up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله شناسايي بذر PDF
QR code - شناسايي بذر

شناسايي بذر

بذر و جايگاه آن

بذر مهمترين و اساسي‌ترين بخش گياه است كه در بازسازي،حفظ و انتقال مواد ژنتيكي گياه و همچنين مكانيزمهاي پراكنش،تكثير و بقاي گياه در شرايط بسيار سخت نقش اساسي دارد. قسمت اعظم غذاي انسان( بيش از 50% انرژي تنها بوسيله غلات به عنوان منبع عمده هيدرات كربن و لگومها به عنوان منبع عمده پروتئين گياهي)، حيوانات و پرندگان را بذر ها تشكيل مي دهند . علاوه بر اينها بذور داراي مصارف متعدد داروئي ، صنعتي و تجاري مي باشند. توسعه تمدن بشري با شناخت، جمع آوري و كاشت بذرآغازو همزمان كوچ نشيني به استقرار در مكانهايي كه استعداد كشاورزي داشتند تبديل شد.
اگرچه روش مطلوب حفاظت گياهان نگهداري در رويشگاه طبيعي آنها مي باشد، ولي بنا بر دلايل متعدد ازجمله تغييرات عوامل اقليمي،استفاده بي رويه ، چراي دام و همچنين وقوع حوادث طبيعي و مصنوعي، حفظ گياه در رويشگاه اصلي را بامشكل مواجه مي كند. يكي از مفيدترين روشهاي حفاظت گياهان در خارج از محل رويش طبيعي آنها، نگهداري ژرم پلاسم گياهي در بانك ژن است. اين روش به ويژه درمورد گياهاني كه در معرض خطر انقراض قرار دارند اهميت بيشتري دارد. بذر ها با توان زنده ماني در دماي انجماد (C ْ 20- ) و نيتروژن مايع (C ْ 196- ) عامل اصلي حفاظت ذخاير ژنتيكي به شمار مي روند.
به گواه مدارك موجود، بخش بانك ژن منابع طبيعي از حدود 40 سال قبل فعاليت خود را جهت حفظ ذخاير توارثي كشور (عمدتاً مرتعي) آغاز نمود و تا سال 1377 به عنوان زير مجموعه بخشهاي تحقيقاتي مرتع و ژنتيك و فيزيولوژي فعاليت داشت. با توجه به اهميت موضوع حفاظت ذخاير خدادادي ملي و وظيفه اي كه در اين خصوص مؤسسه بر عهده داشت، مسئولان بيش از پيش به نقش بانك ژن واقف و همّ خود را در توسعه و تقويت آن به كار گرفتند. در اين راستا در سال 1377 بانك ژن منابع طبيعي به عنوان بخش تحقيقاتي مستقلي وظيفه جمع آوري،حفاظت،ارزيابي و احياي گياهان جنگلي،مرتعي و دارويي را به طور گسترده تري به عهده گرفت و چارت تشكيلاتي خود را تهيه و ارائه نمود. گروههاي ذيل مورد تصويب قرار گرفته است:
1. گروه جمع آوري و شناسايي بذر
2. گروه ارزيابي و احياء
3. گروه حفاظت و نگهداري
4. واحد اطلاعات و مديريت داده ها
1-گروه جمع آوري و شناسايي :
اين گروه داراي 3 واحد مستقل مي باشد:
- واحد گياهان جنگلي
- واحد گياهان مرتعي
- واحد گياهان دارويي
همكاران گروه جمع آوري و شناسايي بانك ژن همراه با كارشناسان و تكنيسينهاي مراكز تحقيقات 28 گانه استانها در فصل مناسب، نسبت به جمع آوري بذور سالم و رسيده موجود در استان طبق دستورالعمل تهيه شده از طريق بخش بانك ژن اقدام (در مورد بذور مرتعي حداقل 8000 بذر از هر اكسشن) و شناسايي اوليه بذور در حد جنس و گونه مي نمايند. بذور جمع آوري شده، پس از شماره گذاري، ثبت مشخصات گياه مادري ، شرايط اكولوژيكي و عوامل ادافيكي محل جمع آوري در شناسنامه هاي مربوته ، به بخش بانك ژن ارسال مي گردند.بديهي است با تغيير عوامل مذكور نمونه برداري تكرار مي شود.
2-گروه ارز يابي و احياء:
اين گروه داراي سه واحد مستقل تحت عناوين ذيل است:
- واحد ژنتيك و اصلاح
- واحد بيوتكنولوژي
- واحد ژرم پلاسم و تكثيربذور
