up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله سينوزاروپتريکس پريما PDF
QR code - سينوزاروپتريکس پريما

سينوزاروپتريکس پريما

سينوزاروپتريکس پريما، نخستين اژدهاي پردار چيني

سينوزاروپتريکس پريما، تروپودي بود که بدنش پوشيده از پرهاي اوليه بود. اين دايناسور در دوره ژوراسيک پسين تا دوره کرتاسه پيشين، حدود ۱۳۵ ۱۲۱ ميليون سال قبل مي زيست. در سال ۱۹۹۶، دو نمونه فسيل سينوزاروپتريکس، در لايه هاي قديمي درياچه اي، در سيهتون ايالت ليائونينگ چين کشف شد. در زنجيره جانوري، پرندگان از دايناسورهاي تروپود(درومازاريدها)، به وجود آمدند و سينوزاروپتريکس، قديميترين دايناسور پرنده مانند است. امروزه اين زنجيره عبارت است از(برحسب زمان):
• آرکائوپتريکس قديميترين پرنده شناسايي شده( ۱۵۰ ميليون سال قبل)که پرهاي نامتقارني داشت. احتمالا اين جانور مسافتهاي کوتاه را پرواز مي کرده است(ازآلمان).
سينوزاروپتريکس بدن اين جانور با پرهاي اوليه پوشيده شده بود و دستان کوتاهي داشت اما احتمالاقادر به پرواز نبوده است(۱۳۵ ۱۲۱ ميليون سال قبل).
• پروتارکائوپتريکس بر روي دم و بازوها، پرهاي بلند و متقارني داشت اما قادر به پرواز نبوده است(از چين، ۱۳۵ ۱۲۱ ميليون سال قبل).
• کائوديپتريکس دونده کوچک و بسيار تند رويي که داراي پرهاي اوليه بود(بالهاي متقارن و بنابراين فاقد قدرت پرواز) (از چين، ۱۳۵ ۱۲۱ ميليون سال قبل).
• اوننلاگيا تروپود خشکي زي و بسيار بزرگتر(از آرژانتين). حرکت دستان اين جانور بسيار انعطاف پذير بود(بالا و پايين، مانند پرندگان)(۹۰ميليون سال قبل).
• ولوسيراپتور گوشتخوار خشکي زي و بزرگتري از مغولستان که داراي ستون فقرات گردنده و چرخشي داشت(اين نوع اتصال در پرندگان هم ديده مي شود و لازمه پرواز است(۸۰ ۸۵ميليون سال قبل).
• ائولولاويس(از اسپانيا) قديميترين پرنده اي که به هنگام پرواز، حتي با سرعت کم، قدرت مانورخوبي داشت. (اين کنترل پرواز فوق العاده ناشي از وجود پرهاي دسته اي موجود روي انگشت است که ناميده مي شود. به علاوه اين پرها به هنگام بلند شدن از روي زمين و فرود آمدن هم کمک مي کنند).
● پرها:
سينوزاروپتريکس، نخستين فسيل دايناسوري کشف شده اي است که شواهدي از وجود پر در آن ديده مي شود( اگرچه اوليه). اين فسيلها، فسيل پرنده نبودند بلکه دايناسور تروپود بودند. سينوزاروپتريکس، نمي توانست پرواز کند. احتمالا پرهاي اين جانور، براي عايق بندي و گرم نگه داشتن دايناسور به کار مي رفته است.
● آناتومي:
در امتداد پشت و طرفين بدن سينوزاروپتريکس، پرهاي کرک مانندي وجود داشت که در پشت سر اين جانور، يالي را تشکيل مي داد. طول اين جانور حدود ۴فوت(۲۵ ۱متر) و طول پرهايش ۲متر بود اين دايناسور دوپا بود و روي دو پاي بلند راه مي رفت. بلندي سينوزاروپتريکس، از رانها ۴ ۱۱ اينچ(۲۹سانتيمتر) و وزن آن حدود ۵ ۵پوند(۵ ۲کيلوگرم)بود.
