up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله شوره سر PDF
QR code - شوره سر

شوره سر

شوره سر و درمان آن

● نکات مهم درماني براي بيماران
شوره عبارت است ازسلولهاي مرده پوست همراه باترشحات غددچربي وآلودگي هاي محيط که بصورت پوسته هاي متراکم درسطح پوست سروکنارقسمت تحتاني مومشاهده مي گردد.
درحالت عادي سلول هاي لايه سطحي پوست به تدريج و جدا جدا و به تعداد کم مي ريزند.اين سلول هاتوسط ترشحات سر(عرق وچربي)جذب شده وباشستشودفع مي شوندولذاجلب توجه نمي کنند.ولي اگرتعداداين سلول هاي درحال ريزش بطورغيرطبيعي زيادشده،باهمديگربه سطح پوست برسندوبه يکديگرچسبندگي داشته باشندجلب توجه کرده وشوره سرآشکارمي گردد.معمولاً پوست سربدليل وجودپوست هاي زيادتحريک شده وخارش هم بوجودمي آيدکه گاهي شديداست.
شوره سرچگونه بوجود مي آيد؟
پوست انسان ازلايه هاي متعددسلولي درست شده است.درحالت عادي اين سلولهاظرف ۳۰ ۲۰روزمراحل رشدخودراطي کرده وازسطح پوست به صورت سلولهاي مرده به بيرون ريخته مي شوند.درصورتيکه اين روندبه شکل غيرعادي تسريع گردد،تعدادسلولهاي مرده افزايش يافته وهمراه باچربي وترشحات ديگرپوست تشکيل «شوره سر» رامي دهند. همراه باشوره اغلب خارش هم رخ داده ودرضمن اکثربيماران به انواع شامپوهاوداروهاي خانگي روي مي آورند و همه اين عوامل باعث تحريک پوست وبدترشدن اوضاع مي گردد.
متذکرمي شويم که شوره سرابتداي طيف بيماري به نام «درماتيت سبوره» بوده ودرحقيقت فرم خفيف آن محسوب مي گردد.درواقع اگرشوره سردرمان نشودگاهي شديدترشده وتابلوي باليني درماتيت سبوره رابوجود مي آورد.دراينحالت سربيمارازپوسته هاي چرب،بدبو،کثيف وبعضاًعفوني پرشده وخارش وتحريک شديددرپوست سروجوددارد.موهابهم چسبيده وبيماراحساس ناراحتي زيادمي کند.
چه عواملي دربروزشوره سردخيل هستند؟
علت دقيق شوره سرمعلوم نيست ولي عواملي که دخالت احتمالي دارندعبارتنداز :
۱) استرس هاي روحي و اختلالات عاطفي.
۲) عامل توارث.
۳) خستگي روزانه و نمونه اثراين فاکتوربهترشدن شوره سردرايام تعطيلات واستراحت بيماراست.
۴) اختلالات هورموني.
۵) مشکلات گوارشي مثل چاقي زياد،يبوست وعدم هضم غذا.
۶) برخي داروهامثل سايمتيدين(داروي زخم معده)،کلرپرومازين(داروي اعصاب)وداروهاي ضدفشارخون بالا.
۷) کمبودهاي غذائي مثل کمبودويتامين A وE .
۸) وجود يک نوع قارچ بنام ملاسزيا فورفور درپوست سر.اين قارچ به فرم غير بيماري زادرسطح پوست سر همه افرادبطورنرمال وجودداردولي درافرادمبتلابه شوره سر بدلايل نامعلوم تعدادآن زيادشده ودرضمن به فرم بيماري زا تبديل مي شود.
۹) آسيبهائي که به پوست سروارد ميشودمثل سشوارزدن وفرموبيش ازحد،شامپوهاي خيلي قوي،بابليس،رنگ کردن ومش زدن مکررمو.
۱۰) عدم رعايت بهداشت وشستشوي سر.
● انواع شوره سر
شوره سربه دو شکل ديده مي شود:
۱) شوره خشک که دراين حالت پوسته هابه سرنچسبيده وبصورت پوسته هاي نازک باظاهرپودري خاکستري روي سر،شانه هاواطراف گردن ديده مي شوندوظاهربسيارزشت وزننده اي بوجود مي آورند.خارش هم وجوددارد.شوره خفيف بسيارشايع بوده بطوري که برخي ازمتخصصين وجودآن راطبيعي تلقي مي کنند.
۲) شوره چرب که درآن پوسته هابزرگتروچرب بوده ولذابه هم چسبيده ونمي ريزندبلکه يک حالت متراکم وچرب درپوست سربوجود مي آورندکه بيماررابسيارناراحت مي کند.اغلب اوقات خارش هم وجوددارد.
● نکات مهم درماني براي بيماران
مثل همه بيماريهاي پوست درمان طولاني مدت است ولذابايستي باصبروحوصله ودقت دستورات دارويي رادنبال وانتظارمعجزه نداشته باشيد.انتظارات شماازدرمان بايستي منطقي وواقع گرايانه باشدولطفاًبه ياد داشته باشيدکه عوامل زيادي دربروزوتشديداين عارضه دخالت داشته که امکان تأثيردرمان دربسياري ازآنهاميسرنمي باشد لذااثرداروها آهسته بوده ونبايستي نااميدشويد.
بدترين چيزدردرمان امراض پوست درمان کوتاه مدت وناقص مي باشد.ازگوش دادن به توصيه هاي درماني ديگران ويااستفاده ازداروهاي خانگي وعطاري وياداروهاي ديگران(که فکرمي کنند بيماري مشابه شماداشته اند وبا اين داروهاخوب شده اند)اکيداًپرهيزنمائيدزيرااين کارهابجزاتلاف وقت وپول شما،تأخيردردرمان صحيح وبدبيني نسبت به درمان فايده ديگري ندارد.
اگرباشروع درمان احساس بهبودي کرديدهرگزداروهايتان راسرخود قطع نکنيدزيرا ديريازودعلائم بيماري عود مي کنند واين بارممکن است حتي شديدترازباراول بوده وبه سهولت دفعه اول به درمان جواب ندهد.هرگونه سؤال وياناراحتي ازناحيه درمان داريد فقط باپزشک معالج خوددرميان بگذاريد.عوض کردن سريع پزشک (اگراحساس مي کنيدکه زودخوب نشده ايدويارونددرمان باب ميل شمانيست) به نفع جنابعالي نمي باشد.دراين مواقع بهترين کارمراجعه به پزشک قبلي ودرميان گذاشتن مشکلات است.
