up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله سيلندر روتوگراور PDF
QR code - سيلندر روتوگراور

سيلندر روتوگراور

ساخت سيلندر روتوگراور با استفاده از پرتو ليزر

● ليزر مستقيم در چاپ رتوگراور
امروزه، استفاده از روش ليزر مستقيم(۱ (DLS) ( براي ساخت سيلندر رتوگراور به سرعت در حال گسترش است.
در اين فرآيند با آبکاري لايههاي روي و کرم، دوام و ساختار مناسب براي چاپ گراور حاصل گرديده و با استفاده از شيوه جديد پردازش تصوير(۲ SHC (، شکل هندسي حفرهها و در نتيجه ترام حاصل از آنها، کاملاً بهينه گرديده است. کنترل فعال و مداوم متغيرهاي پرتو ليزر، توانايي ايجاد حفرههايي با سطح و عمق کاملاً مستقل را فراهم کردهاند.
فرآيند آبکاري الکترو شيميايي با فلزات روي و کرم نيز، پيشرفت نموده است. با استفاده از نوع جديد کاتاليزور و الکتروليت عادي، سطح روي با لايهاي از کرم پوشش داده ميشود. اين ساختار روي - کرم قابل مقايسه با لايه مس - کرم در سيلندرهاي معمول ميباشد.
● روش ليزر مستقيم، بدون تماس
در اين روش که اجزاي اصلي ابزار آن در تصوير يک نمايش داده شده است، اطلاعات تصوير از طريق انرژي حرارتي حاصل از ضربه پرتو ليزر، مستقيماً به لايه روي منتقل ميشود.
ضربان پرتو ليزر با سرعتي تا هفتاد هزار بار در ثانيه، باعث تبخير نقطهاي فلز روي و ايجاد حفره ميگردد.
براي دقت عمل و استمرار آن، مواد زايد عمليات، توسط گردش هواي پيشبيني شده از محيط کار به فيلتر غبارزدايي، منتقل ميگردند.
با استفاده از روش سيلندرسازي ليزري بدون تماس احتمال هر گونه خوردگي ابزار از بين رفته و امکان تکرارپذيري بينقص افزايش مييابد.
آمادهسازي و پردازش دادهها - روش ليزر مستقيم در گستره وسيعي از محيطهاي اطلاعاتي قابل اجرا بوده و با انواع فرمتها مانند،PS، PDF يا TIFF سازگار ميباشد.
پردازش نهايي جهت حکاکي، پس از مرحله تفکيک رنگ انجام ميپذيرد و براي کسب نتيجه بهتر از انتقال بيواسطه، تمامي دادهها بايد به صورت ديجيتال قابل حصول باشند. حکاکي حفرههاي گرد در مرحله ترامگذاري، امکان استفاده از زواياي متنوع را مقدور ميسازد و از تطابق فاصله رديفهاي مجاور، زوايا مشخص ميگردند.
مجموعهاي از عدسيهاي قابل تنظيم، دستيابي به ريزنگاري (رزولوشن) مابين ۷۰ تا ۴۰۰ خط بر سانتيمتر را ميسر ميسازد. (۱۷۸ تا ۱۰۱۶ خط بر اينچ).
شکل دادن به حفرههاي- SHC ابعاد پرتو ليزر و انرژي حاصل از آن، شکل هندسي حفرهها را تعريف مينمايند.
روش حکاکي با ليزر در حالت عادي، توانايي تنظيم انرژي حاصل از ضربه را دارد و با توجه به ريزنگاري انتخابي، ابعاد پرتو، از پيش تعريف شده ميباشند و از اين رو، ابعاد حفره نتيجه مستقيم شکل مشخصي از پرتو در نقطه تمرکز آن ميباشد.
روشهاي پيشرفتهتر استفاده از حفرههاي SHC ، توانايي تنظيم هر دو عامل تأثيرگذار پرتو ليزر، يعني ابعاد و انرژي را دارا ميباشند. اين تکامل بدين معناست که ميتوان در ايجاد يک حفره، ميزان عمق و سطح آن را آزادانه کنترل نمود. بدين ترتيب عملاً يک بعد ديگر قابل استفاده در فضاي چاپ به وجود ميآيد و ما ميتوانيم انواع مختلفي از درصدهاي ثابت پوشش سطحي داشته باشيم.
به عنوان مثال براي ترام پنجاه درصد با ضخامتهاي مخلتف پوشش مرکب و با شفافيتهاي مختلف مرکب (Trancparency) مفاهيم جديدي تعريف ميگردند.
با توجه به سرعت بسيار بالاي اين روش، بهينهسازي انتقال مرکب براي هر ميزان توناليته ميتواند جداگانه انجام گيرد.
چاپخانه رتوگراور انتشاراتي با استفاده از حفرههاي SHC ميتواند مقدار حکاکي سيلندرها را از ۷۰ تا ۹۰ خط بر سانتيمتر اختيار کند.
ابعاد حفرهها نيز با توجه به مقياس توناليته، ميتواند از عمق تنها چند ميکرون و عرض ۲۵ ميکرون در نواحي روشن تا حداکثر عمق ۳۵ و عرض ۱۴۰ ميکرون در نواحي کاملاً متراکم متغير باشند.
چرخه ساخت سيلندر با روش ليزر مستقيم - لايه روي، حامل اطلاعات تصوير و ماده پايه در فرآيند سيستم ليزر مستقيم ميباشد.
لايه نازکي از فلز روي با استفاده از آبکاري بر روي سيلندر پوشيده از مس قرار ميگيرد. اقتصاديترين شکل اين عمل، تشکيل نازکترين پوشش از روي، با ضخامت تنها ۵۵ ميکرون يعني تنها ۱۵ ميکرون، بيش از حداکثر عمق حفرهها ميباشد.
سيلندر پوشش داده شده با روي در حين حکاکي ليزري با سنگ محور، براي حصول به بهترين کيفيت سطح، کاملاً صيقلي ميگردد.پس از حکاکي، سيلندر کاملاً تميز شده و سطح آن توسط فلز کرم، تا ضخامت ۶ الي ۸ ميکرون پوشش داده ميشود. اين عمل در دماي ۶۲ درجه سانتيگراد با الکتروليت کرم (CR۶۲۴TD)، که با سيلندرهاي پايه مس نيز هماهنگ ميباشد، انجام ميپذيرد.سپس سطح کار تا دستيابي به همواري مورد نظر پرداخت ميگردد.
جهت استفاده مجدد از لاشه سيلندر، لايههاي کرم و روي از سطح آن به صورت مکانيکي برداشته شده، سطح پايه مس براي کار بعدي آماده ميگردد.
نظارت دقيق بر شرايط چاپ - روش ليزر مستقيم از محدوديتها و لغزشهاي روشهاي الکترومکانيکي و شيميايي حکاکي سيلندر مبراست.
با اين روش ميتوان ديواره حفرهها را با بهترين شکل ممکن توليد نمود و حتي قادر ميگرديم ديواره حفرهها را برش دهيم.
يک پردازشگر بسيار کارآمد تصوير ميتواند با همپوشاني، چندين حفره خيلي کوچک را ترکيب کرده به يک مجموعه خوشهاي تبديل نمايد. اين امر اجازه ميدهد که به بالاترين رزولوشن تعريف شده با بهترين پردازش ترکيبي تصوير دست يافت.
اين ترکيب بالاخص در چاپ بستهبندي، فوقالعاده مهم است. تجربه نشان ميدهد با استفاده از سيلندرهاي ساخته شده به روش ليزر مستقيم (DLS) ميتوان به بالاترين سرعت و وسيعترين طيف رنگ در چاپ دست يافت.
مزايا
با اين روش ساخت سيلندر به دور از هرگونه عمل سايشي انجام يافته و توانايي تکرار توليدات با کيفيت را ميسر ميسازد و همچنين هيچگونه تنظيم مکانيکي و يا آمادهسازي دستي، ضروري نميباشد.
در نهايت بزرگترين مزيت در چاپخانه مشاهده ميشود و آن حصول به بالاترين کيفيت چاپ همراه با کمترين باطله و مصرف اقتصادي مرکب ميباشد.
روش ساخت سيلندر با پرتو ليزر مستقيم (DLS) در صنعتچاپ گراور انتشارات کاربرد روزافزون يافته است. با کنترل مستقل ابعاد هندسي حفرههاي سيلندر، اکنون ميتوان اشکال کاملاً جديدي به آنها داده و روند انتقال مرکب را دگرگون نمود.
کارايي صنعت سيلندر سازي ديجيتال و دانش فني حاصل از اين پيشرفتها منجر به توليد مرکبهاي جديدي شده است که سرعت چاپ و کيفيت رنگها را در چاپ گراور باز هم بالاتر ميبرد.

