up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله شرکتهاي قطعه ساز PDF
QR code - شرکتهاي قطعه ساز

شرکتهاي قطعه ساز

فعاليتهاي زيست محيطي شرکتهاي قطعه ساز دنيا

شرکت­هاي پيشرو در زمينه تأمين و قطعه­سازي برنامه­هاي ويژه­اي در زمينه محيطزيست دارند. بررسي اهم فعاليت­هاي اين شرکت­ها مي­تواند الگويي بسيار مناسب براي صنعتخودرو و قطعهسازي ما باشد. در اين نوشتار به بررسي عملکرد ۴خودروساز دنيا مي­پردازيم که عبارتند از:
۱) تويوتا
۲) والئو
۳) ولوو
۴) نيسان ­
● شرکت تويوتا
اين شرکت برنامه­هاي زيستمحيطي خود را در هر پنج سال تنظيم و بهمرحله اجرا مي­گذارد.
برنامه پنجساله ۲۰۰۱ الي ۲۰۰۵:
۱) افزايش بازده سوخت در خودرو
۲) کاهش آلاينده­هاي اگزوز
۳) توليد خودرو با سوخت پاک
۴) بازيافت
۵) سيستم تهويه مطبوع خودرو
۶) کاهش نويز خودرو
۷) استفاده از مواد سازگار با طبيعت
۸) کاهش گازهاي گلخانه­اي
۹) استفاده مجدد از ضايعات
۱۰) لجستيک (تمامي فعاليت­هايي که منجر به کاهش CO۲، آلاينده­ها، بسته­بندي و ضايعات بسته­بندي)
۱۱) همکاري با قطعه­سازان در کاهش آلاينده­ها
۱۲) همکاري با عاملان فروش
۱۳) سيستم­هاي حمل و نقل
۱۴) همکاري در فعاليت­هاي اجتماعي
۱۵) افزايش دانش کارکنان
۱۶) مديريت زيستمحيطي
● ولوو
استراتژي محيطزيست شرکت ولوو براي تأمين­کنندگان قطعه و سازندگان طرف قرارداد، عبارتاست از:
الف) با استفاده از سياست­هاي ذيل، ضايعات محيطزيست را به حداقل مقدار ممکن رسانده­اند:
۱) استفاده از قطعات با درنظر گرفتن عمر کامل خودرو توليدي
۲) مراقبت از سازندگان قطعه با هدف حفظ محيط­زيست
۳) هدايت
ب) بهبود مستمر
تمامي فعاليت­هاي زيست­محيطي در تمام واحدهاي فعال اعمال شده و به­طور مستمر به کيفيت آن افزوده مي­شود: فرموله کردن، ارتباطات و کنترل جزء اهداف اصلي است.
پ) توسعه تکنولوژي
- تقاضاهاي مشتري براي حفظ محيطزيست و افزايش بازده حمل ونقل مدنظر مي­باشد:
۱) تحقيقات گسترده در آينده براي رسيدن به اهداف فوق
۲) کار در زمينه توسعه حملونقل با حداقل ضايعات زيستمحيطي
۳) بالابردن بازده منابع
- با درنظر گرفتن عمر خودروها، طراحي و فرايند محصول، عوامل زير مدنظر قرار مي­گيرند:
۱) مصرف حداقل انرژي و مواد خام مصرفي
۲) بهحداقل رساندن ضايعات توليد و مديريت ضايعات
● شرکت والئو
توسعه فرايندها و توليدات دوستدار محيطزيست با اجراي مفاد ذيل امکان­پذير شده است:
۱) حذف مواد زيان­آور از فرايند توليد
۲) پيش­بيني عمر مفيد توليدات از مراحل اوليه طراحي
۳) استفاده از مواد قابلبازيافت
۴) کاهش ضايعات
۵) بازيافت و استفاده مجدد در خط توليد
محيطزيست، بخشي از تحقيقات و توسعه شرکت والئو بوده و مفاد ذيل مورد بررسي قرار مي­گيرد:
۱) انتخاب مواد دوستدار محيطزيست (حذف کرم­ها، جايگزينکردن سرب و حلال­هاي کلره مانند تري کلرواتيلن و تولوئن با حلال­هاي پايه آبي)
۲) ارجحيت مواد قابلبازيافت
۳) ژنريک پليت (توسعه خط توليد شامل انتخاب سايت، محيطکار، ساختار توليد، کاربرد قوانين زيستمحيطي وضع شده، عدم ريسک­پذيري خارج از استاندارد، اپتيممکردن مصرف، کاهش ضايعات و آلاينده­ها)
۴) حفظ منابعطبيعي (مصرف انرژي، مصرف آب)
۵) حفاظت آب ­و هوا
۶) کنترل مواد وارداتي به فاضلاب
۷) بهينه­سازي ضايعات
۸) شناسايي و حداقل­سازي عوامل زيان­رسان به محيطزيست
۹) کاهش مصرف سوخت
۱۰) کاهش آلاينده­ها
۱۱) کاهش نويز
۱۲) کاهش وزن حجم خودرو
۱۳) بازيافت ساده
● نيسان
مديريت زيستمحيطي در شرکت نيسان، مبتنيبر آديت زيستمحيطي، سياست زيستمحيطي، فعاليت­هاي زيستمحيطي و فقط محيطزيست در مناطق غيرتوليدي خودرو است:
مديريت محيطزيست
۱) سياست محيطزيست
- تسريع فعاليت­هاي خلاق
- فعاليت­هاي جامع و پيشرفت
- پرورش فعاليت­ها و همکاري­ها
۲) آديت زيستمحيطي
۳) حفظ محيطزيست در مناطق غيرتوليدي
۴) برنامه­هاي زيستمحيطي
- کاهش آلاينده­هاي اگزوز
- کاهش نور
- جايگزين کردن گازهاي سرماساز HFC – ۱۳۴۹ در تهويه مطبوع
- کاهش مواد بسته­بندي
- بازيافت
- توسعه خودروهاي سوخت پاک
- محافظت محيطزيست در خط توليد
- کاهش ضايعات بازيافت
- محافظت از لايه ازون
- بهبود مديريت مواد شيميايي مصرفي
- مديريت انرژي
- کاهش وزن خودرو

موجود زنده در محدوده‌اي از شرايط محيط تغييرات ، واکنش و پاسخهايي در ساختار و عملکرد خود بروز مي‌دهند و پيدايش تغيير در مقابل محيط ، توان زندگي موجود ر ...

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته مي شوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل م ...

مقدمه زيره سبز با نام علمي L. Cuminum cyminum گياهي است از خانواده apiaceae، يکساله، معطر، بدون کرک (جز ميوه) ساقه علفي با انشعابات دو تايي و گاهي سه ...

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

اورانيوم فلزي راديواكتيو و پرتوزاست كه در سراسر پوسته سخت زمين موجود است. اين فلز حدوداً ۵۰۰ بار از طلا فراوان تر و به اندازه قوطي حلبي معمولي و عادي ...

خواص بخار و آب در صنعت برق، در طراحي ديگها، توربينها و تجهيزات ديگر و همچنين براي ارزيابي عملكرد تجهيزات نقشي اساسي دارد. در حدود ۷۰ سال قبل پيشتازان ...

آشکارساز تناسبي نوعي آشکارساز گازي با دو الکترود ، يکي استوانه و يکي سيمي در راستاي محور استوانه است. وقتي آشکارساز در ناحيه اي (ازلحاظ ولتاژ بين الکت ...

دانلود نسخه PDF - شرکتهاي قطعه ساز