up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله طول الياف PDF
QR code - طول الياف

طول الياف

خصوصيات کرک و پشم شتر

واژه کرک بر اليافي اطلاق مي گردد که بر روي بدن شتر رشد مي نمايد و محققين در مراجع علمي مختلف در اين مورد اختلاف نظر دارند برخي آن را پشم شتر CAMEL WOOL و برخي آن را موي شتر CAMEL HAIR ناميده اند و در دو فرهنگ لغت معتبر المورد و LONGMON واژه CAMEL HAIR را کرک شتر معني کرده اند و همچنين VON BERGEN & MAUIESBERGER در کتاب خود AMERICAN WOOL HAND BOOK نيز چنين اعتقادي دارد، اما از لحاظ علمي سه نوع الياف وجود دارند ليااف پشم حقيقي TRUE WOOL که اين الياف مدولا ندارند و الياف موئين HAIRY FIBERS و الياف کمپ KEMP FIBER . مشاهده شده است که کرک شتر مخلوطي از پشم حقيقي و الياف موئين و همچنين الياف هتروتايپ HETRO FIBERS است. JOSEPH (۱۹۷۷) اظهار نمود که بايد کرک شتر را همراه با کرک بز و الپاکا و لاما تحت عنوان الياف موئين ويژه، تقسيم بندي نمود زيرا که اين گروه داراي ويژگي ها و صفاتي است که به وسيله رنگ ، درجه ظرافت و درجه استحکام آن را از ساير گروه ها متمايز مي سازد. اين گروه داراي صفات عايق و گرم کنندگي خوبي هستند و در صنايع نساجي با اين گروه همچون پشم برخورد مي شود. سلومه (۱۹۹۲) مشاهده کرد که پراکندگي کرک بر روي مناطق مختلف بدن از جائي به جاي ديگر متفاوت است و همچنين ميزان توليد و صفات کرک نيز بر حسب سن حيوان متفاوت است به طوري که حيوانات کوچک تر داراي ميزان بيشتر و نوع بهتري از کرک در مقايسه يا حيوانات بزگ تر مي باشند و همچنين فصل نمو و آب و هوا در خصوصيات کرک و وزن آن مؤثر است زيرا که کرک در اثر رابطه بين حيوان و محيط اطراف وي تحت تأثير قرار مي گيرد . کلياتي در مورد توده کرک و انواع آن (FLEECE TYPES AND GENERAL INFORMATION) علي رغم تعداد فراوان شتر در آفريقا وکشورهاي عربي که بالغ بر ۷ ۱۰ ميليون نفر شتر است و ۷۶% از مجموع کلي شتران در جهان را تشکيل مي دهد ( WARDEH ۱۹۸۹) با اين وجود گزارش هاي اندکي در مورد کرک شتر از طرف اين کشورها منتشر شده است و گزارشات و مطالعات مربوط به کرک شتر معمولاً از طرف کشورهائي منتشر مي گردد که ميزان توليد کرک شتر در آنها بالاست نظير کشور هندوستان و روسيه.
VON MERGEN (۱۹۶۳) اظهار نمود که الياف کرک شتر يک کوهانه در مقايسه با شتر دوکوهانه من حيث المجموع کوتاه و خشن است و شتر دو کوهانه بهترين انواع کرک را از جهت مقدار توليد و نرمي آن توليد مي کند ودر هنگام پشم چيني شتر، کرک شتر داراي مخلوطي از الياف مختلف است همانند پشم بز کشميري، طوري که پوشش خارجي شتر OUTER HAIR بسيار خشن و کلفت مي باشد به طوري که طول الياف آن در ناحيه کوهان به ۵ ۳۷ سانتي متر مي رسد در حالي که الياف کرک پوشش داخلي شتر، کوتاه و بسيار نرم همچون پشم گوسفند است و طول اين الياف از ۵ ۲ سانتي متر تا ۵ ۱۲ سانتي متر متفاوت است.
