up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله شبکه هاي توزيع PDF
QR code - شبکه هاي توزيع

شبکه هاي توزيع

توجه به خوردگي در سيستم زمين ضرورتي انکارناپذير در شبکه هاي توزيع

تامين ايمني در برابر برق گرفتگي انسان يا حيوان در بهرهبرداري از سيستم الکتريکي، ايجاد مسيري مناسب و مطمئن براي جريان عملياتي با هدف تحريک لوازم حفاظتي به واکنش و يا تامين ايمني در برابر برق گرفتگي هنگام انجام تعميرات بر روي تجهيزات ضرورت وجود سيستم اتصال زمين در سيستمهاي الکتريکي را اجتنابناپذير ساخته است.
ماهيت مقاومت اتصال زمين يک الکترود شامل:
۱) مقاومت الکترود (فلز)
۲) مقاومت تماس بين الکترود و فلز
۳) مقاومت خاک
است. در صورت استفاده ازتجهيزات استاندارد و اجراي صحيح اتصالات، دو مقاومت اول خيلي کوچک بوده (معمولاًکسري از يک اهم) و ميتوانند در موارد عملي صرفنظر شوند بنابراين مقاومت خاک موردي است که بايد به آن توجه بيشتري شود.
در عمل انتخاب بهترين محل براي احداث اتصال زمين يا محدوده آن مشکل است زيرا عواملي خارج ازکنترل متخصصان و کارشناسان برق محل احداث الکترود را مشخص ميکند همچنين بايد توجه داشت که مشخصات و املاح موجود در خاک يک منطقه رانيز نميتوان کلاً تغيير داد. بنابراين يکي از روشهاي کاهش مقاومت خاک و به تبع آن کاهش مقاومت اتصال زمين استفاده از مواد کاهشدهنده مقاومت خاک است.
در اين مقاله سعي شده به بحث خوردگي و کاهش عمر سيستم زمين پرداخته شود.
● چگونگي کاهش مقاومت خاک توسط موارد کاهشدهنده مقاومت خاک:
۱) مواد کاهشدهنده مقاومت زمين، داراي مقاومت ويژه بسيار کمي هستند همچنين اين موارد دور الکترود پيچيده شده، باعث افزايش سطح آن شده و به علت مقاومت ويژه کم باعث کاهش مقاومت الکترود ميشود.
۲) موارد کاهشدهنده مقاومت زمين با داشتن ذرات ريز در ميان خلل و فرج خاک پر شده و به دليل دارا بودن قابليت جذب رطوبت و انبساط بالا، سطح تماس الکترود و زمين را افزايش ميدهند.
۳) هنگامي که در اطراف الکترود از مواد کاهشدهنده مقاومت زمين استفاده ميشود در اطراف الکترود مايع الکتريسيتهدار شروع به حرکت ميکند که اين حرکت باعث ايجاد لايهاي در اطراف الکترود ميشود که به آن لايه، لايه Permeation ميگويند و يکي از مهمترين عوامل کاهش مقاومت خاک همين لايه Permeation است.
● خوردگي در خاک
براي آنکه سازهاي در خاک دچار خوردگي شود بايد يک پيل خوردگي تشکيل شود حال با قبول اين مطلب به بيان شرايطي ميپردازيم که با واقع شدن آنها يک پيل خوردگي ميتواند صورت گيرد:
الف) يک کاتد و يک آند بايد وجود داشته باشد.
ب) بايد بين آند و کاتد اختلاف پتانسيل وجود داشته باشد.
ج) آند و کاتد بايد در يک محيط رسانا قرار داشته باشند.
براي يک الکترود اتصال زمين مدفون شده در خاک شرايطي وجود دارد (فلزات غير همجنس تغيير غلظت اکسيژن تغيير جنس خاک و ...) که به تشکيل نقاط آندي و کاتدي منجر ميشود و شرايط الف و ب تامين ميشوند و شرط ج با توجه به اينکه رطوبت موجود در خاک به عنوان يک الکتروليت محسوب ميشود خود به خود فراهم است.
