up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله عروسي خوبان PDF
QR code - عروسي خوبان

عروسي خوبان

احمد و فاطمه هر دو ۲۶ سال دارند اما احمد دو دست ندارد و فاطمه دو پا. احمد با دستاني که ندارد حياط خانه را آبياري مي کند، جارو مي کشد، خانه را مرتب مي کند و فاطمه هم روي صندلي چرخدار براي شوهرش آشپزي مي کند، ظرف ها را مي شويد و گردگيري مي کند....
اين زوج معلول در گوشه اي از آسايشگاه کهريزک و در شهرکي مسکوني که قطعه اي از بهشت ناميده مي شود، زندگي مي کنند؛ شهرکي که با خانه هايي يک شکل درست شده و بيش از ۴۵ زوج معلول سال هاست در آنجا سکونت دارند و زندگي مشترکشان را در سايه همدلي و صميميت سپري مي کنند.
احمد نقاشي مي کند، در معرق کاري استاد است و در اجراي تئاتر و خواندن در نوع خودش بي نظير. فاطمه هم همين طور. او هم اهل هنر است و ذوق هنري دارد. احمد از روزگار کودکي خود اين گونه مي گويد: «پدر و مادرم مرا به بهزيستي سپردند و کودکي من در شيرخوارگاه گذشت. از همان ابتدا فهميدم که جز خدا هيچ کس را ندارم اما حالا با وجود فاطمه همه چيز دارم.»
احمد دست ندارد اما حلقه ازدواجش را با زنجير به گردنش آويخته تا پيوندش را با همسرش محکم تر کند. او عاشق همسرش است و مي گويد: «۴ سال پيش، صبح يک روز پاييزي وقتي داشتم به کلاس مي رفتم فاطمه را ديدم که توي آسايشگاه روي ويلچر نشسته بود. وقار و سنگيني اش توجهم را جلب کرد و اين بود که توسط يکي از دوستانم از او خواستگاري کردم.» اما فاطمه چه چيزي در احمد ديد که به خواستگاري او جواب بله گفت؟ فاطمه مي گويد: «وقتي غرور مردانه اش را ديدم، نتوانستم جواب رد بدهم. حالا هم از اينکه در کنار شوهرم و با امکاناتي که آسايشگاه کهريزک برايمان در نظر گرفته، راحت زندگي مي کنم بسيار خوشحالم.»
احمد همه زندگي اش را سرشار از اميد مي داند؛ به ويژه از وقتي که با فاطمه عهد زناشويي بسته است. احمد مي گويد: «وقتي حتي دو تا انگشت پا داري و با آن مي تواني کار کني يا دو تا چشم داري که مي تواني زيبايي هاي زندگي را ببيني، يعني هستي و اين بودن يعني اميد.»
● معلوليت محدوديت نيست
احمد از اينکه معلول است اصلا ناراحت نيست. خودش مي گويد: «اتفاقا خيلي هم خوشحالم. احساس مي کنم پيش خدا رو سفيدم. خدا من را خيلي دوست دارد. محال است از او چيزي بخواهم و ندهد. وقتي مي دانم خدا وجود دارد و پناه من است، چرا اميدوار نباشم؟ همه مي گويند «خدا» اما من معتقدم «خود آ» کافي است تا خودت را بشناسي و يک آه از ته دل بکشي. آن وقت خيلي راحت حضورش را از نزديک حس مي کني.»
فاطمه هم گفته هاي همسرش را تاييد مي کند و ادامه مي دهد: «معلوليت شايد سخت باشد اما محدوديت نيست. البته مقوله ازدواج در افراد معلول موضوع مهم و پيچيده اي است چرا که پيدا کردن يار و همراه زندگي که شرايط تو را به عنوان يک معلول بپذيرد، بسيار مشکل است اما در زندگي مشترک خيلي از اين محدوديت ها به چشم نمي آيد و براي زن و شوهر فارغ از معلوليت شان فرصتي براي تجربه هاي تازه و لذت بخش است. از طرفي اگر زن و شوهر با وجود معلوليت که يک ويژگي مشترک هر دوي آنهاست، همديگر را درک نکنند خيلي زود به بن بست مي رسند.»
● آن روي سکه
