up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله صور فلکي PDF
QR code - صور فلکي

صور فلکي

صور فلکي و فصول سال

● نگاه اجمالي
مردم ، ساليان دراز با مشاهده آسمان تصور مي کردند که شکل گروههاي ستارگان همانند اشيا و موجودات روي زمين است. اين گروههاي ستارگان را صور فلکي مي نامند. برخي از اين صورتهاي فلکي مشهور را به راحتي مي توان يافت.
برخي ديگر ، از ستارگان کم نور تشکيل يافته اند و جز در نواحي تاريک و دور از نور شهر ديده نمي شوند. اسامي بعضي از آنها هزاران سال است که مورد استفاده قرار مي گيرد. در حالي که ديگران اسامي جديد دارند. نام صورتهاي فلکي آسمان نيمکره جنوبي اغلب جديد است.
● تقسيم بندي آسمان
کلمه صورت فلکي براي اخترشناسان امروزي معني ويژه اي دارد. همانطور که کشور را به ايالتها و استانهاي مختلف تقسيم بندي مي کنند، آسمان نيز به ۸۸ ناحيه تقسيم بندي شده است. هر يک از اين نواحي به اسم صورت فلکي مخصوصي خوانده مي شود. تمام ستارگان ، حتي کم نورترين آنها که در داخل مرزهاي يک ناحيه قرار دارند، متعلق به آن صورت فلکي هستند.
صورتهاي فلکي بهار
در شبهاي بهار صورت فلکي دب اکبر (خرس بزرگ) به بالاترين نقطه خود در آسمان مي رسد. در عرضهاي جغرافياي ۵۰ و ۶۰ درجه شمالي ، مي توان درست در بالاي سر ديد. به کمک بخشي از دب اکبر مي توان سه ستاره قدر اول را به روش زير در شبهاي بهار پيدا کرد. با امتداد دم خرس ، ستاره سماک رامح را پيدا مي کنيم. سماک رامح يکي از روشنترين ستارگان آسمان نيمکره شمالي است و به رنگ سرخ ديده مي شود. اين ستاره متعلق به صورت فلکي عوا (ارابه ران) است.
ستارگان ديگر اين صورت فلکي همه بطور قابل ملاحظه اي از سماک رامح کم نورترند. در کنار عوا ، صورت فلکي کوچک و ظريف الکيل يا فکه ، قرار دارد. که از ستارگان تقريبا کم نورتري تشکيل يافته است. آنها که همانند يک نيم دايره در کنار هم قرار گرفته اند، سبب مي شوند که الکيل ، شکل مشخص و برجسته اي در آسمان داشته باشد. با امتداد منحني که از دم اکبر شروع شده و از سماک رامح نيز مي گذرد، به ستاره سماک اعزل ، مي رسيم. اين ستاره قدر اول که روشنترين ستاره صورت فلکي سنبله است، به رنگ سفيد ديده مي شود.
يکي از واضح ترين صورتهاي فلکي بهار ، صورت فلکي شير است. در اين موقع سال ، مي توان با نگاهي به سمت جنوب آن را يافت. ستاره قطبي در امتداد دو ستاره از صورت فلکي دب اکبر قرار دارد. حال اگر اين خط راست را در جهت ديگر امتداد دهيم، به صورت فلکي شير مي رسيم. سر شير به شکل علامت سوال (؟) يا داس است. ستاره قدر اول قلب الاسد در اين صورت فلکي است.
صورتهاي فلکي تابستان
در شبهاي تابستان ، سه ستاره قدر اول به وضوح ديده مي شوند، که عبارتند از ردف در صورت فلکي دجاجه (قو) ، نسر واقع در صورت فلکي شلياق و نسر طاير در صورت فلکي عقاب. در تابستان با مشاهده سمت جنوب آسمان ، اين سه را مي بينيم که مثلث برجسته اي را درست مي کنند. ردف روشن ترين ستاره صورت فلکي دجاجه است. گاه آنرا صليب شمالي نيز مي خوانند. دجاجه درست در ميان کهکشان راه شيري واقع است.
با دوربين دوچشمي يا تلسکوب کوچک ، چندين ميدان انبوه ستاره اي را در اين بخش آسمان مي بينيم که برخي از آنها هزاران سال نوري با ما فاصله دارند. اين ميدانهاي ستاره اي به صورت درخشش راه شيري نمايان مي شوند. در نزديکي دجاجه ، تکه هاي تاريک ابر و غبار که در اعماق فضا قرار دارند، جلوي نور ضعيف ستارگان دوردست را مي گيرند. نسر واقع يکي از ستارگان صورت فلکي شلياق است. شلياق و نسر واقع به عقاب تعلق دارند. ستارگان ديگر در اين صورت فلکي بسيار کم نورتر از نسر واقع و نسر طاير هستند.
صورتهاي فلکي پاييز
صورت فلکي ذات الکرسي بهترين نقطه شروع براي يافتن ستارگان در پاييز است. پنج ستاره اصلي در آن همانند حرف w کنار هم قرار گرفته اند و با اين که هيچ کدام روشنتر از قدر اول نيستند ولي به راحتي ديده مي شوند. شبهاي پاييز اين صورت فلکي در بخش بالايي آسمان ديده مي شود. در عرضهايي در حدود ۵۰ تا ۶۰ درجه مي توان آن را درست در بالاي سر ديد. اگر دو ستاره آخري حرف w را امتداد دهيم، به صورت فلکي قيفاووس مي رسيم. در طرف ديگر آن صورت فلکي امراه المسلسله واقع است.