طول بلندترين پر، ۵ ۱اينچ (۸ ۳سانتيمتر)بود. احتمالا اين رشته ها، براي گرم كردن جانور به كار مي رفته است و براي پرواز نبوده است.
سينوزاروپتريكس، دو دست کوتاه و تعداد زيادي دندان تيز داشت. اين جانور، مانند تروپودهاي ديگر، گوشتخوار بود و احتمالا جانوران کوچک و حشرات را شکار مي کرده است. به علاوه، سينوزاروپتريکس، دمي بلند داشت که (نسبت به اندازه اش)از دم تمام تروپودها، بلندتر بود دم ۶۴مهره داشت.احتمالا اين دم براي ايجاد توازن و چرخش سريع به کار مي رفته است.
● تغذيه:
سينوزاروپتريکس، گوشتخوار بود و تنها دايناسوري است که در معده اش، يک پستاندار کشف شده است. تنها، استخوانهاي آرواره اين پستاندار ناشناخته در معده سينوزاروپتريکس کشف شده است.
● فسيلها:
سينوزاروپتريکس، در سال ۱۹۹۶، توسط کشاورز چيني، به نام لي يين فانگ در حومه شهر، نزديک ايالت ليائونينگ چين کشف شد. بعدها در اين منطقه، دايناسورهاي پرنده مانند ديگري هم کشف شد که شامل کائوديپتريکس، پروتارکائوپتريکس و تعداد زيادي از نمونه کانفوسيوسورنيس سانکتوس، پرنده قديمي مربوط حدود۱۲۰ميليون سال قبل،کشف شد.
سه اسکلت کامل سينوزاروپتريکس کشف شده است که شامل فسيل رشته هاي کوچک(پرهاي اوليه)، محتويات معده، تخمهاي گذاشته نشده و بعضي از اندامهاي داخلي مي باشد.
● پرندگان و دايناسورها:
وجود سينوزاروپتريکس، منجر به اين فرضيه شد که پرندگان، از دايناسورهاي تروپود ديگر به وجود آمده اند و نه از خزندگان درختي(درخت زي) چهارپا.
● دايناسورهاي پردار ديگر:
دو دايناسور پردار جديد ديگر با سن حدود ۱۴۵ تا ۱۲۵ ميليون سال قبل(دوره ژوراسيک پسين و کرتاسه پيشين)هم در همان منطقه چين کشف شده اند. اين فسيلها، کائودي پتريکس زوئي و دايناسور اوليه تري به نام پروتارکائوپتريکس روبوستا، جانوراني هستندکه بيشترشبيه دايناسور مانند هستند تا پرنده مانند و آنها را جزء دايناسورهاي تروپود در نظر مي گيرند. پرهاي آنها متقارن بودند و نشان مي دهد که اين دايناسورها قادر به پرواز نبوده اند(پرندگاني که قدرت پرواز ندارند بالهاي متقارني دارند در حاليکه بالهاي پرندگان پرنده نامتقارن است). اين يافته ها اين نظريه را که پرندگان از دايناسورها به وجود آمده اند را تاييد مي کند.
● طبقه بندي:
سينوزاروپتريکس متعلق است به:
· قلمرو(جانوران)
· شاخه مهره داران(داراي طناب عصبي پشتي هستند كه در مغز خاتمه مي يابد)
· رده آركوزاريا(دياپسيدها با دندانهاي سرپيچي و غيره)
· راسته ساريچيا دايناسورهاي جهنده.
· زيرراسته تروپودا.
· روراسته کوئلوزاريا درندگان سبک وزن و تندرويي که استخوانهاتي توخالي و مغز بزرگ داشتند..
· سوپرخانواده مانيراپتوريفرمها کوئلوزارهاي تكامل يافته كه استخوانهاي مچ تركيبي داشتند.
· خانواده كامسوگناتيدا.
· جنس سينوزاروپتريکس.
· گونه پريما (گونه نوعي).

دانلود نسخه PDF - سينوزاروپتريکس پريما