up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله صورت فلكي شلياق PDF
QR code - صورت فلكي شلياق

صورت فلكي شلياق

● مقدمه :
اين صورت فلكي كوچك اما درخشان در بين ميل هاي ۳۰+ تا ۴۰+ درجه شمالي و بعد ۱۸ تا ۱۹ ساعت قرار گرفته است .پنجمين ستاره پر نور آسمان ،آلفا- شلياق يا نسر واقع از فراز چنگ رومي با رنگ سفيد مي درخشد . اين ستاره به همراه ردف ، نسر طائر مثلث تابستاني را تشكيل مي دهد
● افسانه صورت فلكي شلياق :
يك داستان از ارتباط اين صورت فلكي با چنگ آريون سخن مي دارد ، اما بقيه بيشتر از چنگ اورفئوس ، پسر خداي آپولووكاليوپ ، يكي از الهه هاي ذوق و ادب ، صحبت مي كنند . او با اوريدايس ازدواج نمود . اوريدايس كمي پس از ازدواج توسط گزش مار ي زندگي را بدرودگفت . اورفئوس از شدت غم و غصه به اعماق زمين رفت و تنها چنگش را به همراه برد . او مي توانست در سطح زمين حيوانات و درختان را افسون نمايد ودر زير زمين ، سربروس ، سگ چند سر ، كارن ، كشتي بان رودخانه استپكس ، ماري با پوشش خز و سر انجام حكمران زير زمين ، جهان مردگان را طلسم كرده بود .
آنها تصميم گرفتند كه اوريدايس رابه زمين برگردانند به شرطي كه او پشت سر شوهرش راه برود و اورفئوس نيز به پشت سرش نگاه نكند.اوريدايس اشتباها مي دود و اورفئوس پشت سرش را نگاه مي كند او با انجام اين كار هرگز بخشيده نشد . اوهمسرش را ديد . آنها به سمت يكديگر آمدند : اما پس از آنكه اوريدايس او را در آغوش گرفت ذوب شد . اورفئوس ۷ ماه سرگردان بود و در اين مدت آواز مي خواند و چنگ مينواخت درختان و گلها به دنبال او راه مي افتادند و جانوران و پرندگان براي شنيدن آوازش دورش جمع مي شدند. يك دسته از زنان مست و ديوانه ، با او برخورد نمود او از نزديكي با آنها امتناع كرد .
آنها نيز به او حمله ور شدند موهايش را كندند و اعضاي بدنش را تكه تكه كردند و سرش را با خود به جزيره لسبوس ( Lesbos ) بردند . باقي مانده جسدش در تريس ( Thrace ) دفن گرديد . آپولو ازبهشت به زمين آمد و چنگ را در آسمان نهاد.
● مهمترين اجرام قابل مشاهده در صورت فلكي شلياق :
▪ بتا – شلياق :
اين ستاره متشكل از يك سيستم دوتايي گرفتي سفيد شيري رنگ است ونورانيت آن در طول دورهٔ ۱۲ روز و ۲۲ ساعت اش از۳ ۳ + تا۴ ۳ + تغيير مي كند . اين متغيير سر دسته ستارگان متغيير بتا شلياقي مي باشد . با تلسكوپهاي بزرگتر بتا شلياق به صورت يك دوتايي بسيار جالب با زاويه موقعيت ۱۴۹ درجه ديده مي شود كه قدر ظاهري همدمش۸ ۶+ است . در ضمن ، جدايي زاويه اي اين مجموعه حدود ۴۶ ثانيه قوسي است
▪ دلتا – شلياق :
ستاره دوتايي ديگري كه در اين صورت فلكي بارز است ستاره دلتا – شلياق مي باشد . ستاره دلتا۱ با قدر ۵ ۶ + و رده طيفي B۲ و دلتا۲ ( غول سرخ) با قدر ظاهري ۴ ۳+ و رده طيفي M۴ نورافشاني مي كنند . با كمك يك دوربين دوچشمي يك ستاره سفيد – آبي و غول سرخ همدمش را خواهيم ديد. ستاره دلتا ۲ يك متغير نيمه- منظم با تغييرات قدر حدود ۴+ تا ۵+ است .
▪ زتا – شلياق :
اين ستاره از درون دوربين دو چشمي يا تلسكوپي كوچك به صورت يك مجموعه دوتايي ديده خواهد شد . ستاره زتا۱ با قدر ظاهري ۴ ۴+ و رده طيفي A۳ و ستاره زتا۲ با قدر ۵ ۷ + و رده طيفي F۰ مي باشند . زاويه ي موقعيت و جدايي زاويه اي آنها به ترتيب ۱۵۰ درجه و ۴۴ ثانيه قوسي مي باشد .
