up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله عجايب هفتگانه PDF
QR code - عجايب هفتگانه

عجايب هفتگانه

عجايب هفتگانه
۱) اهرام ثلاثه مصر
سه هرم به شکل جالب با بناي عظيم در محلي به نام جيزه نزديک قاهره قرار دارنداين اهرام در قرن ۲۸ قبل از ميلاد توسط سه فرعون به نامهاي کئوس – مي کرينوس و کفرن ساخته شده اند بلندترين هرم هرمي است به نام خئوپس که ارتفاع اوليه آن ۱۴۷ متر بوده است ولي اکنون پس از گذشت حدود ۴۸ قرن بر اثر فرسايش ۱۰ متر از ارتفاع آن کاسته شده است. ضلع مورب اين هرم ۲۲۷ متر بوده و اين اثر عجيب زميني را به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع اشغال نموده است.
به نوشته هرودت ۴۰۰۰۰۰ کارگر و برده به مدت ۲۰ سال براي ساختن اين بنا به کار گرفته شده اند. حجم اوليه اين بناي عجيب دو ميليون و هفتصد هزار متر مکعب و وزني معادل ۸ ميليارد کيلو بوده است. سنگ هاي به کار رفته در اين هرم (و اهرام ديگر) را از نقاط کوهستاني بسيار دور (احتمالا از شرق رود نيل) به اين محل کرده و در ساختن اين بنا به کار برده اند.
قرار دادن اين سنگها با ابزار اوليه و تراز کردن هرم ها به اين دقيقي چگونه امکان داشته است؟ (در حال حاضر باستان شناسان به تشعشعات خاصي شبيه راديواکتيو که از برخي از سنگهاي درون اين هرم ساطع ميشود برخورده اند). راهروي ورودي هرم که يکراست بطرف شمال ميرود اگر خط فرضي از آن امتداد يابد با چند درجه اختلاف به نقطه قطب شمال منتهي ميشود (اين اختلاف درجه به علت پيدايش انحراف در محور حرکت وضعي زمين نسبت به مدار حرکت انتقالي ميباشد ). اهرام مصر در حال حاضر توسط دقيقترين و پيشرفته ترين وسايل باستان شناسي مورد تحقيق قرار گرفته اند. اين هرم ها مقبره فراعنه مصر ميباشد که به صورت موميائي شده در اين مقابر قرار داده شده اند.
۲) باغ هاي معلق بابل
تمدن بابل بر کسي پوشيده نيست شيوه هاي معماري و آثار بدست آمده چنين عظمتي را در اين سرزمين به اثبات رسانده است. برج بابل از عالي ترين نشانه هاي معماري بشري است که داراي هفت برج بزرگ با ديواره هائي از کاشي هاي منقش و درخشنده بوده است و هر برج ۲۰۰ متر ارتفاع داشته است. در نزديکي برج بابل قصر با شکوهي توسط بخت النصر پادشاه بابل ساخته شده بود با ديوارهاي آجري زرد رنگ و کف سنگفرش با مجسمه هائي تراشيده شده از سنگ به شکل شير.
با فاصله اي از همين قصر و در واقع بيرون از شهر باغ هاي معلق بابل قرار داشتند که اين باغ ها از عجايب عالم و از شاهکار هاي معماري محسوب ميشوند . اين باغها که به روايتي ۵ تراس منطبق بودند به دستور نينوس پادشاه ديگر بابل براي همسرش سميراميس در کنار رود فرات بنا گرديدند.
براي ايجاد قدرت در پايه هاي اين بنا ها از ستونهاي سنگي مربع به ضلع ۵ متر استفاده کرده بودند. طبقات به وسيله مواد خاصي عايق بندي شده بودند تا از نفوذ آب باران به طبقات زيرين جلوگيري شود. براي آبياري هر يک از طبقات (باغ ها) آب فرات را مستقيما به آنها تا بالاترين قسمت هدايت ميکردند. (با توجه به اينکه در دو طرف اين بناها کوه هائي مرتفع قرار نداشتند تا از خاصيت آرتزين استفاده شود اين امر يکي از عجايب اين بنا را نشان ميدهد) اين باغ ها (تراس هاي آن) مشرف بر رود فرات وشهر بابل بود و چشم انداز زيبائي داشت و عبور و مرور قافله ها و کاروان هاي تجاري شرق و غرب از آن مشاهده ميگرديد. اين بنا در حدود ۶۰۰ ق.م ساخته شد ولي اکنون آثاري از ساختمانهاي آن مشاهده نميشود. فقط از آجرهاي باقيمانده آن سدي طويل بر روي رود فرات بسته شده است.
۳) برج (چراغ يا فانوس) دريائي اسکندريه
