up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله عامل بيماري قارچ PDF
QR code - عامل بيماري قارچ

عامل بيماري قارچ

بلاست برنج

عامل بيماري قارچP.oryzae) Pyricularia grisea ) با فرم جنسي Magnaporthe grisea از گروه آسکوميست است. سال 637 درچين آنرا تب برنج Rice fever مي ناميدند. در ژاپن از حدود سال 1700 بيماري را مي شناختند. در قرن نوزده عامل بيماري شناسايي و نامگذاري شد. فرم غيرجنسي قارچ خيلي مهم است. فرم جنسي قارچ توسط ژاپني ها در شرايط آزمايشگاه تشکيل و شناسايي شده است. قارچ توليد کنيديوفورهايي ميکند که مرتب رشد کرده و دوباره کنيديوم ميدهد. کنيديوم سه سلولي است و به رنگ سبز زيتوني مي باشد. زيرا کنيديوم يک زائده کوچک دارد. معمولاً سلولهاي پاييني و بالايي کنيديوم جوانه مي زنند. شکل جنسي قارچ توليد پريتسيوم مي کند. آسکوسپورها هم معمولاً 3 يا 4 سلولي هستند. قارچ هتروتاليک است. در طبيعت، فرم جنسي احتمالاً خيلي کم تشکيل ميشود و مهم نيست.
در ايران اين قارچ را قبلاً از شمال گزارش دادند و امروزه از شمال، اصفهان، غرب کشور، آذربايجان، خوزستان و فارس گزارش مي شود.
قارچ بذرزاد است. علائم در تقريباً همه جاي گياه غير از ريشه ديده ميشود. در طوقه، غلاف گره ها، دم خوشه و دانه و برگ لکه هاي خاکستري به وجود مي آيد که حاشيه کشيده شده دارند و وسط لکه خاکستري است و اطراف لکه قهوه اي. در مناطق مرطوب روي برگ و خوشه و بخشهاي درون آن خيلي مهم است. در مناطق خشک مثل فارس بيماري روي گره يا طوقه است و باعث مرگ گياه ميشود. عمده خسارت و اپيدمي بيماري روي برگ است. پرخسارت ترين مرحله زماني است که قارچ به دم خوشه حمله ميکند. اگر دانه نبسته و قارچ به گلوم بزند باعث ميشود دانه نبندد. مهمترين ميزبان اين قارچ برنج است.
سيکل زندگي به صورت کنيديوم و ميسليوم است. گاهي کلاميدوسپور هم ذکر شده که در بقايا تشکيل ميشود. بقاء قارچ در بقاياي آلوده بخصوص قسمتهاي گره ساقه است که پوسيده نمي شود و به صورت ميسليوم يا کنيديوم روي بذر بقا دارد. ميسليوم در شرايط خشک تا يک سال در کلش باقي مانده و روي گره 4-2 سال باقي مانده است.
پس تسريع کردن پوسيدگي بقايا باعث ضعيف کردن قارچ ميشود. اسپور روي کلشها توليد شده و توسط آب و باد وارد مزرعه ميشود. اگر رطوبت زياد باشد روي برگ آلودگي ايجاد ميکند و مقدار زيادي اسپور توليد کرده و با باد پخش شده و بيماري اپيدمي ميشود. بنابراين براي کنترل بيماري بقايا و بذر آلوده را بايد در نظر داشت. توليد کنيديوم در شرايط رطوبت بالاي 90% صورت مي گيرد. حتي براي جداشدن کنيدي رطوبت نياز است. پخش اسپور معمولاً از نيمه شب که رطوبت زياد است شروع و تا نزديکي صبح ادامه مي يابد در شرايط خشک فارس هم اگر شب رطوبت بالا رود ممکن است آلودگي برگ داشته باشيم. اسپور تا دو کيلومتر هم در هوا با باد بالا ميرود. در فارس اگر برنج را به سيستم باراني بکارند مسئله خواهيم داشت.
هر چه رطوبت خاک بيشتر باشد بلاست کمتر است و اگر رطوبت خاک کم شود به بلاست حساس خواهد شد. درجه حرارت پايين آب نيز حساسيت گياه را افزايش مي دهد. اين در موردي است که از آب سد استفاده ميشود. کنيديومها در دماي 28-24 درجه سانتيگراد حداکثر آلودگي را ايجاد ميکنند. بعد از 5-4 روز لکه هاي روي برگ توليد کنيديوم ميکنند.
عوامل مهم در آلودگي:
1- رطوبت خاک. 2- ارقام مقاوم. 3- زيادي ازت موجب افزايش آلودگي ميشود. همين طور فسفر هم آلودگي را افزايش مي دهد. 4- درجه حرارت بهينه دما 28-24 درجه سانتيگراد است. 5- رطوبت هوا.6- قارچ داراي نژادهاي زيادي است.
کنترل بيماري:
1- جلوگيري از انتقال مواد گياهي آلوده (بذر و کلش).
2- کود ازته و کود فسفره زياد داده نشود. کود را در چند مرحله به برنج بدهند. 3- نشاکاري را زود انجام دهند. (خزانه کاري را زودتر انجام دهند).
4- آب سرد ندهند (در حوضچه آب را گرم کنند).
5- مقدار سيليس خاک را با دادن سيليکات کلسيم و کمپوست افزايش دهند.
6- استفاده از بذر سالم (از ضدعفوني بذر مهمتر است).
7- بقاياي گياهي را تا آنجا که ممکن است از بين ببرند.
8- ارقام مقاوم،راه اساسي و اقتصادي است ولي هميشه ممکن نيست. براي اين کار بايد نژادهاي موجود منطقه را شناسايي کرد.
9- مطالعات هواشناسي براي پيش بيني اپيدمي مهم است. در صورت لازم سمپاشي توصيه ميشود. تري سيکلازول به ميزان 2.25 گرم در صد متر مربع به خاک داده ميشود. Pyroquilon براي ضد عفوني بذر و سمپاشي شاخ و برگ مهم است.
10- تري سيکلازول(بيم) wp75% نيم کيلو گرم در هکتار
11- اديفنفوس(هينوزان) EC50% يک ليتر در هکتار
زمان مبارزه شيميايي: پس از ظهور 40- 30درصد خوشه ها و با توجه به پيش آگاهي و شرايط جوي