▪ اپسيلون – شلياق :
يكي از جالبترين و زيباترين ستارگان چهاگانه آسمان ستاره اپسيلون- شلياق است . اين مجموعه به دوگانه دوگانه (double double) نيز شهرت دارد . در يك شب صاف و عاري از نور ماه ممكن است دو ستاره اپسيلون۱ و اپسيلون ۲ را كه به ترتيب با قدر ۴ ۷+ و ۱ ۵+ در كنار يكديگرند را بتوان به راحتي ديد . زاويه موقعيت اين دو ۱۷۳ درجه وجدايي زاويه ايشان ۲۰۷ ۷ ثانيه قوسي است .
هر كدام از اين ستارگان خود به تنهايي يك سيستم دوتايي بوده ، اما براي تفكيك ستارگان آنها به يك تلسكوپ با قطر حداقل ۶۰ ميليمتر نياز است. اپسيلون ۱ شامل دو ستاره با قدر ظاهري ۰ ۵+ و ۱ ۵+ بوده كه جدايي زاويه اي و زاويه موقعيتشان به ترتيب .۲ ۶ ثانيه قوسي و ۳۵۷ درجه مي باشد . در ضمن ، اپسيلون ۲ نيز شامل دو ستاره با قدر ظاهري ۲ ۵+ و ۵ ۵+ بوده كه جدايي زاويه اي و زاويه موقعيتشان به ترتيب ۲ ۳ ثانيه قوسي و ۹۴ درجه مي باشد
▪ M۵۷ :
سحابي حلقه Ring Nebula ) M۵۷ )، يك سحابي سياره اي بوده و ممكن است هنگامي كه از درون تلسكوپهايي كوچك آماتوري نظاره شود ، چندان رضايت بخش نباشد . اما در تصاوير تهيه شده با نوردهي بالا مملو از ستاره خواهد بود . از درون تلسكوپهاي كوچك در يك شب صاف ، مانند صفحه بيضوي محوي ديده خواهد شد كه اندازه ظاهريش از سياره مشتري بزرگتر است . براي مشاهده حفره مركزي آن به يك تلسكوپ ۱۵ سايتيمتري نياز است .ستاره آبي رنگ مركزي آنقدر كم نور است كه به كمك تلسكوپهايي آماتوري آشكار نخواهد شد . اين سحابي در بين ستارگان گاما و بتا شلياق قرار دارد.
سه بارش شهابي معروف در اين صورت فلكي ديده شده است كه عبارت است از :
▪ آلفا شلياقي :
رصد :
اين بارش از نوع بارشهاي شهابي تلسكوپي بوده واز اواسط تير ماه تا اواسط مرداد ماه فعال مي باشد . در بيشينه فعاليت اين بارش روز بيست وسوم تير ماه ( طول خورشيدي ۱۱۲ درجه ) ، بعد و ميل كانون به ترتيب RA = ۲۸۰ deg, DEC=+۳۸ deg مي باشد . در سال كشف اين بارش ( ۱۹۵۸ ميلادي) آهنگ شهابهاي ديده شده در دوربين هاي دوچشمي حدود ۳۲-۱۸ شهاب در هر ساعت بود و متوسط قدر شهابهاي گزارش شده ۴ ۱+ بود . در ضمن ، شهابها سريع بوده و به نظر مي رسيد كه از كانوني به شعاع ۲ درجه خارج مي شوند .
تاريخچه :
اين بارش در سال۱۹۵۸ ، در حين رصد هاي گروه اعزامي از چكسلواكي در كوه بزو وك كشف شد . جري . گرايگر ، لوبس كوهوتاك ، ژنك كويژجارومير ميكوسك سرپرستي ۴۴ راصد از رصد خانه ها و كلوپ هاي نجومي را بر عهده داشتند . هدف اين گروه اعزامي رصد شهابهاي پراكنده تلسكوپي بود ، اما سرانجام به كشف بارش شهابي جديدي منجر شد .
▪ ژوئن شلياق :
رصد:
همانگونه كه از اسم اين بارش مشخص است در ماه ژوئن ( از اواسط خرداد تا اوايل تير ) اتفاق مي افتد .ما مي توانيم اين بارش را از بيست تا سي و يكم خرداد ماه رصد كنيم . اوج اين بارش در روز ۲۵خرداد ( طول خورشيدي ۸۴ ۵ درجه) است و آهنگ شهابهاي آبي و سفيد رنگ اين بارش به ۸ عدد در ساعت خواهد رسيد . در ضمن ، بعد وميل كانون در اين زمان به ترتيب RA = ۲۷۸ deg و DEC=+۳۵ deg خواهد بود . متوسط قدر شهابهاي ديده شده حدود ۳+ مي باشد وتقريبا ۳۲ درصد از آنها از خود رد بجا مي گذارند .
تاريخچه:
