up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله صنعت و دانشگاه PDF
QR code - صنعت و دانشگاه

صنعت و دانشگاه

ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، کليد توسعه صنعتي

دستيابي بهتوسعه نيازمند توليد علم، توجه ويژه به تربيت نيروي انساني ماهر و همخوان شدن آن با صنعت بومي است. ارتباط دانشگاه و صنعت بايد به عنوان لايه بيروني توسعه ديده شده و با تقويت تحقيقات کاربردي زمينه نزديکي علم و فناوري را مهيا کند. صنعت و دانشگاه در ايران هر دو وارداتي است و هنر ما اين است که با شناخت موقعيت و نيازهاي کشور از امکانات موجود علمي درتوليد فناوري بومي شده استفاده کنيم.
● مکانيک:
طراحي يک سوپر المان جديد استوانهاي و به کارگيري آن در تحليل ارتعاشات استوانههاي توخالي، بررسي تجربي کاربرد اولتراسونيک در ماشينکاري آلياژهاي هوا فضايي، بررسي ارتعاشات غيرخطي و کنترل فعال ياتاقانهاي مغناطيسي (مطالعه آزمايشگاهي)، بررسي و تحليل و کمينهسازي نيرو در مکانيزم وضعيت نشسته انسان بصورت چمباتمه، مطالعه تأثير تزريق آب در برداشت از چاههاي نفت، بررسي دقت اندازهگيريهاي توربين و کمپرسور در آزمايشگاه توربوچارجر و روشهاي ارتقاء آن، تعيين بارگذاري و احتمال بروز ترک در گيربکسها با در نظر گرفتن انعطافپذيري شافتها و دندهها، ساخت تونل کاويتاسيون و تجهيز آن جهت آزمايش و بررسي اثر کاويتاسيون در جريان اطراف اجسام، طراحي، توسعه و کاربرد مدل برنامهريزي تحقيقات انرژي و کاربرد آن در پژوهشکده انرژي، مدلسازي انتقال حرارت و جرم در بازيابهاي رطوبت دوار، بررسي تاثير نيروي Slamming بر پاسخ ديناميکي سازه شناورها، کاربرد الگوريتمهاي ژنتيکي و عصبي در مدلسازي و کنترل رباتهاي زير سطحي، تأثير خواص ماده بر روي شکل و سطح دياگرام حد فرمدهي در آلياژهاي فولادي، مدل توسعه بهينه سيستم عرضه انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيتها در محيط تجديد ساختار شده، بررسي تجربي و تحليلي الگوي جريان و انتقال حرارت در يک لوله دوار، اندازهگيري و مقايسه گشتاورهاي برآيند مفاصل اندام تحتاني حين بلند کردن بار با سرعتهاي متفاوت، آناليز و اندازهگيري تنش پسماند بر روي قطعات استوانهاي جدار ضخيم اتوفرتاره شده، بررسي تجربي و تئوري مشخصههاي جريان چگالي هدايت شده کيفيت، کنترل ارتعاشات با استفاده از انتقال انرژي بين مودهاي ارتعاشي در سيستمهاي غيرخطي مدلسازي ترموديناميکي و حرارتي مخازن دو جداره عمود، تحليل ارتعاشات غير خطي تيرتموشنکو با طول محدود روي بستر ويسکوالاستيک تحت اثر بار متحرک، مدلسازي ترموديناميکي و حرارتي مخازن دو جداره عمودي ذخيره آب گرم، طراحي بهينه و ساخت ربات موبايل با قابليت کار در محيطهاي نامنظم و تخريب شده، تعيين مشخصات مدل ديناميکي اتصال ابزار و اسپيندل در ماشينهاي ابزار، بررسي ارتعاشات تير با شرايط مرزي غيرمتعارف با استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي، بررسي رفتار ديناميکي خودرو تحت اثر مدل کنترلي راننده، تحليل ترموالاستيک غيرخطي ديسک ساخته شده از مواد FG ، استفاده از روش تصويربردار براي توسعه مدلهاي سه بعدي در شبيهسازي و تحليل فعاليتهاي بدن، طراحي و ساخت سيستم لرزه نگار، ارائه روش عددي تحليل نانوسازههاي کربني بر مبناي مکانيک محيط پيوسته معادل، آناليز ابعادي در انتقال حرارت جابجايي، مدلسازي ديناميکي و کنترل موقعيت، نيرو و امپدانس