up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله سيستم هاي هيدروليك PDF
QR code - سيستم هاي هيدروليك

سيستم هاي هيدروليك

اصول فلاشينگ سيستم هاي هيدروليك

هنگام انجام آناليز روغن با سئوالات متعددي مواجه مي شويم. مهمترين اين سئوالات اين است كه با دستگاهي كه روانكار آن دچار آلودگي شده و يا زمان كاركرد آن به پايان رسيده و روانكار آن تخليه شده است چه بايد كرد؟ آيا به عمليات فلاشينگ نياز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد سوالات ديگري نيز مطرح مي شود. دليل اساسي كه منجر به انجام عمليات فلاشينگ شده چه بوده است؟ انجام اين عمليات چقدر ضروري است و يا براي انجام آن چقدر فرصت داريم؟در صورت عدم انجام عمليات چه خطراتي پيش مي آيد؟ آثار جانبي منفي انجام عمليات فلاشينگ چيست؟ در مقاله زير تلاش شده است تا به سئوالاتي از اين قبيل پاسخ داده شود. تجربه نشان داده كه دلايل متعددي براي فلاشينگ يك سيستم وجود دارد. تخريب روغن،گرفتگي فيلترها، استفاده از دستگاه جديد و يا تازه تعمير پس از راه اندازي مجدد دستگاه استفاده از روانكار نامناسب و يا تركيب دو روغن ناسازگار و آلودگي ميكروبي از جمله اين دلايل هستند. همچنين از فلاشينگ مي توان به عنوان يكي از ابزارهاي پيشگيري از تعميرات (فلاشينگ پيش بينانه) استفاده كرد.
براي تشخيص زمان انجام عمليات فلاشينگ، مي توان با مشاهده ظاهري سطوح داخلي جعبه دنده ها، سيستم هاي هيدروليك، بلبرينگ ها و ... افزايش نامتعارف دماي مخزن و ميزان سايش از طريق آناليز روغن، زمان دقيق و ضرورت انجام عمليات فلاشينگ را بررسي كرد.
●شيوه هاي فلاشينگ
فلاشينگ شامل فعاليت هاي مجزايي مي شود كه براي حذف رسوبات و مواد ناخواسته و معلق در سيستم انجام مي پذيرد. همانگونه كه در فهرست شيوه هاي فلاشينگ به آن اشاره خواهد شد، حذف آلاينده هاي مضر چه به صورت محلول و يا نامحلول در روغن نقش موثري در جلوگيري از تشكيل مواد لجني و لعاب دارد. استفاده از يك شيوه نامناسب نه تنها بي فايده است بلكه ممكن است آثار جانبي منفي نيز ايجاد كند. استفاده از سيال شيميايي نامتعارف، دما، فشار و ياسرعت سيال نامناسب روي دستگاه، آب بندي آن و حتي سيال روانكار اثر نامطلوبي بر جاي مي گذارد.
▪فيلتراسيون: در بعضي از دستگاهها كه فيلتر، جزيي از سيستم نيست مي توان با استفاده از يك فيلتر، تا حد زيادي ميزان آلاينده هاي جامد و غيرمحلول در سيستم ها را كاهش داد.
▪ ايجاد تلاطم: در سيستم هاي هيدروليك و جعبه دنده ها با استفاده از يك سيال با ويسكوزيته پايين و سرعت بالا (عدد رينولدز۶۰۰۰ ۴۰۰۰) كه حدود۴ ۲ برابر سرعت سيال روانكار بكار گرفته شده در سيستم است، مي توان آلاينده ها را از سيستم خارج كرد.
▪ روغن فلاش با دماي بالا: در اين شيوه، علاوه بر استفاده از يك سيال ويسكوزيته پايين باافزايش دما، حلاليت رسوبات در روغن افزايش يافته و از سيستم تخليه مي شوند. محدوده دماي مورد نظر در اين روش۹۰ ۸۰ درجه سانتيگراد است.
▪دماي چرخه اي »گردشي« روغن فلاش: با ايجاد شوك حرارتي در دماي بالاتر از۳۸ درجه سانتيگراد، رسوبات به راحتي از سطوح جدا مي شوند.
▪جريان ضربه اي روغن: با تغيير شدت جريان سيال فلاش، جريان ضربه اي سيال ايجاد مي شود كه به جدا شدن رسوبات از برآمدگي ها و يا شيارهاي سطوح كمك مي كند.
▪معكوس كردن جريان روغن: با تغيير جهت جريان سيال، رسوباتي كه به يك سمت متمايل شده اند، از سطوح دستگاه به راحتي جدا شده و وارد جريان سيال مي شوند.