- آزمايشگاه سيتوژنتيك با امكاناتي از جمله ميكروسكوپ همراه با سيستم مونيتورينگ و الكتروفورز، ارزيابي بذور موجود دربانك ژن را بر عهده دارد كه شامل ارزيابي مورفولوژيكي و سيتولوژيكي است. در ارزيابي مورفولوژيكي كه به منظور كمك به شناسايي صحيح بذرهاي موجود در بانك ژن انجام مي شود نمونه هاي موجود از طريق مشخصات ظاهري مورد بررسي قرار گرفته و ضمن ثبت مشخصات ، اطلس رنگي نيز تهيه مي شود. قسمت عمده فعاليت اين آزمايشگاه بررسيهاي سيتوژنتيكي به منظور تعيين سطح پلوئيدي جهت تعيين مناسبترين امكان تلاقيهاي بين گونه اي و بين جنسي به منظور توليد ارقام جديد با توجه به اهداف اصلاحي مورد نظر مي باشد. ساير فعاليتهاي اين آزمايشگاه ، شامل بررسيهاي ميتوزي، ميوزي، banding ، الكتروفورز DNA و پروتئين مي باشد. تا كنون 21 جنس از خانواده لگومها(تنها از جنس اسپرس 65 گونه)و در مورد گرامينه ها فقط جنس لوليوم (25 گونه ) مورد بررسي سيتوژنتيكي قرار گرفته است.
- آزمايشگاه بيوتكنولوژي داراي امكانات كشت بافت گياهي مي باشد كه با توجه به وجود ازمايشگاه مجهز موجود در بخش ژنتيك ،از اين آزمايشگاه جهت بررسي امكان تكثير گياهاني كه بذر آنها به سختي جوانه زده يا مشكل سقط جنين دارند ، همچنين تشخيص سلامت بذر با كشت و شناسايي قارچها و بلاخره بررسي توان تثبيت ازت لگومها با باكتريهاي تثبيت كننده ازت و ميكوريزا مورد استفاده قرار ميگيرد.
- ژرم پلاسمها، مساحتي به وسعت 7 هكتار به منظور ارزيابي احيا در نظر گرفته شده است كه 2 هكتار آن مختص گراسها و لگومها مي باشد كه در آن امكان بررسي تلاقيها ي كنترل شده وجود دارد و 5 هكتار مربوط به ارزيابي و احياي ساير گونه هاي گياهي است كه در سه سال گذشته نسبت به احيا 1700 گونه اقدام شده است. همچنين احياء بذرهايي كه قوه ناميه آنها كاهش يافته وگونه هاي در حال انقراض و نيز گونه هايي كه بذر كم توليد مي كنند در اولويت احيا قرار دارند. نقشه هاي كاشت موجود نشان مي دهند كه در مركز البرز از سال 1968 ميلادي داراي ژرم پلاسم فعال بوده است.
3-گروه حفاظت و نگهداري:
اين گروه شامل 5 واحد به شرح ذيل مي باشد:
- واحدتبادلات بذري
- واحدانبارها و سردخانه ها
- واحدبوجاري
- واحد تكنولوژي بذر
- واحدتشخيص سلامتي بذر
در واحد تبادلات، تقاضاهاي رسيده جهت دريافت بذر رسيدگي و ثبت مي شوند. تقاضاهايي كه بذر مورد درخواست آنها در سرد خانه فعال موجود باشد ارسال خواهد شد. اكثر مراجعات اين واحد مراكز تحقيقاتي استانها، بخشهاي ستاد مؤسسه،دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و انجام پايان نامه بوده است. در اين راستا طي سالهاي 1374 تا پايان 1380 ، نسبت به ارسال 1950 نمونه بذر اقدام شده است.نمونه هاي وارده به بانك ژن نمونه ها پس از ثبت مجدد و بررسي از نظر كاهش رطوبت ،به واحد بوجاري ارسال وپس از بوجاري كامل نسبت به حذف آلودگيهاي احتمالي در واحد سلامتي بذر (طبق چارت تهيه شده) اقدام و جهت آزمونهاي لازم به واحد تكنولوژي بذر تحويل مي گردد. پس از تكميل اين فرايند، از هر بذر نمونه‌‌اي در پاكتهاي آلومينيومي بسته بندي و به سرد خانه پايه( دمايC ْ18- )منتقل و مازاد آن حهت مبادلات و كارهاي تحقيقاتي در سرد خانه فعال (دمايC ْ 5-) نگهداري مي شوند. بذرهايي كه تعداد آنها جهت آزمون ها كافي نيست ، بذر هايي كه قوه ناميه آنها كاهش يافته و بذوري كه مفاديرآنها كاهش يافته،حهت احياء و تكثير در اختيار گروه ارز يابي و احياء قرار ميگيرند.