JOSEPH (۱۹۷۷) اظهار نمود که الياف شتر همراه با پشم بز، الپاکا و لاما جزو الياف موهاي ويژه SPECIALITY HAIR FIBERS دسته بندي مي گردد و همچنين اظهار نمود که پوشش داخلي کرک شتر، نرم و ظريف است که شبيه بهترين نوع پشم نرم گوسفند است و علاوه بر آن کرک شتر همچون پشم گوسفند داراي صفت عايق حرارتي است و از آن در کشورهائي که زمستان هاي بسيار سرد دارند لباس هايي مي بافند که درجه حرارت بدن را در هواي بسيار سرد حفظ مي نمايد و از سوئي ديگر در کشورهاي گرمسيري کرک شتر در دستباف ها به کار مي رود واز آن لباس هائي تهيه مي کنند که مسافران را از گرماي طاقت فرساي صحرا نگاه ميدارد. کرک طبيعي داراي رنگ قهوه اي سير است و اين رنگ از رنگ هاي جذابي به شمار مي رود که صنعت گران آن را بر ديگر رنگ ها ترجيح مي دهند. بسياري از محققين اظهار مي دارند که بهترين سن شتران يک کوهانه براي توليد کرک، سن ۱ ۳ سال است. (NANDA ۱۹۵۷ ، SINGH ۱۹۶۶ ، LEUPOLD ۱۹۶۸ ، ASAD ۱۹۷۰ ، KNOESS ۱۹۷۶ ، KHANNA ۱۹۸۸ ) .
●وزن توده پشم FLEECE WEIGHT
وزن توده پشم توليدي در شتر يک کوهانه در سال از ۵ ۰ کيلوگرم تا ۵ ۵ کيلوگرم متفاوت است. به طوري که هر يک از محققين در کشورهاي مختلف عددي را دراين خصوص ذکر نموده که با ديگران متفاوت است ( درسودان EL AMIN ۱۹۷۹ ، در سومالي HARTLEY ۱۹۷۹ ، در هندوستان MUKASA M UGERWA ۱۹۸۱ ، در مغولستان CHAPMAN ۱۹۸۵ ، در عربستان سعودي DORMAN ۱۹۸۶ ، در کويت AL SULTAN ۱۹۸۶ ، و در پاکستان QURESHI ۱۹۸۶ ، و در اردن HASSAN ۱۹۹۱ ).سلومه (۱۹۹۲) مشاهده کرد که متوسط وزن توده پشم در فصل زمستان ( دوره رشد از ماه اکتبر تا آوريل ) در شترهاي نر ۹ ۰ کيلوگرم و در شترهاي ماده ۷ ۰ کيلوگرم است و وزن توده پشم در فصل تابستان ( دوره رشد از آوريل تا سپتامبر ) در شترهاي نر ۹۴ ۰ کيلوگرم و درشترهاي ماده ۸۲ ۰ کيلوگرم است. FARID (۱۹۸۰) اظهار نمود که متوسط توليد کرک شتر بين ۹ ۰ تا ۳۶ ۱ کيلوگرم است در حالي که اين مقدار در کشورهاي سردسيري مناطق آسياي ميانه به ميزان ۵ کيلوگرم مي رسد . YAGIL (۱۹۸۲) مشاهده نمود که ميزان توليد کرک شتر درسال بين ۱ تا ۵ کيلوگرم مي باشد . WARDDEH (۱۹۸۹) و HASSAN (۱۹۹۱) اظهار نمودند که ميزان توليد کرک شتر در کشورهاي مختلف عربي با هم اختلاف فاحشي را نشان مي دهند به طوري که ميزان توليد کرک در عربستان سعودي ۶ ۰ کيلوگرم و در عراق ۵ کيلوگرم است .در هندوستان KHANNA ۱۹۸۸ اظهار نمود که ميزان توليد کرک در شتر جوان کمتر از دوسال سن، در حدود ۹۸ ۰ کيلوگرم است درحالي که در شتر سه ساله اين ميزان به ۲ ۱ کيلوگرم در سال مي رسد . وي مشاهده کرد که نژادهاي مختلف شتران هندي به يک اندازه کرک توليد نمي کنند و ميزان کرک توليدي آنها از ۸ ۰ کيلوگرم تا ۰۹ ۱ کيلوگرم متفاوت است. اما NANDA ۱۹۵۷ ، SINGH ۱۹۶۶ ، اظهار نمودند که شتر درمناطق سردسير ۴ ۵کيلوگرم کرک در سال توليد مي کند. درحالي که LEUPOLD ۱۹۶۸ گزارش نمود که ميزان توليد کرک شتر مابين ۵ کيلوگرم تا ۱۲ کيلوگرم در هر نفر شتر مي باشد. در چين CHENG PEILIEU ۱۹۸۴ ، مشاهده نمود که ميزان کلي توليد کرک در شتر که شامل لايه پشم خارجي و لايه پشم داخلي است مجموعاً مابين ۵ تا ۶ کيلوگرم است. در حالي که لايه نرم کرک يا لايه داخلي آن به تنهايي ۵ ۴ کيلوگرم در سال مي باشد .
