up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله سيستم هاي تأمين هواي فشرده ريسندگي PDF
QR code - سيستم هاي تأمين هواي فشرده ريسندگي

سيستم هاي تأمين هواي فشرده ريسندگي

ارزيابي و افزايش راندمان انرژي سيستم هاي تأمين هواي فشرده ريسندگي و بافندگي جت هوا

● کنترل هاي کمپرسور
کمپرسورهاي گريز از مرکز معمولاً از پروانه هاي راهنماي ورودي (Jnlet Guide Vanes) براي کنترل کردن جريان هوا در طول کمپروسور استفاده مي کنند. اين شيوه کنترل به دليل اين که راندمان به طور قابل توجهي با اين روش کاهش نمي يابد، مفيد است. محدوده کنترل در حدود ۸۰% حداکثر ظرفيت جريان هوا پائين آورده مي شود. بيشترين راندمان کمپرسور در حال کار با ظرفيت ۱۰۰% به دست مي آيد. اگر هوا به مقدار توليد شده مصرف نشود، فشار در دريافت کننده هوا بالا خواهد رفت. يک يا چند کمپرسور بايد جهت جلوگيري از اين مشکل به دريچه ي کنترل مجهز شوند. همه کمپرسورها بايد در حداکثر ظرفيت خود به جزء براي وقتي که دريچه کنترل عمل مي کند، کار کنند. اگر خروجي مجموع کمپرسور بيشتر از مقدار مورد نياز است، هوا بايد از سيستم از طريق دريچه هاي خروجي (Blow -off Valve) خارج شود. يک طرح کنترلي مناسب مي تواند اين ضايعات را کاهش و يا محدود کند.
يک برنامه دقيق کنترل کمپرسور با تغييرات فشار کم مطلوب است. نيازي نيست که کمپرسور هوا را در فشاري بالاتر از فشار حداقل مورد نياز براي کار کارخانه توليد کند. خروجي فشار يک کمپرسور هنگامي در طول روز تمايل به نوسان دارد. يک برنامه کنترلي خوب اين نوسانات را حداقل خواهد کرد.
● بازيافت حرارت
در طي فرايند متراکم کردن هوا، درصد زيادي از رطوبت موجود در هوا به صورت آب متراکم خواهد شد. گرماي نهاني (Latent Heat) در ارتباط با اين متراکم شدن وجود خواهد داشت که به وسيله سرد کردن بايد منتقل شود. يک محاسبه ساده براي تعيين اهميت گرماي نهان به کار برده شده است. براي يک کمپرسور با مشخصات ۶۰۰hp و خروجي ۲۰۰۰SCFM و شرايط هواي ورودي ۸۵ درجه فارنهايت و رطوبت نسبي ۹۰% گرماي نهان کل تلف شده تقريباً برابر (therms hour۲) مي شود. اين امر دلالت بر اين دارد که تلاش زيادي براي بازيافت گرما لازم نخواهد بود.
● خطوط توزيع
سيستم توزيع، يک منبع بزرگ براي ذخيره کردن انرژي را ارائه مي دهد. افت فشارهائي وجود دارند که به همه تجهيزات موجود در خط حتي در خود لوله گذاري، مرتبط مي شوند،. افت فشار در نقطه استفاده و از خروجي کمپرسور بايد تا آنجائي که امکان دارد پائين باشد. تجهيزات نهائي بايد به گونه اي باشند که با کمترين جريان کار کنند. تيم تحقيقاتي شيوه جديدي را براي شناسائي نشت در کارخانجات نساجي دنبال کرد. بدين منظور يک شناساگر مافوق صورت طراحي و به کار گرفته شد (سيستم UE مدل Up۹۰۰۰) که نشت ەا را در خطوط توزيع و تجهيزات، در حالي که آسيبي به شنوائي انسان نمي رساند، مي تواند پيدا کند. شناساگر مافوق صورت قادر است حسگر را در يک نقطه خاص متمرکز کند، و آن را هنگامي که ماشين در حال کار کردن است، آماده پيدا کردن نشت کند. خروج هوا صداي بالائي را در سطح فرکانس حدود ۴۰KHZ توليد مي کند، که ماوراي فرکانس شنوائي انسان است. دستگاه، سطح بلندي (The Loudnes Level) اين فرکانس را اندازه مي گيرد. تخمين مقدار نشت هوا مي تواند از روي مقدار دسي بل (db) به دست آورده شود.
