up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله سوختهاي زيستي PDF
QR code - سوختهاي زيستي

سوختهاي زيستي

ارزيابي انتقادي از سوختهاي زيستي

جرمي زاکس مشاور ويژهي سازمان ملل متحد در امور علمي، در روز دوشنبه شانزدهم ارديبهشتماه، خواستار عدم گسترش استفاده از سوختهاي زيستي شد. وي که رياست مؤسسهي زمينشناسي دانشگاه آمريکايي کلمبيا را نيز بر عهده دارد، از آمريکا و اتحاديهي اروپا به دليل توسعهي استفاده از سوختهاي زيستي به شدت انتقاد کرد و گفت، اين طرحها از عواملي بوده که باعث کمبود مواد غذايي در سراسر جهان و افزايش بهاي آن شده است.
● سوخت زيستي چيست؟
سوخت زيستي (Biofuel) نوعي از سوخت است که از منابع زيستتوده يا (Biomass) به دست ميآيد. دکتر اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست در تهران، در تعريف سوختهاي زيستي ميگويد: « تمام سوختها زيستي هستند، يعني حتي همين نفت از موجودات زنده حاصل شده؛ منشأ ذغالسنگ ه موجودات زنده است. ولي ما امروز براي راحتي مطالعه يک تقسيمبندي کردهايم. به آنها ميگوييم، سوختهاي فسيلي؛ و سوخت زيستي يا بايوفيول را به سوختهايي ميگوييم که منشأ آنها حياتي است. حالا ممکن است مقصود ما از منشأ حياتي گياهان باشد يا جانوران. يعني اگر مثلا در آمريکاي جنوبي، برزيل يا مکزيک از چوب الکل ميگيرند و اين الکل را وارد موتورهاي خاصي بخصوص در ماشينهاي فولکسواگن قديمي ميکنند و ميسوزانند، اين ميشود، سوخت زيستي يا بايوفيول. چون منشأ آن گياهان بوده و يا اينکه اگر در هندوستان دستگاههايي درست شده که توسط آنها فضولات گاو و گوسفند را در بشکههايي ميريزند و گازش را ميسوزانند و بعد تفاله را به عنوان کود به زمين برميگردانند، باز هم اين ميشود، سوخت زيستي
● منابع توليد سوخت زيستي
دکتر کهرم از منابعي سخن ميگويد که به منظور توليد سوخت زيستي مورد استفاده قرار ميگيرند: «مقدار زيادي از آنها از چوبهايي هستند که زود به بار مينشيند. يعني درختهايي که در ظرف حداکثر ۱۵ تا ۲۰ سال به بهره مينشينند، بالغ ميشوند يا درختهايي که رشد سرسامآوري نسبت به ساير درختها دارند. بسياري از علوفهها هستند که قابل استفادهاند. بسياري از زمينهاي کشاورزي زير کاشت گياهاني قرار ميگيرند، مثل نيشکر که هم زود در يک فصل رشد ميکند و ارتفاعش خيلي زياد ميشود، هم شکر ميدهد و هم ميشود، از تفالههاي آنها سوخت تهيه کرد. البته استفاده از فضولات حيوانات هم عملي است. بخصوص در مملکتهايي مانند مملکت ما که تعداد بسيار زيادي دام دارد، حدود هشتاد ميليون دام در مراتع ما وجود دارد و يا در هندوستان که چهار برابر اين دام وجود دارد.»
● موارد کاربرد سوخت زيستي
دکتر مجيد عباسپور، رييس دانشکدهي محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد تهران، در بارهي موارد کاربرد بايوفيول توضيح ميدهد: «سوخت زيستي را در جاهاي مختلف ميتوان استفاده کرد، از جمله در خودروها. يعني يکي از کاربردهايي که به صورت گسترده دنبال آن هستند، توليد سوختي است که براي احتراق موتور مناسب باشد و لذا کاربرد عمدهاي در خودروها دارد.»
