up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله سياره فراخورشيدي PDF
QR code - سياره فراخورشيدي

سياره فراخورشيدي

نشانه هاي حيات در سياره اي فراخورشيدي

براي دومين بار، پژوهشگران موفق شدند مولکول هاي آلي را در اطراف سياره اي مشتري مانند و داغ در خارج از منظومه شمسي کشف کنند. اين بدان معني است که فراواني مولکول هاي آلي و بنيان هاي اصلي حيات در جهان، بسيار بيشتر است و احتمالا حيات بسيار آسان تر شکل مي گيرد.
پژوهشگران ناسا توانستند در جايي بسيار دور از منظومه شمسي، مولکول هاي پايه حيات را در يک سياره گازي داغ بيابند. اين کشف، گامي رو به جلو براي منجماني است که درتلاشند سياراتي را که مي توانند ميزبان حيات باشند، مشخص کنند اين سياره تازه کشف شده قابل سکونت نيست، ولي مواد شيميايي مشابهي دارد که، اگر در آينده در اطراف يک سياره سنگي کشف شود، مي تواند نشانه اي از وجود حيات باشد.
مارک سواين از پژوهشگران آزمايشگاه پيشرانش جت ناسا، جي.پي.ال در پاسادناي کاليفرنيا مي گويد: «اين دومين سياره خارج از منظومه شمسي است که در آن آب، متان و دي اکسيد کربن يافت شده، موادي که وجود آنها براي فرايندهاي زيستي در سيارات قابل سکونت لازم است. کشف ترکيبات آلي در دو سياره بيرون از منظومه شمسي، اين احتمال را افزايش مي دهد که سياراتي که در آنها مولکول هاي لازم براي حيات وجود دارند، به تعداد بيشتر و حتي معمول تر در فضا وجود دارند».
سواين و پژوهشگران همکارش از اطلاعات دو رصدخانه مداري بزرگ ناسا يعني تلسکوپ فضايي هابل و تلسکوپ فضايي اسپيتزر براي بررسي سيارهHD ۲۰۹۴۵۸b استفاده کردند. اين سياره گازي داغ و عظيم الجثه از مشتري بزرگ تر است و به دور ستاره اي خورشيد مانند در فاصله ۱۵۰ سال نوري از زمين در صورت فلکي اسب بالدار (پگاسوس) مي چرخد. يافته هاي جديد آنها، دومين کشف اين گروه بعد از کشف دي اکسيد کربن در اطراف يک سياره گازي داغ و مشتري مانند است به نام HD ۱۸۹۷۳۳b است. مشاهدات پيشين هابل و اسپيتزر از آن سياره، آب و بخار متان را نيز آشکار کرد.
اين کشفيات با طيف سنجي انجام شد. در اين روش، پرتوهاي نور مريي از درون ابزاري منشورمانند عبور مي کنند و به مولفه هاي تشکيل دهنده تجزيه مي شوند. هر ماده شيميايي بر طول موج هاي بخصوص و يکتايي از طيف نور مريي و فروسرخ تاثير مي گذارد و بدين سان، مي توان با بررسي دقيق طيف، مواد مختلف شيميايي تشکيل دهنده آن را آشکار کرد. اطلاعات دوربين فروسرخ نزديک هابل و طيف سنج چند جسمي آن، وجود مولکول ها را نشان مي دهد و اطلاعات نورسنج و طيف سنج فروسرخ اسپيتزر نيز مقدار آنها را معين مي کند.
«اين نشان مي دهد که ما مي توانيم مولکول هاي لازم براي فرايند هاي حياتي را کشف کنيم». اکنون منجمان مي توانند با مقايسه جو دو سياره، به شباهت ها و تفاوت هاي اين دو سياره هم دسته پي ببرند. براي مثال، مقادير نسبي آب و دي اکسيد کربن در دو سياره مشابه است، ولي HD ۲۰۹۴۵۸b مقادير بيشتري از متان به نسبت HD ۱۸۹۷۳۳b دارد. سواين مي گويد: «مقدار زياد متان چيزي را به ما نشان مي دهد. اين مي تواند به اين معني باشد که چيز خاصي در ترکيبات تشکيل دهنده اين سياره وجود داشته است».
ديگر سيارات بزرگ داغ و مشتري مانند را نيز مي توان با استفاده از امکانات موجود بررسي و با هم مقايسه نمود. اين کار پايه و اساس نوعي تحليل است که اخترشناسان بايد انجام دهند تا در نهايت بتوانند فهرستي از سيارات سنگي زمين مانند تهيه کنند که در آنها، نشانه هايي از مواد آلي نشان گر حيات احتمالي وجود دارد.
انتظار مي رود که ماموريت کپلر ناسا بتواند تعدادي از اين دنياهاي جامد را کشف کند. اين فضاپيما در سال جاري پرتاب شد، ولي به اعتقاد اخترشناسان ما دست کم يک دهه تا کشف حيات احتمالي روي چنين سياراتي زمان لازم داريم.
اگر زماني چنين سيارات زمين مانندي در آينده کشف شوند، «کشف ترکيبات آلي الزاما به اين معني نخواهد بود که روي يک سياره حيات وجود دارد، چرا که راه هاي ديگري نيز براي توليد چنين مولکول هايي وجود دارد. اگر ما مواد شيميايي آلي را روي يک سياره سنگي زمين مانند کشف کنيم، پس از آن خواهيم خواست تا به اندازه کافي در مورد آن سياره بدانيم تا فرايندهاي غير زيستي را که ممکن است به حضور اين مواد روي آن سياره ختم شده باشند، حذف کنيم».
«اين موارد آنقدر از ما دور هستند که نمي شود به آنجا کاوشگر فرستاد، در نتيجه تنها راهي که ما بتوانبم چيزي در مورد آنها بدانيم اين است که تلسکوپ ها را روي آنها تنظيم کنيم. طيف سنجي، ابزاري بسيار قوي براي تعيين مواد شيميايي و ديناميک آنها است».
اين خصيصه تعاملي که در جي.پي.ال توسعه يافته، داستان کشف سيارات جديد بيرون منظومه شمسي را وارد مرحله تازه اي مي کند، داستاني که با تفکرات فلاسفه باستاني آغاز شد و در نهايت به وضعيت کنوني مشاهدات و رصدهاي فضايي توسط ماموريت هاي اسپيتزر و کپلر ناسا رسيد. در طول زمان نقاط برجسته اي در فرهنگ، فناوري و علم وجود داشته اند که از جمله آنها، يک شمارنده سيارات خواهد بود که آهنگ کشف سيارات بيروني را در طول زمان تعقيب مي کند.
تلسکوپ فضايي هابل يک پروژه همکاري بين المللي بين ناسا و آژانس فضايي اروپا است و هدايت آن در مرکز فضايي گودارد در گرينبالت مريلند است، انستيتوي علمي تلسکوپ فضايي در بالتيمور مريلند عمليات علمي هابل را هدايت مي کند. اتحاديه دانشگاه ها براي پژوهش هاي اخترشناسي، آئورا مستقر در واشينگتن، اين انستيتو را براي ناسا مديريت مي کند.
جي.پي.ال ماموريت تلسکوپ فضايي اسپيتزر را براي ناسا مديريت مي کند. ماموريت هاي علمي در مرکز علمي اسپيتزر در کالتک (انستيتو فناوري کاليفرنيا در پاسادنا) هدايت مي شود. کلتک هم چنين جي.پي.ال را براي ناسا اداره مي کند.

