up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله شرک خفي PDF
QR code - شرک خفي

شرک خفي

آثار شرک خفي

شرک که به معناي نوعي همتايي و مشارکت است در کلام اسلامي و اصطلاحات قرآني به معناي پذيرش شريک و همتا براي خدا در حوزه ربوبيت و الوهيت است. به سخني ساده تر، يعني اين که براي خداوند در پروردگاري و همچنين معبوديت وي، همتا و شريکي قايل شويم.
چنين تفکري به عنوان شرک بزرگ و جلي در فرهنگ اسلامي، در حکم کفر شمرده شده و قايل بدان از توحيد بيرون و از دايره اسلام حقيقي (ان الدين عندالله الاسلام؛ آل عمران آيه۱۹) خارج مي شود، چنين شرکي چنان مشهور و معروف است که مي توان گفت از کفر ابليس نيز مشهورتر مي باشد.
شرک خفي، مصيبت بسياري از مسلمانان
اما نوع ديگري از شرک وجود دارد که متأسفانه بسياري از اهل اسلام و بلکه برخي از دارندگان ايمان در مراتب قوي نيز بدان گرفتارند. اين شرک که از آن به شرک خفي و يا شرک کوچک ياد مي شود مصيبت افراد بسياري است که گاه آدمي را بيش تر از شرک جلي و بزرگ گرفتار مي کند و به ناکجاآبادها سوق مي دهد.
به عنوان نمونه، در جامعه اي که امنيت شغلي در آن معنا و مفهومي ندارد، شرک خفي موجب مي شود که شخص با شنيدن واژه پايان قرارداد و يا همکاري و يا اخراج، بي هوش شده و کارش به بيمارستان بينجامد.
برخي نيز دچار سکته قلبي و يا دست کم دچار افسردگي و نوميدي مي شوند.
اين گروه از افراد با اين که مسلمان و حتي برخوردار از مراتب پايين ايماني هستند ولي از نظر نگرش و بينش به آن جايگاهي نرسيده اند که ربوبيت الهي را در وراي امور بنگرند. اينان به اسباب ظاهري بيش از اندازه بها مي دهند و از ارزش و نقش ربوبيت خدايي مي کاهند. قرآن از اين مسئله به ظاهرگرايي و حس گرايي تعبير مي کند و عنوان مي دارد که برخي ها گرفتار ظاهر امور هستند و در وراي اسباب و ابزارهاي ظاهري، ربوبيت الهي را نمي بينند.
اگر کسي معتقد باشد که: «ان الله يابي ان تجري الامور الا باسبابها؛ خداوند پرهيز دارد که امري را بيرون از دايره اسباب انجام دهد و قوانين و سنت الهي اقتضاي آن دارد که از راه اسباب و مدبرات امر عمل کند»؛ چنين شخصي به راحتي مي پذيرد که در وراي اين مديريت ظاهري اسباب، آن که به سبب، تأثير مي دهد و آثار را بار مي کند خداوندي است که نه تنها قادر بلکه دانا و خبير به همه امور ريز و درشت است. در اين حالت اگر سببي را ديد خداوند را در پيش و پس و همراه آن مي يابد و بدان تکيه و اعتماد مي کند که در حقيقت همان توکل واقعي است.
● قائل شدن نقش مستقل براي اسباب
اما کساني که گرفتار شرک خفي و کوچک هستند اهل ريا و نفاق نهان نيز مي شوند. آنان به اسباب و امور ظاهري بيش از اندازه بها مي دهند و حضور و تأثير الهي را نمي بينند و در حقيقت گمان مي کنند که سبب و يا اسباب، خود مستقيم کاري را انجام مي دهد و توجهي به اذن خداوند در تأثيرگذاري ندارند. اين گونه است که به ربوبيت عرضي و همتايي با خداوند قايل مي شوند و براي اسباب، نوعي پروردگاري و تأثير مستقل را مي پذيرند.
اين افراد در زندگي عادي خويش انسان هاي ترسويي هستند و نسبت به هر کسي که گمان پروردگاري و تأثير را مي يابند کرنش مي کنند و آنان را به شکلي، معبود و مسجود خويش مي سازند. آنان اگر براي خداوند قدرتي و تأثيري قايل شوند در آخرت و يا در حوزه خالقيت و آفريدگاري است و مي گويند: خداوند دنيا را ساخت و به حالش رها کرده است و آن که تأثيرگذار است مثلا قدرت ايالت متحده است و يا قدرت فلان کس و يا پول و ثروت است که کار مي کند. اين تفکر نقشي براي خداوند در ربوبيت و پروردگاري امور و چيزها در دنيا قايل نيست و عملا براي امور و اشياء، ربوبيت و پروردگاري مستقل و بيرون از اذن الهي را قايل مي شود.
بارها ديده و شنيده شده است که مبتلايان به شرک خفي به اشخاص و يا مسايل دنيوي بيش از خدا ارزش و بها داده و به جاي توکل و تکيه به خدا، با کرنش و خواهش خواستار چيزي مي شوند. آنان خداوند را رازق مي شمارند ولي نه در کوتاه مدت و يا در دنيا بلکه در امر کلي و باور ندارند که خداوند نه تنها آگاه به همه سر و اخفي و پنهان و نهان است بلکه قادر و توانا به انجام همه امور ريز و درشت مي باشد. آنان گاه علم خداوند را نسبت به کليات مي دانند و علم خدا به جزييات را نمي پذيرند، لذا باور ندارند که خداوند از مشکل روزي و غذاي امروز او آگاه باشد و بخواهد آن را حل کند.
انسان هايي که از نظر خداوند و قرآن الگوهاي توحيد بوده و هستند کساني اند که وقتي در مشکلات قرار مي گيرند به طور مستقيم به سوي خداوند و ربوبيت او مي روند که ربوبيت او به معناي پروردگاري همه جهانيان است و کسي را در ربوبيت خويش شريک و همتا نگرفته است، هر چند که در ربوبيت طولي براي برخي بلکه انسان ها به عنوان خلافت الهي نقشي قايل شده است.
ربوبيت او بر ريز و درشت امور جهان است که وقتي ابراهيم(ع) در آتش دست نياز، فقط به سوي پروردگار بي نياز دراز مي کند فرمان مي دهد: کوني بردا و سلاما علي ابراهيم؛ اي آتش بر خلاف ذات خويش که مي سوزاني بر ابراهيم سرد و سلامت شو!
به هر حال دوري از شرک خفي مي تواند آدمي را در هر حال نجات و رهايي بخشد و از گرفتاري هايي چون افسردگي، سکته و مرگ هاي آني حفظ کرده و راه رهايي را به سوي وي بگشايد.

