up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سي تي انتروگرافي PDF
QR code - سي تي انتروگرافي

سي تي انتروگرافي

سي تي انتروگرافي (CT Enterography)، نوعي روش تصويربرداري با قدرت تفکيک بالا از روده باريک است که با بهره گيري از دستگاه هاي «سي تي اسکن مولتي دتکتور» (MDCT) و همزمان مصرف مقاديري ماده حاجب خوراکي انجام مي گردد.در ادامه، از زواياي ديگري اين وسيله معرفي مي شود.
سي تي انتروگرافي به طور معمول در يک فاز عروقي در شرايطي که حداکثر enhancement جدار روده باريک براي ايجاد واضح ترين تصاوير صورت گرفته، انجام مي شود. به نظر مي رسد حداکثر enhancement ديواره روده باريک حدود ۵۰ ثانيه پس از شروع تزريق وريدي ماده حاجب و يا ۱۴ ثانيه بعد، بيشترين ميزان enhancement در آئورت صورت گيرد.
● مزايا
به طور معمول ثبت تصاوير در سي تي انتروگرافي، ۴۰ تا ۷۰ ثانيه پس از تزريق ماده حاجب وريدي (به ميزان ۴ تا ۵ سي سي در هر ثانيه) انجام مي شود. سي تي انتروگرافي مولتي فازيک (در چند فاز مختلف عروقي) معمولا در موارد شک به ضايعات خون ريزي دهنده روده باريک صورت مي گيرد. به عنوان مثال در موارد وجود ناهنجاري هاي شرياني وريدي، در فاز شرياني اوليه، وجود يک enhancement موضعي در جدار روده باريک و يا نمايان شدن يک وريد تخليه کننده ضايعه در همين فاز مي تواند کمک کننده باشد. از سوي ديگر در حضور خون ريزي فعال از جدار روده در تصاوير تهيه شده در فازهاي تاخيري، تجمع تدريجي ماده حاجب درون روده باريک ديده خواهد شد.
در واقع در سي تي انتروگرافي مولتي فاز يک، مي توان از ثبت تصاوير در ۳ فاز جداگانه عروقي يعني حداکثر enhancement آئورت، ۵۰ و بالاخره ۹۰ ثانيه پس از انجام تزريق استفاده کرد. يکي از مزاياي سي تي انتروگرافي در مقايسه با بررسي فلوئوروسکوپيک روده باريک با باريم و يا انتروکلايزيس، کم شدن ميزان روي هم قرار گرفتن لوپ هاي روده در تصاوير تهيه شده است. به اين ترتيب با ثبت تصاوير در مقاطع کرونال و ساژيتال مي توان با دقت بالايي درباره وجود علل انسدادي روده باريک و يا بيماري هاي التهابي مانند کرون و عوارض آن اظهارنظر کرد.
نگراني از دوز رادياسيون مانند تصويربرداري هاي ديگر که در آن از سي تي اسکن استفاده مي شود، کمابيش در مورد سي تي انتروگرافي نيز وجود دارد.
از آنجا که بسياري از بيماران مبتلا به کرون در سنين جواني بوده و ماهيت مزمن و عود کننده بيماري، ممکن است آنها را به دفعات نيازمند انجام سي تي اسکن نمايد، بنابراين کاستن دوز اشعه موردنياز در جريان سي تي انتروگرافي از اهميت بالايي برخوردار است. در واقع درباره هر بيمار بايد منافع اين اقدام تشخيصي در مقابل خطرات احتمالي و بالقوه آن مورد مقايسه قرار گيرد. به اين ترتيب در يک بيمار که براي اولين بار در تکميل مطالعات آزمايشگاهي و باليني تاييد کننده وجود بيماري کرون تحت سي تي انتروگرافي قرار مي گيرد، منافع احتمالي به مراتب بيشتر از خطرات بالقوه ناشي از رادياسيون خواهد بود. درباره بيماران جوان تر که نيازمند اقدامات تشخيصي متعدد در فواصل زماني کوتاه هستند، ام.آر.انتروگرافي ممکن است گزينه مناسب تري باشند.
شيوه قرارگيري تيوب اشعه در دستگاه هاي سي تي انتروگرافي شبيه ساير دستگاه هاي سي تي اسکن مورد استفاده در تصويربرداري از شکم مي باشد، با اين تفاوت که در تعداد مقاطع تهيه شده و نوع آنها در سي تي انتروگرافي از تکنولوژي کامل تري استفاده مي شود. در اين دستگاه ها امکان کم کردن دوز اشعه تاييد شده تا حد ۱۱ تا ۲۰ ميلي گرمي (mGy) وجود دارد. در اسکنرهاي جديد امکان استفاده از تکنيک کنترل اتوماتيک دوز تاييد شده با به کارگيري حداقل ويژگي هاي کيفيتي در سطح ۲۴۰ ميلي آمپر در ثانيه موجود است. به اين ترتيب اين تکنيک قادر خواهد بود تا حدود ۲۰ درصد از کل اشعه تابيده شده را کاسته و انجام سي تي انتروگرافي درباره بيماران جوان تر را عملي تر سازد. برعکس در بزرگسالان در صورت نياز به ثبت تصاوير با بالاترين کيفيت و يا در صورت قرارگيري مجموعه اي از لوپ هاي درون لگن مي توان دوز کلي را افزايش داد.
امروزه اکثر شرکت هاي سازنده از يک سو و مراکز دانشگاهي از سوي ديگر، سعي در ارايه تکنيک هاي جديد براي ثبت تصاوير با بالاترين کيفيت ضمن استفاده از حداقل انرژي و دوز مصرفي اشعه دارند.
● برتري ها
سي تي انتروگرافي در مقايسه با ساير تکنيک هاي جديد مانند «کپسول اندوسکوپي» داراي برتري هايي است. در واقع سي تي انتروگرافي مولتي فازيک، علاوه بر خصوصيات تهاجمي کمتر براي بيمار و سرعت بالاتر در تهيه تصاوير قادر به نمايان ساختن تمام ضخامت جدار روده مي باشد. اين در حالي است که کپسول اندوسکوپي تنها قادر به نمايش دادن سطوح مخاطي روده باريک است. به اين ترتيب احتمال ديده نشدن يک توده تومورال که در ضخامت جداره واقع شده و سطوح مخاطي روي آن سالم است، در اين روش وجود دارد. از سوي ديگر در سي تي انتروگرافي بررسي ساختارهاي خارج روده اي و حتي ساير احشاي شکمي امکان پذير است.
اتسعاع ناکافي لوپ هاي روده باريک در جريان سي تي انتروگرافي ممکن است به علت عوامل متعددي مانند بلع ناکافي ماده حاجب خوراکي ناشي از پذيرش پايين بيمار، ثبت تاخيري تصاوير، سابقه برداشتن (رزکيسيون) بخشي از روده باريک، تخليه تاخيري معده وجود عاملي انسدادي در مسير خروجي معده و در نهايت اختلالات حرکتي روده باريک باشد.
در بيماراني که سابقه جراحي برداشتن بخشي از روده را دارند، بهتر است به جاي ۴۵ دقيقه پس از بلع ماده حاجب خوراکي براي ثبت تصاوير، در زماني کوتاه تر (مانند ۳۰ دقيقه) استفاده کرد. براي کاربرد مواد حاجب وريدي نيز همواره بايد عدم وجود منع باليني را در تجويز آن مدنظر داشت. بر اين اساس، در صورت عدم وجود انديکاسيون باليني در اين زمينه مي توان از کاربرد مواد حاجب خوراکي مثبت (با دانسيته بالا) به جاي مواد خنثي بهره جست. در واقع اينگونه مواد حاجب خوراکي در تعيين فيستول هاي احتمالي در مسير روده باريک نيز مفيدتر خواهند بود.
● حال و آينده
امروزه در بسياري از مراکز پيشرفته دنيا، سي تي انتروگرافي با توجه به پذيرش بالاتر بيماران و ويژگي هاي تصويري برتر، به عنوان يک روش متداول نسبتا کامل در بررسي پاتولوژي هاي روده باريک به شمار مي رود. در حال حاضر اين اعتقاد وجود دارد که سي تي انتروگرافي با توجه به قابليت بالا در تاثيرگذاري روي تصميم گيري باليني به مرور به عنوان روش استاندارد تصويربرداري روده باريک در مراکز تخصصي مورد استفاده قرار گيرد.

