up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله سيستم جداکننده لرزه اي PDF
QR code - سيستم جداکننده لرزه اي

سيستم جداکننده لرزه اي

بررسي روشهاي تحليل و ضوابط آئين نامه اي براي ساختمانهاي مجهز به سيستم جداکننده لرزه اي

امروز با گسترش استفاده از سيستمهاي جداکننده لرزه اي در ابنيه و ساير سازه ها، آيين نامه هاي مختلف اقدام به تدوين دستورالعملهايي براي طرح اين نوع سيستمها نموده اند. اين ضوابط ضمن در نظرگرفتن رفتار سازه هاي مجهز به سيستمهاي جداکننده، از چارچوبي مشابه دستورالعملهاي طرح با مطالعه آيين نامه ها و تطابق آنها گامهايي براي تدوين ضوابط طراحي اينگونه سيستمها و تشويق براجراي آنها برداشته شود. در اواخر دهه هشتاد روش آيين نامه SEAOC UBC در تحليل استاتيکي سيستمهاي مجزا شده با فر رفتار صلب سازه فوقاني مورد بررسي قرارگرفت. در اوايل دهه نود ضمن بهره گيري از مطالات قبلي، روش آيين نامه مزبور در تحليل استاتيکي معادل سيستمهاي مجزا شده لغزشي بررسي گرديد. پس از عملکرد اينگونه سيستمها با فرض رفتار الاستيک سازه فوقاني با نتايج به دست آمده از تحليل استاتيکي معادل آيين نامه، مورد مقايسه قرارگرفت.
پروژه حاضر در ابتدا مروري بر انواع سيستمهاي مجزاکننده و به بررسي اثر پديده ها و پارامترهاي مؤثر بر اينگونه سيستمها و معادلات و روابط ديناميکي سيستمهاي مجزاکننده مي پردازد. آنگاه به مطالعه روشهاي تحليل استاتيکي معادل براي سازه هاي مجزا شده در برخي از آيين نامه هاي کشورهاي مختلف پرداخته و توصيه هاي آيين نامه SEAOC UBC در اينگونه سازه ها به روش مزبور را با فرض رفتار غير خطي سازه فوقاني مورد مطالعه قرار مي دهد. از آنجا که اين آيين نامه از ظرفيت شکل پذيري سازه فوقاني به هنگام رفتار غيرخطي استفاده با در نظر گرفتن اين پديده اقدام به مقايسه نتايج حاصل از تحليل استاتيکي معادل با نتايج تحليل مي نمايد، تاريخچه زماني سازه مجزا شده با فرض رفتار غير خطي سازه فوقاني شده است. براي اين منظور دو مدل سازه يک و چهار طبقه با قاب خمشي فلزي و سيستم سقف دال دو طرفه بتني موردتحليل ديناميکي غير خطي قرارگرفت. مجزاکننده ها نوع بستر( خاک از نوع S1) و مدل نيرو – جابجايي سيستم مجزاکننده مشابه مدلهايي است که پيش از اين در بررسي هاي به عمل آمده به کارگرفته شده است. ضمناً از رفتار غير خطي مصالح براي بيان رفتار سازه فوقاني ومجزاکننده هاي هر يک از مدلها استفاده شده است. طراحي سازه ها مطابق دستورالعمل آيين نامه SEAOC UBC با استفاده از روش تنش مجاز و انتخاب پروفيلهاي قوطي شکل برار مقاطع، به وسيله برنامه رايانه اي SAP-90 و STEELER صورت گرفته است. براي تحليل تاريخچه- زماني سيستمها از زلزله هايي که روي زمينهاي مشابه ثبت گرديده و طيف ميانگين آنها تطابق خوب با طيف خاک S1 آيين نامه دارد، استفاده شده است.
شتابنگاشتها مشابه مطالعات قبلي مقياس شده اند. براي مقايسه نتايج بدست آمد از تحليل تاريخچه – زماني با نتايج تحليل استاتيکي معادل از ميانگين آماري و مجموع ميانگين و انحراف معيار استفاده شده است. هريك از سازه ها تحت زلزله هاي مزبور و براي هريک از مجزاکننده هاي به کاررفته، تحليل غيرخطي شده اند. نتايج بدست آمده از تحليل ديناميک مدلهاي انتخاب با فرض رفتار غير خطي سازه فوقاني با نتايج تحليل استاتيک آيين نامه مورد مقايسه قرارگرفت.
به همين منظور از شکلها و گرافهايي براي بيان و مقايسه پارامترهاي مورد نظر استفاده شده است. پارامترهاي مورد مقايسه عبارتند از: جابجايي پايه سازه، جابجايي ناشي از پيچش، برش پايه و توزيع برش در طبقات به طور کلي نتايج براي سازه يک طبقه، از نظر جابجايي پايه و اثر پيچش روند يکساني نشان نمي دهد و توزيع برش در طبقات بستگي به ميرايي مجزاکننده هاي بکاررفته دارد. در خاتمه پروژه ملاحظات ضروري که مي بايست در تدوين ضوابط لازم براي طراحي ساختمانهاي مجهز به سيستمهاي جداکننده لرزه اي مدنظر قرارگيرد، به اجمال بيان شده است. اين ديدگاهها شامل دو دسته مي باشند: مسائلي که در ارتباط با سيستم جزاکننده مورد توجه قرارمي گيرند و مسائلي که در ارتباط با سازه فوقاني حائز اهميت مي باشند. مسلما تدوين ضوابط آيين نامه اي براي کشور ايران با بهره گيري از مطالعات عميق تر روي ساير عوامل، انواع مختلف مجزاکننده ها، نوع خاک و ديگر روشهاي تحلل و مطابقت آنها با ديگر آيين نامه هاي مرتبط ميسر خواهد بود. به طورحتم يکي از مشکلات موجود در بکارگيري اين سيستمها در حالت متعارف، عدم وجود دستورالعمل رسمي و آگاهي کافي براي عموم مهندسين در اين زمينه مي باشد. اميد آنکه اين مجموعه گام کوچکي در شناخت رفتار بهتر سيستمهاي مجزاکننده لغزشي برداشته و به تدريج شاهد مطالعات وسيع تر در اين زمينه باشيم.

زمين لرزه يکي از وحشتناک ترين پديده هاي طبيعت محسوب مي شود. اغلب زميني را که روي آن ايستاده ايم، به صورت تخته سنگ هاي صلب و محکمي تصور مي کنيم که از ا ...

بطور کلي ، لرزه نگار دستگاهي است که نوسانات زميني ناشي از ورود امواج لرزه‌اي را (به صورت تابع پيوسته‌اي از زمان) مانيتور يا در يک شکل خاص ، همراه با ع ...

زمين لرزه عبارت از لرزشهاي قابل اندازه گيري سطح زمين است که توسط امواج حاصل از رها شدن ناگهاني انرژي در درون زمين بوجود مي‌آيد. آثار سطحي زمين لرزه مم ...

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

● بادبندهاي برون محور (EBF) و برخي ايرادات در طراحي اين بادبندها نوع جديدي از بادبندها که به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خا ...

کشور ايران به عنوان يکي از کشور هاي زلزله خيز در جهان در طي ساليان گذشته همواره در معرض زلزله هاي ويران کننده قرار داشته است که اين شرايط باعث مي گردد ...

باگسترش روش جداسازي ساختمان از زمين براي محافظت آن در مقابل حرکات ناشي از زمين لرزه در سالهاي اخير سيستمهاي گوناگوني طراحي و ساخته شده است . در اين گز ...

دانلود نسخه PDF - سيستم جداکننده لرزه اي