up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله طاعون گاوي PDF
QR code - طاعون گاوي

طاعون گاوي

تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد .
اين بيماري با تب زخمهاي دهاني اسهال و نکروز غدد لنفاوي و مرگ ومير زياد مشخص ميشود ظاهر ميشود.
علت شناسي(سبب شناسي)Etiologyويروس طاعون گاوي تنها ويروس دارايRNA تک رشته اي است از خانواده بارا ميکسوويريده ازجنس موربيلوويروس هاست.
اين ويروس با ويروسهاي : ديستمپر وسرخک انسان وطاعون نشخوارکنندگان کوچک و موربيلو ويروس پستانداران دريائي وابستگي ايمني دارند.
ويروس طاعون گاوي فقط يک سروتيپ دارد ولي ويروس مزرعه ( وحشي ) آن واگيري شديد وگسترده اي دارد که بآساني به دامهاي حساس منتقل ميشود.
ويروس طاعون گاوي در مقابل نورآفتاب حساس است و از بين ميرود بنابراين بايستي واکسن هاي توليدي در شيشه هاي تاريک قهوه اي رنگ نگهداري شوند . اين ويروس در لايه هاي خوني نازک بعد از دو ساعت غير فعال ميشود. در رطوبت بالا و يا خشکي سريعا غير فعال ميشود. در مقابل حرارت حساس است بنابراين در زمان ليوفيليزه و حل شدن ويروس ها بايستي در شرايط خنک نگهداري شوند . درصورتيکه و-اکسن ليوفيلزه براي مدت طولاني ذخيره ميشود در ۲۰- درجه سانتيگراد بايستي نگهداري شود از شرايط مهم نگهداري واکسن است که ميتوان آنرا تا چند سال نگهداري کرد . واکسن در آب خالص پتاسيل خود را سريعا از دست ميدهد براي نگهداري واکسن بايستي از سرم فيزيولوژي يا محلول ۹ در هزار نمک استفاده کرد در محلولهاي مولاريون سولفات متراکم پايداري ومقاومت ويروس در مقابل حرارت بيشتر ميشود.
● طرز انتقال
طاعون گاوي در سال ۱۷۵۴ بعنوان يک بيماري واگيردار شناخته شد درآن زمان ترشحات محتوي جرم ويروسي را در دامهاي ألوده با شکاف دادن زير غبغب دام تزريق مي کردند . براي بدست آوردن ويروس در سال ۱۸۹۹ يا تسويه ترشحات از جرم ميکروبي از ترشحات دامهاي آلوده ويروس تهيه مي کردندو به گله ها براي يکبار تزريق ميشد
يک يا دو روز قبل از مشاهده علائم کلينيکي پارتيکل ويروسي به مقدار زيادي از ترشحات ومدفوع خارج ميشود و ۸تا ۹ روز بعد ار مشاهده علائم کلينيکي مقدار زيادي ويروس در اين ترشحات ومواد خروجي از بدن وجود دارد.
ويروس بطور مستقيم يا غير مستقيم توسط دام آلوده يا لباس کارگران درتماس با دام آلوده ووسائل ويا ازطريق کود و آب پخش ميشود . انتقال وپخش ويروس بوسيله باد و هوا به فاصله زياد ثابت نشده ولي در فاصله کم از طريق باد وهوا نيز ويروس منتقل ميشود . در آفريقا بيشتر واگيريها توسط کوچ گله هاي گاو آلوده در مناطقيکه بدنبال آب و علف بوده اند ايجاد ميشده اين گله هاي آلوده فاصله هاي زيادي را درافريقا طي ميکنند ( مثل گوسفند وبز عشايري در ايران ) گسترش بيماري در آفريقا از اين طريق ميباشد تنها سروتيپ ويروس که وجود دارد براي تهيه واکسن براي پيشگيري و نجات دامهاي حساس استفاده ميشود. انتقال بيماري در دامها بصورت عمودي ( Vertical) نيست . همچنين توسط بند پايان انتقال نمي يابد (Noarthropodvector) بنابراين براحتي ميتوان بيماري را ريشه کن کرد و ويروس را از بين برد.
(Strainfield) با سويه ويروس مزرعه داراي مدت زيادي است بطوريکه سبب واگيري وشيوع شديد در دامهاي حساس ميشود وموجب مرگ ومير زياد ميگردد . سويه ديگر آن بنام (Milder Strain) تمايل به باقيماندن در ناحيه آلوده دارد وآنهم بعلت عدم شناخته شدن بيماري است که علائم ظاهري ندارد مگر باسرولوژي رل ميزبان هاي مختلف در تداوم ويروس وبيماري در گله اهميت دارد اين ميزبانها عبارتند:
گاو گاو ميش اهلي که حساسيت شديدي در مقابل ويروس دارند. گوسفند و بز که تا مدتي ويروس را نگهداري ميکند اما آلودگي ندارد وتنها با سرولوژي ميتوان وجود ويروس را درگله مشخص کرد بعضا علائم تحت درماتگاهي نيز دارند ولي بيماري را به ساير حيوانات منتقل نميکنند .
در هندوستان زمانيکه باساژ آلودگي به مقدار کم براي تهيه واکسن داده اند بيماري را به بوفالو اهلي منتقل ميکنند.
خوک و خوک پشت خميده در تايلند وجزيره مالي بطور طبيعي به بيماري طاعون گاوي مبتلا ميشوند وتلفات ميدهند . خوک اروپائي نيز به بيماري مبتلا ميشود وبراثر خوردن گوشت وفرآورده هاي خام ، خوک وساير دامها آلوده ميشوند و بيماري را ار اين طريق به گله هاي گاو منتقل ميکنند اغلب حيوانات وحشي واهلي زوج سم به بيماري مبتلا ميشوند .
● پخش جغرافيائي بيماري
ويروس طاعون گاوي در حال حاضر در هندوستان خاور نزديک صحراي آفريقا وآنگولا حضوردارد .
دامهاي حساس شديد در آفريقا بوفالو گوزن وحشي . زرافه . گاوکوهان دار بزکوهي وگاو کوهي . دامهاي با حساسيت کمتر : کرگدن وآهو.
دامهاي وحشي انگولا بوسيله گله گاوها آلوده ميشوند و همين دامهاي وحشي آلوده سبب آلودکي
گاو هاي ديگرميشوند بنابراين در صورت عدم وجود طاعون گاوي در گاوها باعث ميشود بيماري در طبيعت از بين برود.
● دوره کمون
دوره کمون بيماري بستگي به سويه (Strain) ويروس مقدار ويروس ، راه ورود ويروس و نحوه درمعرض قرار گرفتن دام در مقابل بيماري متفاوت است از سه تا ۱۵ روز ولي معمولا ۴ تا ۵ روز است.
● علائم کلينيکي
بروز علائم کلينيکي نيز بستگي به Strain ويروس Field يا Milder وپايداري دام وحالات فيزيولوژيک در مقابل آلودگي دارو بصور ت هاي فوق حاد . حاد وملايم (Mild) ظاهر ميشود .
فرم فوق حاد : اين فرم در دامهاي جوان حساس ديده ميشود که فقط با تب ۴۱-۴۰ درجه ديده ميشود وبعد از ۲ تا ۳ روز منجر به مرگ ميشود . بعضا تجمع موکوس در اعضاء ديده ميشود.
فرم حاد: فرم کلاسيک بيماري است و به اين شرح پيشرفت ميکند
ابتدا ترشحات بيني وچشم همراه با مقدار کمي ويروس قبل از تب دارد .سپس تب F۱۰۶-۱۰۴ يا ۱ ۴۱-۴۰ درجه سانتيکراد.

● تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود مي آيد . اين بيماري با تب زخمهاي د ...

● تعريف : طاعون گاوي Rinderpest RP يك بيماري ويروسي واگيردار است كه درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد . اين بيماري با تب زخمهاي دهان ...

در زبان و ادبيات انگليسي واژة bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بيشتر جايگاه صفت دارد و به معاني ذيل به کار مي آيد : ۱) صفت نسبي گاو، يعني گاو ...

تاليف : دکتر احسان مقدس در روز پنجم جولاي ۲۰۰۴ خبرگزاري ترکمنستان اعلام کرد که بيماري خطرناک وواگيري در بين دام هاي منطقه مرزي قزاقستان واوزبکستان که ...

بيماري سل در گاو با ايجاد توبركلهاي پيشرونده در اندامهاي مختلف بدن مشخص مي گردد . علاوه بر گاو ، انسان ، بز و خوك نيز نسبت به آلودگي با عامل مسبب سل گ ...

C.B.P.P يک تهديد جدي براي توليدات دامي در قسمت پائين دست صحراي آفريقا و پاره اي کشورهاي آسيايي است. مانع جدي توسعه و افزايش گله هاست. بهنگامي که در يک ...

همه ميکروبها زيان آور نيستند و حتي بسياري از آنها به ما کمک مي کنند. پس ميکروبهاي بيماري زا چه هستند و چگونه به بدن آسيب مي رسانند؟ ميکروبهاي بيماري ز ...

متخصصان زيبايي، لب هاي توپر همراه با کناره هاي برجسته و واضح را از معيارهاي زيبايي لب مي دانند. لب ها هر دو قسمت صورت را پرمي کنند و در زمان خنديدن، ن ...

دانلود نسخه PDF - طاعون گاوي