●ميزان بازده توده کرک : CLEAN FREECE YIELD
نسبت بازده کرک شسته و تميز در شتر مابين ۷۶% تا ۸۳% است (LEUPOLD ۱۹۶۸ ، FARID ۱۹۸۰ ، WARDEH ۱۹۸۹ ) و در چين CHEING PELIEU ۱۹۸۴، مشاهده کرد که بازده کرک در شتر دوکوهانه ۶۸% است .در مصر سلومه ۱۹۹۲ گزارش نمود که ميزان بازده کرک شسته در شتران نر در فصل زمستان ۵۶% و در شتران ماده ۶۵% که اين ميزان در فصل تابستان در شتران نر ۶۵% و درشتران ماده ۶۲% بوده است.
طول الياف
الياف در شتر بر دو نوعند : لايه خارجي که از مو تشکيل يافته و لايه داخلي که از پشم مي باشد. لايه خارجي که از مو تشکيل شده داراي اليافي بلند است که طول الياف آن به ۵ ۳۷ سانتي متر مي رسد (VON BORGEN ۱۹۶۳) . JULES LABARTHE (۱۹۷۵) اظهار نمود که طول الياف نرم شتر مابين ۵ ۵ ۷ سانتي متر است در حاليکه طول الياف خشن شتر مابين ۱۰ ۲۵ سانتي متر است . در چين CHENG PEILIEU (۱۹۸۴) معتقد است که طول الياف در شتر دوکوهانه مابين ۷ ۸ سانتي متر مي باشد .در عربستان سعودي WARDEH (۱۹۸۹) اظهار نمود که طول الياف مابين ۵ ۳ تا ۱۲ سانتي متر مي باشد .HASSAN (۱۹۹۱) در اردن معتقد است که طويل ترين الياف شتر الياف منطقه کوهان و ناحيه شانه است که طول آن به ۱۲ سانتي متر مي رسد. سلومه (۱۹۹۲) درمصر از سيستم WIRA جهت اندازه گيري طول الياف استفاده کرد و مشاهده کرد که طول الياف در زمستان ۶ سانتي متر و درتابستان ۴ سانتي متر مي باشد.
● قطر الياف
VON BERGEN (۱۹۶۳) اظهار نمود که قطر الياف کرک شتر در کشورهاي مختلف به درستي معلوم نيست و مابين ۵ تا ۴۰ ميکرون متفاوت است و همچنين اين اختلاف در ميزان توليد نوع کرک نيز خودنمائي مي کند به طوري که توليد کرک در کشورهائي نظير چين، مغولستان، ايران و افغانستان از نظر نوع متفاوت است به طوري که نسبت توليد موي خشن به پشم نرم در لايه داخلي از کشوري به کشور ديگر تفاوت مي کند ( مقصود اين است که بر اساس آب و هواي محيط اطراف شتر ميزان کرک بر روي بدن شتر رشد مي کند و اين آب و هواست که در تعيين نسبت لايه داخلي (پشم نرم) به لايه خارجي (مي) نقش اساسي دارد و اين مسئله به نياز حيوان براي تأمين گرماي بدن و همخواني وي با شرايط آب و هوائي محيط اطراف باز مي گردد به طوريکه در مناطق بسيار سرد لايه داخلي رشد فراواني مي کند تا درجه حرارت بدن حيوان را حفظ نمايد و هرچه درجه حرارت محيط اطراف بالا رود، نياز به رشد و نمو اين لايه (پشم) کم مي گردد و نياز به رشد و نمو لايه خارجي (مو) افزايش مي يابد زيرا که اين لايه حيوان را از اشعه مستقيم خورشيد محافظت مي نمايد .LEUPOLD (۱۹۶۸) ، JULES LABARTHE (۲۹۷۵) ، CHENG PEILIEU (۱۹۸۴) اظهار نمودند که