حيوانات، گياهان و ديگر ارگانيزم هاي حيات تقريبا در همه جاي سطح زمين وجود دارند. آنها مي توانند در روي زمين به حيات ادامه دهند چرا که اين سياره در فاصل ...

مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي است. قطر آن ۱۴۲.۹۸۴ کيلومتر، بيش از ۱۱ برابر قطر زمين و حدود يک دهم قطر خورشيد است. براي پر کردن حجم اين سياره غول ...

عناصر شيميايي در طول تاريخ اين سياره هميشه در آن وجود داشته اند. نور خورشيد نيز منبع انرژي به حساب مي آيد. علاوه بر نور خورشيد گرماي درون سياره نيز نو ...

در بسياري موارد به نظر مي رسد که آب به طور ناگهاني در اين مناطق از زير زمين فوران کرده است. در نواحي ديگري از مريخ پديده هاي بسيار کوچکتري به نام شبکه ...

زحل بعد از سياره مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي مي باشد. اين سياره داراي هفت حلقه مسطح به دور خود است. اين هفت حلقه در واقع شامل تعداد زيادي حلقه ...

دانشمندان اين سياره را از طريق تلسکوپ هاي مستقر در زمين و فضا مشاهده کرده اند. سفينه هايي نيز تلسکوپ و تجهيزاتي ديگر را با خود به اين سياره برده اند. ...

عطارد نزديک ترين سياره به خورشيد و قطر آن ۴۸۷۹ کيلومتر، حدودا دو پنجم قطر زمين است. ميانگين فاصله مدار عطارد از خورشيد ۵۸ ميليون کيلومتر مي باشد. در ح ...

تاملي برنظريه انفجار بزرگ، فرضيه کانت - لاپلاس و نظريه جديد ابرغبار ● نظريه انفجار بزرگ بيگ بنگ يکي از نظريات خلقت عالم است که اوايل قرن بيستم ميلادي ...

دانلود نسخه PDF - سياره فراخورشيدي