up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله سيارات فرا زميني PDF
QR code - سيارات فرا زميني

سيارات فرا زميني

مدلي نو از سيارت فرا زميني

دو گروه سياراتي با جرمي شبيه نپتون كشف كرده اند. اين كشف باعث شد اختر شناسان ناگهان يك گام، به يافته هاي دنياهاي ديگري با اندازه زمين در اطراف ديگر ستاره ها نزديك شوند.
اختر شناسان اعلام كرده اند كه يك نوع جديد از منظومه هاي سياره اي ديگر، خيلي كوچكتر از هر چيز كه تا كنون يافت شده در اطراف ستاره هايي مانند خورشيد كشف كرده اند.
اين سيارات جرم و اندازه اي قابل مقايسه با سياره نپتون در منظومه شمسي خودمان دارند. يكي از سيارات جديد كشف شده، در اطراف يك ستاره كه قبلاً با سه سياره ديگر شناخته نشده بود، اين اولين سيستم چهار سياره اي است كه شناخته مي شود . ۱۳۵ سياره قبلاً شناخته شده بودند، اما اكثر آنها، داغتر از مشتري با جرمي مشابه آن يا بزرگتر خيلي نزديك به ستاره شان مي چرخند.
كشف دنيايي هم جرم نپتون اين موضوع را مطرح مي كند كه تحول ناحيه اي از سياراتي مانند زمين كه ما هنوز نمي توانيم كاملاً آنها را مشاهده كنيم. ولي مي توانيم مشابهان (برادران) بزرگتر از آنان را ببينيم. پُل باتلر از واشنگتن طي سخنراني در ملاقات با رئيس ناسا گفت: دانشمندان مي گويند تركيب اين نپتون هاي بروني» هنوز ناشناس باقي مانده است. اين سيارات مي توانند غولهاي گازي مثل زحل و مشتري و اغلب سيارات بيروني كه دورتر هستند باشند. اما با جرمي نزديك نپتون آنها احتمالات جديد هستند.
اين سيارات مي توانند صخره هاي يخي پوشيده شده بوسيله يك پوشش ضخيم از گاز هيدروژن و هليم داشته باشند مثل اورانوس و نپتون ماه و آنها حتي مي توانند سخت باشند. و از صخره ها و آهن پوشيده شده باشند مثل تير (عطارد).
اولين نظريه از اين دنياهاي جديد در ژولاي ۲۰۰۳ مطرح شد. تابلر و همكارانش تغيير اثر دوپلر در طيف هايي از ۹۵۰ ستاره نزديك ر اندازه گرفتند. تقريباً ۱۵۰ تا از آنها كوتوله قرمز بودند با جرمي كم و سرد. و طيف يكي از اين كوتوله ها كه Glies ۴۳۶ ناميده شد يك تغيير دوپلر منظم را نشان مي داد. اين دو موضوع مشخص مي كند كه گردش بعضي از اجسام ناديده گرفته شده است تغييرات نور ستاره ها نيز شايد اين موضوع باشد.
اين ستاره در ۳۳ سال نوري در صورت فلكي اسد واقع شده است و كمتر از نيمي از جرم خورشيد ما جرم دارد و احتمالاً عمري بيش از ۳ ميليون سال دارد.
باتلر مي گويد: تقريباً ۷۰ درصد ستاره ها كوتوله قرمز هستند، اما آنها تنها ۲ يا ۳ درصد از روشنايي خورشيد را دارند بنابراين آنها خيلي كم نوراند.
در حاليكه كوتوله هاي قرمز اغلب ستاره ها در كهكشان ها هستند، اختر شناسان مي دانند كه آنها خيلي كوچكند زيرا بسيار كم نور مي باشند. بر اساس قاعده وبل، تيم باتلر مشخص كرد كه اين شي يك حركت تقريباً دايره اي را دنبال مي كند (منظور سياره)
دنياي جديد در اطراف Gliese ۴۳۶ روزش تنها ۶۴ ۲ روز زميني طول مي كشد و در فاصله AU ۲۸% يا تقريباً ۳ درصد فاصله بين زمين و خورشيد قرار دارد. در اين چنين فاصله نزديكي، جزر و مد و كشند احتمالاً چرخش سياره را متوقف مي كند. اخترشناسان برآورد مي كنند در اين سياره دماي نيمروز تقريباً ۷۰۰ فارنهايت يا (k ۶۵۰ درجه) باشد.
ماركي گفت: «ما بر آورد مي كنيم ۲۰ ميليون سيستم سياره اي تنها در داخل كهكشان راه شيري موجود باشد.» يكي ديگر از سيارات با جرم شبيه نپتون در اطراف ستاره ۵۵ سرطان مي چرخد و تقريباً ۱۸ برابر جرم زمين جرم دارد. و اضافه مي شود به سه سياره اي كه ستاره شناسان در اطراف اين ستاره قبلاً كشف كرده بودند اين اولين سيستم چهارگانه شناخته شده است. اين كشف به طور كلي يك كشف جالب توجه است.
ماركي گفت: «بديهي است كه ما در لبه نزديك ترين سيستم سياره اي هستيم. مثل ۹ سياره اي كه مي چرخند در اطراف خورشيد ما» در شرايط جرم و سن، ۵۵ خرچنگ، ستاره اي شبيه خورشيد است اين يك سيستم مطالعه عالي است زيرا بيشترين شباهت را به منظومه شمسي ما دارد.»
اين ستاره در ۴۱ سال نوري در صورت فلكي خرچنگ واقع شده است سه سياره اي كه قبلاً شناخته شده بودند در اطراف ۵۵ خرچنگ به ترتيب هر ۱۵ روز، ۴۴۰ روز و ۳ ۱۲ سال مي چرخند. ماركي و تابلر دورترين سيارات را در سال ۲۰۰۲ كشف كرده بودند.
اينها غول هاي گازي شكل شبيه مشتري اند و آنها در فاصله دوري از خورشيدشان قرار دارند مثل مشتري در منظومه شمسي.
رابرافشير: اخترشناس دانشگاه كاليفرنيا يك عضو از تيم باتلر راجع به طيف ۵۵ خرچنگ سالها مطالعه كرده است. او فهميده بود جرمي كه نمي توانست به حساب بيايد جزء سه سياره اي كه قبلاً كشف شده بود. و تغيير اندازه هاي دوپلر را مي فرستاد برگشت به سال ۱۹۸۷ تا اينكه مك آرتور يك رشته عمليات را براي مطالعه اين سيستم سازمان داد.
با استفاده از تلسكوپ ۲ ۹ متري مك آرتور بيش از ۱۰۰ اندازه گيري دوپلر در يك محدوده در طي ۶ ماه بدست آورد مثل عكس لحظه اي ۵۵ خرچنگ آن جسم در زمانهاي مختلف تغيير مي كرد. براي بهتر توصيف كردن چرخش سيارات، آرتور اندازه گيري هاي فيشر با اندازه هاي خودش را تركيب كرد و او تكنيك هاي آماري را براي مدل سه چرخش به كاربرد. آرتور گفت: «من بايد ادامه مي دادم، من تصميم گرفتم از ۱۰ هزار نوع شبيه سازي از اين سيستم براي فهميدن چرخش استفاده كنم.»
اين تحليل بيش از حد مشكل بود از چيزي كه ماركي آن را به عنوان «مدرك بي چون و چرا از سياره چهارم» توصيف كرده بود. تيم مك آرتور از بايگاني داده هاي تلسكوپ فضايي هابل نيز استفاده كرد. تا نوسان سيستم ۵۵ خرچنگ را برآورد كند كه اين هم كمك كرد تا جرم سيارات را تصحيح كند.
دنياي جديد در ۵۵ خرچنگ مي چرخد در اطراف ستاره اش در يك مدار دايره اي هر ۸۱ ۲ سال. اين سياره در AU ۰۳۸ ۰ از ستاره اش واقع شده است. يعني فقط ۴ درصد فاصله زمين از خورشيد بنابراين احتمالاً كشند و گرانش چرخش آن را متوقف كرده است. با اين وجود اين ستاره از ستاره Gliese ۴۳۶ پر نورتر است و دما در سياره رو به خورشيد احتمالاً f ۲۰۰ ۲ درجه (يا k ۱۵۰۰) است.

