up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله ظهور مطلق حق PDF
QR code - ظهور مطلق حق

ظهور مطلق حق

دعاي عرفه، عصاره معرفت توحيدي

عرفات سرزمين است و روز عرفه يکي از روزهاي مناسک آييني حج. اما چنان که از سنت و سيره امامان(ع) استنباط مي شود، عرفه همانند هر شناخت و عرفاني، در بند زمان و مکان نيست. از اين رو از جايگاه بسيار والايي در فرهنگ ناب اسلام برخوردار است و گزارش اهل بيت(ع) از مقام و منزلت آن حکايت مي کند.
يکي از اعمال اين روز، دعاي مشهور حضرت سيدالشهداء امام حسين(ع) است. آن حضرت(ع) دعائي را در روز عرفه در عرفات خواندند که از نظر مضامين، چنان بلند و والاست که نمي توان براي آن جز قرآن صاعد نامي ديگر نهاد. آن حضرت همراه با اهل بيت(ع) و فرزندان و شيعيان خود در نهايت تذلل و خشوع در جانب چپ کوه ايستادند و روي مبارک را به سوي کعبه گردانيدند و دست ها را برابر چهره برداشتند و مانند مسکيني که طعام طلبد، اين دعا را خواندند.
● عروه الوثقاي هدايت
اين سفره نيايش حسيني(ع) به تقدير الهي براي آيندگان ثبت و ضبط شد. بي گمان تفسيري که در اين نيايش ارائه مي شود، عصاره معرفت و توحيد است. اگر پيامبر(ص) خود نخستين مفسر و مبين قرآن است تا حقايق آن را از اشارات، لطايف و حقايق، افزون بر عبارات الفاظ به گوش مردم برساند، جان و نفس ايشان از اهل بيت(ع) بر اين مقام تکيه زدند و از مقام «دني فتدلي» فرود آمدند و از مقام «قاب قوسين او ادني» نزول کردند و از سدره المنتهي پايين آمدند، تا به عنوان اسباب و وسايل الهي عمل کنند و خود در مقام ميزان، صراط، مسير سلوک و شدن هاي کمالي به سوي لقاء الله، عروه الوثقاي هدايت و حتي ايصال الي المطلوب شوند و اهل محبت و مودت را مجذوب جذبه رضوان الهي کنند.
بي گمان، دعاي عرفه، اين قرآن صاعد،سرشار از معارف ناب توحيد است. حقيقت خداوند را چنان که شايسته است به نمايش مي گذارد و به حکم آن که تنها «عبادک المخلصون» مي توانند توصيف و خدا را چنان که شايسته است بکنند، به توصيفي مي پردازد که خداي سبحان را سزاوار و شايسته است. توحيدي که در اين فقرات بلند نيايش عرفاني عرفه حسيني بر تارک الفاظ مي نشيند، هيچ وهم عقل و خيالي را توان پرواز حتي به عبارات و ظواهر آن نيست، چه رسد که به باطن آن راهي يابد مگر اين که به تقوا خود را ساخته باشد و تعليم علم لدني به حکمت محمدي(ص) بيابد.
چنان که خداوند در قرآن بارها فرموده، عقل آدمي توان آن را ندارد که به تنزيه و تسبيح همانند عقول مجرد فرشتگان بپردازد و سبوح و قدوس گوي خداوند سبحان باشد؛ اما اين عباد مخلص و خالص شده الهي به تطهير خداوندي، از کتاب مبين و لوح محفوظ بلکه فراتر از آن، خوشه برمي گيرند و در مقام توصيف، مجاز مي شوند که خداوند را نه تنها تسبيح گويند که به تحميد و تهليل و تکبير او پردازند و وصف خداوند سبحان گويند.
امام حسين(ع) خدا را در اين دعاي عرفاني در عرفه عرفات، به نظاره مردم مي آورد که نيايشگران همراه آن حضرت(ع) مصداق «الي ربها ناظره» مي شوند و با آن حضرت(ع) به لقاي الهي مي رسند و حقيقت الهي را در همان مقام لطيف مي شناسند و درک مي کنند.
آن حضرت(ع) در مقام عرفان شناسي حقيقي، حقيقت خداوند را به معرفت چشم ناظران لطيف و بصير مي آورد و چشمان حديد را به کرتين وامي دارد تا کشف غطاي طبيعت دنيا بلکه آيات هستي نمايند و تا اوج الي ربک الرجعي در يقين علمي بالا مي برد تا بتوانند از مقام يقين اختياري، جسارت يقين عيني کنند و تا سر منزل حق اليقين بالا روند.
در فقرات اين نيايش، همان گونه که خداوند آنطور که شايسته است، با تفسير عرفاني شناخته مي شود، جايگاه انسان و حرکت رو به سوي صبغه و رنگ خدايي گرفتن تا متاله و رباني شدن نيز تبيين مي گردد.
ظهور مطلق حق
در اين نيايش امام حسين(ع) بر اين نکته عرفاني تاکيد مي کند که آن چه ظاهر است خداست؛ و آن چه نهان است غير اوست. بنابراين، برخلاف تصور توده هاي مردم، خدا ظاهر و ديگران غيرظاهر هستند. از اين رو به هر چيز مي نگرد، خداوند را مي نگرد: ايکون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتي يکون هو المظهر لک متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدل عليک و متي بعدت حتي تکون الآثار هي التي توصل اليک عميت عين لاتراک عليها رقيباً و خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبک نصيباً؛ آيا اساساً براي ما غير تو ظهوري هست که در تو نباشد تا آن چيز وسيله ظهور تو گردد. تو کي پنهان شده اي تا محتاج به دليلي باشيم که به تو راهنمايي کند و چه وقت دور مانده اي تا آثار تو ما را به تو واصل گرداند، کور باد آن چشمي که تو را نبيند.
اميرمؤمنان علي(ع) درباره ظهور مطلق خداوند در هستي مي فرمايد: ما رايت شيئا الا رايت الله قبله و معه و بعده؛ چيزي را نديدم جز اينکه خدا را پيش از آن و با آن و پس از آن مشاهده کردم.
آن حضرت(ع) در جايي ديگر روشن مي کند: لم اعبد ربا لم اره؛ عبادت نکردم خدايي را که او را نديدم! پرسيدند: چگونه خدا را ديدي؟ فرمود: با چشم دل و بصيرت، نه با ديده ظاهري.
به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نيست نه بسته است کسي شاهراه دل ها را به نظر مي رسد که نيازمند آن هستيم تا بارها به مطالعه و تدبير در نيايش عرفه بنشينيم تا خداوند را در قرآن صاعد آن بشناسيم و تفسيري درست از خدا و شناخت راستين از موقعيت و فلسفه وجودي خود و هستي به دست آوريم و در زندگي و سبک آن همه فقرات آن را به کار گيريم. بي گمان کساني که عرفان را در غير اين دسته از قرآن صاعد در کنار قرآن نازل مي جويند جزو دسته گمراهان هستند. باشد سير و سلوک حقيقت را در مسيري بجوييم که واصلان آن، خود مظاهر کامل خداوند و کلمات تامات اويند.