دکتر حسين اسدي، روان شناس، معتقد است ازدواج فقط مخصوص افراد سالم و توانا نيست و افراد معلول هم در برهه اي از زندگي نياز به همدم و همراهي براي زندگي مشترک خود دارند اما متاسفانه توجه خاصي به ازدواج معلولان از سوي سازمان هاي مختلف نمي شود. وي مي افزايد: «ازدواج يک امر کاملا طبيعي و مساله تشکيل خانواده يکي از مسائل غريزي و فطري تمامي موجودات کره خاکي و پاسخگويي به يک نياز اجتماعي است و در تمامي اديان الهي و دور ه ها به اين پديده با ديده احترام و اهميت نگريسته شده است.» دکتر اسدي ادامه مي دهد: «اگر به روند زندگي هر انسان نگاه کنيم، مي بينيم که اکثر اهدافي که در زندگي دنبال مي کند به اين ختم مي شود که بتواند روزي به درجه اي از تکامل برسد و تشکيل خانواده دهد. اين حرف به اين معنا نيست که انسان زندگي مي کند تا ازدواج کند و به نيازهاي جنسي و روحي خود پاسخ دهد، چرا که تنها بخشي از ازدواج پاسخ به اين نيازهاست. ازدواج به نوعي اعلام تکامل انسان است؛ تکامل از لحاظ اقتصادي، فکري، عاطفي، جنسي و.. . که نمي توان آن را ناديده گرفت.» وي تاکيد مي کند: «يک معلول جسمي حرکتي چه از لحاظ عاطفي و چه از نظر ارگانيسم دروني بدن مانند يک انسان سالم است و در دهه سوم زندگي تمايل به انتخاب همسر در او پديدار مي شود و دغدغه اي پيدا مي کند که تا حدودي ساير دغدغه هايش را تحت الشعاع قرار مي دهد. از اين منظر ازدواج مي تواند به عنوان يک انگيزه در زندگي معلول نقش مثبت ايفا کند. در واقع پذيرش ضرورت ازدواج چه از سوي خود معلول و چه از سوي جامعه مرحله اي از تکامل اوست. به عبارتي وقتي معلول پذيرفت که مي تواند ازدواج کند، به اين باور مي رسد که آينده اي در انتظار اوست و اين آينده را بايد ساخت و ساخت آينده نيازمند پشتوانه اقتصادي، موقعيت اجتماعي، تحصيلات، شغل و... است.»
● تاثير مثبت ازدواج صحيح در زندگي معلولان
اين عضو هيات علمي دانشگاه ادامه مي دهد: «نگاه به آينده همان طور که عامل محرک هر انساني است معلول را نيز به تحرک و پويايي وا مي دارد. اينجاست که معلول از آينده و فکر کردن به آن هراس ندارد و مانند سايرين به آن مي انديشد و برايش برنامه ريزي مي کند. در عين حال، آينده محوري تاثير مثبتي در زندگي معلول مي گذارد. وقتي يک معلول پذيرفت که ممکن است مورد انتخاب قرار گيرد، به زيبايي ظاهر مي انديشد و سعي مي کند در جامعه آراسته حاضر شود. وقتي يک معلول پذيرفت که او نيز مانند ديگران مي تواند از طريق ارتباطات اجتماعي و شغلي روزمره نظر کسي را به خود جلب کند، در زمينه آداب اجتماعي مطالعه مي کند.»
● آيا معلولان بايد فقط با معلولان ازدواج کنند؟
عضو هيات علمي دانشگاه در پاسخ به اين سوال که شايد اولين سوالي است که زوج مناسب يک فرد معلول چه کسي خواهد بود، مي گويد: «اين سوال مهمي است که معلول بايد با چه کسي ازدواج کند؟ معلول يا سالم؟ بديهي است هر پاسخي که به اين سوال داده شود، بايد مورد بررسي قرار گيرد. ممکن است فردي معتقد باشد يک معلول بايد با يک انسان سالم ازدواج کند و وقتي از او بپرسيم چرا بگويد که اين انسان سالم مي تواند کاستي ها و ناتواني هاي همسرش را جبران کند و کمک حالش باشد. اينجا بايد گفت که ممکن است اين گفته در ظاهر خيلي خوب و ايده آل باشد. اما نگاه به يک همسر به عنوان يک پرستار و مراقب، نگاه خودخواهانه اي است و اين مي تواند زندگي مشترک را نابود کند. به عبارتي، وقتي فردي ازدواج مي کند يک سري نيازهاي روحي، رواني، عاطفي و جنسي دارد که مي خواهد با ازدواج به آنها پاسخ دهد و اکثر شکست هاي زندگي زناشويي هم به دليل برآورده نشدن همين نيازهاست.
