up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله عجايب آب PDF
QR code - عجايب آب

عجايب آب

● افزايش آب رودخانه ها در نتيجه افزايش CO۲
افزايش CO۲ اتمسفر منجر به افزايش آب رودخانه ها مي شود.
تحقيقات اخير گوياي آن است كه گياهان موجود در جهان به دليل افزايش مقدار دي اكسيد كربن به آب كمتري براي رشد نياز دارند. نتايج اين تحقيق جديد بيانگر آن است كه مقدار آب رودخانه ها شديداً افزايش خواهد يافت و ريسك جاري شدن سيل بيشتر خواهد شد. نيكولا جدني از مركز پيشگويي و تحقيق آب و هواي هادلي در انگلستان مسئول اين تحقيق بوده است و در اين باره اظهار مي دارد كه «ما فكر مي كنيم كه اين موضوع باعث مي شود سالانه ۲۰۰۰ كيلو متر مكعب به روان آب هاي جهان اضافه شود كه اين عدد نسبتاً زيادي است.»
مقدار اضافي دي اكسيدكربن موجود در جو حاصل سوزاندن سوخت هاي فسيلي است. عقيده بر آن است كه افزايش غلظت اين گاز باعث گرم شدن اتمسفر مي شود. البته اين موضوع باعث مي شود كه گياهان راحت تر اين گاز را جذب كرده و از طريق فتوسنتز به بافت هاي گياهي تبديل كنند و براي اين فرآيند از رطوبت كمتري بهره جويند.
در مقياس هاي كم اين بدان معني است كه گياهان رطوبت كمتري را از طريق منافذ موجود بر روي برگ هاي خود وارد هوا كنند. اين موضوع در سطح يك سرزمين بدان معني خواهد بود كه رطوبت بيشتري در خاك باقي بماند و احتمالاً وارد روان آب ها شود.
عجايب آب
سالانه در رودخانه هاي جهان حدود ۴۰ هزاركيلومتر مكعب آب جريان مي يابد و اين رقمي است كه طي قرن بيستم حدود ۳ در صد افزايش داشته است. تاكنون اكثر محققين اين تقصير را بر گردن تغييرات آب و هوا انداخته اند.
اما جدني مي گويد كه اگر به كل سطح سياره زمين نظر افكنيم متوجه مي شويم كه تغييرات آب و هوا احتمالاً باعث كاهش بارندگي نيز شده باشد كه اين با تئوري بالا همخواني ندارد.
ايشان براي آنكه به يك چنين نتيجه اي دست يابند، چهار تئوري را براي توجيه افزايش جريان رودخانه ها مد نظر قرار دادند. براي هر يك از اين تئوري ها، جدني پيشگويي هاي هر تئوري را به كمك مدل هاي ارائه شده در مركز هادلي با روند تغييرات واقعي مقايسه كرده اند.
او اين مقايسه را در دو سطح جهاني و منطقه اي انجام داده است.
چهار تئوري افزايش آب رودخانه ها به قرار زير است:
۱ تغييرات اخير در ميزان بارندگي علت اين موضوع است.
۲ تغيير در كاربري زمين باعث اين بحث شده است.
۳ ذرات گرد و غبار ناشي از فعاليت هاي انسان ها باعث كاهش قدرت نور خورشيد شده و از ميزان تبخير مي كاهد.
۴ بهتر انجام شدن فتوسنتز ناشي از افزايش دي اكسيد كربن در هوا علت موضوع بوده است.
● تاثير دوگانه
جدني در مصاحبه خود اظهار داشته است كه «تغييرات آب و هوا به خودي خود باعث كاهش مقداري از روان آب ها خواهد شد ولي تاثير دي اكسيدكربن روي گياهان باعث افزايش حدود ۵ درصدي روان آب ها مي شود.» حال اگر اين دو موضوع را با يكديگر تركيب كنيم مي توان افزايش حدود ۳ درصدي را مشاهده كرد كه اين با الگوهاي منطقه اي همخواني دارد. پيتر كاكس از مركز اكولوژي و هيدرولوژي وينفريت انگلستان مي گويد كه « اين براي اولين بار است كه اثر دي اكسيدكربن بر روي گياهان در مقياس هاي بزرگ مورد بررسي قرار مي گيرد.»
دامون ماتيوز از دانشگاه كلگري كانادا نيز اشاره داشته است كه ممكن است عوامل ديگري نيز در تغيير دبي رودخانه ها موثر بوده باشند. اما او نيز موافق است كه از بين تئوري هاي مهم تاكنون به نظر مي رسد كه تغيير در فتوسنتز با واقعيت همخواني بيشتري داشته است.

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

آب، فراوان ترين مايع و به جرات مهم ترين مايعي است که روي زمين وجود دارد؛ اما اهميت آن به پديده هاي زيستي منحصر نمي شود. ويژگي هاي فيزيکي آب در مقايسه ...

MTBE (متيل ترسيو – بوتيل اتر) يک ماده آلي اکسيژن دار است که امروزه در ايران و برخي کشورهاي جهان به صورت گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي شود در ابت ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرا ...

معادله شيميايي واکنش بين هيدروژن و اکسيژن و تشکيل آب از قرار زير است: 2H2 +O2 = 2H2O هر مولکول آب داراي يک ناحيه مثبت و يک ناحيه منفي است که اين دو نا ...

دانلود نسخه PDF - عجايب آب