up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله سيستم ايمني طيور PDF
QR code - سيستم ايمني طيور

سيستم ايمني طيور

اثر تغذيه بر روي قسمتهاي مختلف سيستم ايمني طيور

● اثر تغذيه بر روي قسمتهاي مختلف سيستم ايمني:
تغذيه نقش بسيار مهمي را در جهت حفاظت ميزبان بر عليه هجوم عوامل بيماريزا بر عهده دارد. كمبود در تغذيه طيور مي تواند اثرات زيادي بر روي وظايف سيستم ايمني داشته باشد كه اين اثرات غالباً اثرات مضري ميباشند.مواد مغذي مشخص و قابل تعديل وظايف سيستم ايمني را بوسيله روشهاي گوناگون بر عهده دارند.
● تنظيم تغذيهاي سيستم ايمني:
مواد مغذي براي ساختن سدهايي در جهت حفاظت سلولها و بافتها در برابر عوامل مهاجم خارجي مورد نياز هستند. اين سدها به عنوان ايمني غيراختصاصي و شامل پوست و تمام سدهاي فيزيكي ديگر ميباشد.
برخي مواد مغذي داراي اهميت بخصوصي در پيشرفت اوليه سيستم ايمني ميباشند. سطوح ويتامين A براي ايجاد بهترين حالت ايمني خيلي بيشتر از حالتي است كه ما فقط به مقدار رشد و ضريب تبديل غذايي اهميت ميدهيم . اين نشان ميدهد كه اگر ما به دنبال يك سيستم ايمني كامل هستيم ميبايست سطوح ويتامين A بيشتري را نسبت به حالتهاي عادي بكارببريم. ( Sklan et al., ۱۹۹۱., Friadman and sklan, ۱۹۹۷ ).
ديگر مواد مغذي كه در پيشرفت سيستم ايمني نقش بسيار مهمي را ايفا ميكنند عبارتنداز : لينولئيك اسيد، آهن، سلنيم و بعضي از ويتامينهاي گروه B . ( Klassing ۱۹۹۸).
قسمت اعظم پيشرفت سيستم ايمني در اواخر جوجه كشي و اوابل زندگي جوجه رخ ميدهد.از اين رو وضعيت سيستم تغذيه مادر اثر مهمي را بر روي سيستم ايمني جوجه ميگذارد.
اگرچه پاسخگويي به عوامل عفوني احتياج به مكانيسمهاي بسيار پيچيدهاي دارد و عوامل واسطهاي بسيار زيادي را نياز دارد ولي مقدار واقعي موادي كه در اين پاسخگويي شركت ميكنند بسيار كم است. وزن لکوسيتها چيزي در حدود ۴۲ ۰% وزن بدن جوجه محاسبه ميشود. مقدار كل وزن آنتيباديهاي موجود در بدن نيز در حدود ۱ ۰% وزن بدن آن محاسبه ميشود و اين مقدار هم تنها در هنگام مواجهه با عوامل بيماريزا قابل مشاهده و اندازهگيري ميباشد. ( Klassing ۱۹۹۸).
مقدار زيادي از تقاضاي مورد نياز براي جيره غذايي در طول يك مبارزه بين سيستم ايمني و عوامل بيماريزا از سوي لكوسيتها نيست بلكه از جانب پاسخگويي مرحله حاد ميباشد. اين پاسخ اندكي پس از قرار گرفتن در معرض ايمنوژن بروز ميكند و بوسيله ساختن پروتئينهاي مرحله حاد كه بوسيله كبد و … ساخته ميشوند.
(Grimble , ۱۹۹۶., ۱۹۹۸., Moldawer and copeland, ۱۹۹۷ ). ايمني تغذيهاي به توزيع موادمغذي مشخص در بدن فرد ميزبان در جهت محدود كردن تاختو تاز عوامل بيماريزا برميگردد. سودمندي اين استراتژي را ميتوان به اين صورت نشان داد كه بالا بردن آهن در پلاسماي خون باعث از بين رفتن و مرگ و مير اشرشياكولي ميشود. ( Tufft and Nackels, ۱۹۹۱ )در قسمتي از پاسخگويي مرحله حاد ، آهن و روي از گردش عمومي خارج ميشود و اين محدوديت به عوامل پاتوژن بسيار ضربه ميزند.
Hormonal milien Immune cells داراي گيرندههايي براي انواع زيادي از هورمونها كه با جيره تنظيم ميشوند مي باشند كه شامل انسولين، فاکتورهاي رشد شبه انسولين، گلوكاگون، تيروكسين و كورتيكوسترن ميباشد. ( Klassing ۱۹۹۸).
بهبود در هر دو نوع سلول واسطه و پاسخ ايمني در يك مدت محروميت كوتاه مدت (۲۴-۱۲ ساعت ) قابل مشاهده است. محدوديتهاي غذايي بلندمدت موجب آسيب رساندن به سلولهاي واسطه ميشود.