قطر الياف شتر به ترتيب مابين ۱۶ تا ۱۸ ، ۱۸ تا ۱۹ ، ۱۷ تا ۱۹ ميکرون است . FARID (۱۹۸۰) گزارش نمود که قطر الياف در کشورهاي عربي مابين ۱۶ ۱۸ ميکرون است در حالي که WARDEH (۱۹۸۹) اظهار مي دارد که قطر الياف در سوريه مابين ۱۶ ۲۸ ميکرون است . HASSAN (۱۹۸۱) گزارش نمود که قطر الياف لايه خارجي در اردن مابين ۱۶ تا ۲۸ ميکرون است سلومه (۱۹۹۲) قطر الياف را در لايه خارجي در زمستان ۵۴ ميکرون و در تابستان ۵۵ ميکرون تعيين نمود. وي همچنين قطر الياف را در لايه داخلي در زمستان ۲۵ ميکرون و در تابستان ۲۸ ميکرون اعلام نمود.
●انواع الياف
VON MERGEN (۱۹۶۳) اظهار مي نمايد که پوشش خارجي در شتر از دو نوع الياف تشکيل مي شود که اختلاف زيادي با هم دارند، الياف لايه خارجي بسيار خشن، سفت و محکم است در حالي که الياف لايه داخلي بسيار نرم و لطيف است. ميزان الياف لايه خارجي در کشورهاي مختلف متفاوت است به طوريکه در شتر دوکوهانه در مغولستان مقدار ۵ ۲۲% از وزن کل کرک شتر را تشکيل مي دهد در حالي که ميزان الياف لايه خارجي در شتران ايران ۸ ۶۳% از وزن کرک شتر را تشکيل مي دهد و در همين حال HASSAN (۱۹۹۱) در اردن نسبت الياف لايه داخلي را در شتر يک کوهانه در حدود ۵۰% ذکر نموده است. سلومه (۱۹۹۲) مشاهده نمود که پوشش خارجي شتر شامل تمامي انواع شناخته شده از الياف مختلف است که در پشم گوسفند با آن مواجه مي گرديم و عبارتند از: الياف پشم حقيقي، مو، الياف هتروتايپ HETRO FIBERS و الياف کمپ و الياف رنگين و نسبت ميان اين الياف برحسب فصل، سن و شرايط محيطي تغيير مي کند.
الياف داراي مدولا :
مدولا در تعيين نوع الياف وويژگي هاي آن داراي نقش بسيار مهمي است. VON BERGEN (۱۹۶۳) اظهار مي دارد که الياف نرمي که شتر دارد اليافي است که داراي مدولا است و معمولاً مدولاي آن تکه تکه است و مدولا رابطه مستقيمي با قطر اجمالي الياف دارد و بر قطر الياف و کشوري که در آن کرک به دست آمده است متکي است و نسبت الياف مدولا دار از کشوري به کشور ديگر به شدت تفاوت مي کند به طوريکه در شترهاي دوکوهانه چين و مغولستان به ميزان ۵% کل الياف است در حاليکه در شتران يک کوهانه ايران ۴۳% کل الياف مي باشد و هنگامي که الياف نرم باشد نسبت داشتن مدولا کاهش مي يابد .اختلاف زياد بين ميزان مدولا در الياف ما را قادر مي سازد که حتي پس از طي مراحل مختلف صنعتي باز هم قادر باشيم به منشأ آن الياف پي ببريم. بر حسب مثال الياف تهيه شده از شتران دو کوهانه چيني داراي ۷% الياف مدولادار است در حالي که الياف مخلوط تهيه شده از شتران يک کوهانه افغاني وايراني داراي ۲۳ % الياف نرم مدولادار است. سلومه (۱۹۹۲) در مصر اقدام به اجراي تست تعيين نوع الياف نمود و مشاهده کرد که توده کرک در فصل زمستان از الياف زير تشکيل يافته است : ۴۵% پشم ، ۴۵% الياف مدولادار ، ۱% الياف کمپ ، ۹% الياف رنگين و اظهار نمود که اين نسبت در فصل تابستان و در جاهاي مختلف بدن تفاوت مي کند.
