up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله شهر هگمتانه PDF
QR code - شهر هگمتانه

شهر هگمتانه

جغرافياي طبيعي همدان
اين استان منطقه اي است کوهستاني و کوههاي واقع در آن در تقسيم بندي کوههاي ايران جزء رشته کوههاي غربي و مرکزي کشور است که جهت آنها مانند کوههاي مرکزي از شمال غربي به جنوب شرقي مي باشد. نوع آنها خارايي و بيشتر ايام سال مستور از برف بوده و به همين علت سرچشمه ي رودخانه ها و چشمه سارهاي فراوان مي باشد.
دوران مادها:
آشوريان باستان به شهرهاي قوم کاسي، عنوان «کار کاشي» داده بودند، که «کار» به معني قرارگاه يا منزلگاه و «کاشي» اسم قوم «کاسي» است.
آشورشناسان و مادشناسان، جملگي اين کار کاشي (يا شهر کاسيان) را منطقه کنوني همدان دانسته اند. پروفسور گريشمن، باستان شناس معروف فرانسوي، معتقد است که اسم قبلي هگمتانه، «اکسايا» يعني شهر کاسي ها بوده است و در مجموع اعتقاد غالب بر اين است که شهر هگمتانه را يکي از اقوام آريايي به نام مادها ساخته اند و نخستين دولت ايراني را در آن بنا نهاده اند. ولي نتايج تحقيقات، بيانگر آن است که شهر هگمتانه، پيش از انتخاب به پايتختي توسط مادها وجود داشته و مردماني از قوم کاسي در آن زيسته اند. سپس بازماندگان قوم کاسي، بعدها با طايقه اي از آريايي ها، قوم موسوم به ماد را پديد آورده اند و با غلبه بر دولت تجاوزگر آشوري، دولت ماد را بنيان گذاشته و پايتخت خود را «کار کاشي» قرار داده اند و از آن به بعد، اين شهر هگمتانه نام گرفته است.
مادها، گروهي از اقوام آري ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


شهرهاي جديد تعريف شهر جديد شهر جديد ،اجتماعي برنامه ريزي شده ،ارادي با اهداف معين از پيش تعيين شده و برخوردار از تمام تسهيلات لازم براي يک محيط مستقل ...

از سال‌هاي خيلي دور يا بهتر بگويم دوران دبيرستان، با شعر و ادب پيوند محبت داشتم ناگسستني و اُنس و الفتي وصف نشدني، مجلات و مطبوعات آن زمان تعدادشان مح ...

● مواد زائد جامد شهري مديريت مواد زائد جامد امروزه بعنوان يکي از مهمتريندغدغه هاي جوامع بشري مطرح مي باشد. افزايش حجمزباله ها از يک سو و تنوع و گوناگو ...

به واقع که خرمشهر عروس خوزستان است، شهري زيبا و بندري ديدني در کنار آب هاي نيلگون خليج فارس که نقش پررنگي در تاريخ ايران داشته است، اين شهر در زمان جن ...

آن طور که از نوشته هاي مورخان يوناني به دست مي آيد، در حدود ۳۰۰۰ سال قبل، اطراف خانه بسياري از ايرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پرديس به همان باغ ...

براي نخستين بار در ايران صدف مرواريدساز لب سياه تکثير شد مرواريد طبيعي يکي از جواهرات بسيار مهم و قيمتي از دوران باستان به شمار مي رود و به همين دليل ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...