به کمک حرف w ، مي توان صورت فلکي بزرگ فرس اعظم يا را يافت. ستارگان اصلي آن مربع بزرگي مي سازند که مربع فرس اعظم ناميده مي شود. اين مربع اندازه بزرگي دارد. هيچ يک از ستارگان آن روشنتر از قدر اول نيستند.
صورتهاي فلکي زمستان
صورتهاي فلکي زمستان مشهورند و شناختن آنها نيز آسان است. زمستان بهترين موقع براي شروع شناسايي صورتهاي فلکي است. يکي از باشکوه ترين مناظر آسمان را مي توان در شبهاي دي ماه ديد. در اين ماه صورت فلکي شکارچي پيش روي شماست و در آن سه ستاره درخشان ، شمشير کمربند اين شکارچي افسانه اي را تشکيل مي دهند. هفت ستاره از قدرهاي اول و دوم فراموش نشدني اين صورت فلکي را بوجود مي آورند. ابط الجوزا ستاره بالايي سمت چپ ، سرخ رنگ است درست در مقابل آن ، رجل الجوزا قرار دارد که در قسمت پايين سمت راست واقع است و به رنگ آبي _سفيد ديده مي شود.
در راستاي کمربند شکارچي مي توان ستاره پرنور شعراي يماني را در صورت فلکي کلب اکبر (سگ بزرگ) ديد. شعراي يماني درخشانترين ستاره اي است که مي توان در نيمکره شمالي ديد. شعراي يماني در صورت فلکي کلب اصغر (سگ کوچک) ستاره قدر اول ديگري است که با ابط الجوزا و شعراي يماني مثلثي مي سازند.
با نگاهي به بالاي جبار صورتهاي فلکي ثور (گاو) و جوزا (دو پيکر) را مي توان يافت. روشن ترين ستاره ثور يعني ديران همانند ابط الجوزا سرخ رنگ است. در نزديکي سر ثور ، خوشه پروين (هفت خواهر) قرار دارد که به وضوح ديده مي شود. اگر اندکي بالاتر از ثور را نگاه کنيم، صورت فلکي ممسک الاعنه را خواهيم ديد. ستاره قدر اول و زرد رنگ عيوق در اين صورت فلکي است.
● منطقه البروج
نزد بسياري از مردم دوازده صورت فلکي از شهرت بسياري برخوردارند. آنها در منطقه البروج واقع اند. منطقه البروج نواري از صورتهاي فلکي است که دور تا دور آسمان کشيده شده است. سبب اهميت اين نوار آن است که مسير ظاهري خورشيد ، ماه و سيارات همواره در درون آن ديده مي شود. مي توان دور کرد که ستارگان صورتهاي فلکي منطقه البروج ، مدار زمين به دور خورشيد را احاطه کرده اند. مسير همه سيارات به دور خورشيد و مدار ماه به دور زمين تقريبا در يک صفحه واقع اند. شکل منظومه شمسي همانند يک قرص گرد بسيار بزرگ ولي نازک است. بنابراين بيشتر اعضاي منظومه شمسي را همواره در ميان صورتهاي فلکي منطقه البروج مي يابيم.
● علامت منطقه البروجي مشخص
علامت منطقه البروجي شما آن صورت فلکيي است که هنگام تولدتان خورشيد در آن قرار داشته است، با اينکه ستارگان آسمان در روز ديده نمي شوند، ولي مي دانيم آنها در آسمان هستند. با گردش زمين در مدار خود ، از نظر ما ، مکان خورشيد در ميان دوازده صورت فلکي منطقه البروج حرکت مي کند. طالع بينان ، منطقه البروج را به دوازده بخش مساوي تقسيم مي کنند و به گمان آنها خورشيد هر بخش را در يک ماه مي پيمايد. در حالي که ، به نظر اخترشناسان صورتهاي فلکي منطقه البروج اندازه هاي مساوي ندارند.
در جدول زير اسامي دوازده ماه سال و صور فلکي مربوط به آنها آمده است.
▪ بهار تابستان پائيز زمستان
حمل (فروردين) سرطان (تير) ميزان (مهر) جدي (دي)
ثور (ارديبهشت) اسد (مرداد) عقرب (آبان) دلو (بهمن)
جوزا (خرداد) سنبله (شهريور) قوس (آذر) حوت (اسفند)

ممکن است شما از شکل چانه خودتان راضي نباشيد و تمايل داشته باشد چانه برجسته تري داشته باشيد؛ از همان نيم رخ هاي هاليوودي که در تبليغات لوازم آرايشي و ب ...

● مقدمه : صورت فلكي اسد با نام اختصاري Leo در صور فلكي منطقه البروجي است .اين صورت فلكي در فصل بهار در نيمكره شمالي ودر پاييز در نيمكره جنوبي قابل مشا ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود را حفظ كرده ...

ماده و صورت ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

● مقدمه: صورتهاي فلکي در واقع تصويري از خدايان ، جانوران و قهرمانان افسانه اي هستند که مردم مشرق مديترانه در حدود ۴۵۰۰ سال پيش تقسيم بندي کردند و به ه ...

دانلود نسخه PDF - صور فلکي