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

نام علمي : .Allium sativum L از خانواده لاله Liliaceae نام هاي عمومي : در انگليسي به آن «Garlic » و در فارسي به آن سير مي گويند. پراکندگي گياه ( در اي ...

سيب ( دقيقا يک ميوه شفتدار) ميوه درختي ازطبقه Malus است که عضوي از خانواده گل سرخيان بوده ( روزاسيا) و در طول تاريخ کشت مي شده است . بيشتر گروه سيبها ...

«سيال» به معني در جريان و بسيار روان است و در مورد هر ماده اي که قابليت جاري شدن داشته باشد، اعمال مي شود. سيال را ماده اي تعريف مي کنيم که وقتي تنش ب ...

امروزه تيروئيد از شايع ترين بيماري هايي محسوب مي شود که در همه سنين بروز مي کند. امروزه تيروئيد از شايع ترين بيماري هايي محسوب مي شود که در همه سنين ب ...

هزينه کراتينه کردن موي شما در آرايشگاه به طور متوسط ۷۰۰هزار تومان مي شود؛ يعني بايد اين مبلغ را بپردازيد تا موهاي تان از حالت فر و وز درآيد و صاف شود. ...

پوست تان را در مقابل آفتاب بيمه کنيد . . . مواجهه با نور خورشيد براي بدن مزايا و معايبي دارد که به طول زمان و تعداد دفعات مواجهه، شدت نور و حساسيت پوس ...

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا کرده است. تمامي انسان ها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مر ...

دانلود نسخه PDF - سي تي انتروگرافي