up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله علفهاي هرز يكساله PDF
QR code - علفهاي هرز يكساله

علفهاي هرز يكساله

علفهاي هرز باغات پسته

ازجمله علفهاي هرز دائمي باغات پسته مي توان به خارشتر ، شيرين بيان ، تلخ بيان ، جغجغه ، كنگر و گلرنگ وحشي اشاره نمود كه گياهان اراضي باير بوده و بيشتر در باغهايي رويش دارند كه عمليات خاك ورزي و شخم درآنها به خوبي انجام نشده و فواصل آبياري درآنها منظم نيست . علفهاي هرز هريز و قياق ابتدا به صورت لكه اي درباغها ظاهر مي شوند ، انتشار اين علفها از طريق ريزومها و ساقه ها قطع شده توسط ادوات كشاورزي صورت مي گيرد . ترشحات سمي ريزومها موجب ضعف درختان و رشد كم درختان شده و وجود اين علفها رطوبت مناسب جهت رشد ونمو عوامل بيماري زا را در اطراف طوقه درختان بوجود مي آورد . علف هرز گزپيچ ( علف خرس ) درصورت عدم كنترل داخل شاخه ها پيچيده ، با بالارفتن از آنها به شكل چتري روي درختان را پوشانده ، مانع رسيدن نور كافي به درختان و خشكيدن آنها مي شود . انتشار اين گونه به آهستگي انجام شده و قطع وكندن آن در اوايل ظهورش درباغات از انتشارش جلوگيري مي كند . علفهاي هرز يكساله اسفناج باغي ( سلمه چنار ) ، جارو ، سلمه ، كاسني و ترشك در جذب آب و موادغذايي با درختان رقابت كرده ، پناهگاه آفات شده و دربرداشت محصول ايجاد اخلال مي نمايند . علفهاي هرز يكساله چسبك ، جوموشك ، خارخسك و توق و جو وحشي در عمليات داشت و برداشت مشكل ايجاد مي كنند . علفهاي هرز ني ، حلفه ، بارهنگ ( كاردي ) و شيرنرم بيشتر در كانالهاي آبياري و اطراف آنها رشد و درعمليات آبياري و آبرساني اخلال ايجاد مي كنند . علفهاي هرز شور كاكلي ، زارقو ، اسفند و پنيرك ميزبان واسط سنهاي پسته بوده و بايستي قبل از هجوم سنها به باغ از بين برده شوند تا از تكثير و خسارت سنها جلوگيري شود . علفهاي هرز ازمك ( موكو ) و خارشتر ميزبان كنه هاي خانواده اريوفيد هستند ، كنه ها روي اين گياهان تكثير و توسط باد به روي درختان پسته انتشار مي يابند . انگل سس درختي نيز بصورت لكه اي گاهي در باغات پسته ظاهر مي شود . اندامهاي سس داخل درختان پيچيده و موجب خشكيدگي شاخه مي گردد چيدن ، جمع آوري و سوزاندن اندامهاي سس قبل از مرحله گلدهي از انتشار آن جلوگيري مي كند . علفهاي هرز يكساله ، دوره زندگي خود را ازجوانه زدن ، رشد كردن ، به بذررفتن تا مردن را در كمتر از يكسال كامل مي كنند ، كنترل آنها آسان ، ولي بدليل فراواني بذر خفته و انتشار بوسيله بذر و رشد سريع در واقع بيش از كنترل علفهاي هرز دائمي هزينه بر است . علفهاي هرز دوساله ، دوره زندگي خود را در دوسال كامل مي كنند . سال اول ، ابجاد رزت و رشدبرگي كرده و در سال دوم به گل و بذر رفته و بعدا مي ميرند . اين گياهان براي گل دادن به يك دوره سرما نياز دارند . در دوره رزت و رشد برگي به روشهاي كنترل و سموم علفكش حساس تر هستند . تعداد كمي گونه در اين گروه قراردارند مانند كنگر وحشي ، زلف پير ، هويج وحشي و گل ماهور . علفهاي هرز دائمي بيش از دو تا چندين سال زندگي مي كنند ، تعدادي از آنها توسط بذر و تعدادي توسط اندامهاي رويشي خزنده مانندد ريشه هاي خزنده ، ساقه هاي خزنده روزميني (استولون) و ساقه هاي خزنده زيرزميني (ريزوم) تكثير مي يابند . علفهاي هرز دائمي گل قاصدك ، ترشك ، كاردي و بارهنگ كبير توسط بذر و علف هاي هرز دائمي هريز ( مرغ ) ، ني ، قياق ، شورمرغ ، حلفه ، كنگر صحرايي ، خارشتر ، شيرين بيان ، جغجغه ، ازمك ، گزپيچ ، و پيچك صحرايي توسط اندام رويشي خزنده تكثير مي شوند . كنترل علفهاي هرز دائمي خزنده بسيار مشكل است . چنانچه قسمتهاي هوايي آنها از بين برود ، رشد مجدد توسط اندامهاي زيرزميني انجام مي شود . مبارزه تلفيقي زراعي ، شخم عمقي مكرر همراه با جمع آوري اندامهاي رويشي و كاربرد علفكشها در كنترل آنها موثر مي باشد . بطوركلي 121 گونه علف هرز از باغات پسته جمع آوري و شناسايي شده كه ازميان آنها حدود 20گونه علف هرز دربيش از 50 درصد باغات وجود دارند و به عنوان علفهاي هرزعمومي باغات پسته شناخته شده و به شرح زير مي باشند : مرغ ( هريز ) ، خارشتر ، شيرين بيان ، تلخه ، اسفند ( دشتي ) ، شور ، پيچك صحرايي، اسفناج باغي ( سلمه چنار ) ، چسبك ( دوستو ) ، زارقو ، ازمك ( موكو ) ، بارهنگ ( كاردي ) ، كاهوك ، جو وحشي ، سلمك ، هفت بند ، شيرنرم ، خارخسك ، جغجغه و قياق گونه هاي علف هرز غالب در باغات پسته از ميان گونه هاي فوق در درجه اول ، هريز ، خارشتر و اسفناج باغي مي باشند . در درجه دوم گونه هاي غالب عبارت از پيچك صحرايي سلمك ، هفت بند ، شور ، شيرين بيان ، تلخه ، چسبك و زارقو هستند . با توجه به علف هاي هرز عمومي و غالب باغات پسته مي توان نتيجه گرفت كه درباغات پسته بيشتر علفهاي هرز زمينهاي باير مانند خارشتر و شيرين بيان و علفهاي هرز مقاوم به شوري مانند زارقو و شورمرغ و سلمه و علفهاي هرز مقاوم به كم آبي مانند اسفناج باغي ، اسفند و جغجغه و خارخسك رويش دارند .
روشهاي كنترل علفهاي هرز :
1- قطع مكرر در فواصل كوتاه مدت ، بهترين زمان براي قطع علفهاي هرز در زمان بين رشد كامل برگ و ظاهر شدن گلها در اواسط تا اواخر بهار . 2- سوزاندن : براي از بين بردن علفهاي هرز كانالهاي آبياري و خيابانها 3- شخم : شخم عميق زمستانه 4- آبياري منظم و كوددهي درون چالكود . 5- روشهاي بيولوژيك 6- روشهاي شيميايي و كاربرد علفكشها : تعدادي از علفكشهاي عمومي قابل استفاده در باغات پسته عبارتند از :
گلي فوزيت ( رانداپ ) : به صورت اسپري برگي و جذبي بكار مي رود بايستي روي درختان پاشيده نشده ، حين سمپاشي فشار دستگاه پائين بوده و محلول علفكش هنگام خروج از نازل پرفشار نباشد و در روزهاي گرم با درجه حرارت بالا كه خطر بخارشدگي در ميان رديف درختان وجود دارد بكار نرود . غلظت مصرفي 10 ليتر درهكتار مي باشد. برروي علفهاي هرز دائمي و يكساله يا دوساله موثر مي باشد .
پاراكوات ( گراماكسون ) : علفكشي تماسي بوده و اغلب بلافاصله چند ساعت پس از كاربرد موجب پژمردگي و خشك شدن سريع برگها مي شود بهترين نتيجه را كاربرد پيش از غروب در مقايسه با صبح يا نيمروز بدست داده است . جهت كنترل علفهاي هرز يكساله قبل از گلدهي بكار مي رود نسبت كاربرد 5 ليتر در هكتار مي باشد هنگام كاربرد نبايستي روي برگ درختان و پاجوشها پاشيده شود .
هالوكسي فوپ اتوتيل ( گالانت ) :براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ دائمي مانند هريز ( مرغ ) قياق و بسياري از كشيده برگهاي يكساله بكار مي رود . علف كشي انتخابي بوده و برروي علف هاي هرز پهن برگ و درختان پسته تاثير ندارد . نسبت كاربرد 4 ليتر در هكتار مي باشد .