اگرپزشک اجازه دهدبراي شستشوي سرازشامپوي «روغن درخت چاي پرمون» استفاده کنيد.اين شامپوقارچ گفته شده راازروي پوست سربرداشته وخيلي به درمان کمک مي کند. درابتداهرروزسرتان رابشوئيدوبگذاريدکف شامپو ۵ دقيقه روي سربماندودرهمين حال پوست سررابابرس نرم خوب ولي به ملايمت برس بزنيد.
پس ازمدتي ميتوان فاصله شامپوزدن هارابيشترکرد و پس ازبهبودي کامل شامپوراهفته اي ۲ ۱باراستفاده نمائيد ولي توجه داشته باشيدکه براي ماه ها لازم است حداقل هفته اي يک بارازاين شامپو استفاده کنيدزيراسرشماخوب شده است ولي براي جلوگيري ازعود شوره بايستي استفاده ارشامپوروغن درخت چاي يا سبوس برنج پرمون راادامه دهيد. شامپويي که براي استفاده روزمره بکارمي بريد مي تواندهرمارکي باشدفقط بايستي ازنظرخشک ياچرب بودن موهايتان مناسب آنهاباشد.
اگردسترسي به شامپو نداريد شستشوي سر با سرکه سيب (۲ قاشق غذاخوري سرکه دريک ليوان آب) به مدت ۱۰ ۵ دقيقه مفيداست.
رعايت شرايط زير به بهبود شوره سر کمک مي کند:
▪ پرهيز ازبرخوردبامحيط هاي پراسترس وتنش زاپرهيزکنيد.
▪ خوداري ازخارانيدن پوست سر زيرا ااين عمل باعث ايجادعفونت شده ومشکل شماراتشديدمي نمايد.
▪ استفاده از برس وشانه نرم و حد الامکان طبيعي وسايرافرادخانواده به هيچوجه نبايستي ازآنهااستفاده نمايند.
▪ اصلاح رژيم غذائي وبهداشت عمومي : خوردن مقاديرزيادي غذاهاي چرب وسرخ کردني(مثل همبرگر،ساندويچ وسيب زميني سرخ کرده)، نوشابه هاي گازداروشکلات مي توانددربروزشوره دخالت داشته باشند.
● نکاتي مفيد براي کنترل شوره سر
شوره سر مشکلي بسيار معمول است که بيشتر مارا مبتلا مي کند . در حقيقت از هر دو نفر يک ممکن است به اين مشکل پوستي آزار دهنده . دچار شوند. با وجود اين ، شوره را مي توان با رعايت بهداشت مناسب تحت کنترل در آورد.در اين مطلب برخي نکات ساده براي کنترل شوره سر اشاره مي شود.
۱) موهاي خود را به طور مرتب بشوئيد. هر زمان که به حمام مي رويد و حداقل دوبار در روز موهاي خود را بشوئيد. اين نکته بسيار مهم است که موي شما بعد از تعريق شسته شود ، زيرا تعريق مي تواند اين شرايط را تشديد کند . از شامپوي دارويي گياهي استفاده کنيد تا بهترين نتايج را کسب کنيد . شامپو هاي حاوي روغن درخت چاي عليه شوره سر بسيار موثر هستند .
۲) موهاي خودراچنگ نزنيد. شوره سر باعث خارشي خواهد شد. استفاده از ژل هاي مو و رنگ را متوقف کنيد : استفاده از ژل هاي حالت دهنده مو و رنگ کردن مو را کاملا متوقف کنيد. اين مواد حاوي مواد شيميايي مضري هستند که موهاي شما را مي تواند از بين ببرد. به جاي آن از محصولات طبيعي استفاده کنيد. اينها معمولا براي موضرري ندارند.
در پايان در اينجا برخي از محصولات طبيعي براي تحت کنترل در آوردن شوره معرفي مي شوند.
▪ روغن درخت چاي : روغن درخت چاي يک درمان طبيعي و منحصر به فرد براي شوره سر است اين روغن حاوي ترکيباتي به نام ترپنوئيدها است که داراي خواص ضد قارچ آنتي سپتيک هستند. روغن درخت چاي معمولا در صابون ها ، شامپوها وروغن هاي مو به خاطر خواص ضد قارچ آن استفاده مي شود . همچنين براي درمان شرايط ديگري مانند آکنه ، پاي ورزشکار ، برفک دهان و عفونت هاي مخمري به کار مي رود.
پاي ورزشکاران ؛ نوعي کچلي مزمن سطحي است که پوست پا ، به ويژه بين انگشتان ياروي کف پا را در اثر گونه اي قارچ پا ايجاد مي شود
▪ کانديدزيايس مخاطي: عارضه اي است که غشاءهاي مخاطي دهان را درگير مي کند و معمولا در افراد بيمار ، شيرخواران ضعيف يا افراد ناتوان يا مبتلا به نقص ايمني ديده مي شود و شامل پلاکهاي سفيد خامه مانند است که بابرداشتن آنها ، سطوح خونريزي دهنده برجا مي ماند.
سرکه : ۲قاشق چاي خوري سرکه خالص رادر ۶ قاشق چاي خوري آب رقيق کنيد. آن را روي سر قرار دهيد اجازه دهيد فرق سر چند ساعتي به آن آغشته شود سپس موهاي خود را با شامپو روغن درخت چاي بشوئيد. اين کار را چند روز تکرار کنيد و نتايج خوب را ببينيد.
▪ آب ليمو : آب ليمو يک کاهنده طبيعي شناخته شده براي شوره است.۲ قاشق چاي خوري آب ليمو را برروي سر خود بماليد و بگذاريد مدتي بماند.پس از آن سر خود را بشوئيد. شما همچنين مي توانيد ميزان برابر آبليمو و سرکه را براي کسب نتايج بهتر ترکيب کنيد.

