up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله عسل و عفونت هاي مقاوم PDF
QR code - عسل و عفونت هاي مقاوم

عسل و عفونت هاي مقاوم

مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک

عسل و عفونت هاي مقاوم
افزايش بار مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک سبب توجه به تمامي جانشين هاي درماني احتمالي حتي جانشين هاي قديمي شده است. عسل به عنوان ميکرب کش، در طب عامه معروف است و مقالات مربوط به تاثير عسل (و قند گرانوله) در درمان زخم هاي عفوني به گذشته باز مي گردد.
پژوهشگران با حمايت دولت و صنعت، خواص ضدميکربي عسل «طبي» را مورد تحقيق قرار داده اند، اين عسل توسط زنبور در خانه هاي سبز بسته توليد شده است. در بررسي هاي آزمايشگاهي فعاليت باکتريسيدال، از يک محلول ۴۰% عسل استفاده شد که به کشته شدن تمام ايزولاهاي باکتريال مورد آزمايش از جمله استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين، اشريشيا فسيوم مقاوم به ونکومايسين و ميکرب هاي گرم منفي مقاوم به چند دارو منتهي گرديد. ۴۲ داوطلب سالم از پچ هاي پوستي آغشته به عسل استفاده کردند و روي آن به مدت ۲ روز با پلي يورتان پوشانده شد. در مقايسه با پچ هاي پوستي شاهد (بدون عسل و با پلي يورتان) در همان داوطلبان، پچ هاي پوشيده از عسل غالباً از نظر باکتري داراي نتايج کشت منفي بودند.
● پردنيزولون در نقرس حاد
طي يک بررسي اخير در بيماران مبتلا به نقرس حاد، استفاده از پردنيزولون خوراکي موثرتر از ايندومتاسين و بهتر از آن تحمل شده است. اين يافته ها، پرسش زير را به ذهن آورده است: چگونه مي توان پردنيزولون را با داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي مقايسه کرد که ممکن است قدرت کمتري داشته و نيز نسبت به ايندومتاسين از سميت کمتر برخوردار باشند؟
پژوهشگران تعداد ۱۲۰ بيمار تصادفي شده ي مبتلا به آرتريت حاد نقرسي و بدون مورد عدم استعمال NSAID را تحت درمان با پردنيزولون خوراکي (۳۵ ميلي گرم در روز) يا ناپروکسن (۵۰۰ ميلي گرم دو بار در روز) به مدت ۵ روز قرار دادند. تمامي بيماران توسط پزشکان مراقبت اوليه، ظرف ۲۴ ساعت از شروع اوليه و شناسايي بلورهاي منوسديم اورات در مايع سينوويال و يک معضل علامت دار در هر بيمار ارجاع شده بودند. تجويز پردنيزولون و ناپروکسن برحسب امتياز درد که به فاصله ي ۱۲ ساعته با اشل آنالوگ ديداري ثبت مي شد سبب رفع ميزان مشابه درد شد. عوارض خطرناک در حداقل بود و ميزان بروز آن در دو گروه مشابه بود. تمامي بيماران در پيگيري هفته ي سوم، رفع کامل نشانه ها را گزارش دادند.
● گلوله نقره اي و IBD
مدارکي حاکي از ايجاد بيماري التهابي روده (IBD) در نتيجه ي عدم تعادل ظريف نسبت ميان دوگروه باکتري هاي روده گردآوري شده است:ميکرب هاي همزيست روده که بالقوه پاتوژنيک هستند ولي به طور طبيعي پاتوژنيک نيستند pathobiont) ها (و آنهايي که داراي آثار حفاظت کننده هستند (symbiontها).
پژوهشگران با استفاده از دوتکنيک مستقر، در موش ها IBD به وجود آوردند: تجويز يک ماده ي شيميايي از راه رکتوم که سبب پيدايش IBD يا ورود باکتري پاتوبيونت (همراه ياخته هاي CD۴+ عامل) در روده مي شود. اين پژوهشگران سپس نشان دادند که وارد کردن باسيلوس فراژيليس که سيمبيونت انساني است همزمان با وارد کردن عامل ايجادکننده ي IBD از بروز IBD جلوگيري مي کند. اين تاثير حفاظتي به علت وجود يک پلي ساکاريد در کپسول باسيلوس فراژيليس به وجود مي آيد. اين ملکول سبب تحريک توليد اينترلوکين ۱۰ مي شود که يک سايتوکين ضدالتهابي است.
● هيپوترمي در تروماي سر
نتايج بررسي هاي حيواني و بررسي هايي که شامل تعداد محدود کودکان بوده حاکي از آن است که ممکن است با استفاده از هيپوترمي پس از تروماي وارده به سر، پيامدهاي نورولوژيک بهبود يابند. طي يک کارآزمايي بين المللي، پژوهشگران ۲۲۵ کودک تصادفي شده (سن ۱ تا ۱۷سال)ي دچار صدمه ي تروماتيک مغز را تحت درمان هيپوترمي (درجه حرارت مري ۵ ۳۲ درجه سانتي گراد (به مدت ۲۴ ساعت ) قرار دادند که ظرف ۸ ساعت پس از شروع صدمه آغاز مي شد، عده اي هم تحت مراقبت معمول قرار گرفتند (نورموترمي).