● کاربرد نهائي
ذخيره هواي فشرده در استفاده نهائي منجر به کاهش مستقيم مقدار هواي فشرده مورد نياز براي عمليات خواهد شد صرفه جوئي مصرف هوا به مقدار SCFM (The Loudnes Level باعث صرفه جوئي ۶۵ دلار در سال در يک کارخانه بزرگ خواهد شد. صرفه جوئي در استفاده نهائي مي تواند همچنين با کاهش دادن جريان هوا در طول تجهيزات، يا به وسيله پائين آوردن فشار در نقطه استفاده به دست آورده شود. پائين آوردن فشار در کاربرد نهائي همچنين اثر کاهش جريان طبيعي را نيز در پي دارد. کاهش جريان و فشار بايد بدون تأثير منفي بر بهره وري اتفاق بيافتد. کارخانه ها بايد به طور پيوسته تجهيزات توليد را کنترل کنند تا مطمئن شوند که فشار و جريان هواي حداقل در حال استفاده است.
● تخمين هاي صرفه جوئي در هزينه ها به وسيله کاهش فشار و جريان هوا
توانائي اندازه گيري صرفه جوئي ها به سبب تغيير پارامترهاي سيستم، براي تعيين امکان پذيري اقتصادي تغييرات سيستم، مناسب است. يک برنامه نرم افزاري (Air Master) در اندازه گيري تغييرات سيستم استفاده شد. برنامه به يک کارخانه اجازه مي دهد که اثر تغييرات پارامترهاي مختلف سيستم و درصد نشت را قبل از اين که آنها واقعاً اجرا شوند را اندازه گيري کند. هدف از طراحي اين برنامه اين است که ذخيره انرژي به سبب تغييرات سيستم نظير کاهش نشت ها، کنترل هاي تعديل کننده، کاهش فشار، کاهش زمان اجراء و کنترل هاي مرتب کننده - تنظيم کننده را بر آورد کند. اين اندازه گيري هاي ذخيره انرژي به طور خاص يا ترکيبي مي تواند تحليل شود. در ادامه يک کمپرسور گريز از مرکز ۶۰۰HP با ۲۷۱۷SCFM ظرفيت حداکثر و در فشار ۱۰۵ PSl، (از ۱۰۵ PSl به ۱۰۰PSl) و کاهش در نشت به ميزان ۶۰% مقدار واقعي آن مي شود. صرفه جوئي سالانه ۲۳ هزار دلار در هزينه هاي انرژي به وسيله اين تغييرات در سيستم انتظار مي رود. در مجموع ۷ ۱۲% از هزينه هاي اصلي کاهش يافت.
معادلات ساده سازي شده بر مبناي معادلات فشار و جريان براي تخمين اثر اقتصادي، فرمول بندي شده اند. کاهش توان کل براي کاهش در هر دو مقدار جريان و فشار رابطه زير بيان مي شود: (توان قديمي توان جديد) ٭ (جريان اصلي کارخانه جريان کاهش يافته نشت - جريان اصلي کارخانه) = % درصد توان اصلي براي مثال بالا، اين معادله ساده صرفه جوئي حدود ۹ ۱۰% را نشان مي دهد.
● کنترل کارآئي ماشين بافندگي در مقابل فشار
