up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله طبقات درخشندگي PDF
QR code - طبقات درخشندگي

طبقات درخشندگي

ابرغول >Ia.Iab.Ib
غول درخشنده >II
غول >III
زيرغول >IV
رشته اصلي >V
زيرکوتوله ها و کوتوله ها >VI, VII
●واژه نامه
▪ ابرخوشه Supercluster
مجموعه اي از خوشه هاي کهکشاني
▪ابرغول Supergiant
ستاره اي بسيار سنگين که سوخت هيدروژني خود را به مصرف رسانده و شروع به تورم و سرد شدن مي نمايد.
▪ابر نواخترSupernova
ستاره اي ابرغول انفجاري
▪اجرام عمقي آسمان Deep – sky objects
گروه هايي از ستارگان (مانند خوشه هاي ستاره اي و کهکشان ها) يا اجرام غير ستاره اي (مانند سحابي ها) موجود در ماوراء منظومه شمسي
▪اعتدالين Equinox
دو روز از سال که طول مدت شب و روز برابر مي شوند، يکي نماينده اعتدال بهاري در نيم کره شمالي و ديگري نشان دهنده روز اول پاييز است.
▪بقاياي ابر نواختري Supernova remnants
آوارهاي به جا مانده از انفجار يک ابر نواختر در فضا
▪چگالي بحراني critical density
هنگاميکه ابرهاي گاز و غباري موجود در فضا به مرحله اي مي رسند که گرانش دو طرفه و متقال آن ها بسيار زياد شده و در نتيجه يکديگر را به طرف خود مي کشند.
▪چند تايي با جفتي هاي اپتيکي (نوري) Optical double or multiple
يک جفت ستاره ياگروهي از ستارگان که در خط ديد ناظر به نظر مي رسد خيلي هم نزديک اند ولي از نظر فيزيکي ارتباطي به هم ندارند.
▪حرکت تقديمي زمين Precession
دوران ملايم محور زمين در فضا که ظرف ۲۶۰۰۰ سال يک دور مي زند.
▪حفره سياه Black hole
ميدآن هاي فوق العاده شديد گرانشي در مرکز بعضي از کهکشان ها که به لحاظ قوي بودن، نور هم نمي تواند از آن جاذبه ها فرار کند.
▪خوشه هاي ستاره اي star clusters
گروهي از ستارگان که از نظر گرانشي به هم مربوط و به لحاظ ساختارشان از يک ابر بين ستاره اي به طور همزمان، به وجود آمده و با هم شبيه و هم سن هستند. اينها بر حسب مورد در طبقه بندي به صورت خوشه اي باز يا کروي تقسيم بندي مي گردند.
▪خوشه کهکشاني Galaxy cluster
گروهي از کهکشان ها
▪دايرهٔ البروج Ecleptic
صفحه مربوط به مدار گردش زمين و نواري از آسمان که به نظر مي رسد خورشيد، ماه و سيارات بر روي آن در حرکت اند.
▪سال نوري Light year
فاصله اي که نور در مدت يک سال طي مي کند (در انگليسي با ly نشان داده مي شود).
ستارگان چند گانه Multiple stars ستارگاني که داراي يک يا چند همدم هستند و بر حسب اپتيکي (نوري)، اسپکتروسکپي (طيف نمايي) و جفتي هاي گرفتي يا چند گانه تقسيم بندي مي شوند.
▪ستارگان قطبي Polestars
ستارگاني که قطبين شمال و جنوب را نشان مي دهند و در امتداد خط شمال به جنوب زمين و يا در حقيقت محور زمين قرار دارند.
ستارگان متغير Variable stars
ستارگان تکي که نور خروجي آن ها تغيير پيدا مي کند، در طبقه بندي به تپ اختر ، فورني و متغير چرخشي تقسيم مي شوند.
▪ستاره نوتروني Neutron star
هسته ستاره که پس از انفجار ابر نواختري به جا مي ماند. يعني ستاره اي کوچک که به سرعت به دور خود مي چرخد و از خود پرتوهاي نور و امواج راديويي گسيل مي دارد. اينها به نام تپ اختر يا پالسار هم ناميده مي شوند
▪ستاره هاي رشته اصلي Main sequence stars
ستارگاني که با تبديل هيدروژن به هليم انرژي توليد مي کنند (همجوشي هسته اي).
▪ستاره آلفا Alpha star
باير، حرف يوناني آلفا را معمولاً به درخشنده ترين ستاره هر صورت فلکي داد.
▪سحابي Nebulae
ابرهايي از گاز ( بيش از همه هيدروژن ) و غبار ( بيشتر کربن و سيلس) در فضا که بر حسب جذبي، انعکاسي، گسيلي، سياره اي، يا سحابي پخشنده، يا بقاياي ابر نواخترها، تقسيم بندي مي شوند.
▪سرسو Zenith
نقطه اي که دقيقاً بالاي سر هر ناظر قرار مي گيرد.
▪صورت فلکي Constellation