● اهميت مواد مغذي:
پيچيدگي زياد پاسخ ايمني مستلزم داشتن مولكولهاي مرتبط بسيار زيادي ميباشد. اين واسطهها بوسيله مواد مغذي كه توسط ميزبان حورده ميشود، مشتق ميشوند. ايكوسانوئيدها از اسيدهاي چرب اشباع نشده ۲۰ كربنه تشكيل شدهاند. اين تقسيمات از خانواده ۶- n اسيدهاي چرب اشباع نشده (PUFA) در زمينه فعاليتهاي پيش التهابي بسيار قويتر از آنهايي هستند كه از خانواده ۳-n PUFA مشتق شدهاند.
جيرهاي كه با PuFA ۳-n غني شده است باعث كاهش چشمگيري در پاسخهاي التهابي نسبت به Eimeria tenella مي باشد. ( korver ۱۹۹۷ )
همچنين ويتامينهاي E, D, A داراي نقش تنظيم كنندگي در سيستم ايمني مي باشند. (cook , ۱۹۹۱ )
فعاليت اجزاي سلولي سيستم ايمني داراي نتايج زيان باري از جهت ايجاد مولكولهاي مخرب در microenvironmet ميباشد.
اين مولكولها توسط بدن و در جهت مبارزه با عوامل بيماريزا ساخته ميشوند ولي دراغلب موارد به سلولهاي ميزبان نيز ضربه ميزنند. اغلب اين مولكولها داراي پايه اكسيژني ميباشند.
فعاليت ويتامينهاي E,C با همديگر و به عنوان يك آنتي اكسيدان موجب حفاظت سلولها در برابر آسيبهاي ROS ميباشد. جيره حاوي سيستنين موجب اتحاد در مورد آنتي اكسيدان گلوتاتيون ميشود. همچنين جيرهاي كه داراي نقص در مورد سولفور – آمينواسيد باشد ميتواند اثرات پيش اكسيداني در مورد in-vivo ميباشد. (Grimble۱۹۹۶)
بوسيله افزايش توانايي ميزبان در مورد حفاظت در مقابل ROS ، مي تواند جوابگويي بسيار شديدتري را در هنگام مواجهه با عوامل بيماريزا ( Pathogene) ايجاد كند.
افزايش حجم و فضاي معدي تنها موجب افزايش مصرف خوراك در دام نميباشد. بلكه ما همزمان داراي افزايش قابل توجه باكتري در اين فضا خواهيم بود كه ممكن است بيماريزا و يا غير بيماريزا باشند. بدن ميبايست تعادلي را بين اين دو نوع باكتري ايجاد كند و اين تعادل موجب جذب بهتر مواد مغزي در فضاي معدي ميباشد.
تركيب شيميايي جيره موجب عوض شدن جمعيت ميكروبي معده ميباشد كه اين موضوع با افزايش گرانروي هضمي صورت ميگيرد ويا موقعي روي ميدهد كه تنها مواد غذايي خاصي در جيره توسط باكتريهاي مشخص مصرف ميشوند.
● اثر تغذيه محدود شده و يا جيره خاص در روي سيستم ايمني:
در خلال مكانيسمهايي كه در قبل بحث شد تغذيه با موادغذايي مشخص ميتواند اثرات مثبت و يا منفي زيادي بر روي پاسخ ايمني حيوان ميباشد.
● محدوديت غذايي:
اعمال محدوديتهاي غذايي كوتاه مدت (۲۴-۱۲ ساعته ) موجب بالا رفتن پاسخ جوجه هايي كه داراي تغذيه در حد کافي ميباشند نسبت به واكسيناسيون ميباشد. ( cook ۱۹۹۱ ).اعمال محدوديتهاي بلندمدت ميتواند موجب اثرات زيان باري بوسيله افزايش سطح كورتيكوسترون شود.
● انرژي:
محدوديت غذايي در مورد پرندگان ميتواند اثرات متفاوتي را بر روي وظايف سيستم ايمني پرنده بگذارد. اين اثرات با توجه به مقدار موادمغذي درون جيره متغير ميباشد. هنگامي كه جوجهها با جيرهاي كه از نظر كالري و اسيدهاي آمينه دچار كمبود است، تغذيه ميشوند، پاسخ ايمني اين جوجه با جوجه هاي كنترل كه جيره كافي دريافت كردهاند فرقي نميكرد.
افزايش مصرف اسيدهاي آمينه كه موجب نقص در كالري دريافتي و كامل بودن اسيدهاي آمينه جيره ميباشد موجب كاهش پاسخگويي آنتيباديها ميشود. ( cook ۱۹۹۱ ).
● كربوهيدرات:
بنسون و همكاران ( ۱۹۹۳) نشان دادن كه در جيرههاي داراي سطوح انرژي يكسان
قسمتي از اين اثرات ممكن است ناشي از اثرات پيش التهابي جيره هايي باشد كه داراي سطوح بالاي n-۶ PUFA ميباشند.