براي اين منظور، يک وسيله اندازه گيري جريان قابل حمل ساخته و براي نمايش فشار در برابر تحليل کارآئي روي يک ماشين بافندگي به کار برده شد. تيم تحقيقاتي با يک کارخانه صنايع نساجي به منظور انجام آزمايشي روي يک ماشين بافندگي در محيطي که کيفيت و راندمان توليد داراي اهميت زيايد بودند، همکاري کرد. يک رگولاتور فشار به منظور تنظيم فشار ورودي ماشين بافندگي در خط توليد نصب شد. اين نصب آزمايشي را نشان مي دهد. آزمايش با کاهش سيستماتيک فشار هواي ورودي ماشين بافندگي، در حالي که کيفيت و راندمان بافندگي به طور مدار بسته کنترل مي شدند، انجام گرفت.
ارتباط بين توقف هاي پودگذاري ماشين بافندگي در ساعت و فشار هواي خط در جريان سنج را نشان مي دهد. سطح قابل قبول توقف هاي پودگذاري به شرايط کارخانه، پارچه توليدي، ماشين بافندگي و موارد ديگر بستگي دارد. براي تحليل ها، نرخ ۱ توقف پودرگذاري در ساعت در يک شيفت ۱۲ ساعته به عنوان حد آستانه براي کارائي قابل قبول استفاده شد. شايان ذکر است که کارائي ماشين بافندگي تا زمان کاهش فشار هوا از يک سطح مشخص، تحت تأثير قرار نمي گيرد ولي با کاهش فشار هوا از يک سطح مشخص نرخ توقفات پودي به طور محسوسي افزايش مي يابد. در آزمايش هاي صورت گرفته کارآئي بافندگي غير قابل قبول هنگامي که فشار در جريان سنج کمتر از ۶۴psi است، اتفاق افتاد. اين نتيجه نشان مي دهد که فشار حداقل مورد نياز در ماشين بافندگي آزمايشي، در سطحي قابل توجه پائين تر از فشار ۸۰Psi پيشنهاد شده به وسيله سازنده است. به سهولت در يک سطح وسيع توليد، صرفه جوئي کل منتج از اين چنين کاهش فشار و جريان به ميزان حدود ۴۴۰ هزار دلار در سال براي يک سيستم با عمل کرد ۵۰۰ ماشين بافندگي است.
با انجام اين آزمايش بر روي ماشين هاي بافندگي انتخاب شده با بيشترين نياز به فشار هوا (اينامر ممکن است چندين عمل آزمايشي نياز داشته باشد)، سطح فشار بهينه براي ورودي کارخانه تعيين مي شود. با حداقل کردن علل نامشخص به وسيله فاکتورهاي مختلف، سطح فشار پائين تري با دنبال کردن اين شيوه قابل دست يابي خواهد بود. در آزمايش کارخانه بزرگ قديمي، به هر حال، فرآيند پائين آوردن فشار زماني که بعضي فاکتورهاي مخرب نامربوط به فشار باعث عملکرد نامناسب برخي ماشين هاي بافندگي شوند، اغلب به سرعت خاتمه داده مي شود.

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

سيستم آبياري سنترپيوت به دليل هزينه کارگري کم ، انعطاف پذيري زياد ، راحتي اجرا و بهره برداري آسان ، يک سيستم آبياري انتخابي درامر کشاورزي است . وقتي ک ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

در حالي که در زندگي و تجارت همه در تلاشند تا از موانع (barriers) عبور کرده و آنها را از سر راه خود بردارند، فيلم، به موانع يا به عبارت علمي تر لايه ها ...

Cernيک لابراتورار اروپايي براي ذرات فيزيک است. در اين لابراتوار بزرگترين وعميق ترين آزمايشات و تحقيقات از سال ۱۹۵۴ برروي ذرات فيزيکي انجام مي گرفته اس ...

دستيابي به دانش بدون ابهام، سالهاي متمادي انسان را دچار چالش ساخته است. از هنگامي که ارسطو منطق دو ارزشي را معرفي کرده، تاکنون بشر توانسته با کمک و اس ...

دانلود نسخه PDF - سيستم هاي تأمين هواي فشرده ريسندگي