● انواع پيلهاي خوردگي درخاک
▪ پيلهاي ناشي از اتصال فلزات غير همجنس
(Dissimilar Metals Cell)
هر فلزي که درداخل الکتروليتي قرا رداده شود پتانسيلي نسبت به آن الکتروليت پيدا خواهد کرد که هر گاه يک الکترود ديگر به عنوان مرجع داشته باشيم به سادگي ميتوان اختلاف پتانسيل بين الکترود مرجع و فلز مورد نظر را اندازهگيري کرد چنانچه در سيستم اتصال زمين مثلاً اتصال بين ساختمان فولادي و مسي عايق نشده باشد، شرايطي براي تشکيل پيل فلزات غير همجنس آماده بوده و عملاًخوردگي شديدي در محل اتصال خواهيم داشت.
▪ پيلهاي تنشي (Stress Cell)
يکي از انواع پيلهايي که ميتواند درالکترودهاي اتصال زمين سبب خوردگي شود پيل تنشي است اين پيل در نتيجه نصب نادرست الکترودها و ايجاد تنشهاي کششي و فشاري باقيمانده در آنها ايجاد ميشود به عبارت ديگ نيروهايي که در هنگام نصب به الکترود وارد ميشود سبب انحنا نسبتاً کمي در آنها ميشوند سپس قسمتهايي از الکترود که تحت تنش کششي قرار دارند به صورت آند عمل کرده و قسمتهايي که تحت تنش فشاري قرار دارند به صورت کاتدي عمل مي کنند و در نتيجه بوجود آمدن نواحي آندي و کاتدي باعث ايجاد پيل تنشي و خوردگي در الکترودهاي اتصال زمين مي شوند.
▪ پيلهاي اختلاف هوادهي خاک (پيلهاي غلظتي اکسيژن)
هرگاه در اطراف الکترود، غلظت هواي موجود از نقطه اي به نقطه ديگر متفاوت باشد اين نوع پيل خوردگي که شايد مهمترين پيل خوردگي باشد تشکيل ميشود و عملاٌ اين مورد زياد اتفاق ميافتد قسمتهايي که نفوذ هوا (اکسيژن) کمتر است نواحي آندي و قسمتهايي که نفوذ هوا(اکسيژن) بيشتر باشد نواحي کاتدي هستند.
براساس آزمايشاتي که توسط مرکز استاندارد (National Bureau of Standard) در خاک دست خورده انجام گرفته مشخص شده که خوردگي در اين نوع خاک تاثير فاکتورهايي از قبيل مخلوط خاک، آلودگي خاک، مقاومت خاک، دماي خاک و PH و پتانسيل شيميايي خاک است. مخلوط خاک بوسيله نسبت شن، ماسه و رس که در خاک موجود هستند مشخص ميشود که تغيير نسبت هر کدام مي تواند به نوعي در خوردگي خاک موثر باشد، بدليل اينکه اين نسبتها خصوصيات خاک (الکتروليت) را تغيير ميدهند به عنوان مثال خاک رس ، داراي دانههايي ريز و حداقل فضاي خالي در بين ذرات است که اين امر باعث کاهش حرکت هوا و آب در بين ذرات ميشود و وقتيکه مرطوب باشد اختلاف دمش را کم کند. دانههاي ماسه ، اندازه بزرگتري داشته و اجازه عبور هوا را ميدهد و رطوبت را پراکنده مي کند. همچنين مخلوط خاک تاثير مهمي در نفوذ نمک و گاز داشته و اساساٌ خاکهاي ماسهاي نفوذ پذيري خوبي دارند.
خاک بطور کلي يک ماده آمفوتر است و بخاطر اين موضوعات تغييرات PH آن بوسيله باران ناچيز است. نمک ماسه در بارندگي زياد به دليل نفوذ پذيري خوب ماسه ، شسته مي شود که اين مهم باعث تغيير PH محيط ميشود. اما اين تغييرات تاثير کمي روي خوردگي خاک مي گذارد.