● ليپيدها:
تركيب اسيدهاي چرب جيره ميتواند اثرات قابل توجهي بر روي specific و واكنشهاي التهابي سيستم ايمني بگذارند.
اين اثرات به ميزان قابل توجهي با وجود ايكوسانوئيدها وابسته ميباشد. ايكوسانوئيدها از اسيدهاي چرب ۲۰ كربنه اشباع نشده تشكيل شدهاند. ايكوسانوئيدهاي مشخصي كه از n-۳ PUFA مشتق ميشوند داراي توانايي پيش التهابي بسيار كمتري نسبت به همتاهاي خود كه از n-۶ PUFA تقسيم شدهاند ميباشند. از انواع ايكوسانوئيدهاي n-۳ PUFA مي توان به پروستاگلاندين E۳ و لكوترين B۵ اشاره كرد و همين طور از ايكوسانوئيدهاي n-۶ PUFA ميتوان به پروستاگلاندين E۲ و لكوترين B۴ اشاره كرد.
بنابراين، n-۳ PUFA موجب اثرات ضدالتهابي ميشود كه اين درست بر خلاف n-۶ PUFA ميباشد كه موجب اثرات التهابي ميباشد.
● ويتامينها:
اثر ويتامين A بر روي وظايف سيستم ايمني قبلاً بحث شده است. ويتامين E ميتوان اثرات ضدالتهابي داشته باشد كه اين عمل توسط كاهش پروستاگلاندين توليدي توسط لكوسيتهاي فعال ميباشد.
مونوسيت هاي محيطي موجود در خون گيرندههايي براي ۱ و ۲۵ دي هيدروكسي كول كلسيفرول ميباشد و ممكن است با كاهش فعاليت IL-۱ وابسته باشد. ( cook ۱۹۹۱ ).
ويتامينهاي محلول در آب نيز در پاسخهاي ايمني دخيل هستند. ويتامين C به شدت درگير احياي وظايف ويتامين E پس از آنكه اين ويتامين موجب دفع راديكالهاي آزاد ميشود ، ميباشد و به اين وسيله موجب حفاظت ميزبان بر عليه ROS ميشود. ويتامين B۶ اگرچه خود يك آنتياكسيدان نمي باشد ولي نقش بسيار مهمي را در دفاع آنتياكسيدانها به خاطر نقش متابوليكي خود در ساخت سيستسين ايفا ميكند.
● مواد معدني:
كمبود مس ميتواند باعث كاهش پاسخ آنتي باديها شود. و اضافه كردن مس به جيره غذايي طيور ميتواند باعث اقزايش پاسخ اوليه آنتي باديها شود.
كمبود روي همانطور كه در بالا نشان داده شد، موجب توقف وظايف سيستم ايمني در پستانداران و طور ميشود. ( cook ۱۹۹۱ ).
● پروتئين و امينواسيدها:
آمينواسيدهاي مخصوص در حالت كلي متمايل به كاهش پاسخ همورال ميباشند و اين در صورتي است كه اثرات كمتري بر روي سلولهاي ايمني خواهند داشت. كمبودكلي اسيد آمينه سولفور ( TSAA) ممكن است باعث كاهش دسترسي به سيستينن به منظور ساخت گلوتاتين شود و به اين ترتيب باعث محدود شدن دفاع آنتي اكسيداني عليه محصولات ROS شوند كه اين اتفاق در خلال پاسخ ايمني روي ميدهد.
Bhargave و همكاران در سال ۱۹۷۰ نشان دادند كه كمبود متيونين موجب افزاش سطح آنتي باديها ميشود و اين نتيجه برخلاف نتايج Tsiagbe (۱۹۸۷) بود كه معتقد بود كه مقدار نياز به متيونين به منظور دارا شدن بالاترين سطح ايمني بسيار بيشتر از زماني است كه ما فقط به بالاترين مقدار رشد بها ميدهيم. البته تفاوت در اين ۲ نوع نتيجهگيري ممكن است به خاطر طراحي آزمايشات مختلف آنها و استفاده متفاوت از آنتيژنها بود.
● اثر پاسخ ايمني بر روي تغذيه:
پاسخ ايمني ميتواند به ۲ پايه گوناگون تقسيم شود. ايمني غيراختصاصي موجب حفاظت بدن ميزبان ميشود كه اين حفاظت توسط محدود كردن عوامل بيماريزا و يا با آماده كردن بدن ميزبان در جهت ايجاد شرايط محيطي نامناسب براي گروه وسيعي از عوامل بيماريزا ميباشد. سدهايي كه در جهت جلوگيري از ورود و بقاي عوامل بيماريزا ايجاد ميشود شامل پوست، لايه موكوسي لوله گوارش و يا توسط مولكولهايي مثل Agglutinins ، Precipitines ، پروتئينهاي مرحله حاد، ليزوزيم و غيره ميباشد.
