up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله علفهاي هرز گندم PDF
QR code - علفهاي هرز گندم

علفهاي هرز گندم

تغيير روش شخم باعث كنترل علفهاي هرز گندم ميشود

بررسيها نشان داده است كه اگر روش شخم از مركز به محيط مزرعه انجام شود ضمن جلوگيري از انتشار و انتقال بذرهاي علفهاي هرز حاشيه به داخل مزرعه، باعث كنترل آنها ميشود.
علفهاي هرز داراي ويژگيهاي خاصي هتسند كه آنها را از گياهان زراعي جدا ميكند. اين ويژگيها عبارتند از:
۱) قدرت رقابت:
علفهاي هرز در جذب آب، نور و مواد غذايي با گندم رقابت ميكنند و معمولا اين رقابت به نفع علفهاي هرز است، زيرا زودتر جوانه زده، سبز ميشود. در مزارعي كه شدت آلودگي به علفهاي هرز زياد است، معمولا علايم ضعف، كمبود و تشنگي مشهود است. علفهاي هرز علاوه بر رقابت مستقيم، با ترشح مواد سمي در خاك باعث مختل شدن رشد گندم ميشود.
۲) توليد مثل:
علفهاي هرز از ميزان توليد بذر بالايي برخوردارند و به راحتي به ساير نقاط انتشار پيدا ميكنند. براي مثال يك بوته يولاف وحشي ۲۵۰ بذر و خردل وحشي تا سه هزار بذر توليد ميكند. به علاوه علفهاي هرز چندساله توان تكثير غيرجنسي را نيز دارند.
۳) تحمل شرايط نامساد:
بذرهاي علفهاي هرز شرايط نامساعد محيطي را به راحتي مختل ميكنند و با داشتن پوسته سخت و مقاوم قادرند خود را در مقابل يخبندان، گرما، آتشسوزي و رطوبت بالا حفظ كنند. در صورت خورده شدن توسط حيوانات در دستگاه گوارش آنها نيز قوه ناميه خود را حفظ و پس از مساعد شدن شرايط، قادر به جوانهزني است.
۴) دوره خواب:
بذرهاي علفهاي هرز داراي دوره خواب (ركود) است و پس از شكسته شدن اين دوره جوانهزني صورت ميگيرد. اين جوانهزني، همه بذرها را دربرنميگيرد، بلكه با مساعد شدن شرايط محيطي تعدادي از بذرهاي موجود در خاك سبز ميشود و بقيه آنها در خاك باقي ميماند و ذخيره بذر خاك را طي ساليان آِنده تشكيل ميدهد، بنا بر اين مبارزه مطلوب به طور مستمر و پيدرپي در زمانهاي مناسب ضروري است به صورتي كه مانع بلوغ علفهاي هرز و ريزش بذرهاي ديد در مزرعه شد.
علاوه بر صفات ذكرشده، بذرهاي علفهاي هرز در محصول، موجب ناخالصي و كاهش كيفيت گندم نيز ميشود. براي مثال وجود بذر چچم در گندم سبب ميشود كه پس از مصرف آرد و نان، مصرفكنندگان دچار مسموميت شوند. بعضي علفهاي هرز مانند گلرنگ وحشي و پيچك باعث مزاحمت در برداشت گندم و آلودگي محصول در انبار ميشود.
● انواع علفهاي هرز گندم :
علفهاي هرز مزارع گندم به دو دسته پهن برگ و باريك برگ تقسيم ميشود.
الف) علفهاي هرز پهن برگ:
علفهاي پهن برگ به دو دسته علفهاي هرز يكساله و دايمي تقسيم ميشود. علفهاي هرز يكساله مانند: كيسه كشيش، خردل وحشي، گندمك، مياگرام، شلمي، ازمك، شقايق، خاك شير و ماشك. علفهاي هرز دايمي مانند: شيرينبيان، خار شتر، تلخه و پيچك صحرايي.
علفهاي هرز باريك برگ:
بيشتر علفهاي هرز بريك برگ مزارع گندم متعلق به تيره گندميان (گرامينه) بوده و در مراحل ادامه رشد شباهت زيادي به گندم دارند. عمدهترين آنها شامل يولاف وحشي، علف خوني، چچم، دمروباهي كشيده، جوموشي، علف پشمكي و چاودار است.
▪ روشهاي كنترل علفهاي هرز مزارع گندم
كنترل علفهاي هرز به دو طريق زراعي و شيميايي امكانپذير است.
ب) كنترل زراعي:
مناسبترين روش كنترل علفهاي هرز انجام عمليات زراعي است كه با روشهاي زير امكانپذير است:
▪ رعايت تناوب زراعي مانند كشت گندم پس از گياهان وجيني (آفتابگردان، ذرت، حبوبات، نباتات علوفهاي)
▪ شخم به موقع در سال آيش قبل از بهگلرفتن علفهاي هرز يكساله در اوايل بهار
▪ رعايت تراكم مناسب مزرعه گندم
▪ استفاده از بذر خالص و عاري از بذرهاي علفهاي هرز (بذر مادري – بذر گواهيشده)
▪ هيرم زمين قبل از كاشت با يك يا دو بار آبياري و شخم زمين
▪ كنترل مكانيكي (در مزارعي كه آلوده به علفهاي هرز كلهاي است ميتوان به صورت مكايكي آنها را معدوم كرد.)
▪ عدم استفاده از كود دامي تازه (به دليل فراواني بذر علفهاي هرز زنده در آن) و استفاده از كود دامي كهنه و پوسيده.
ج) كنترل شيميايي:
كنترل شيميايي در صورتي انجام ميشود كه مزرعه داراي آلودگي بيش از اندازه معين باشد. نكات مورد توجه در اين روش عبارتند از:
▪ نوع علفكش بايد با توجه به شناخت دقيق علفهاي هرز استفاده شود.
▪ ميزان و زمان مناسب سمپاشي مدنظر قرار گيرد.
▪ نوع سمپاشي و نازل با توجه به امكانات و وسعت مزرعه تعيين شود.
سمپاش پشتي با عرض كار ۵ ۱ متر به ميزان ۳۰۰ ليتر محلول در هر هكتار با وسعت كم قابل استفاده است. سمپاش پشتي تراكتور بومدار با عرض هشت تا ۱۲ متر و نازلهاي تيجت با سرعت سه تا شش كيلومتر در ساعت د رمزارع بزرگتر كاربرد دارد. بايد دقت شود كه ارتفاع سمپاش از سطح زمين ۵۰ سانتيمتر براي كنترل شيميايي علفهاي هرز باريكبرگ ميتوان از علفكشهاي ايلوكسان (۵ ۲ ليتر در هكتار) پوماسوپر (۲ ۱ – ۸ ۰ ليتر در هكتار)، تاپيك (۹ ۰ – ۶ ۰ ليتر در هكتار) و آونج (چهار ليتر در هكتار) استفاده كرد.
براي كنترل شيميايي علفهاي هرز پهنبرگ از علفكشهاي گرانستار (۲۰ – ۱۵ گرم در هكتار) و پاردنر (۵ ۲ – ۲ ليتر در هكتار) استفاده ميشود.