حال بايد ديد در زندگي يک فرد سالم و يک فرد معلول، اين نيازها تا چه حد برآورده مي شود و اين نکته را نيز مد نظر داشت که سرکوب نيازها تهديدي است براي سلامت زندگي زناشويي.» وي يادآور مي شود: «فرد سالمي را در نظر بگيريد که با يک معلول ازدواج مي کند. اين فرد سالم خواسته هايي دارد که شايد همسر معلولش به واسطه محدوديت جسمي نتواند به خوبي آنها را برآورده کند و اين سرکوب نياز در درازمدت، آثار منفي جدي در زندگي خواهد داشت يا برعکس يک فرد معلول به واسطه زندگي متفاوت و مشکلاتي که تاکنون داشته، نيازمند کسي است که او را بفهمد، معلوليت او را درک و مشکلات يک معلول را حس کند و فقط کسي از عهده اين درک برمي آيد که خود معلوليت و محدوديت چشيده باشد. البته ممکن است عده اي بگويند آيا زندگي دو معلول با هم زير يک سقف امکان پذير است و آيا دو معلول از پس يک زندگي برمي آيند؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت که نمي توان دراين باره حکم قطعي صادر کرد که هر معلولي با هر شرايطي مي تواند با معلول ديگري ازدواج کند. در ازدواج معلولان بايد توانايي ها و ضعف هاي دو طرف سنجيده شود که آيا يکي از آنها مي تواند ضعف ديگري را جبران کند يا نه و در صورت مثبت بودن جواب، ازدواج به صلاح است ولي اگر ضعف هاي طرفين ضعف ديگري را شدت بخشد نمي توان جوازي براي اين ازدواج صادر کرد. نمونه بارز اين مقوله، زندگي مشترک احمد و فاطمه است که هر دو معلول هستند و نواقص يکديگر را هم پوشاني مي کنند.»
● پرهيز از نااميدي و روياپردازي
دکتر اسدي اضافه مي کند: «ازدواج يک معلول تصميم بسيار بااهميتي است و نبايد سطحي و به صرف تشکيل خانواده به آن نگاه کرد. در واقع معلولان بايد از دو چيز پرهيز کنند؛ نااميدي و روياپردازي چرا که اين دو نگاه افراطي و تفريطي هر دو با يک نگاه دقيق و واقع بينانه به خود از ميان خواهد رفت. البته نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت که رفع موانع ازدواج معلولان بايد توسط سازمان هاي مختلف اعم از بهزيستي، NGO ها و مسوولان امر صورت گيرد چرا که تصويب قوانين مناسب، اجراي صحيح و کارآمد و نظارت خوب بر اجراي آنها مي تواند در تسهيل ازدواج معلولان موثر باشد.
در اين بين نقش انکارناپذير خانواده ها را نمي توان ناديده گرفت زيرا خانواده افراد معلول مي توانند با فراهم کردن شرايط مناسب و تشويق افراد معلول به تشکيل خانواده نقش مهمي در روند رو به رشد ازدواج معلولان ايفا کنند و اين نقش مي تواند بسيار موثرتر از قوانين و کارهاي اجرايي دستگاه ها و سازمان هاي مختلف باشد.

●مسئله: خريد هرگونه طلا براي داماد به منظور استفاده وي جايز نيست اگر چه حلقه يا دگمه سردست يا ساعت و يا... باشد. ▪امام: استفتائات، ج ۲، ص ۸ و توضيح ال ...

شايد بتوان گفت که به طورکلي، مردان متاهل از مردان مجرد سالم ترند اما در خصوص زنان، منافع ازدواج براي سلامت کاملا بستگي دارد به سلامت ازدواج. بررسي هاي ...

به نقل از ميراث فرهنگي ... اين آيين طبق ضوابط و قوانيني كه براي آن تعريف مي‌شود حفاظت شده و در نتيجه گذر زمان از يادها و خاطرها زدوده نشود. مراسم چهار ...

دانلود نسخه PDF - عروسي خوبان