ديد کلي شناسايي تاريخ زمين مستلزم شناخت و مقايسه تقدم و تأخر حوادث نسبت به يکديگر و تاريخ مطلق رويداد آنها مي‌باشد. در طول عمر زمين چهره آن تغييرات گو ...

مد و مدگرايي يکي از مسائل مهم و روز جامعه است. اين موضوع از جنبه هاي گوناگون اعتقادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و رواني بررسي و ديدگاه هاي متفاوتي درباره ...

به دليل خطاب عمومي آيات و احاديث، اصل مورد پذيرش شريعت اسلام مساوات ميان زن و مرد در احکام شرعي است؛ زيرا مکلف بودن به احکام شرعي به شرايطي مانند: عقل ...

يکي از عوامل اساسي انحرافات روان و شخصيت انسان، «عقده ي حقارت» است که درعين حال، يکي از رايج ترين عارضه هاي رواني مردم زمان ماست که شناخت آن مي تواند ...

در حال حاضر يک ميليارد و صدميليون نفر در دنيا سيگار مي کشند که ۱۵ درصد اين افراد در آينده به «برونشيت مزمن» و «آمفيزم» مبتلا خواهند شد. آمارها نشان مي ...

يکي از دغدغه هاي هميشگي انسان، عدم تسلط بر اموري چون مرگ، رخدادهاي طبيعي و مانند آن است. از اين رو بخش بزرگي از انديشه آدمي را به خود مشغول داشته تا ر ...

شفق قطبي چيست و چگونه تشكيل مي شود؟ نيروهاي لورنتس كه موجب انحراف مسير الكترونها در ميدان هاي مغناطيسي مي شود در بسياري از پديده هاي طبيعي تجلي مي ياب ...

امسال، توفيقي عظيم شامل حال حقير شد. حضور در مراسم حج تمتع را تا تجربه نکرده باشي، نميداني که از چه سخن ميگويم؟ البته شايد تو بتواني اما حقيقتا من پيش ...

دانلود نسخه PDF - ظهور مطلق حق