هر بخشي از آسمان که معمولاً ستارگانش با هم چهره خاصي را مي سازند و از زمان هاي بسيار قديم، يک صورت فلکي را ارائه مي دهند. به مطلب مربوط به صورت هاي فلکي باستاني و صورت فلکي هاي نوين مراجعه نمائيد.
▪صورت فلکي هاي نوين Modern constellations
صورت هاي فلکي که در قرون ۱۷ و ۱۸ ميلادي شناخته شدند و اغلب در نيم کره جنوبي آسمان واقع اند.
▪صورتک Asterism
بخش کوچکي از درون يک صورت فلکي را گويند، مانند قسمت آبگردان يا يغلاوي که جزئي از صورت فلکي دب اکبر يا خرس بزرگ است.
▪صورت هاي فلکي باستاني Ancient constellation
چهل و هشت صورت فلکي اوليه اي است که بطلميوس در کتاب، «مجسطي» در قرن دوم ميلادي آن ها را فهرست نموده است.
▪طبقه بندي ستاره اي star classification
طبقه بندي بر اساس نوع طيف يک ستاره و توجه به طبقه ي تابندگي آن.
▪علامت شناسايي بايرBayer designation
سامانه اي که درآن هر ستاره با يکي از حروف الفباي يوناني (بر حسب ميزان درخشندگي) و خلاصه اي از نام صورت فلکي مربوطه مشخص مي شود.
▪غول سرخ Red giant
ستاره اي که سوخت هيدروژن خود را به پايان رسانده و شروع به تورم مي نمايد. پوسته آن سرد مي شود و اتمسفر بيروني خود را از دست مي دهد (تبديل به يک سحابي سياره اي مي گردد).
▪فهرست (کاتالوگ) عمومي جديد New General catalog
فهرست عمومي اجرام عمقي آسمان که با NGC، به همراه يک عدد نشان داده مي شوند.
▪فهرست مسيه Messier list
فهرست عمومي اجرام عمقي. آسمان ( به نام اجرام مسيه) که با حرف M و يک عدد بعد از آن نشان داده مي شوند.
▪قدر ظاهري Apparent magnitude
ميزان درخشندگي هر ستاره که از زمين ديده شود. هر ستاره قدر اول روشن و درخشنده است و ستارگاني که درخشنده تر باشند، عدد آن ها را با علامت منفي نشان مي دهند . کم فروغ ترين ستاره هايي که با چشم ديده مي شوند داراي قدر ششم هستند. بايد توجه داشت که نورتابي واقعي هر ستاره به نام قدر مطلق يا ذاتي است.
▪کاتالوگ اندکس ، فهرست نمايه Index catalog
فهرست عمومي اجرام عمق آسمان که با حروف Ic و يک عدد همراه است.
▪کوتوله سفيد White dwarf
ستاره اي بسيار متراکم و داغ که پس از فرافکني پوسته ، از خود يک غول سرخ به جا مي گذارد.
▪کهکشان ها Galaxies
توده اي از گاز، غبار و ميليون ها يا ميلياردها ستاره که به لحاظ نيروي گرانش متقابل در بخشي از فضا تجمع نموده و بر حسب شکل به صورت بيضوي، مارپيچ، ميله اي ، غيرمنظم و ويژه تقسيم بندي مي شوند.
▪گروه محلي Local Group
خوشه کوچکي از کهکشان ها که کهکشان راه شيري ما هم متعلق به آن است.
▪گونه هاي طيفي spectral types
نوعي از طبقه بندي ستارگان با در نظر گرفتن قدرت و موقعيت خطوط جذبي در طيفشان و در نتيجه بر اساس رنگ و درجه حرارت آن ها.
▪منطقه البروج zodiac
پهنه اي از آسمان که در بالا و پائين دايرهٔ البروج قرار گرفته و شامل ۱۲ صورت فلکي مشهور است.

خورشيد نزديک‌ترين ستاره به ماست که هر روز صبح شاهد طلوعش هستيم. شايد خيلي‌ها فکر کنند که خورشيد پرنورترين ستاره است و از اين روشن‌تر و پرنورتر ديگه ست ...

گوهرها از نظر ارزش اقتصادي به دو دسته قيمتي و نيمه قيمتي تقسيم مي شوند، الماس، ياقوت، زمرد وسفاير آبي، گوهر هاي قيمتي به حساب مي آيند و بقيه كانيها و ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

سياه چاله تمرکز عظيمي از جرم است که نيروي جاذبه آن مانع عبور اجسامي که از افق رويداد آن-نه آنهايي که از تونل کوانتومي(شعاع هاوکينگ) مي گذرند-مي شود. ن ...

نگاهي به روش هاي تعيين فاصله ستارگان . . . تماشاي تک تک ستارگان در شب ما را ترغيب مي کند که بدانيم اين ستاره هاي غول پيکر که به سبب فاصله زيادشان، از ...

دانلود نسخه PDF - طبقات درخشندگي