اين نوع ايمني غيراختصاصي ميباشد زيرا هدف خاصي براي مبارزه با يك عامل خارجي مخصوص را در برنامه خود ندارد. تعداد انبوهي از عوامل پاتوژن موجب پاسخ ايمني يكساني ميشوند . هنگامي كه يك باكتري وارد بدن ميشود اولين پاسخ ايجاد شده همان التهاب ميباشد. اين اثرات به صورت سيستميك در بدن ميزبان روي ميدهد و ميتواند در سراسر بدن نيز اين اثر را بگذارد. تب، سوء هاضمه و كم اشتهايي تماماً مثالهايي از byproduct هاي پاسخ التهابي ميباشند.
سلولهايي كه در ايمني غيراختصاصي دخيل هستند شامل سلولهاي كشنده طبيعي و سلولهاي پيش التهابي مانند ماكروفاژها ميباشند. همچنين شامل مونوسيتها، نوتروفيلها و هتروفيلها ميباشد. التهاب در نتيجه يك سري پاسخهاي رفتاري، ايمونولوژيكي و متابوليكي رخ ميدهد. نتيجه اين پاسخها كاهش نرخ رشد، تحليل ماهيچههاي اسكلتي، كاهش اشتها، ناخوشي عمومي و در نهايت مرگ خواهد شد.
مشاهده اين رفتار را ميتوان با استفاده از ليپوپلي ساكاريد باكتريايي مشاهده كرد. در اين مدل اجزاي ديواره سلولي باكتريها اثرات عفونتهاي باكتريايي تقليد ميگردد، اگرچه ليپوبلي ساكاريدها استريل ميباشند. ميزبان LPS را به عنوان يك موجود خارجي در نظر ميگيرد، شروع به پاسخهاي التهابي ميكند. اگرچه عدم پاسخگويي نيز به علت آنكه LPS ها يك جسم مضر نيستند نيز اثرات مخربي به همراه نخواهد داشت.
اثرات التهابي ميتواند اثرات بسيار زيادي در جهت كاهش محصولات حيوانات ايفا كند. به نظر ميرسد كه آنتيبيوتيكها در جهت كاهش نياز به پاسخهاي التهابي در هنگام مواحهه با باكتريها به ما كمك ميكنند. (Roura, ۱۹۹۲).
پس از پاسخهاي التهابي ، حيوانات اغلب مجبور به تحمل رشد جبراني ميشوند در خلال اين عمل، مواد مغذي مورد نياز حيوان افزايش مييابد.
دومين حالت پاسخگويي ايمني پاسخگويي اختصاصي سيستم ايمني ميباشد. در اين حالت مولكولهاي خاصي مثل ايمنوگولوبينها ساخته ميشوند تا در جهت مقابله با آنتي ژنهاي بسيار خاص عمل كنند.
ايمني اختصاصي توسط پاسخهاي اختصاصي ميزبان عمل ميكند مانند ايمنوگلوبينهاي سلولهاي B و همين طور پاسخهاي سلولي مانند سلولهاي واسطه T . اين نوع پاسخها بسيار متمركز عمل ميكنند. از اين رو دفاع با استفاده از ايمني اختصاصي به خاطر واكنش تنها با عامل بيماريزا ، موجب اثرات مستقيم در كل بدن حيوان نخواهد بود.
● نتيجه گيري:
در خلال يك پاسخ ايمني، اجزاي جيره غذايي اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر روي شدت و اثرگذاري پاسخ ايمني خواهد داشت. برخي موجب افزايش و برخي ديگر موجب كاهش شدت پاسخ ايمني نابجا مانند ايمني خودکار و ايمني مفرد مانند پاسخ التهابي با عوامل غيربيماريزا و ناكافي بودن ايمني مانند كمبود پاسخ آنتي باديها نسبت به عفونتهاي ميكروبي همگي مثالهايي هستد كه موجب كاهش عملكرد ميزبان ميشوند.

در چه مواقعي بايد براي كاركنان كلاه ايمني تهيه نمود؟ 1) در مواقعي كه احتمال افتادن اشيا از بالا و برخورد آنها با سر وجود داشته باشد ، 2) احتمال اين وج ...

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جر ...

● واژگان ▪ سيستم: مجموعه اي ست که در آن تمام اجزاي تشکيل دهنده ي آن با هم در ارتباط هستند و به صورت يکپارچه عمل مي کنند و اجزاء به صورت مجزا ومنفک از ...

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آ ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

دانلود نسخه PDF - سيستم ايمني طيور