ۵ ۲ متر (۷ قدم ) از مرز کناري در خط مستقيم حرکت نموده و هر دو قدم يکبار قوطي را به چپ و راست تکان داده ودر موقع برگشت به فاصله ۴ تا ۵ قدم از مسير رفت عمل سمپاشي ( قطره پاشي ) را ادامه تا علف کش بصورت يکنواخت همه جا پخش گردد.
۲ – بنتيو کارپ (ساترن ) :
اگر چه بهترين موقع مصرف اين علف کش هم يک هفته بعد از نشاء کاري است، اما ترجيحا بعد ا ز نشاء کاري تا دو برگه شدن سوروف مي باشد. البته مي توان قبل از نشاء کاري هم آن را مصرف کرد.
مقدار مصرف آن در قبل از نشاء کاري حدود ۷ ليتر و بعد از نشاء کاري ۵ تا ۶ ليتر است.
۳ – بو تا کلر (ماچتي ) :
زمان مصرف آن مانند ساترن يک هفته بعد از نشاء کاري است. مقدار مصرف آن ۳ تا ۴ ليتر در هکتار است.
۴ – مولينيت (اوردرام ):
موقع مصرف اين سم يک هفته بعد از نشاء کاري و قبل از دو برگه شدن سوروف (وازمل) مي باشد. چون اين علف کش داراي حلاليت زياد در آب بوده و به سرعت تبخير مي شود بايستي بلافاصله پس از مصرف مزرعه را غر قاب کرده و ۳ تا ۴ روز از خروج آب جلو گيري نموده و در صورت کاهش آب مجددا مزرعه را غرقاب نماييم.
مو لينيت را مي توان بصورت قطره پاش و سمپاش مصرف کرد. در صورت مصرف قبل از نشاء کاري بايد بلافاصله بطور سطحي با خاک مخلوط شود.
مقدار مصرف آن ۶ ليتر در هکتار است.
۵ – پروپانيل :
برخلاف علف کشهاي بالا علف کش تماسي بوده و از طريق برگ جذب مي شودو بخشهاي زير زميني را ازبين نمي برد. موقع مصرف اين علف کش زماني است که حداکثر سوروفها سبز شده و به مرحله ۳ تا ۴ برگي رسيده باشند. مصرف اين سم بصورت سمپاشي مي باشد ونمي توان آنرا بصورت قطره پاش مصرف کرد. يک تا دو روز قبل از سمپاشي مي بايست آب مزرعه را خالي نموده تا همه سوروفها از آب خارج شده و در معرض سم قرار گيرند وهم فرصتي باشد تا بذر موجود در خاک سبز کرده و با علف کش تماس يابد. در مقع سمپاشي بايد دقت شود که محلول سم با تمام سوروفها تماس حاصل نمايد. پس از سمپاشي تا ۲۴ ساعت آب مزرعه همچنان قطع و سپس آبياري گردد. چنانچه تا ۸ ساعت بعد از سمپاشي بارندگي شود اثر سم از بين ميرود.
مقدار مصرف ۱۰ تا ۱۵ ليتر در هکتار است.
لازم به تذکر است مصرف اين علف کش بعداز نشاء کاري چندان توصيه نمي شود زيرا سبب زردي برگها مي شود.
علف کشهايي که براي جگنها و پهن برگها مصرف مي شودعبارتند از:
۱ – بنتازون (بازاگران):
اين علف کش تماسي بوده و در مرحله ۳ تا ۵ برگي علف هرز و پس از خالي کردن مزرعه از آب با سمپاش پاشيده مي شود. مقدار مصرف آن ۳ تا ۵ ليتر در هکتار مي باشد.
۲ – تو فو ردي :
علف کشي هورموني است و مقدار مصرف آن ۱ تا۵ ۱ است.
۳ – لونداکس ۶۰ % (بن سولفورون متيل ):
بصورت قطره پاش مصرف مي شود. مقدار مصرفي آن ۵۰ تا ۷۰ گرم را در۴ تا۵ ليتر آب حل کرده و براي يک هکتا ر قابل مي باشد.
۴ – سينو سولفورون (ستاف):
اين علف کش بصورت قطره پاش مورد مصرف قرار مي گيرد. و مقدار ۱۰۰ تا ۱۲۵ گرم آن را در ۴ تا۵ ليتر آب حل نموده و قطره پاش مي کنند.در موقع قطره پاش بايستي مزرعه داراي ۳ تا ۴ سانتيمتر آب باشد.
علف کشهايي که بر روي هر سه گروه علفهاي هرز( پهن برگها، نازک برگها، جگنها) موثر است :
• سان رايس پلاس و مقدار مصرف اين سم ۳ ليتر در هکتارو زمان مصرف قبل و بعد از نشاء کاري است.
• ريفيت( پر تيلا کلر) و مقدار مصرفي آن ۲ تا ۵ ۲ ليتر در هکتار وزمان مصرف آن ۳ تا ۵ روز بعد از نشاء کاري است.
• تاپ استار ( اکساديارژيل) ومقدار مصرفي اين سم ۳ تا ۵ ۳ ليتر در هکتار وزمان مصرف آن قبل از نشاءکاري است و بعلت اثر سوزانندگي بالاي تاپ استار به هيچ وجه بعد از نشاء کاري توصيه نمي گردد (۴ و ۳).

● رقابت علف هاي هرز و تاثير زمان حذف آنها علفهاي هرز براي استفاده از نور، مواد غذايي و آب با گياه چغندرقند رقابت مي کنند و در اراضي فارياب و ديمي که ا ...

رويش گياه در محلي غير از محل اصلي خود ، گياه ناخواسته ، گياهي با ارزش منفي و سرانجام گياهاني که با گياهان کشت شده زندگي مي‌کنند. تعاريف مربوط به علف ه ...

مقدمه تکثير گياهان هرز به دو طريق جنسي و غيرجنسي صورت مي‌گيرد در انتشار و گسترش گياهان هرز چند ساله تکثير به طريق رويشي يا غيرجنسي نقش بسيار مهم دارد. ...

مقدمه بعضي از گياهان هرز با وجود آن که از گروه پيدازادان هستند به صورت انگل يا نيمه انگل ديده مي‌شوند. گياهان هرز انگل مانند چشم بلبلي ، دارواش ، گل ج ...

ريشه كلمه آزولا يوناني است به معني «در خشكي مردن». وجه تسميه آن هم شايد به خاطر محل زندگي اين گياه باشد چرا كه آزولا وابسته به آب است و به طور كلي مرط ...

علفهاي هرز برنج و آفات مهم برنج: اين علفها شامل سوروف ، اويار سلام ، قاشق واش ، تير كمان آبي ، بندواش ، سل واش و …….. ميباشند كه هزينه مبارزه با اين ع ...

اين علفها شامل سوروف ، اويار سلام ، قاشق واش ، تير کمان آبي ، بندواش ، سل واش و …….. ميباشند که هزينه مبارزه با اين علفها بخش اعظمي از اقتصاد کشاورزي ...

برنج يکي از گياهان مخصوص کاشت در نواحي مرطوب استوايي و مناطق نسبتا“ گرم و معتدل است و در مناطقي که بارندگي ساليانه حدود ۱۰۰۰ ميليمتر است ، بخوبي از خو ...

دانلود نسخه PDF - علفهاي هرز