مقدمه اينکه بدانيم واقعاً بيماريم يا خير، کار راحتي نيست. برخي افراد ممکن است بيماري خاصي نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبي نداشته باشند. برخ ...

انگيزه تحقيق و تکنولوژي و توليد قارچهاي خوراکي را ميتوان در اهميت و ارزش غذايي و دارويي قارچها ، هزينه کم توليد و از طرف ديگر تامين منبع پروتئين مورد ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند.قارچهاي بيماريزا در رديف نخست ...

سِل يک بيماري عفوني قابل انتقال مي باشد.که توسّط باکتري به نام ميکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. نام ديگرميکوباکتريوم توبرکلوزيس باسيل کخ است زيرا ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

قارچ هاي خوراکي به لحاظ غني بودن مواد معدني و ويتامين ها، پروتئين گياهي قابل جذب و بوي مطبوع آن در اکثر نقاط جهان طرفداران زيادي دارد. قارچ هاي خوراکي ...

● آيا تجهيزات ويژه اي براي رشد دادن قارچ لازم است ؟ اگر چه ، فرآيند بذرپاشي در هر اطاق پاكيزه اي با دمايي كنترل شده و هوايي تازه ، قابل انجام است ، ام ...

به همان اندازه كه محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريكايي افزايش مي يابد، علاقه مند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ ، تبديل به يك سرگرمي و نيز تجا ...

دانلود نسخه PDF - عامل بيماري قارچ