up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله صورت فلكي اسد PDF
QR code - صورت فلكي اسد

صورت فلكي اسد

● مقدمه :
صورت فلكي اسد با نام اختصاري Leo در صور فلكي منطقه البروجي است .اين صورت فلكي در فصل بهار در نيمكره شمالي ودر پاييز در نيمكره جنوبي قابل مشاهده است.
● افسانه صورت فلكي اسد :
اين صورت فلكي با شيرنيماني كه هراكلوس در نخستين ماموريتش كشت ، مربوط مي باشد. هراكلوس اين جانور را خفه كرد وسپس پوستش را كند وبعنوان غنيمت جنگي برتن كرد .اگر چه ، اين كار مثل كشتن يك گربه كوچك نبود . آپولودورس مي گويد : اين شير از اولاد تيفون، بزرگترين هيولاي جهان بوده است . ابتدا هراكلوس كوشيد تا با تيرهايش اورا از پا در آورد .اما تيرها به آساني خم شدند .
بنابراين هراكلوس چماقش را برداشت واو را تعقيب كرد .شير در غارش مخفي شد ودو ماه طول كشيد تا هراكلوس اورا پيدا كرد و سر انجام اورا خفه كرد تا مرد . هراكلوس براي پوست كندن شير از پنجه هاي جانور استفاده نمود .
در عين حال كاري كه هراكلوس انجام داد مشابهاً به وسيله گيل گمش خداي خورشيد انجام شد .برخي مي گويند كه ارتباط اين صور فلكي با خداي خورشيد حاصل انطباق اين صورت فلكي درمنطقه البروج بابلي با انقلاب تابستاني است .صورت فلكي اسد در تاريخ مصر ، جايگاه طلوع خورشيد پس از آفرينش آن (در نزديكي ذنب الاسد ) مي باشد واز اين رو به آن خانه خورشيد نيز مي گويند .
● مهمترين اجرام قابل مشاهده در صورت فلكي اسد :
▪ alpha -اسد :
نوراني ترين ستاره اين صورت فلكي ستاره آلفا- اسد يا قلب اسد مي باشد . اين ستاره آبي - سفيد از رده طيفيB ۷ با قدر ظاهري ۱ ۳۵+است . هرگاه با دوربين دوچشمي يا تلسكوپ كوچك به آن نگاه كنيد همدم كم نور تر آن از قدر۸+را خواهيد ديد.
▪ beta-اسد :
در سردم شير ستاره زيباي آبي - سفيد بتا-اسد يا ذنب الاسد قرار دارد . اين ستاره از رده طيفي A ۳ در رشته اصلي واقع شده وداراي قدر ۲ ۱۴+ است.
▪ gamma-اسد :
اين ستاره كه به آن Algieba (يال شير )گويند يك ستاره دوتايي بسيار زيبا است .مولفه پر نور تر اين غول سرخ - نارنجي از رده طيفي k۱ با قدر ۲ ۶۱+ و مولفه كم نورتر يك غول زرد از رده طيفي G۷ با قدر ظاهري ۳ ۰۸ + مي باشد . هرگاه باتلسكوپي كوچك به اين ستاره بنگريد ، قادر به تفكيك آن خواهيد بودواگر با دوربين دو چشمي به شكار آن برويد ستاره ۴۰- اسد كه ستاره اي از قدر ۵+است وهيچ ارتباطي با اين مجموعه ندارد در كنار آنها ديده مي شود.
▪ delta-اسد :
اين ستاره از رده طيفي A۴ است و داراي قدر ظاهري ۲ ۵۶ + مي باشد .
▪ kesi -اسد:
اين ستاره از رده طيفي F۰با قدر ظاهري ۳ ۴۴ + مي باشد .اين ستاره يك مجموعه سه تايي بصري تشكيل مي دهد كه به وسيله يك دوربين دو چشمي دو همدم ديگر آن از قدر ۶+ ديده خواهد شد . اين سه ستاره از لحاظ فيزيكي هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند .
▪ tav - اسد :
اين ستاره از رده طيفي G ۸ با قدر ظاهري ۴ ۹۵ + يك ستاره دوتايي بوده و هرگاه با دوربين دوچشمي به آن بنگريد همدم ديگر آن را با قدر ۰ ۷ + خواهيد ديد
▪ omega - اسد:
اين ستاره يك ستاره دوتايي بوده كه به سختي قابل تفكيك مي باشد و حداقل قطر دهانه تلسكوپ مي بايست mm ۲۵۰ باشد . ستارگان اين مجموعه با دوره تناوب۱۱۷ سال به دور يكديگر مي گردند .