در واحد تكنولوژي بذر، كليه آزمونهاي مربوط به بذر از جمله تعيين درصد رطوبت ، وزن هزار دانه، قوه ناميه ، بنيه بذر و…( طبق فرمهايي كه براي هر آزمون در نظر گرفته شده است) انجام مي شود. بذوري كه در شرايط عادي مشكل جوانه زني دارند تحت تأثير تيمارهاي مختلف خواب شكني (فيزيكي، شيميايي،فيزيولوژيكي و هورموني ) قرار مي گيرند . نتايج حاصله در شناسنامه بذور در واحد اطلاعات و مديريت داده ها ، ثبت ميشوند.
4-واحد اطلاعات و مديريت داده ها :
با توجه به اهميت ثبت و حفظ داده هاي مربوط به ذخاير توارثي گياهان، واحد مستقلي به اين مهم اختصاص يافته است. بذر ها پس از تكميل آزمايشهاي تكنولوژي بذر روي نمونه بذور و يادداشت اطلاعات، تحويل سرد خانه شده و شناسنامه ها تحويل واحد آمار مي گردند. در اين واحد كليه اطلاعات شناسنامه ا ي تحت شماره هاي خاص ( كه همان كد بذر در بانك ژن است) ثبت مي گردند. به منظور ثبت اطلاعات، از نرم افزار ويژه اي استفاده مي شود. اين نرم افزار علاوه بر توانايي ثبت كليه اطلاعات شناسنامه اي ، امكان تهيه ليست تنظيم شده از اطلاعات موجود از جمله اسامي علمي خانواده، جنس و گونه، مشخصات جغرافيايي. قوه ناميه ،سال جمع آوري استان و شهر محل جمع آوري و از همه مهمتر نقشه پراكنش گياه با تعداد گونه و جنس در منطقه و چاپ آنها را دارد.
اين واحد تا كنون حدود 15000 نمونه بذر (Accession ) را كه طبق استانداد هاي بين المللي (I P G R I و ISTA ) از نقاط مختلف كشور جمع آوري و ارسال شده اند را به ثبت رسانده است. آمار موجود در اين واحد نشان ميدهد كه تا كنون 1950 نمونه بذر مورد تقاضا(مراكز تحقيقات استانها 600 مورد، بخشهاي ستاد مؤسسه 250 مورد، دانشگاه ها 400 مورد و همكاران بخش 700 مورد) ارسال و15 مورد تقاضا جهت آزمايشهاي تكنولوژي بذر و تعيين قوه ناميه بذور مشكل دار انجام و نسبت به احياء1800 نمونه اقدام شده است.

الف) مارهاي غير سمي يا آگليفا توجه به شكل، وضع قرار گرفتن و تعداد پولكهاي بدن مار، تشخيص را تا حدي آسان ميكند. مارهاي غيرسمي داراي دندانهائي ساده هستن ...

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک هاي زراعي ...

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي‌باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک‌هاي زراعي ...

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي‌باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک‌هاي زراعي ...

اسپرم از کلمه يوناني اسپرما (به معناي بذر) گرفته شده است و به سلول هاي تناسلي مردانه اطلاق مي شود. توليد مثل جنسي در انسان از نوع آنيزوگامي و اووگامي ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

به اين صورت پشم پشت، سرو گردن، زير شكم، دست و پا، شانه، پهلو. در اين تقسيم بندي، بدترين قسمت، پشم دست و پا و بهترين قسمت پشم پشت حيوان است چون با زمين ...

● شناسايي ▪ تيلاپيا عضو خانواده cichlidae بوده و داراي مشخصه هاي زير مي باشد.: - باله پشتي بلند دارند. - باله ها خارهاي تيز داند. - باله سينه اي و لگن ...

دانلود نسخه PDF - شناسايي بذر