▪باردار كردن ذرات: با استفاده از اين روش رسوبات و مواد لجني به راحتي مانند ذرات ميكروني از جداره سطوح جدا شده و وارد روغن مي شوند.
▪فلاشينگ بوسيله پاك كننده ها و حلال ها: با توجه به ميزان آلودگي مورد نظر براي كاهش آلاينده هاي سيستم، از حلال ها و پاك كننده هاي مختلفي استفاده مي شود كه با غلظت۱۵ ۵ درصد به سيال فلاشينگ افزوده مي شود. از جمله موارد مهم براي انتخاب حلال مناسب، سازگاري آن با روغن، آب بندها و سطوح دستگاه است.
▪ تميز كردن شيميايي و مكانيكي: از ديگر شيوه هاي فلاشينگ استفاده از تركيبات شيميايي فعال مانند اسيدها و بازها است كه به راحتي آلاينده هاي آلي و غير آلي را در خود حل مي كند.
همچنين در شيوه تميز كردن مكانيكي با استفاده از كاردك ها و يا برس ها، سطوح داخلي مخزن هيدروليك و جعبه دنده ها را از مواد آلاينده پاك مي كنند.
همان گونه كه استفاده مناسب از شيوه هاي مختلف فلاشينگ موجب افزايش طول عمر دستگاه و زمان كاركرد روغن مي شود، انتخاب نامناسب از شيوه ها و استراتژي فلاشينگ علاوه بر اتلاف هزينه و وقت، در مواقعي بي تاثير بوده و حتي ممكن است روي دستگاه و روغن تاثير منفي داشته باشد. به عنوان مثال براي جلوگيري از زنگ زدگي و خوردگي سطوح فلزات از ادتيوهاي ضد خورندگي و ضد زنگ استفاده مي شود. در مواردي ممكن است با استفاده از سيال فلاشينگ نامناسب، ادتيوهاي مذكور با سيال فلاشينگ »اسيدها و يا بازها« تركيب شده و موجب كاهش زود هنگام ميزان ادتيو ضدخورندگي و ضد زنگ شود.
● تعاريف چهارگانه در استراتژي عبارتند از:
▪روغن اوليه: روغني است كه از دستگاه تخليه مي شود.
▪سيال فلاشينگ: سيالي است كه بعد از تخليه روغن اوليه براي فلاشينگ مورد استفاده قرار مي گيرد.
▪سيال شستشو: براي پاك كردن دستگاه از سيال فلاشينگ مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاً از نظر خواص، مشابه روانكاري است كه پس از عمليات فلاشينگ از آن در سيستم استفاده خواهد شد.
▪روغن جديد: روانكاري است كه پس از انجام عمليات فلاشينگ در سيستم استفاده مي شود.
● استراتژي هاي فلاشينگ
▪تعويض دوباره روغن: وقتي سطوح داخلي دستگاه مانند مخزن سيستم هيدروليك هنوز بطوركافي از ذرات آلاينده و رسوبات پاك نشده باشد، بهترين استراتژي، استفاده از تعويض دوباره روغن است. در اين استراتژي به هنگام تخليه روغن مقدار زيادي از آلاينده ها و روغن كاركرده تخليه شود. روغن جديد در سيستم شارژ شده و در مسير آن فيلتر قرار مي دهند تا بدين وسيله مقدار بيشتري از مواد نامحلول، فيلتر شوند. اين عمليات تا رسيدن سيستم به دماي عملياتي صورت مي گيرد و با توجه به نياز سيستم ممكن است چندين بار اين عمليات تكرار شود. جدول زير تاثير استراتژي تخليه مجدد روغن روي ميزان حذف آلاينده ها را نشان مي دهد.بر اساس اطلاعات موجود در ستون دوم اين جدول مشاهده مي شود كه با اين روش، ميزان حذف آلاينده ها حتي به عدد۹۹ درصد مي رسد.
▪ Simple Power Flush : در اين روش با استفاده از سيالي با سرعت بالا و يا فيلترهاي قابل حمل، لجن و مواد نامحلول را از كف مخازن و ديواره هاي داخلي ماشين آلات جدا مي كنند. به طور معمول در اين استراتژي به شيوه تخليه مجدد روغن نيازي نبوده و در سيستم هاي بزرگ تر به صورت چند مرحله اي در نقاط مختلف سيستم اجرا مي شود.
▪Advanced Power Flush : اين راهكار تقريباً S.P.F است، مضاف بر اين كه از شيوه هاي مختلف براي حذف رسوبات مضر استفاده مي شود. انتخاب يك يا چند شيوه با توجه به بررسي سطوح داخلي دستگاه و عامل الزام فلاشينگ صورت مي گيرد.