خوردگي در خاک دست خورده به مراتب بيشتر از خوردگي در آن قسمت از خاک است که دست نخورده است و اصولاٌ در اين قسمت خاک مستقل از شرايط خاک است.
نقش اکسيژن در خاک دست نخورده خيلي بيشتر از تاثيرات مقاومت خاک،PH و ... است. نفوذ اکسيژن در خاک دست نخورده مخصوصاٌ در سفره هاي آب زيرزميني به اندازه کافي کم و از پديده خوردگي جلوگيري مي کند.
▪ پيل هاي ناشي از اتصال ميله هاي نو و کهنه
هنگامي که قسمتي از يک ميله کهنه با قسمت جديدي تعويض شود يا يک ميله کهنه با يک ميله نو اتصال يابد، بخاطر وجود محصولات خوردگي بر روي نقاط کهنه، يک پيل خوردگي تشکيل شده به نحوي که ميله هاي تازه نواحي آندي و ميله کهنه نواحي کاتدي را تشکيل ميدهند. اين اتفاق بيشتر در الکترودهاي نوع ميله اي اتفاق مي افتد.
▪ پيلهاي حرارتي
تغييرات دما در طول الکترود ها باعث بوجود آمدن آند و کاتد در ميله شده، به اين صورت که در قسمتهايي که دما بالا است، لايه هاي اکسيدي سريعتر، تشکيل شده ولي در قسمتهايي که در دماي پايينتر قرار دارند، لايههاي اکسيدي هنوز تشکيل نشده و آند ميشوند و پيلي موسوم به پيل حرارتي بوجود مي آورند.
به طور مثال، گازي که بلافاصله از ايستگاههاي گاز خارج مي شود، گاز داغ بوده و حرارت ناشي از گاز داغ، به لولههاي انتقال گاز هدايت شده و در نتيجه باعث افزايش دما در لولههايي که در فواصل نزديک به ايستگاههاي گاز قرار دارند مي شود. افزايش دما در لولهها سبب ايجاد پوستهاي اکسيدي در روي لولههايي که در نواحي نزديک به ايستگاههاي گاز قرار دارند شده و اين نواحي نسبت به لولههاي دورتر که به علت دماي پايين تر هنوز لايههاي اکسيدي روي آنها تشکيل نشده، کاتد شده و لولههاي سرد که لايههاي اکسيدي روي آنها ايجاد نشده آند است.
▪ پيل حاصل از شرايط مختلف خاک
چنانچه ترکيب خاک محيط اطراف الکترودها از منطقه اي به منطقه ديگر اختلاف داشته باشد در اين صورت اختلاف پتانسيل در اين مناطق بوجود آمده و پيل خوردگي تشکيل خواهد شد.
● خوردگي ناشي از جريان هاي سرگردان
جريان سرگردان جرياني است مستقيم يا يکسو (dc) که از منابع مختلفي است که مهمترين منابع توليد آن، خطوط راه آهن، جريان مربوط به يک سيستم حفاظت کاتدي بر روي تاسيسات حفاظت نشده مجاور و ... است در برخي موارد مقدار و اندازه اين جريانها ممکن است به حدي زياد باشند که به آساني نتوان آن راخنثي کرد. مخصوصاٌ در حالاتي که اين جريانها در موقع تخليه ، سطوحي را نسبت به محيط اطراف تا چند ولت مثبت کنند.