سرفه يکي از مکانيسم هاي مهم فيزيولوژيک است که موجب دفاع بدن در برابر پاتوژن هاي تنفسي شده و به پاک کردن درخت تراکئوبرنشيال از موکوس کمک مي کند. سرفه ي ...

معاينه سردرد در برخورد با بيمار سردرد به اين نکات توجه شود: * سن بيمار: اوج پيدايش نشانه‌هاي ميگرن در ۲۰ تا ۳۵ سالگي است. آرتريت تمپورال تقريبا هميشه ...

از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختماني سر و کار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از نوع موجود ...

● اطلاعات اوليه سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي ميشوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بع ...

● سرطان پستان سرطان پستان شايع ترين سرطان زنان است که آمار آن در کشور ما بالاست. اگر اين بيماري زود تشخيص داده شده و به سرعت درمان شود، طول عمر و کيفي ...

سرطان پروستات به نژاد، جنس و نوع تغذيه افراد بستگي دارد. تاکنون آمار دقيقي در مورد شيوع اين سرطان در ايران وجود نداشت، اما مطالعات اخير نشان مي دهد که ...

در آمريکا سرطان پوست جزو شايع ترين سرطان ها به شمار مي رود و ميزان مرگ و مير نوعي از آن به نام ملانوما در دهه هاي اخير تا ۵۰ درصد در ميان زنان زير ۳۹ ...

سلولهاي بنيادي ( (stem Cell سلول هاي اوليه اي هستند که قادر به ايجاد هر نوع سلولي در بدن هستند. اين سلول ها مي توانند تحت تأثير بعضي شرايط فيزيولوژيک ...

دانلود نسخه PDF - شوره سر