▪Chemical Power Flush : استفاده از مواد شيميايي مانند حلال، پاك كننده ها، مواد اسيدي و يا بازي به عنوان سيال فلاشينگ آخرين گزينه است. چرا كه استفاده از اين گونه مواد ممكن است روي عملكرد دستگاه تاثير منفي بگذارد. از جمله اين آثار منفي آسيب به الاستومرهاي آب بندها، ناسازگاري با روغن پايه و ادتيوهاي روغن جديد و كاهش عملكرد بعضي از ادتيوها مانند ادتيوهاي ضد زنگ و ضد خوردگي است.
▪تميز كردن مكانيكي: در اين استراتژي بخشي از دستگاه يا تمام آن باز مي شوند. در موتورهاي ديزلي، كمپرسورها و جعبه دنده ها پس از بازكردن دستگاه با استفاده ازبُرس و حلال ها، عمليات تميز كردن صورت مي گيرد.
●فلاشينگ و آناليز روغن
در ارتباط با اجراي عمليات فلاشينگ، زمان انجام آناليز روغن نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. بر اساس اطلاعات بدست آمده از آناليز روغن، مي توان دريافت كه آيا اصولاً به فلاشينگ نيازي هست يا خير؟ زمان و نحوه انجام فلاشينگ و همچنين ميزان موفقيت آميز بودن آن را نيز بيان مي كند.
▪نقش اساسي آناليز روغن را در سه مرحله مي توان بررسي كرد:
فاز اول قبل از فلاشينگ: به كمك آناليز روغن قبل از فلاشينگ، لزوم و يا عدم نياز به آن را مي توان از روي شرايط و داده هاي آناليز روغن دريافت كرد.
فاز دوم در حين انجام فلاشينگ: همان گونه كه پيش از اين اشاره شد براي ميزان موفقيت در كاهش و يا از بين بردن ميزان آلاينده ها و رسوبات در سيستم توسط روش هاي مختلف فلاشينگ، آناليز روغن و داده هاي آن بسيار مهم است. همچنين با اين آزمون درصد رسيدن به نتيجه مشخص مي شود.
فاز سوم پس از فلاشينگ: آثار جانبي اجراي عمليات فلاشينگ موضوعي است كه پس از انجام آن مورد نظر قرار مي گيرد و اين زمان مناسب ترين زمان براي تشخيص اين آثار است. براي مثال نقش سيال شستشو در تغيير ويسكوزيته و با كاهش كارايي ادتيوهايي مانند ضدسايش، ضدخوردگي و ضد زنگ زدگي پس از فلاشينگ به كمك آناليز روغن در قسمت هاي مهم دستگاه از جمله عواملي است كه ميزان اثربخش بودن آناليز روغن را نشان مي دهد. اين زمان، زمان صحيح نمونه گيري و استفاده مناسب از آزمايش هاي عملي و آزمايشگاهي است.
●مشكلات بالقوه پس از عمليات فلاشينگ
در كنار مزاياي بيشمار فلاشينگ كه در ابتداي مقاله به آنها اشاره شد ممكن است آثار منفي آن نيز مطرح شود كه برخي از آنها عبارتند از: جدا شدن از آب، كاهش پايداري اكسيداسيون روانكار، انحراف ويسكوزيته، تاثير منفي روي عملكرد ادتيوها، شكل نشتي و آب بندها و بسته شدن فيلترها و مجاري عبور روغن.

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

کشور ايران به عنوان يکي از کشور هاي زلزله خيز در جهان در طي ساليان گذشته همواره در معرض زلزله هاي ويران کننده قرار داشته است که اين شرايط باعث مي گردد ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

اکوسيستم به بخشي از کره زمين اطلاق مي شود که در آنجا چرخه تقريبا يا دقيقا بسته اي براي انتقال ماده بين محيط و موجودات زنده ايجاد مي شود. در واقع دو نو ...

امروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري سيال تحت فشار در انتقال و ک ...

چاپ UV نسبت به چاپ افست معمولي به همان نسبت که گرانتر است مزاياي فراوانتري دارد. ورود به چاپ UV در درجه اول يک تصميم استراتژيک است که براي شخص اين امک ...

دانلود نسخه PDF - سيستم هاي هيدروليك