سيلندر ، هسته مرکزي موتور است. با انفجار سوخت در اين مکان نيروي محرکه اتومبيل تامين مي شود. محفظه روغن موتور زير بدنه موتور قرار دارد. روغن موتور براي ...

● ليزر مستقيم در چاپ رتوگراور امروزه، استفاده از روش ليزر مستقيم(۱ (DLS) ( براي ساخت سيلندر رتوگراور به سرعت در حال گسترش است. در اين فرآيند با آبکاري ...

وتورهاي احتراق داخلي ماشين هايي شگفت انگيزي هستند که در طي بيش از ۱۰۰ سال تکامل يافته اند . اين تکامل توسط سازندگان خودرو براي افزايش بازده و کاهش آلو ...

اين روزها يکي از واژه هايي که در ارتباط با مباحث انرژي هسته اي، به طور مکرر شنيده مي شود دستگا ه هاي «سانتريفوژ» است.در مطلبي که از پي مي آيد، مولف کو ...

● سيستم تامين سوخت سيستم تامين سوخت بايستي قادر به تامين سوخت مورد نياز موتور تحت تمامي شرايط کار کرد موتور باشد. پمپ الکترونيکي ، سوخت را از ميان فيل ...

از ميان قطعات مصرفي موتور شايد هيچ کدام به اندازه شمع در ميان مردم شناخته شده نباشد، در عين حال اغلب افراد اهميت آن را ناديده مي گيرند.وظيفه شمع جرقه ...

ريخته گري ريخته گري يکي از مهمترين فرآيند هاي توليد است ، به طوري که مثلا در ايالات متحده آمريکا که يک کشور توسعه يافته صنعتي مي باشد، ريخته گري از نظ ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

دانلود نسخه PDF - سيلندر روتوگراور