باورتان مي شود ۲ هفته قبل، پزشکان در بيمارستاني در آمل، کيستي ۷ کيلويي را از تخمدان يک بيمار ۷۱ ساله درآوردند؟ شما فکر مي کنيد تا زماني که اين کيست بز ...

همواره وجود روابط اقتصادي ميان پزشکان از يک طرف و شرکت هاي داروسازي و تجهيزات پزشکي يا مراکز ارايه دهنده خدمات پاراکلينيک (مراکز تصويربرداري، آزمايشگا ...

شرکت­هاي پيشرو در زمينه تأمين و قطعه­سازي برنامه­هاي ويژه­اي در زمينه محيطزيست دارند. بررسي اهم فعاليت­هاي اين شرکت­ها مي­تواند الگويي بسيار مناسب برا ...

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن ...

مقدمه حيات و تداوم هر سيستم و نهاد اجتماعي در گرو وجود پيوندي مستحکم ميان عناصر تشکيل دهنده آن است. اين پيوند تحت تأثير ميزان رعايت عدالت در آن سيستم ...

همواره در برابر مسائل ديني دو گروه صف آرايي مي کنند؛ گروهي از آن حمايت کرده و درصدد اثبات آن هستند و گروهي با آن مخالفت کرده و براي ابطال آن تلاش مي ک ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

سازگاري اسلام با دموکراسي يا دموکراتيک بودن حکومت در اسلام، اگرچه موضوعي معاصر و تازه مطرح است، همواره بخشي از سرنوشت تاريخي مسلمانان بوده و است و ريش ...

دانلود نسخه PDF - شرک خفي