۶ ماه پس از ترخيص، پيامد نامطلوب (ناتواني شديد، حالت نباتي دائمي يا مرگ) در گروه هيپوترمي بيشتر از گروه نورموترمي بود. ميزان مرگ و مير در گروه هيپوترمي بيش از گروه شاهد بود.
● سن ريه در سيگاري ها
مصنفان بازبيني Cochrane نتيجه گرفته اند که تدارک نتايج سنجش خطر زيست طبي براي افراد سيگاري مانند تراز کربن منوکسايد بازدمي و نتايج اسپيرومتري سبب افزايش سرعت توقف سيگار نمي شود. آيا بهتر نيست نتايج اسپيرومتري را براساس «سن ريه» ارتباط دهيم؟ براي پاسخ به اين مساله، محققان به صورت تصادفي شده به تعداد ۵۶۱ سيگاري (سن بيش از ۳۵، به طور متوسط ۱۷ سيگار در روز) نتايج اسپيرومتري را به صورت سن ريه (سن شخص سالم با همان نتيجه) يا به صورت عدد خام FEV۱ بدون توضيح بيشتر عرضه کردند. به تمامي شرکت کنندگان توصيه شده بود سيگار را ترک کنند و درمانگاه هاي ترک سيگار با آنها تماس گرفتند.
بعد از يک سال، ميزان ترک سيگار (براساس غلظت کربن منوکسايد و نمونه هاي بزاق) در گروه شاهد به طور قابل توجه پائين تر از گروه مداخله بودند. جالب آن که، در ۸۹ نفر (۱۶%) از شرکت کنندگان تشخيص تازه ي بيماري انسدادي ريه داده شد.
● درمان وابستگي الکل
ميزان نوروترانسميترهاي وابسته به استرس درافراد وابسته به الکل بالا است. يکي از اين نوروترانسميترها، ماده ي P است که با پيوستن به گيرنده اي موسوم به گيرنده ي نوروکينين ۱ يا (NK۱R) داراي اثر فيزيولوژيک مي شود.
يک گروه چندمليتي، موش هايي به وجود آورده اند که ژنNK۱R در آنها حذف شده است. در مقايسه با موش هايي با ژن طبيعي NK۱R، در موش هاي حذف شده به طور مشخص مصرف ارادي الکل کاهش يافته و نيز با الکل به آساني آرام مي گيرند.
به اين ترتيب، اين گروه يک کارآزمايي شاهددار تصادفي شده شامل ۵۰ بيمار بستري انجام داده است که تحت درمان وابستگي الکل بوده و ميزان اضطراب شان زياد بوده است. يک گروه از داروي LY۶۸۶۰۱۷ استفاده کرده اند که به NK۱R پيوسته و آن را غيرفعال مي کرد و گروه ديگر از دارونما استفاده نمودند. تمامي بيماران به مدت يک هفته بستري و به طور کامل زيرنظر بودند. زماني که تصاوير نوشابه هاي الکلي به بيماران نشان داده مي شد، بيماراني که از دارو استفاده کرده بودند به طور مشخص عطش مصرف الکل را فرو مي نشاندند و ميلي به مصرف نداشتند ولي در گروه دارونما اين ميل و عطش موجود بود. زماني که چالش با تست معتبر شده ي ايجاد استرس انجام مي شد، در بيماران تحت درمان با دارو، عکس العمل کورتيزول و فعاليت متابوليک (با استفاده از اسکن تصويرسازي تشديد مغناطيسي) در مناطق درگير با استرس مغز کاهش يافته بود. آثار خطرناکي ضمن استفاده از دارو به دست نيامد.
● ختنه و احتمال STI
ختنه سبب حفاظت در برابر عفونت HIV مي شود ولي فقط بعضي بررسي ها نشان داده است که اين عمل سبب حفاظت در برابر ساير آلودگي هاي منتقله از راه نزديکي نيز مي گردد. طي يک همنواي تولد ۴۹۹ مرد داراي تجربه ي جنسي، محققان به صورت آينده نگر ميزان STI گزارش شده توسط افراد را در سن ۲۱، ۲۶ و ۳۲ مورد ارزيابي قرار دادند. ۲۰۱ نفر از اين مردان در سن ۳ سالگي ختنه شده بودند.
در سن ۳۲ سالگي، درصد مرداني که گزارش کردند دچار STI بوده اند ظاهراً در مردان ختنه شده و ختنه نشده مشابه بود (۴ ۲۳ و۵ ۲۳%). ميزان شيوع STI در تمام موارد STI، STI باکتريال و STI ويرال در مردان ختنه شده و ختنه نشده ي تمام سنين مشابه بود. تطبيق از نظر ويژگي هاي رفتاري اجتماعي اقتصادي يا جنسي و ساير عوامل محدودکننده به طور قابل توجه سبب تغيير نتايج نمي شد.
● غربالگري سرطان کولورکتال
انجمن سرطان و کالج راديولوژي آمريکا و نيروي کار گروه سرطان کولورکتال (شامل چندين گروه گاستروآنترولوژي) رهنمود جديدي در بزرگسالان با احتمال متوسط براي غربالگري سرطان کولورکتال انتشار داده اند. اين رهنمود برپايه ي ¸ رهنمود انتشار يافته، تهيه شده و با مقالات منتشره در ۵ سال گذشته، مقالات و خلاصه هاي چاپ نشده ي اعضاي پانل خبرگان و عقايد و آراي خبرگان تکميل شده است.
