up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ضايعات بوجاري گندم PDF
QR code - ضايعات بوجاري گندم

ضايعات بوجاري گندم

اثر ضايعات بوجاري گندم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

عمده ترين بخش هزينه هاي يك واحد مرغداري را خوراك تشكيل مي دهد كه حدود ۷۰ درصد كل هزينه هاي توليد را شامل مي شود، يكي از راه هاي كاهش اين هزينه ها يافتن منابع جديد خوراك مي باشد. دانه گندم در تمام نقاط دنيا جهت مصارف انساني كاشته مي شود در زمان تميزكردن و جداكردن جهت مصارف انساني در حدود ۱۲-۸ درصد آن به ضايعات بوجاري گندم تبديل مي شود. ضايعات بوجاري گندم شامل قسمت هاي مفيد و غيرمفيد است كه بخش مفيد شامل دانه سالم، چروكيده، شكسته گندم و ساير غلات است كه از الكلهاي ۲ ميلي متري عبور كرده اند، كه شامل ۸۰ درصد كل ضايعات بوجاري گندم مي باشد، كه در بازاربه ضايعات درجه يك بوجاري گندم معروف است و بخش غيرمفيد شامل دانه شكسته، سالم، چروكيده، آرد شده گندم و ساير غلات و ناخالصي هايي (كاه، كلش، سنگ ريزه و…) است و در بازار به ضايعات درجه دو بوجاري گندم معروف است كه بيشتر در تغذيه گوسفند به كار مي رود.
در مورد استفاده از ضايعات بوجاري گندم در تغذيه طيور گوشتي اطلاعات كمي وجود دارد، كه مي توان به تحقيقات استاپلتون و همكاران (۱۹۷۷) كه پس از تعيين تركيب شيميايي ضايعات بوجاري گندم نشان دادند كه ضايعات بوجاري از نظر اسيدهاي آمينه غني تر از گندم مي باشد و مصرف آن تا سطح ۶۲ درصد خوراك مصرفي در مقايسه با گندم تا سن ۶ هفتگي نمي تواند تأثير نامطلوبي روي وزن زنده، ضريب تبديل غذايي، رشد روزانه در جوجه هاي گوشتي داشته باشد. همچنين بيلي و پومرانز (۱۹۷۴) تركيب شيميايي و انرژي خام ضايعات بوجاري گندم را تعيين و نشان دادند كه از نظر اسيدهاي آمينه و مواد معدني غني مي باشد، تحقيقات براگ و بيلي (۱۹۷۷) بيان مي نمايد كه استفاده از ضايعات بوجاري گندم تا سن ۷ هفتگي نمي تواند تأثير نامطلوبي روي رشد روزانه، ضريب تبديل غذايي، وزن زنده، سلامتي جوجه هاي گوشتي داشته باشد. ولدوتسداك و براگ (۱۹۸۰) پس از تعيين تركيب شيميايي ضايعات بوجاري گندم گزارش نمودند كه ضايعات بوجاري از نظر اسيدهاي آمينه غني مي باشد و استفاده از آن به جاي گندم تأثير نامطلوبي روي وزن زنده، ضريب تبديل غذايي، سلامتي جوجه هاي گوشتي از سن ۲۱ الي ۴۲ روزگي نخواهد داشت.
تحقيقات آقاي آدرين و همكاران (۱۹۹۹) پس از تعيين تركيب شيميايي، انرژي متابوليسمي اشاره كردند كه ضايعات بوجاري از نظر انرژي و ساير مواد مغذي نرمال مي باشد و مصرف آن تا سطح ۷۵ درصد خوراك مصرفي در جيره پاياني تأثير نامطلوبي روي وزن زنده، رشد روزانه، سرعت رشد، ضريب تبديل غذايي جوجه هاي گوشتي نمي گذارد. در ايران تحقيقي در سال (۱۳۸۰) در دانشكده كشاورزي كرج انجام كه نشان مي دهد منظور نمودن ضايعات بوجاري گندم و ضايعات ماكاروني تا سطح ۴۵ درصد خوراك مصرفي از سن ۲۱ تا ۵۶ روزگي در جوجه هاي گوشتي تأثير نامطلوبي روي وزن زنده، ضريب تبديل غذايي، رشد روزانه نداشته است . ضايعات درجه يك بوجاري گندم ممكن است به عنوان منبع جديد بتواند در تغذيه طيور گوشتي مورد استفاده قرارگيرد. ابتدا تركيب فيزيكي و شيميايي، انرژي قابل متابوليسم ظاهري و حقيقي آن تعيين شد و آزمايش با ۳۲۰ قطعه جوجه گوشتي از ۲۱ روزگي با سطوح ۱۰، ۲۰، ۳۰ درصد ضايعات بوجاري در جيره انجام شد و پارامترهاي اقتصادي به صورت هفتگي يادداشت شد، نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه منظور نمودن ضايعات درجه يك بوجاري تا سطح ۳۰ درصد تأثير نامطلوبي روي راندمان لاشه و پارامترهاي اقتصادي در طول دوره پرورشي نمي گذارد بلكه با افزايش سطح ضايعات بوجاري كه مصرف انساني نيز ندارد، هزينه هاي توليد كاهش و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است.

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

● گندم ▪ کشت گندم در ابتداي هر کشتي بايد زمين را آماده نماييم . نکته مهم در آماده سازي بستر بذر با توجه به اينکه گندم به نشست خاک در بعد از رويش فوق ا ...

کمبود پس مانده هاي گياهي،کلوخه و زبر خاک بر سطح خاک مي تواند يک تهديد فرسايش بادي خطرناک را بوجود آورد و مطرح سازد. سيستم خاکورزي حفاظتي در پاسيفيک نو ...

● معرفي گونه کنترل گر بيولوژيک گونه خانواده راسته بلدرچين قرقاول ماکيان سانان Coturnix coturnix Phasianidae Galliformes بلدرچين معمولي يک ...

به منظور تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم ، در نواحي عمده کشت اين محصول در يک منطقه و در فاميل هاي غالب خاک ، تعداد چندين مزرعه انتخاب مي شود . ...

برنج در ايران با سطح زير کشتي بيش از ۶۳۰ هزار هکتار بعد از گندم مهمترين محصول زراعي محسوب ميگردد. اين محصول در اغلب استانهاي کشور کم و بيش کشت ميگردد ...

رشد قارچ هاي عالم بوته ميري گندم با روش كشات بذر بر روي پشته هاي بلند به دليل عدم حالت غرقابي كمتر مي شود. روش هاي كشت گندم به وسعت و شيب زمين، مقدار ...

دانلود نسخه PDF - ضايعات بوجاري گندم