علاوه بر جريانهاي سرگردان متغير که گفته شد ممکن است جريانهاي سرگردان دائمي نيز وجود داشته باشد که اغلب ناشي از وجود جريانهاي اعمال شده به سيستمهاي حفاظت کاتدي تاسيسات معيني هستند اين جريانها به سهولت مي توانند به تاسيسات مجاور وارد شوند، مخصوصاٌ در مواردي که حفره هاي آندي تاسيسات حفاظت شده در نزديکي تاسيسات مجاور قرار گرفته باشند در اين شرايط تاسيساتي که تحت حفاظت کاتدي قرار نگرفته اند در داخل ميدان سرگردان قرار مي گيرند بطوري که زمين نسبت به آن مثبت شده و در نتيجه اين اختلاف پتانسيل مثبت جريانها وارد آن شده و چون مسير فلزي وجود ندارد تا اين جريانها به منبعي که آن را توليد کرده برگرداند لذا اجباراٌ بايد به زمين تخليه شوند که منجر به خوردگي در همين نواحي که جريانها خارج ميشوند خواهد شد.
اما براساس نظر يوليگ (Uhlig) خوردگي بوسيله جريان سرگردان متناوب کمتر از خوردگي بوسيله جريان مستقيم است نتيجه خوردگي فرکانسها کم بيشتر از خوردگي در فرکانسهاي بالا است براساس تخمين اين داشمند براي فلزاتي از قبيل فولاد، مس،سرب در فرکانس ۶۰ هرتز جريان متناوب ،ميزان خوردگي يک درصد از مقدار جريان مستقيم است.
● خوردگي ميکروبي
خوردگي ميکروبي يکي از مشکلات جدي صنايع است و باعث خسارات شديدي در تاسيسات صنعتي شده است در اين نوع خوردگي ميکروارگانيسم ها واسطه عمل هستند فعاليت بيولوژيکي ميکروارگانيسمها در محيط هاي مختلف از جمله خاک، آب،دريا و ... در خوردگي موثر هستند. ميکروارگانيسمهاي موثر در خوردگي شامل باکتريهاي هوازي، غيرهوازي و قارچها هستند باکتريهاي هوازي شامل باکتريهاي اکسيدکننده گوگرد، اکسيدکننده آهن، اکسيدکننده آمونياک و باکتريهاي مصرف کننده مواد نفتي و ... هستند.
باکتريهاي اکسيدکننده گوگرد، ترکيبات گوگردي عنصر گوگرد را به يون سولفات و اسيد سولفوريک تبديل کرده و مي توانند شرايط بسيار خورنده اي را ايجاد کنند اين باکتريها غالباٌ در ميادين نفتي، سيستم لوله کشي فاضلاب حاوي ترکيبات گوگردي و ... وجود دارند و در لوله ها و سيستم فاضلاب باعث خوردگي سريع لوله هاي سيماني مي شوند.
باکتريهاي اکسيدکننده آهن، آهن دوظرفيتي را از محلول جذب کرده و آن را به صورت هيدروکسيد فريک در اطراف ديواره هاي سلولي خود حبس مي کنند رشد باکتريهاي آهن غالباٌ باعث ايجاد تاولهايي روي سطوح فولاد شده که منجر به خوردگي فلز مي شود باکتريهاي اکسيدکننده آمونياک با اکسيدکننده آمونياک و توليد اسيد نيتريک باعث خوردگي آهن و اکثر فلزات ديگر مي شوند اين عمل در خاکهايي که در آنها کودهاي آمونياکي به مقدار زياد مصرف مي شود و در زير آن خطوط لوله قرار دارند ممکن است باعث خوردگي شود باکتريهاي مصرف کننده مواد نفتي با تجزيه و تخريب پوششهاي قيري لوله هاي حفاظت لوله ها در مقابل خوردگي را از بين برده و باعث تسريع در خوردگي مي شود قارچها با توليد اسيدهاي آلي از جمله اسيد سيتريک و اسيد استيک و رشد روي سطوح اجسام و ايجاد محيط مناسب براي ساير ميکروارگانيسمها مي توانند باعث خوردگي سطوح فلزات شوند از بين باکتريهاي موثر در خوردگي يک گروه بي هوازي بسيار خورنده به نام باکتريهاي احياکننده سولفات است.