اين برج در جزيره اي به نام فار در نزديکي بندر اسکندريه در مصر در درياي مديترانه فعلي بنا گرديده بود تا با آتشي که دائم در انتهاي آن روشن بود راهنماي کشتي ها باشد اين بنا در ۲۴۷ الي ۳۰۴ قبل از ميلاد به دستور بطلميوس دوم جانشين اسکندر بوسيله معماري به نام سوسترات ساخته شد. اين برج بر روي پايه اي چهار گوش که ۶۹ متر ارتفاع داشته بنا گرديده بود که خود پايه چهار گوش نيز بر روي بناي هشت ضلعي ۳۸ متري قرار داشت – برج ۹ متري ديگري نيز بر روي اين برج بنا شده بود که فانوس (آتش افروزان) دريائي بر انتهاي آن پرتو افکن بود. اين برج در سال ۱۳۷۵ ميلادي در اثر زلزله به کلي ويران گرديد و اثري از آن به جاي نماند. (يونانيها که در واقع بيان کننده عجايب هفتگانه جهان ميباشند ارتفاع اين برج را ۲۷۲ متر ذکر کرده اند ولي به نظر ميرسد که اغراق آميز باشد).
۴) مجسمه رودس
جزيره رودس در درياي اژه مديترانه در جنوب غربي کشور ترکيه واقع شده و متعلق به کشور يونان ميباشد. مردم اين جزيره در زمانهاي قديم عموما ملوان بودند و در مجسمه سازي مهارت زيادي داشتند. به نوشته مورخان در اين جزيره بيش صد مجسمه غول پيکر ساخته شده بود و عظيمترين آنها مجسمه اي برنزي بود به نام رودس که نام واقعي آن هليوس يا رب النوع خورشيد بوده است. ارتفاع اين مجسمه حدود ۴۰۰ متر بود که به سال ۲۸۰ قبل از ميلاد ساخته شد ولي ۵۶ سال بعد به علت زلزله اي شديد ويران شد (۲۲۴ ق.م)
۵) مجسمه زئوس
در اساطير يونان زئوس خداي قدرتمندي بود که با مختصر اخمي کوه را متزلزل ميکرد. بنابراين مجسمه اين الهه قدرت را در المپياي يونان به سال ۴۳۲ ق.م مجسمه ساز معروفي به نام فيدياس تراشيده. عکس اين مجسمه که از سکه هاي قديمي بدست آمده نشان ميدهد که زئوس با حالتي اخم آلود بر تخت نشسته است – تختي از عاج و آبنوس با طلا و جواهرات گرانبها . مجسمه زئوس از طلا و عاج تراشيده شده بود و تنه آن از چوب آبنوس بوده است. تاجي از طلاي خالص به شکل خار بر روي سر و مجسمه اي از الهه پيروزي را در دست راست و عصاي سلطنت را در دست چپ داشته است. ارتفاع اين مجسمه گرانبها ۱۵ متر بوده و به علت جنگ هائي که بين رومي ها و يونانيها در گرفته است از بين رفت يا در واقع غارت شد.
۶) معبد ديان (ديانا)
در قرون ۶ الي ۵ قبل از ميلاد معبد بسيار با شکوهي براي الهه ي شکار و ماده در يونان ساخته شد که جزو عجايب هفتگانه جهان شناخته ميشود. اين معبد در فضايي بطول ۱۲۷ متر و عرض ۷۳ متر و داراي ۱۲۷ ستون بود که به سبک معماري يوناني در دو رديف بالا رفته بود . محل بناي اين معبد جائي بود که خطر تخريب آن را بوسيله ي زلزله کاهش ميداد. بدين معني که در زميني باتلاقي و نرم مقدار زيادي زغال و چوب و کيسه هاي پوستي ريخته شد و سپس بر روي آن اين بنا از مرمر ساخته شد. ساختمان اين معبد به سال ۴۰۰ ق. م پايان يافت ولي در ۳۴۶ ق .م بر اثر آتش سوزي مهيبي از بين رفت و نابود شد. بدين معني که ابتدا حريق از ديواره هاي چوبي جدا کننده سالن هاي اين بنا به سنگ مرمر سرايت کرد و سنگ مرمر که ترکيبي از کربنات کلسيم است بر اثر حرارت تبديل به اکسيد کلسيم (آهک) گرديد و از بين رفت . آتش سوزي اين بنا عمدي بوده و به دست شخصي به نام ارستورات به آتش کشيده شد. معهذا اين بنا مجددا تجديد بنا گرديد ولي مجددا نيز به سال ۳۶۲ شخصي به نام هردسيراتس از سرکردگان قوم گت ها آن را خراب نمود و بالاخره نرون سفاک معروف رومي و دار و دسته وي مصالح و تزئينات اين معبد را غارت کردند بطوري که امروزه آثاري از اين بنا به جاي نمانده است
۷) مقبره موزول
اين مقبره که بنا به دستور آرتميس زن موزول پادشاه کاريس (در جنوب آسياي صغير) به عنوان آرامگاه موزول ساخته شد بعنوان يکي از آثار وعجايب هفتگانه ثبت گرديده است. اين بنا در شهر هاليسکارنا ي کاريس (آسياي صغير) بنا گرديد. (کلمه mausoleum که در انگليسي مقبره عالي معني مي دهد از همين بنا نام گرفته است) محيط اين بناي چهار گوش ۱۴۰ متر و سقف آن هرمي شکل بود که در راس آن کالسکه پيروزي با چهار اسب حامل شاه و ملکه بود. ارتفاع اين بنا بين ۴۰ تا ۵۰ متر بود. تالاري به عنوان زيرزمين در اين بنا قرار داشت که تابوت موزول در آن قرار داده شده بود . اين بنا بوسيله سواران سن ژان تخريب گرديد تا از سنگ هاي آن براي ساختن استحکامات و برج و بارو استفاده کنند- سنگ هاي مرمر آن را نيز سوزانده و از آن آهک ساختند. امروزه از آن اثر با عظمت فقط قطعاتي در موزه لندن ديده ميشود.