جهت فهم طبيعت سنگ هاي صفرا، در ابتدا توجه به آناتومي کيسه صفرا و مجاري صفراوي کمک کننده است. کيسه صفرا يک عضوگلابي شکل است که زير کبد در سمت راست بالا ...

همچنين تحقيقات فراوان انجام شده نشان مي دهد كه تركيبات موجود در زعفران در درمان برخي از انواع سرطانها در حيوانات آزمايشگاهي تاثير داشته است. بنابراين ...

● گل زعفران زعفران با نام عمومي saffron و نام علمي crocus sativus گرانبها ترين گياه زراعي موجود در روي كره زمين است و تنها گياهي است كه واحد خريد و فر ...

کار کيسه صفرا در انسان انباشتن و تغليظ صفرا است تا به هضم چربي کمک نمايد. وقتي که چربي وارد اثني عشر مي شود باعث تحريک و ترشح هورمون Cholecystokinin ت ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

بر پايه ي بررسي هاي تازه اي ادعا شده که خورشيد کوچک تر از آن چيزي است که تصور مي شود. اگر اين گونه باشد، آن گاه ويژگي هاي ديگر خورشيد مانند دماي دروني ...

براي دومين بار، پژوهشگران موفق شدند مولکول هاي آلي را در اطراف سياره اي مشتري مانند و داغ در خارج از منظومه شمسي کشف کنند. اين بدان معني است که فراوان ...

پاندورا براي يونانيان باستان واژه اي خوشايند نبود اما پس از ساخته شدن فيلم آواتار به راه حلي براي يکي از مسائل علم نجوم تبديل شده و اکنون براي نامي ...

دانلود نسخه PDF - سيارات فرا زميني