اين بارش در غروب روز ۱۵ ژوئن ۱۹۶۶ ، توسط استن دوراك در كوه سن برناردينو كاليفرنيا كشف شد . توجه او با عبور يك شهاب پرنور و سريعي كه از اين صورت فلكي عبور نمود ، به اين سمت از آسمان متمايل گشت . بلافاصله شهاب ديگري رد شد .استن شروع به ترسيم مسير شهابها نمود . او توانست در طول يك ساعت ونيم رصد ، مسير ۱۶ شهاب را ترسيم كند كه از بين آنها ۱۳ عددمتعلق به كانون نا شناخته اي ، به ترتيب با بعد و ميل RA= ۲۷۸ deg, DECL= +۳۰ deg بودند . تنها چند
ساعت بعد در انگلستان ، اف . دبليو . تالبوت مستقلا اين بارش را رصد كرد و كانون آن را RA=۲۷۵.۵ deg, DECL= +۳۰ deg ثبت نمود . او آهنگ ۹ شهاب در ساعت را در گزارشش درج كرده بود .
شلياقي :
رصد :
اين بارش از اواخر اسفند تا اوايل فروردين فعال بوده و اوج فعاليتش در روز اول و دوم فروردين ( طول خورشيدي ۳۲ ۱ ) اتفاق مي افتد وآهنگ شهابهايش به حدود ۱۰ عدد در ساعت مي رسد .گاهي اوقات به طور ناگهاني اين مقدار به ۱۰۰شهاب در ساعت افزايش مي يابد.در زمان اوج بعد و ميل كانون به ترتيب RA=۲۷۱.۵ deg, DECL= +۳۳ مي باشد . متوسط قدر شهابهاي شلياقي ۴ ۲+ بوده و حدود ۱۵ در صد از آنها از خود رد بجا مي گذارند
تاريخچه:
تا مدتها به اين بارش توجه خاصي نمي شد .يك طوفان شهابي با حدود ۷۰۰ شهاب در ساعت توسط تعداد زيادي از مردم شرق ايالات متحده در روزهاي ۱۹ و۲۰ آوريل ۱۸۰۳ ديده شد .با اين حال ، تا سال ۱۸۳۵ روند بي توجهي ادامه يافت در آن سال كمي پس از اين كشف مهم كه بارش اسدي ناشي از يك نهر ساليانه بوده ، اختر شناسان به دنبال يافتن نهرهاي شهابي ساليانه ديگري بودند ، دومنيكو فرانكويز جين آرگو ( ۱۷۸۶-۱۸۵۳ ) پيشنهاد كرد كه ۲۲آوريل احتمالا به يك فعاليت شهابي بر مي گردد .
قسمت اعظم كار بررسي و تائيد نظرآرگو توسط ادوارد هرييك انجام شد . وي درطول سال ۱۸۳۹ ، نه تنها رصد هاي منظمي از اين بارش به عمل آورد بلكه گزارش هاي واقعه ۱۸۰۳ را نيز جمع آوري نمود . در ضمن ، او با پشتكار فراوانش توانست پرده ازاسرار وقايع ۹ ۶ آوريل ۱۰۹۵ا ، ۱۰آوريل ۱۰۹۶ و .۱۰ ۶ آوريل ۱۱۲۲ بردارد.
رصد هاي او در سال ۱۸۳۹ مشخص نمود كه در روز ۱۹ آوريل بعد و ميل كانون به ترتيب RA=۲۷۳ deg, DECL= +۴۵ deg بوده است . علارغم اين اثبات صريح اين بارش تا ۱۹-۲۰ آوريل سال ۱۸۶۴ به فراموشي سپرده شد .در اين تاريخ پرفسور الكساندر استوارت هرشل ۱۶ شهاب از كانوني با مختصات RA=۲۷۷ deg , DECL = +۳۵ deg ديد . با كارهاي پرفسور ويس مشخص شدكه ما بين دنباله دار( Thatcher( ۱۸۶۱I ) و بارش شلياقي ارتباطي وجود دارد و بعدها اين موضوع توسط ديگران كاملا به تائيد رسيد .

ممکن است شما از شکل چانه خودتان راضي نباشيد و تمايل داشته باشد چانه برجسته تري داشته باشيد؛ از همان نيم رخ هاي هاليوودي که در تبليغات لوازم آرايشي و ب ...

● مقدمه : صورت فلكي اسد با نام اختصاري Leo در صور فلكي منطقه البروجي است .اين صورت فلكي در فصل بهار در نيمكره شمالي ودر پاييز در نيمكره جنوبي قابل مشا ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود را حفظ كرده ...

ماده و صورت ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

● مقدمه: صورتهاي فلکي در واقع تصويري از خدايان ، جانوران و قهرمانان افسانه اي هستند که مردم مشرق مديترانه در حدود ۴۵۰۰ سال پيش تقسيم بندي کردند و به ه ...

دانلود نسخه PDF - صورت فلكي شلياق