● افزايش آب رودخانه ها در نتيجه افزايش CO۲ افزايش CO۲ اتمسفر منجر به افزايش آب رودخانه ها مي شود. تحقيقات اخير گوياي آن است كه گياهان موجود در جهان به ...

جزيره قشم با مساحتي نزديک به ۱۵۰۰ کيلومتر مربع نه فقط پهناورترين جزيره خليج فارس بلکه بزرگتر از بسياري از کشورهاي مستقل جهان است. اين جزيره همچون دلفي ...

عجايب آب سالانه در رودخانه هاي جهان حدود ۴۰ هزارکيلومتر مکعب آب جريان مي يابد و اين رقمي است که طي قرن بيستم حدود ۳ در صد افزايش داشته است. تاکنون اکث ...

از اوايل ماه اکتبر ۲۰۰۹ مردم هند تدارک برگزاري يکصد و چهلمين سالروز تولد روح بزرگ ملت هند (مهاتما گاندي) را به بهترين وجه ديدند. گاندي در دوم اکتبر ۱۸ ...

از «هفت گنج» يا عجايب بارگاه خسروپرويز بارها در منابع مختلف نامى به ميان آمده است. «ساسانيان» اثر «کريستين سن» يکى از منابعى است که به اين عجايب اشاره ...

● هنري فايول ( ۱۹۲۵ – ۱۸۴۱ ) هنري فايول يک مهندس معدن فرانسوي بود که بطور مستقل از جنبش مديريت علمي آمريکايي ، يک تئوري عمومي دربارة مديريت بازرگاني ا ...

باغسازي از ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح در جهان آغاز شده است. باغ هاي ابتدائي در کشور مصر و در اطراف رود نيل باغ هاي زيتون با طرح هاي هندسي بسيار م ...

در يك رودخانه دو بار نمي توان شنا كرد. جنگ، پدر همه چيزها است. اين دو، مشهورترين جملات فيلسوفي بنام هراكليت در بيش از دو هزارسال پيش هستند. جنگ را امر ...

دانلود نسخه PDF - عجايب هفتگانه