●مجموعه فوليکول ها و فوليکول هاي اوليه و ثانويه :
فوليکول هاي مو از مجموعه اي از فوليکول ها تشکيل مي شود که حاوي فوليکول هاي اوليه و فوليکول هاي ثانويه مي باشد.Dolang & Nai (۱۹۶۲) اظهار کردند که فوليکول هاي مو در پوست شتر به صورت مجموعه اي از فوليکول ها هستند که در بافت همبند قرار دارند و به صورت Tuftes است که هر مجموعه بطور متوسط حاوي ۲۸ فوليکول و شکل تمامي آنها بيضي شکل است که از نظر حجم با هم متفاوتند و داراي دو نوع فوليکول بزرگ مو وجود دارد که همراه آن يک غده عرقي و يک ماهيچه وجود دارد و به طور کلي سه فوليکول ديگر در مجموعه وجود دارد که داراي غده عرقي هستند و گاهي اوقات در مجموعه هاي بزرگ ۴ تا ۵ و حتي ۶ فوليکول وجود دارد در حالي که در مجموعه هاي کوچک ۱ تا ۲ فوليکول وجود دارد Lee & Nilsan (۱۹۶۲) در جاهاي مختلفي از بدن شتر مشاهده کردند که فوليکول هاي مو به صورت دسته اي Custers و دور از هم قرار مي گيرند و هر دسته اي از سطح پوست به شکل غير منظم بيرون مي زند و از دسته هاي ديگر از لحاظ شکل متفاوت است و هر دسته اي حاوي ۲ الي ۳ فوليکول بزرگ برجسته منفرد است و گاهي نيز ديده شده که ۲ الي ۵ مجموعه مو که داراي فوليکول هاي کوچک هستند به هم چسبيده اند و هر مجموعه اي از مجموعه ها معمولاً از ۲ تا ۹ فوليکول تشکيل مي شود . Mehdi (۱۹۷۹) مشاهده کرد که نظم و ترتيب فوليکول هاي مو در شتر با ساير پستانداران اهلي تفاوت دارد و فوليکول هاي مو در شتر به صورت مجموعه هائي است که هرچند مجموعه يک دسته را تشکيل ميدهند و هر مجموعه نيز به خودي خود از ۲ الي ۴ فوليکول بزرگ مو و از ۲ تا ۵ فوليکول ثانويه تشکيل مي گردد و يک دسته مو بطور کامل بوسيله بافت همبند مشخصي و غلاف آشکاري احاطه شده است. Kamel.et.al (۱۹۸۶) اظهار نمودند که فوليکول هاي مو در مجموعه هاي آشکاري مرتب و منظم شده است که هر مجموعه به طور کلي از يک فوليکول بزرگ و تعدادي فوليکول ثانويه کوچک تشکيل شده است. فوليکول بزرگ به نظر مي رسد که عميق تر از فوليکول هاي ثانويه کوچک درپوست فرو رفته است.تعداد فوليکول هاي هر مجموعه درجاهاي مختلف بدن متفاوت است به طوريکه در منطقه کوهان هر مجموعه ۲۵ فوليکول و در منطقه کپل ۳۵ فوليکول و در منطقه پشت ۲۰ فوليکول دارد. همچنين تعداد مجموعه هاي مو در سانتي متر مربع، درمنطقه کوهان ۱۱۴ مجموعه ، در منطقه کپل ۹۶ مجموعه و در منطقه پشت ۷۵ مجموعه است. سلومه (۱۹۹۲) مشاهده کرد که فوليکول ها در مجموعه هاي واضحي که به وسيله بافت همبند احاطه شده رشد و نمو مي کند و همچنين ملاحظه کرد که طريقه و طبيعت رشد و نمو اين فوليکول ها در شتر با طبيعت رشد و نمو فوليکول ها در گوسفندان تفاوت دارد و اين مجموعه در هر سانتي متر مربع از لحاظ دارا بودن فوليکول ها و همچنين غدد عرقي با هم تفاوت دارند و حتي بر روي بدن يک نفر شتر اين اختلاف محسوس است به طوريکه تراکم اين مجموعه ها در منطقه کپل بالاترين تراکم را دارد و درمنطقه کوهان کمترين تراکم را دارد.