● باکتريهاي احياکننده سولفات از ديدگاه خوردگي
مکانيزمهاي متعددي براي خوردگي فلزات بوسيله باکتريها پيشنهاد شده است دو فرآيند اصلي به عنوان عامل خوردگي فلزات قابل تصور است:
۱) تماس ميکروارگانيسمها با سطح فلز واکنشهاي خوردگي را شروع يا تسهيل ميکنند.
۲) محصولات متابوليکي ترشح شده ممکن است از لحاظ شيميايي فعال بوده و فلز را حل کند.
مکانيزم اصلي خوردگي آهن توسط باکتريهاي احياکننده سولفات به وسيله تئوري دي پلاريزاسيون کاتدي اولين بار بوسيله ولوگن کوهن و اندرولوگ در سال ۱۹۳۴ بيان شده است.
فلز در محيط آبي با از دست دادن الکترون به يون فلز مثبت دپلاريزه مي شود الکترودهاي آزاد شده پروتونهاي حاصل از تجزيه آب را به هيدروژن اتمي احيا ميکند و هيدروژن اتمي يا ملکولي روي سطح فلز باقي مي ماند اين باکتريها دائماٌ لايه هيدروژن را که به طور معمول فلز را در مقابل خوردگي حفاظت مي کند از روي سطح فلز به وسيله اکسيداسيون با سولفات به عنوان گيرنده الکترون بر مي دارند نتيجه فرايند اکسيداسيون و توليد گاز H۲S است. سپس سطح فلز در مقابل حمله آب و سولفيد آسيب پذير مي شود و تعدادي از يونهاي آهن با سولفيد واکنش انجام داده و FeS تشکيل مي شود و بقيه يونها تشکيل هيدروکسيد آهن را تشکيل مي دهند.
تمام گونه هاي باکتريهاي احياکننده سولفات که قادر به مصرف هيدروژن مولکولي هستند بالقوه خورنده هستند در مطالعات تجربي نشان داده است که باکتريهاي احياکننده سولفات در محيطهاي دريايي دي سولفوويبريو ولگايس داراي ميل ترکيبي شديد با هيدروژن را در غلظتهاي بسيار کمي از محيط اخذ کنند جذب هيدروژن هميشه با واسطه آنزيم هيدروژناژ انجام مي شود فعاليت و مصرف هيدورژن و در نتيجه خوردگي فلزات توسط اين باکتريها در حضور مواد آلي (مثل لاکتات) افزايش مي يابد که ممکن است در اثر تخريب رشد باکتري و يا توليد سولفيد بيشتر (در اثر واکنش موادآلي با سولفات)باشد.
مکانيزمهاي مختلف خوردگي پيشنهاد شده پيچيدگي فرآيند را نشان مي دهد اما به نظر مي رسد مکانيزم کلاسيک دي پلاريزاسيون و فعل و انفعال سولفيد هيدروژن با فلز دو فرايند شيميايي اساسي در خوردگي بي هوازي هستند.
●بررسي خوردگي در مواد شيميايي کاهش دهنده مقاومت خاک:
الف) ماده رسان ارت (SAN-EARTH)
همانگونه که گفته شد در شرايط عادي وقتي که فلزي در زمين دفن مي شود يک واکنش الکتروليتي رخ مي دهد و فلز در معرض جريان الکتريکي مثبت قرار ميگيرد اين واکنش که از هدايت يوني ناشي مي شود موجب خوردگي شديد در فلز ميشود. در صورت استفاده از سان ارت اين شرايط بوجود نمي آيد پوشاندن فلز با سان ارت واکنش الکتروليتي را کاهش داده و از خوردگي فلز جلوگيري مي کند. سان ارت يک ماده هادي سنباده مانند است که از مواد مقاوم شيميايي توليد مي شود.