براي رباتها با پايه متحرک يا انعطافپذير، ناپايداري ديناميکي ديسکهاي سخت پرسرعت، مطالعات توربوچارجينگ موتورهاي بنزيني، طراحي، مدلسازي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه کمکي جهت راه رفتن، ارتعاشات غيرخطي سازههاي صلب و الاستيک با تکيه گاههاي متحرک تحت بارهاي محوري، نمونه قلم شخصي رابط براي رايانه، بررسي ارتعاشات غيرخطي تيرهاي الاستيک تحت تحريکهاي الکترومغناطيسي (بررسي تجربي و تئوري)، طراحي، مدلسازي و ساخت نمونه آزمايشگاه دستگاه کمکي جهت راه رفتن، بررسي کاويتاسيون در توربينهاي فرانسيس، مدلسازي و بررسي تجربي تبديل موتور گازسوز CNG تنفس طبيعي به وضعيت توربوچارجري، بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر خروج از خط قطار به کمک مدل توام واگن ريل، معادلات حرکت و بررسي تئوري و عددي آيروديناميک و هيدروديناميک و تکميل آزمايشات تجربي و طرح و ساخت يک وسيله خودرو و يا قايق بادباني تندرو جهت استفاده در دشتهاي ايران، مدلسازي عددي پديده Slamming، مدلسازي اکستروژن معکوس، بررسي عوامل مؤثر بر نتايج آزمون حرارتي کولر خودرو، اندازهگيري و تحليل سينماتيک مهارتهاي ورزشي ژيمناستيک، آناليز و اندازهگيري تنش پسماند بر روي قطعات غيرمسطح، بررسي تجربي و تئوري ميزان اختلاط در جريانهاي غليظ حاوي ذرات سه بعدي، طراحي بهينه ساختار مکانيکي پايه جزء فمورال مفصل ران به کمک روش اجزا محدود و تکنيک بهينهسازي عددي، مدلسازي ترموديناميکي و حرارتي مخازن دو جداره عمودي ذخيره آب گرم، طراحي و بهينهسازي مسير ابزار در ماشينکاري سطوح بسته ? ? بعدي، طراحي و ساخت ربات ياور براي بيماران قطع نخاعي، تحليل ترموالاستيک خطي ورقهاي ساخته شده از مواد هدفمند، بررسي عملکرد نرخهاي همگرد D و لگاريتمي در تحليل تغيير شکلهاي بزرگ جامدات، شبيهسازي تخليه هوا در ريختهگري تحت خلاء، طراحي، نمونهسازي و کنترل يک وسيله? زير سطحي مجهز به يک بازوي رباتيکي، استفاده از روش تصويربرداري براي توسعه مدلهاي سه بعدي در شبيهسازي و تحليل فعاليتهاي بدن، بررسي ارتعاشات نسوج نرم.
● مهندسي مواد:
جوشکاري در حالت نيمه جامد آلياژها، رفتار خوردگي تيتانيم (آندايز شده و پوششدادهشده با HA) در محلولهاي فيزيولوژيک، بررسي انيزوتروپي ورقهاي برنجي B بررسي خستگي فولادهاي فريتي بنيايتي، مطالعه تاثير اندازه ذرات لاستيک و پرکننده بر چقرمگي شکست کامپوزيتهاي هيبريدي، مطالعه خواص مکانيکي چند سازههاي زمينه فلزي منيزيم توليدشده به روشمتالورژي پودر دردرجه حرارتهاي بالا و اعمال تنش (مقاومت خزشي)، بررسي معدن انتيمونيت داشکن (همدان) و استخراج انتيموان از آن، بررسي خواص استحکام در دماي بالاي آلياژ ريختگي منيزيم Az و تأثير خواص ريز ساختاري، بهينهسازي جوانهزني در فرايند منيزيم در راهگاه، رسوب الکتروشيميايي آلياژ سه جزيي Ni-Fe-Mo از حمام کلريدي – سيتراتي، بررسي رخداد پيري ديناميکي و تمرکز سيلان در نورد ولرم يک فولاد کم کربن، مطالعه تاثير عمليات پيرسازي رويکارپذيري و خستگي کامپوزيت A SiCp، ساخت نانوکامپوزيتهاي زمينه فلزي به روش متالورژي پودر، طراحي و ساخت سنسور لايه نازک گاز، بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار و رفتار کشش سوپر آلياژ INLC ، تهيه بدنههاي مولايتي متخلخل با توزيع تخلخل کنترل شده، بررسي ايجاد پوشش لايه نازک TiOبا روش سل ژل، ساخت و بهبود خواص مکانيکي و شکلپذيري فولاد