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

● گندم ▪ کشت گندم در ابتداي هر کشتي بايد زمين را آماده نماييم . نکته مهم در آماده سازي بستر بذر با توجه به اينکه گندم به نشست خاک در بعد از رويش فوق ا ...

کمبود پس مانده هاي گياهي،کلوخه و زبر خاک بر سطح خاک مي تواند يک تهديد فرسايش بادي خطرناک را بوجود آورد و مطرح سازد. سيستم خاکورزي حفاظتي در پاسيفيک نو ...

علفهاي هرز اجزاي مهم اکوسيستمهاي زراعي هستند که به منظور استقاده بيشتر و يهتر از منابعي مانند : خاک، آب، مواد غذايي و نور با گياهان زراعي به طور مستقي ...

● کنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند يک روش اوليه جهت کنترل علف هاي هرز، کشت چغندرقند، در سالهاي متوالي بود. رومر (۱۹۷۲) گزارش داد که ...

● معرفي گونه کنترل گر بيولوژيک گونه خانواده راسته بلدرچين قرقاول ماکيان سانان Coturnix coturnix Phasianidae Galliformes بلدرچين معمولي يک ...

کليه عملياتي را که در فاصله جوانه زدن بذر تا برداشت محصول انجام مي گيرد عمليات داشت مي گويند. اين مرحله عبارت است از: آبياري, تنک کردن, واکاري, خاک دا ...

دانلود نسخه PDF - علفهاي هرز گندم