همچنين هنگامي که دو فلز مختلف مثل مس و آهن بر روي هم نصب مي شوند عمل گالوانيزه کردن آنها ضرورت مي يابد که خوردگي ناشي از فلز آند را در پي دارد اين مشکل غالباً درهنگام نصب الکترود زمين سيم مسي يا صفحات مسي بروز پيدا ميکند در صورتي که الکترود با سان ارت پوشانده شود اين مشکل بکلي برطرف شده واز خوردگي پيشگيري ميشود.
تا به امروز معمول بود که براي کاهش مقاومت زمين پودر کارامل (کک) در اطراف الکترود ارت ميپاشيدند اما اين شيوه باعث جاري شدن جريان الکتريکي از هادي زمين به پودر کارامل (کک) شده و در نتيجه باعث خوردگي الکتروليتي در الکترود ميشود اين امر در بلندمدت باعث آسيبديدگي سيستم زمين مي شود زيرا پودر کارامل (کک) تا حدودي استيکي بوده و به همين دليل مثل مواردي که فلز براي مدت طولاني در خاک اسيدي دفن شده باشد خوردگي ايجاد ميکند از اين رو برغم کارايي پودر کارامل (کک) در کاهش مقاومت زمين زياد مورد استفاده قرار نميگيرد استفاده از سان ارت که ۹۸ درصد آن کربن ترکيب شده با سيمان است جهت پوشاندن الکترودهاي آهن و مس تا حدود زيادي خوردگي را کاهش ميدهد. مس و آهن در هنگامي که در محيط جامددفن شده باشند عموماً خوردگي ايجاد نميکنند وپديده خوردگي در الکترودهاي مسي پوشيده شده با سيمان سان ارت بطوربالقوه حذف ميشود از طرف ديگر الکترودهاي آهني قبل از سفت شدن هادي سيماني تا حدودي در معرض خوردگي گالوانيک قرار ميگيرند اين مقاومت از اين حقيقت ناشي ميشود که پتانسيل طبيعي الکترود سان ارت کمتر از مس و بيشتر از آهن است در آهن خوردگي يک لايه نازک اکسيد هيدرات تشکيل ميدهد که متعاقباً مانع از خوردگي بيشتر شده واز وارد شدن صدمات جدي به الکترود جلوگيري ميکند ضمن آنکه اثر زيادي بر مقاومت تماس بر جاي ميگذارد بدين خاطر ترکيب سيم مسي وميله آهني مورد استفاده درهادي سيمان سان ارت کارايي خوبي دارد.
ب) مارکونيت (Marconite)
مارکونيت ذاتاً يک بتون رسانا است که در آن ترکيبات کربندار جايگزين ترکيبات طبيعي در مخلوط بتون شده است مارکونيت بعضي از خصوصيات بنتونيت را دارا است مثلاً با فلزات معيني موجب خوردگي کمي ميشود و مقاومت مخصوص پاييني دارد اين ماده کربندار به شکل بلوري بوده و توسط موادي حاوي مقدار کمي سولفور و کلريد پوشانده شده است. در مدتي که مارکونيت به شکل ژلهاي است (مقاومت مخصوص در اين حالت ۰،۰۰۱ اهم- متر) کمي باعث خوردگي فلزات آهن و مس ميشود ولي هنگامي که بتون سفت ميشود نه تنها خوردگي متوقف ميشود بلکه به عنوان يک لايه محافظ از الکترود زمين در مقابل مواد شيميايي ديگر محافظت ميکند وقتي که مارکونيت با بتون مخلوط مي شود مقاومت مخصوص آن به کمتر از ۱ ۰ اهم متر ميرسد عمر اين ماده بيش از ۲۰ سال است.
ج) لوم (lom):
اين ماده خاصيت جذب رطوبت تا چندين برابر بنتونيت را دارا بوده و داراي تاثير يکنواخت و دائمي بر روي محيط است در اين ماده به علت وود نمکهاي خنثي اثر خوردندگي بر روي ميله ارت وجود نداشته، ضمن اينکه حضور اين نمکها همراه با رطوبت محيط، شرايط الکتروليتي و يوني مناسب و کاملاً هادي را فراهم ميکند.