دو فازي با استفاده از عمليات ترمومکانيکال فرايند نورد، مطالعه روشهاي ساخت دو فلزيها با فرايندهاي جوشکاري، افزايش چگالي و بهبود خواص مغناطيسي آلياژ آلنيکو به روش تفجوشي در حضور فاز مايع، تأثير روکش در خواص خستگي آلياژ پايه نيکل Rene ، نقش و اثر آنتي اکسيدانها بر اکسيداسيون و برگذارهاي MgO-C ، اثر ناخالصيها برافت تدريجي خواص برقگيرهاي سراميکي، بررسي تاثير مبرد و ماده جوانهزا بر روي کاربيدزدايي و گرافيک زدايي چدنهاي خاکستري، توليد آلومنيا از کانه آلونيت، توليد ريختگي و تغيير فرم با سرعتهاي بسيار بالاي آلياژ آلومينيوم A در حالت نيمه جامد، ايجاد پوشش بيوسراميک هيدروکسي آپاتيت، کشش سيمهاي مسي و آلومينيومي به مقاطع غير دايرهاي، پير کرنشي در فولادهاي دو فازي فريتي مارتنزيتي، ساخت و مطالعه خواص مکانيکي کامپوزيتهاي نانوپايه پليمري، بررسي امکان تغليظ و استحصال نيکل از فيلتر کيک سرب و روي، بررسي عمليات حرارتي انجمادي آلياژ A آلومينيوم بر خواص خستگي حرارتي، بررسي پديده پخش در حين نورد گرم آلومينيوم، تعيين شرايط بهينه عمليات حرارتي يک فولاد کم آلياژ توليدي به روش تف جوش ليزري، آلياژسازي مکانيکي پودر TiNi براي ساخت قطعات حافظهدار شکلي و سوپر الاستيک، ساخت قطعات سراميکي متخلخل با توزيع تخلخل کنترل شده، بررسي رسوب الکتروشيميايي نانووايرهاي مغناطيسي، بررسي تأثير پيري بعد از سرد کردن سريع بر استحکام و شکلپذيري فولادهاي کم کربن تجاري، جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي بر روي کامپوزيت آلومينيوم، بررسي تأثير ناخالصيهاي موجود در مواد اوليه بر ساختار و خواص فريت استرانسيوم، مقاومت خزشي آلياژ دماي بالاي پايه نيکل Rene، فرمولاسيون، ساخت و بررسي خواص نسوزهاي MgO-C (اثر آنتياکسيدانها)، بررسي پايداري ساختاري چدنهاي نشکن آستمپر شده غيرآلياژي در دماي زير صفر، توليد اکسيد کبالت از باطلههاي فرآوري روي به روش هيدرومتالورژي.
● مهندسي شيمي:
مطالعه تئوري و تجربي انتقال حرارت جتهاي برخوردي، بررسي کاربرد الگوريتمهاي بهينهسازي تکاملي در مهندسي شيمي و تهيه نرمافزار بهينهساز ژنتيک توزيع شده، کنترل و طراحي توأم برجهاي تقطير با استفاده از مدلهاي بهينهسازي ديناميکي، تعيين مقادير کشش سطحي سيالات خالص، بازيافت CO? در مجتمعهاي پتروشيميايي، اصلاح سطحي پليمرها به منظور افزايش زيست سازگاري آنها، ارزيابي تکنولوژيهاي جداسازي CO از منابع ساکن انتشار، کاهش ارتفاع کف در برجهاي جذب، کنترل بهينه يک راکتور پليمريزاسيون ناپيوسته، تأثير PH و يون آمونيوم بر عملکرد راکتورهاي بيهوازي، مطالعه و بررسي توليد و حذف نيترات در فاضلابهاي صنعتي با بار آمونياک بالا توسط بيوراکتور بالا و با سلول تثبيت شده (UICR)، بررسي تأثير پارامترهاي فرايندي بر سينتيک اگلومراسيون بلورهاي AL(OH)، توسعه مدلهاي ترموديناميکي در پيشبيني تعادل فازي مايع مايع براي سيستمهاي سه سازندهاي، تصفيه حلال AW بعنوان حلال استخراج روغن خوراکي، تعيين حداقل غلظت بازدارنده اسانسها در رشد ميکروارگانيسمهاي آب پرتقال، بررسي و آناليز عناصر فلزي سنگين در آبهاي آشاميدني مناطق مختلف تهران در سطح ppb و روشهاي حذف آنها، تصفيه (درمان) بيولوژيکي BTX (بنزن، تولوئن و گزيلن) در محيطهاي آلوده (آب و هوا)، مطالعه شاخه دار شدن پلي پروپيلن - بررسي مکانيسم، آناليز عددي سيکل فرايند RTM تحت شرايط قالبگيري کنترل شده است.

