up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله شيمي کاغذ PDF
QR code - شيمي کاغذ

شيمي کاغذ

برخلاف اين تصور که توليد کاغذ اساسا يک فرآيند مکانيکي است، در اين فرآيند ، پديدههاي شيميايي نقش برجستهاي دارند. از تبديل چوب به خمير کاغذ گرفته تا تشکيل کاغذ ، اصول شيميايي دخالت آشکاري دارند. ليگنين زدايي از يک منبع گياهي مناسب ، معمولا چوب ، يک فرآيند شيميايي ناهمگن است که در دما و فشار زياد انجام ميشود.
دامنه شيمي کاغذ ، وسيع و جالب است شامل مباحثي از قبيل شيمي کربوهيدراتها ، رنگدانههاي معدني ، رزينهاي آلي طبيعي و سنتزي و افزودنيهاي پليمري متعدد ميباشد. در فرآيند تشکيل نيز تا حد زيادي شيمي کلوئيد و شيمي سطح دخالت دارد. نقش پليمر ، شيمي محيط زيست و شيمي تجزيه را نيز نبايد فراموش کرد.
● ترکيب شيميايي کاغذ
از آنجا که کاغذ از اليافي ساخته ميشود که قبلا تحت تاثير تيمارهاي فيزيکي و شيميايي قرار گرفتهاند، سلولهاي گياهي حاصل از ترکيب شيميايي ثابتي نسبت به ساختار منابع گياهي اوليه برخوردار نيستند. سلولهاي گياهي عمدتا از پليمرهاي کربوهيدراتي آغشته شده به مقادير مختلف ليگنين (يک ترکيب پليمري آروماتيک که ميزان آن با افزايش سن گياه افزايش مييابد و در حين فرآيند ليگنيني شدن توليد ميگردد) تشکيل شدهاند. بخش کربو هيدراتي سلول بطور عمده از پلي ساکاريد سلولز تشکيل شده است. بخشي از اين ترکيبات شامل پلي ساکاريدهاي غير ساختماني با وزن مولکولي کم به نام همي سلولز هستند، که نقش بسيار مهمي در خصوصيات خمير و کاغذ دارند.
به نظر ميرسيد که با توجه به نام همي سلولزها ، اين ترکيبات با سلولز ارتباط داشته باشند و به روش مشابهي با سلولز بيوسنتز شده باشند. اما در حال حاضر بخوبي مشخص شده است که اين پلي ساکاريدها به روش متفاوتي بيوسنتز شده باشند. اما در حال حاضر به خوبي مشخص شده است که اين پلي ساکاريدها به روش متفاوتي بيوسنتز ميشوند و نقش ويژهاي در ديواره سلول گياهان ايفا ميکنند. علاوه بر اين ترکيبات مهم ، مقادير کمي از مواد آلي قابل استخراج و مقادر بسيار کمي از مواد معدني نيز در ديواره سلولي الياف وجود دارد.
سلولز (%) همي سلولزها (%) ليگنين(%) مواد عصارهاي و اندک (%)
سوزني برگان ۴۰ تا ۴۵ ۲۰ ۲۵ تا ۳۵ ۱۰>
پهن برگان ۴۰ تا ۴۵ ۱۵ تا ۳۵ ۱۷ تا ۲۵ ۱۰>
ترکيب کلي استخراج الياف گياهي از نظر درصد کربن ، هيدروژن و اکسيژن بسته به درجه ليگنين شدن متغير است. ميزان اين عناصر براي چوب حدود ۵۰% کربن ، ۶% هيدروژن و ۴۴% اکسيژن است. از آنجايي که ترکيب عنصري کربوهيدراتها کم و بيش به صورت CH۲O)n) است، ميزان کربن موجود تقريبا حدود ۴۰% است. ليگنين يک ترکيب آروماتيک با فرمول تقريبي C۱۰H۱۱O۴ ميباشد. بنابراين ، ميزان کربن آن بطور متوسط حدود ۶۵ - ۶۰% است.
● سلولز
سلولز مهمترين ترکيب ساختاري ديوارههاي سلول است و بعد از حذف ليگنين و انواع ديگر مواد استخراجي نيز مهمترين ترکيب ساختاري کاغذ محسوب ميشود. از نظر شيميايي ، سلولز يک پليمر داراي ساختمان ميکرو فيبريلي شبه بلوري متشکل از واحدهاي D-&#۹۴۶; گلوکوپيرانوزي با اتصالات (۴

● خواص ترکيبات آلي فلزي شباهت ترکيبات آلي فلزي از نظر خواص فيزيکي به ترکيبات آلي در مقايسه با ترکيبات معدني بيشتر است. بسياري از اين ترکيبات داراي ساخ ...

● ريشه لغوي ژئوشيمي از دو کلمه Geo به معني زمين و chemi stry به معني شيمي تشکيل شده است. ● ديد کلي در ساده ترين شکل ژئوشيمي را مي توان به عنوان علمي ت ...

● علم شيمي شاخه اي از علوم تجربي است که از يک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بين خواص و ساختار مواد و قوانين مربوط به آنها بحث مي کند. از سوي ...

گل کاغذي (Paper Flower) با نام علمي Bougainvillea spectabilis Willd., گياهي است ازخانواده Nyctaginaceae هميشه سبز،چوبي رونده ،گرمسيري ونيمه گرمسيري مي ...

شيمي و تهيه خون مصنوعي آرسنيک Chemistry فلوئور ژرمانيم هافنيم اجسام نيم رسانا آهن رباي مولکولي اسفنج پلي اوره تان تاريخچه توليد پلاستيک پديده فتو ولتا ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرا ...

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است.اولين ليزر جهان توسط تئو ...

● زمينه هاي تاريخي تجريه کيفي به ابتکار «پروفسور رونالد بلچر» که به نارساييهاي متعدد سيستم هاي تجزيه کيفي معدني موجود پي برده و تصميم به اصلاح اين سيس ...

دانلود نسخه PDF - شيمي کاغذ