د) بنتونيت (Bentonith)
ماده طبيعي قهوهاي زيتوني کمرنگي که به مقدار ۵ برابر وزن خود ميتواند آب را جذب کند و پس از آن تا ۳۰ برابر حجم اوليهاش فضا اشغال ميکند. اسم شيميايي آن سديم مونت موريلونيت است.
خاک بنتونيت يک خاک رس طبيعي است که شامل اتمهاي آلومينيوم منظم شده هشت وجهي فشرده شده بين اتمهاي سيليکون نامنظم چهار وجهي است با اضافه کردن آب قابليت مقاومت مخصوص خاک بنتونيت خيلي کاهش مييابد (۵ ۲ اهم متر در ۳۰۰ درصد رطوبت) اين امر به طور عمده به علت فرآيند الکتروليتيک که بين آب، Na۲o (سودا) و (پتاس) و Cao (آهک) وديگر نمکهاي معدني که يونيزه شده و يک الکتروليت قوي ايجاد ميشود.
۴) مقايسه عملي خوردگي بين ذغال و نمک بنتونيت و ..
در يک تحقيق عملي جهت بررسي خوردگي، با ساخت يک نوع پيل که در يک قسمت آن از خاک منطقه و در قسمت ديگر مخلوط منطقه، کلر، سولفات و انواع موادشيميايي از قبيل نمک و ذغال و بنتونيت ريخته تا تاثيرات دمش مورد ارزيابي قرار گيرد.
واکنش خوردگي مس بصورت انتقال الکترون از خاک به سمت مخلوط بوده که نتيجه آن خوردگي مس در خاک است. در آزمايشات انجام شده، آند الکترود واقع در خاک و کاتد الکترود واقع در مخلوط است. پتانسيل منطقه که مورد دمش قرار ميگيرد به دليل تشکيل لايه غير فعال افزايش يافته و موجب کاهش خوردگي ميشود.
دمش هوا خوردگي مس رادر نسبت کلر به سولفات ۲ به ۱ چگونه افزايش مييابد تقريباً سرعت خوردگي در مقايسه باخاک و بنتونيت حدود ۱۰ برابر افزايش پيدا کرده است. در مدت زمان آزمايش هر چند که با گذشت زمان سرعت خوردگي کم شده است ولي باز مقادير بالايي را نشان ميدهد اشکال ۹ تا ۱۸ استفاده از مواد کاهشدهنده مقاومت خاک متفاوت مورد استفاده در عمل را نشان ميدهد در جايي که از خاک بنتونيت استفاده شده است با توجه به توانايي بالاي جذب رطوبت خاک بنتونيت و بخاطر کوچکي اندازه ذرات آن و عدم توانايي نفوذ اکسيژن به درون خاک موجب کاهش خوردگي در اين محيط ميشود تحقيقات نشان داده است که اضافه کردن زغال سرعت خوردگي را نسبت به محيط بنتونيتي تا ۵ برابر افزايش ميدهد دليل آن افزايش وجود سولفيد در زغال و واکنش گالوانيکي بين زغال و مس است.
افزودن نمک طعام به مواد کاهشدهنده مقاومت خاک به دليل وجود کلر، خوردگي مس را تا ۷ برابر نسبت به محيط بنتونيتي افزايش ميدهد بنا بر يافته بوردا در صورت استفاده از مخلوط زغال و خاک، بهترين ترکيب مخلوطي از زغال درشت وخاک است. بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق خاک بنتونيت ازنظر کاهش سرعت خوردگي بهترين جواب براي پشت بند است.
استفاده از مواد کاهشدهنده مقاومت خاک متفاوت تاثيرات متفاوتي را بر روي خوردگي آهن نشان ميدهد هنگامي که از خاک بنتونيت استفاده ميشود سرعت خوردگي کمتري رانسبت به حالتي که از خاک رس و زغال و نمک استفاده ميشود مشاهده ميشود.
