up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله صدف PDF
QR code - صدف

صدف

صدف دوکفه اي مَلوک

اين صدف از:
شاخه نرم تنان MOLLUSCA - رده دوکفه ايها BIVALVIA - راسته VENERIDA - تيره غلافي شکل SOLENIDAE
جنس و گونه Solen vagina مي باشد.
صدفها يا رده دوکفه ايها فاقد سر و دندانهاي رادولا هستند و تغذيه آنها از جانوران کوچک ميکرسکوپي است که در آب دريا موجود است . در اين موجودات برانشيها علاوه بر وظيفه تنفسي ، وظيفه نگهداري از لارو را نيز برعهده دارند که آب را هم تصفيه مي کنند و پس از جداکردن مواد غذائي ، آنها را به طرف دهان جانور مي فرستد .
در قسمت انتهائي پشتي ، دو تکه از غشاء تبديل به دو لوله مي شود که از طريق آنها آب دريا وارد و خارج مي گردد.
دو کفه پوسته با کمک دو ماهيچه باز و بسته مي شود که در قسمت لولا به هم وصل هستند.
دو کفه اي هاي غلافي شکل با چرخاندن پاي قوي به آساني خود را در ماسه مدفون مي سازند . به علاوه اين جانوران مي توانند تند و آسان حرکت کنند .
يک گونه از اين غلافي شکل ها در سواحل اقيانوس آرام وجود دارد که خوراکي هستند و براي صيد ماهي هم از آنها استفاده مي شود.
شيوه برداشت
در زمينه صيد اين آبزي ، اکثر ساحل نشينان مهارت خاصي دارند و با نيزه هاي باريکي که از ترکه چتر ، رينگ دوچرخه و يا ميله هاي مخصوصي که سر آن قلاب شکل است به کار صيد مبادرت مي ورزند به اين صورت که با فروبردن همان قلاب به درون حفره هايي که آبزي در گل و لاي ساحل ايجاد کرده و خود صيادان براساس تجربه به خوبي مي دانند که صدف درون آن هست يا خير کُچَک را در زمان جزر به راحتي از لانه بيرون مي کشند و صيد مي نمايند.
ابزار صيد ملوک
موارد استفاده :
1-مصارف غذائي بوميان منطقه.
2-خشک نمودن و فروش آن به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس.
3-مصرف خشک شده آن براي دام .
4-جهت استفاده براي طعمه قلاب.
5-فروش آن به صورت تازه براي مراکز تکثير و پرورش
مطلب قابل توجه براي تکثير و پرورش دهندگان ميگو
در حال حاضر ميگوهاي مولد با گوشت نرم تن ملوک و خرچنگ تغذيه ميشوند ، بدليل وجود بعضي از اسيدهاي چرب درملوک موجب تسريع رسيدگي جنسي در ميگوهاي مولد ميگردد.
که ميزان غذادهي با غذاي تر ملوک3 وعده درشبانه روز مي باشد که %25 ميزان غذاي روزانه 12ظهر ، %60 در ساعت 6 بعداز ظهر و %15 ساعت 11 شب به آنها داده مي شود.
و تقريبا براي هر ميگو مولد حدود 1 تا 5 1 کيلوگرم از اين صدف دوکفه اي مصرف ميشود.

از آنجايي كه پرورش قارچها معمولاً در محيطي بسته انجام مي شود لذا قارچها ي صدفي رامي توان در هر منطقه جغرافيائي و با هر نوع آب و هوايي توليد كرد. قارچه ...

اين صدف از: شاخه نرم تنان MOLLUSCA رده دوکفه ايها BIVALVIA راسته VENERIDA تيره غلافي شکل SOLENIDAE جنس و گونه Solen vagina مي باشد. صدفها يا رده دوکفه ...

ابتدا مواد سابستريت ( مانند کاه گندم ، برنج و...) را در آب مي جوشانيم تا کاملا استريل شوند . سپس با بذر قارچ صدفي تلقيح نموده ودر داخل کيسه هاي پلاستي ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

سه عامل مهم در کشت قارچ: اسپان، بستر، محيط در اين درس به شرايط محيطي و بستر مناسب خواهيم پرداخت و مختصري نيز در مورد اسپان و تهيه آن بحث خواهيم کرد و ...

از آنجايي كه پرورش قارچها معمولاً در محيطي بسته انجام مي شود لذا قارچها ي صدفي رامي توان در هر منطقه جغرافيائي و با هر نوع آب و هوايي توليد كرد. قارچه ...

● مقدمه : براي تعيين سن نرمتنان مي توان از روشهاي ساده بررسي کفه هاي خارجي و يا از روشهاي پيچيده بررسي ساختارهاي کوچک آنها استفاده کرد. تغييرات فصلي د ...

ماهيگيري بيش از حد 85 درصد بستر آبي جهان را به خطر انداخته و نشت نفت BP نيز به نوبه خود اين خطر را تشديد کرده است.به گزارش روزنامه الکترونيکي دانش و ف ...

دانلود نسخه PDF - صدف