● رقابت علف هاي هرز و تاثير زمان حذف آنها علفهاي هرز براي استفاده از نور، مواد غذايي و آب با گياه چغندرقند رقابت مي کنند و در اراضي فارياب و ديمي که ا ...

رويش گياه در محلي غير از محل اصلي خود ، گياه ناخواسته ، گياهي با ارزش منفي و سرانجام گياهاني که با گياهان کشت شده زندگي مي‌کنند. تعاريف مربوط به علف ه ...

مقدمه تکثير گياهان هرز به دو طريق جنسي و غيرجنسي صورت مي‌گيرد در انتشار و گسترش گياهان هرز چند ساله تکثير به طريق رويشي يا غيرجنسي نقش بسيار مهم دارد. ...

مقدمه بعضي از گياهان هرز با وجود آن که از گروه پيدازادان هستند به صورت انگل يا نيمه انگل ديده مي‌شوند. گياهان هرز انگل مانند چشم بلبلي ، دارواش ، گل ج ...

ريشه كلمه آزولا يوناني است به معني «در خشكي مردن». وجه تسميه آن هم شايد به خاطر محل زندگي اين گياه باشد چرا كه آزولا وابسته به آب است و به طور كلي مرط ...

علفهاي هرز برنج و آفات مهم برنج: اين علفها شامل سوروف ، اويار سلام ، قاشق واش ، تير كمان آبي ، بندواش ، سل واش و …….. ميباشند كه هزينه مبارزه با اين ع ...

اين علفها شامل سوروف ، اويار سلام ، قاشق واش ، تير کمان آبي ، بندواش ، سل واش و …….. ميباشند که هزينه مبارزه با اين علفها بخش اعظمي از اقتصاد کشاورزي ...

برنج يکي از گياهان مخصوص کاشت در نواحي مرطوب استوايي و مناطق نسبتا“ گرم و معتدل است و در مناطقي که بارندگي ساليانه حدود ۱۰۰۰ ميليمتر است ، بخوبي از خو ...

دانلود نسخه PDF - علفهاي هرز يكساله