سرعت خوردگي آهن در مقايسه با حالت بدون استفاده از بنتونيت حدود ۱۲ برابر افزايش را نشان ميدهد زغال بخاطر وجود سولفيد و نمک بخاطر وجود کلر باعث افزايش خوردگي ميشود.
● نتيجهگيري و پيشنهادات
۱) دمش هوا خودرگي مس را در نسبت ۲ به ۱ کلر و سولفات افزايش ميدهد.
۲) خوردگي مس، در خاک بانسبت ۲ به ۱ کلروسولفات حدود ۱۰ برابر خوردگي درخاک بنتونيتي است.
۳) سرعت خوردگي مس در خاک و زغال حدود ۵ برابر نسبت به خاک بنتونيت افزايش دارد
۴) اضافه کردن نمک به خاک و زغال سرعت خوردگي را نسبت به بنتونيت حدود ۷ برابر افزايش ميدهد.
۵) خوردگي آهن در نسبتهاي بالا از کلريد و سولفات بوسيله مکانيزم اختلاف دمش کنترل ميشود
۶) سرعت خوردگي آهن در خاک همراه با نسبت کلريد و سولفات ۲ به ۱ حدود ۱۲ برابر خوردگي در خاک بنتونيتي است.
۷) سرعت خوردگي آهن در خاک بنتونيت حدود ۲ برابر سرعت خوردگي مس است اما با گذشت زمان به سمت يکي شدن پيش ميرود.
۸) با توجه به اينکه خوردگي يکنواخت ميله مهم است استفاده از ميله با قطر ضخيمتر عمر ميلهها را افزايش ميدهد و مدت زمان استفاده را زياد ميکند.
۹) در خاکهاي بسيار خورنده تغيير درمحيط اطراف الکترود و حفرچاه استفاده از ترکيب خاک بنتونيت ميتواند سرعت خوردگي الکترودها را کمتر کند و عمر مفيد ميلهها راافزايش دهد.

شبکه به ارتباط بين کامپيوترها گفته ميشود که در ابتدايي ترين حالت ميتواند دو کامپيوتر به يکديگر متصل شود شايد اين سوال پيش بيايد که با قدرت امروزي کامپ ...

به منظورپاسخگويي به نيازمشترکين ارتباطات سيارجهت استفاده ازسرويس هاي اينترنتي به صورت بي سيم وبه عنوان يک جهش اساسي به منظورنيل به نسل سوم تلفن همراه ...

تمام موجودات زنده از جمله انسان براي بقاي خود ، به رطوبت نياز دارند. بنابراين جاي تعجب نيست که جمعيت مناطق خشک جهان پراکنده و ناچيز بوده و دانش ما از ...

يک شبکه کامپيوتري از اتصال دو و يا چندين کامپيوتر تشکيل مي گردد . شبکه هاي کامپيوتري در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحي و پياده سازي مي گردند . ...

مقدمه تمام موجودات زنده از جمله انسان براي بقاي خود ، به رطوبت نياز دارند. بنابراين جاي تعجب نيست که جمعيت مناطق خشک جهان پراکنده و ناچيز بوده و دانش ...

سالها تجربه موفق تکنولوژي ATM در شبکه هاي مختلف مخابراتي و تکيه صدها شرکت بزرگ دنيا در ارائه خدمات اينترنت پرسرعت مانند ADSL بر اساس اين تکنولوژي، شرک ...

گاز طبيعي يک نوع سوخت فسيلي است که از يک مولکول گازي شامل دو اتم تشکيل شده است (ترکيب يک اتم کربن با چهار اتم هيدروژن). فرمول شيميايي اين گاز CH۴ است. ...

در فرايندهاي تغيير شکل فلزات در دماي معمولي محيط تا دماهاي کمتر از نصف دماي ذوب فلز، با ازدياد تغيير شکل، چگالي نابجاييها افزايش مي يابد. اما با تجمع ...

دانلود نسخه PDF - شبکه هاي توزيع