توصيه ها شامل آماده سازي يکي از موارد زير است:
▪ انجام سالانه ي آزمون خون ناپيدا در مدفوع با استفاده از گاياک
▪ آزمون سالانه ي ايمونوکيميکال مدفوع
▪ انجام سيگموئيدوسکوپي انعطاف پذير هر ۵ سال
▪ انجام تنقيه ي با ريم با کنتراست مضاعف هر ۵ سال
▪ انجام کولونوگرافي توموگرافيک کامپيوتري هر ۵ سال
▪ انجام کولونوسکوپي هر ۱۰سال
▪ آزمون DNA مدفوع ( با فاصله ي نامشخص )
اين رهنمودها انجام آزمون هايي را تشويق مي کنند که سبب تشخيص پليپ هاي آدنوماتو و نيز سرطان مي شوند (يعني ۴ فرصت راديولوژيک و آندوسکوپيک مذکور در فوق). تست DNA مدفوع اصولاً براساس اطلاعاتي توصيه شده است که حاکي از حساس بودن تست و اختصاصي بودن کمتر نسبت به FOBT است. به همين ترتيب، توموگرافي کامپيوتري توصيه شده است زيرا حساسيت و اختصاصي بودن آن قابل قياس با کولونوسکوپي سنتي است. اما اين رهنمودها همچنين حاکي از نقايص اساسي اين دو آزمون است. درهمنواهاي غربالگري، آزمون هاي موجود DNA مورد ارزيابي قرار نگرفته اند و هزينه ي اين آزمون ها بالاتر از ساير آزمون هاي مدفوع است و کثرت مناسب آزمون نامشخص است. محدوديت هاي موجود در توموگرافي کامپيوتري شامل تماس با اشعه، فقدان عمومي قرارداد شخص ثالث براي غربالگري و نتايج وابسته با عامل با تلاش هاي کيفيت مطمئن است که تاکنون رشد و توسعه نيافته است.
● استنت گذاري رگ اصلي چپ
اطلاعات اوليه و مشاهده اي حاکي از آن است که مداخله ي پرکوتانه ي کرونر با استنت گذاري در بيماران مبتلا به استنوز شريان کرونر اصلي چپ (LM) محافظت نشده مطمئن و موثر است. طي يک بررسي تصادفي شده، محققان پيامدها را در ۱۰۵ مورد از اين بيماران مورد مقايسه قرار داده اند که استنت گذاري شده يا گرافت باي پس شريان کرونر شدند. تمامي بيماران براي هر دو روش مناسب تشخيص داده شده بودند.
متوسط زمان پيگيري ۲۸ ماه بود. بهبودي اجکشن فراکشن بطن چپ بعد از ۱۲ ماه، نقطه ي پاياني اوليه در گروه PCI (۳ ۳%) بالاتر از گروه CABG (۵ ۰%)بود. ميزان بروز حوادث خطرناک بعد از ۳۰ روز در گروه PCI پائين تر از CABG بود و در گروه PCI بعد از ۱۲ ماه به سمت بهبود بقاي حيات پيشرفت مي کرد. تسکين آنژين بعد از ۶ ماه در گروه CABG بهتر از PCI بود ولي بعد از ۱۲ ماه در دو گروه مشابه بود. در گروه PCI ترومبوز استنت بروز ننمود.
● انسولين زودرس فشرده ورميسيون
هيپوگليسمي طولاني به سلول هاي بتاي لوزالمعده آسيب رسانده در پيشرفت سير ديابت نوع دوم سهيم است. در بيماراني که به تازگي ديابت آنها تشخيص داده شده است، درمان کوتاه با انسولين فشرده به يوگليسمي درازمدت تر بدون فارماکوتراپي منتهي شده است. معلوم نيست که آيا اين مزيت ناشي از حذف زودرس سميت گلوکز است يا حاصل تاثير ديگر انسولين است.
براي روشن شدن اين يافته ها، محققان به صورت تصادفي شده ۳۸۲ بزرگسال را تحت درمان با يکي از سه داروي اساسي قرار دادند. ديابت نوع ۲ در اين افراد به تازگي تشخيص داده شده بود: انفوزيون دائمي زير جلدي انسولين (CSII از طريق پمپ)، تزريقات متعدد روزانه ي انسولين (MDI که در زمان خواب از NPH و انسولين رگولار پيش از غذا استفاده مي شد) يا داروهاي خوراکي ضد ديابتي (يک سولفونيل اوره، متفورمين يا هر دو). دوز دارو بر اساس رسيدن گلوکز ناشتا و بعد از غذا به مقدار هدف عيار سنجي مي شد. ۳۰ بيمار که به حالت يوگليسمي euglycemia نرسيدند يا دچار عوارض جانبي داروها شدند از بررسي کنار رفتند. بعد از ۲ هفته با رژيم موفق، بيماران ديگر فارماکوتراپي نمي شدند مگر آنکه گلوکز خون ناشتا يا بعد از غذا از ميزان هدف بالاتر مي رفت. بخشي از اين بررسي با پشتيباني مالي کارخانه ي سازنده ي انسولين انجام شده بود.
بسياري از شاخص هاي متابوليک ميان سه گروه در ابتدا و بلافاصله پس از مداخله مشابه بود. بعد از يکسال پيگيري، رميسيون به طور قابل توجه در بيماران دو گروه انسولين بسيار بهتر از گروه داروهاي خوراکي بود.