▪ ۵۴-اسد :
اين ستاره ازرده طيفي A۱ با قدر ظاهري ۴ ۵ + و دراي همدمي با قدر ظاهري ۶ ۳ + است .
▪ Rاسد :
ستاره غول سرخ -R اسد يك ستاره متغير بلند دوره ازرده طيفي M ۸است . تغييرات قدرآن از ۵ ۸+ تا ۱۰ ۰+ مي باشد . دوره اين تغييرات برابر ۳۱۲ روز است .
▪ Wolf ۳۵۹ :
اين ستاره يك كوتوله سرخ بوده واز نزديكترين همسايگان ما در فضا است .تنها ستارگان - قنطورس وستاره بارنارد نزديكتر از اين ستاره به ما مي باشند. درخشندگي اين ستاره بسيار اندك است ومقدار آن۶۳۰۰۰دبار کمتر از درخشندگي خورشيد است . در ضمن جرم آن تنها ۸% جرم خورشيد وابعاد آن مشابه با سياره مشتري است . قدر اين ستاره ۱۳ ۶+است
در صورت فلكي اسد كه بدور از گردوغبار وابر كهكشان راه شيري است چند كهكشان دور دست قابل رويت است كه از ان جمله سه كهكشان M۶۵و M۶۶ و NGC ۲۶۲۸هستند گه البته با تلسكوپهاي كوچك به راحتي ديده نخواهد شد . اين مجموعه در خط واصل بين ستارگان تتا ويوتا اسد قرار گرفته است.
▪ M۶۵ :
اين كهكشان يك كهكشان مارپيچي نسبتا بزرگ با مركز نوراني مي باشد . اين كهكشان درامتداد شمالي-جنوبي واقع شده است.
▪ M۶۶ :
اين كهكشان از كهكشان M ۶۵كوچكتر ونوراني تر مي باشد . اين كهكشان نيز مارپيچي و داراي هسته نوراني ودرامتدادجنوب شرقي قرار دارد.
▪ بارش اسدي :
اين بارش از معروفترين بارشهاي شهابي ساليانه است ودر طول چند سال اخير شاهد طوفانهاي شهابي ازآن بوده ايم .بازه فعاليت آن بين ۱۴-۲۱نوامبربوده و اوج آن درروز ۱۷نوامبر قرار دارد
▪ بارشalpha - اسدي :
اين بارش از از نوع بارشهاي راديويي بوده ودر طول دوره اي از ۱۳ ژانويه تا ۱۳ فوريه فعال مي باشد.
▪ بارش beta-اسدي :
اين بارش از ۱۴فوريه تا ۲۵ آوريل فعال بوده و اوج بارش درروز ۲ مارس است .
▪ بارش delta-اسدي :
در همين ايام بارش ديگري كه از تاريخ ۴ اوت تا ۱۲ سپتامبر فعال بوده و كه اوج فعاليت آن در روز ۲۲ فوريه اتفاق مي افتد .
▪ بارش gamma - اسدي:
بارش ضعيف ديگري كه از تاريخ ۴ اوت تا ۱۲ سپتامبر فعال بوده ، بارش gamma - اسدي است. .اوج اين بارش در۲۵ اوت است .
▪ بارش ro- اسدي:
اين بارش از نوع راديويي بوده و در پي مطالعات انجام گرفته در طي سال ۱۹۶۰ ميلادي كشف شده است .اينگونه به نظر مي رسد كه طي ايام ۱۴-۱۵مارس فعال باشد .
▪ بارش sigma-اسدي :
اين بارش از ۹فوريه تا ۱۳ مارس فعال بوده و اوج بارش درروز ۲۶ فوريه است .

ممکن است شما از شکل چانه خودتان راضي نباشيد و تمايل داشته باشد چانه برجسته تري داشته باشيد؛ از همان نيم رخ هاي هاليوودي که در تبليغات لوازم آرايشي و ب ...

● اسد (Leo ) شير ▪ زمان رسيدن به نصف النهار: ۲۱فروردين ؛ ▪ مساحت : ۹۴۷ درجه مربع ستارگاني که امروزه به نام اسد خوانده مي شوند در فرهنگ هاي باستاني سوم ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود را حفظ كرده ...

ماده و صورت ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

● مقدمه: صورتهاي فلکي در واقع تصويري از خدايان ، جانوران و قهرمانان افسانه اي هستند که مردم مشرق مديترانه در حدود ۴۵۰۰ سال پيش تقسيم بندي کردند و به ه ...

دانلود نسخه PDF - صورت فلكي اسد