الياف کربن نسل جديدي از الياف پر استحکام است . اين مواد از پروليز کنترل شده گونه هايي از الياف مناسب تهيه مي شود ؛ به صورتي که بعد از پروليز حداقل ۹۰ ...

●الياف شيشه الياف شيشه مشهورترين تقويت كننده مورد استفاده در صنعت كامپوزيت مي باشد و انواع مختلفي از آن بصورت تجاري وجود دارند كه برخي از آنها عبارتند ...

● تاريخچه از آغاز پيدايش انسان ، همواره چگونگي پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است. مصريها نزديک به ۵۵۰۰ سال پيش هنر ريسندگي و بافندگي پنبه را آموختن ...

● الياف طبيعي اليافي كه از منابع طبيعي مانند معادن، حيوانات و گياهان بدست مي آيند، در گروه الياف طبيعي قرار مي گيرند. مصريان باستان از كامپوزيتهاي الي ...

اگرچه اكثر الياف مورد استفاده در صنعت كامپوزيت از جنس شيشه مي باشد ولي مدول آن نسبتا پايين است. در سالهاي پيش تلاشهاي زيادي انجام گرفت تا تقويت كننده ...

مطالعات فسيل شناسي ثابت مي کند که خزندگان بيش از يکصد ميليون سال پيش ( ۶۵ –۱۳۵ ميليون سال ) و قبل از ظهور پستانداران در کره زمين وجود داشته اند. دربار ...

● ريخت شناسي و فيزيولوژي : سر اسب هاي دريايي نسبت به بدن آنها زاويه قائمه تشکيل مي دهد. اسبهاي دريايي با پيچيدن دمشان به دور ساقه علف هاي دريايي، مرجا ...

● رده بندي : به دليل شباهت سر او به سر اسب و زندگي او در دريا، آنرا اسب دريايي مي نامند. تمام اسب هاي دريايي متعلق به جنس Hippocampus (دم اسبيان) هستن ...

دانلود نسخه PDF - طول الياف