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

بسم الله الرحمن الرحيم و اوحي ربک الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون.ثم کلي من کل الثمرات فاسلکي سبل ربک ذللا يخرج من بطونها ش ...

مقدمه زنبور عسل يکي از حشرات مفيد براي انسان است که متعلق به رده دوبالان مي‌باشد. زنبور عسل خيلي پيش از انسان در روي زمين بوجود آمده و زندگي مي‌کرده ا ...

بکرزايي نوعي توليد مثل غير جنسي است که در آن از تخمک لقاح نيافته يک فرد کامل به وجود مي آيد. اين پديده در تعداد زيادي از بي مهرگان و مهره داران شامل گ ...

بيشتر شرکتهاي مهم اصلاح نژادهاي طيور ، درکشورهاي با آب و هواي معتدل ( کانادا ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، بريتانيا و ايالات متحده) فعاليت مي کنند . با اي ...

بيماري لوک در زنبور عسل به دو صورت زير ديده ميشود: الف) لوك آمريكائي : اين بيماري خسارات زيادي رابه زنبوران وارد مي سازد ونه تنها منجربه نابودي يك كلن ...

کارشناسان و متخصصان تغذيه،عفونت هاي روده اي را از شايع ترين بيماري هايي مي دانند که کودکان و سالمندان را به عنوان آسيب پذيرترين افراد جامعه بيش از هر ...

دانلود نسخه PDF - عسل و عفونت هاي مقاوم