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

صنعت ساختمان 8000 سال قبل از ميلاد مسيح- ساخت شهر سنگي در ويتشاير واقع در انگلستان 7800سال‌قبل‌ازميلادمسيح-ساخت‌اهرام‌ثلاثه‌مصر 120پس‌ازميلادمسيح-ساخت ...

هر چند از چسب در صنعت ، مخصوص آبنوس کاران و صحافان و بيشتر براي چسباندن قطعات چوبي و يا اشياي کاغذي بود. اما به تدريج دامنه کاربرد آن گسترش يافت. به ط ...

مواد مخدر پديده اي است استعماري که قدرت هاي سلطه گر به منظور محو ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي و تسلط بر جوامع از آن بهره مي جويند. در اين پژوهش سعي شده اس ...

اطلاعات اوليه پوست از نظر شيميايي پليمري است از اسيدهاي آمينه که آنها را اصطلاحا پروتئين مي‌نامند. اسيدهاي آمينه از طريق پيوندهاي پپتيدي ، براحتي مي‌ت ...

چرا طراحي صنعتي ؟ در دنياي امروز و بويژه در كشورهاي صنعتي، روند طراحي صنعتي و تمامي گرايشهاي وابسته به آن چه از نظر شيوه و چه از نظر ابزار دچار تحولات ...

پيش از هرگونه تحليل و تدبير، در ابتداي ورود به بحث، فرازهايي از اخبار منتشره طي چند روز گذشته، در اين يادداشت مورد توجه قرار مي گيرد. سازمان خصوصي ساز ...

پروفيباس(PROFIBUS) ، سيستم فيلدباس(Process Field Bus) سيستم پيشرفته اي در اروپا بوده و از پذيرش جهاني برخوردار مي باشد. حوزه کاربرد آن شامل اتوماتيک س ...

دانلود نسخه PDF - صنعت و دانشگاه