به گفتهي دکتر اسماعيل کهرم نيروگاهها از ديگر مراکزي است که ميتوان در آنها از سوخت زيستي استفاده کرد: «سوخت زيستي را حتي ميتوان در داخل نيروگاهها استفاده کرد، به فرض در نيروگاه برق انگلستان از ذغال سنگ استفاده ميشود، در بسياري از کشورها از مازوت، گازوييل و نفت استفاده ميشود. با تغييرات مختصري که در موتورهاي درونسوز اين تأسيسات به انجام ميرسانند، ميتوانند از اين سوختهاي زيستي استفاده بکنند. ولي بنده تصور ميکنم، الان با اين اخطار سازمان ملل تغيير دادن و تکامل اين موتورها و دستگاههاي درونسوز دچار وقفه شود. به خاطر اينکه شايد دولتها ديگر سرمايهگذاري لازم را در تکميل اين نوع موتورها عملي نکنند.»
● نوسان در ارزيابي از سوخت زيستي
گسترش مصرف سوختهاي زيستي در خودروها يکي از مواردي است که مشاور ويژهي سازمان ملل متحد در روز دوشنبه به شدت از آن انتقاد کرد. وي گفت: در ايالات متحدهي آمريکا يکسوم کشت ذرت به مخازن بنزين وارد ميشود. اين امر ضربهي سنگيني به تأمين مواد غذايي در سراسر جهان وارد ميآورد. اين برنامه بايد به ميزان قابل ملاحظهاي اصلاح شده و کاهش يابد.
دکتر اسماعيل کهرم واکنش سازمان ملل نسبت به افزايش بهرهوري از سوختهاي زيستي را شتابزده دانسته و از آن انتقاد ميکند: «اتفاقا استفاده از اين منابع يک حرکت جهشي رو به جلو بود. من اميدوارم اين اخطاري که سازمان ملل متحد داده از روي مطالعهي درازمدت بوده باشد. يعني مسايل و بحرانهاي غذا را که اخير بشر را درگير کرده، نخواهند به صورت آني حل کنند و بعد از مدتي برگردند، بگويند که حالا باز هم برويم سراغ بايوفيول. سوختهاي زيستي جواب بسيار مناسبي بودند، از چند جهت. يکي اينکه موجب کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ميشدند، به اين ترتيب که با سوختن نفت و ذغالسنگ و گاز ما باعث گرمايش زمين ميشديم. در حاليکه الکلهايي که از چوب به وجود ميآيند، الکل متيليک و يا گازهايي که از فضولات جانوران، بخصوص در کشورهاي جهان سوم به وجود ميآمدند، اينها باعث کاهش گرمايش زمين ميشدند. بنابراين من تصور ميکنم و اميدوارم که اين مطالعه دقيق و عميق بوده باشد.
مشاور ويژهي سازمان ملل در امور علمي فوايد زير کشت بردن زمين براي توليد سوخت زيستي را با تأثيرات مثبت استفاده از سوخت زيستي مقايسه کرده و معتقد است که اثرات منفي اين سياست در نهايت بسيار بيشتر از تأثيرات مثبت خواهد بود: اگر به تأثيري که افزايش سوخت زيستي بر محيط زيست، تعادل انرژي و مواد غذايي باقي ميگذارد بنگريم، ميبينيم که طرحهاي اروپا و آمريکا در اين جهت، بيهوده است.
● اهميت استفاده از پسماندها
دکتر مجيد عباسپور نيز استفاده از زمين براي توليد سوخت زيستي را مناسب ندانسته و بر استفاده از پسماندها تأکيد دارد: «من فکر ميکنم که سوختهاي گياهي يا زيستي نميتوانند، به عنوان عامل جايگزين سوختهاي فسيلي عملا مورد توجه قرار بگيرند. يعني اگر بنا باشد که زمين را کشت کنند، براي اينکه سوخت توليد بکنند. اما از اين ديدگاه، يعني اگر کشت را براي توليد محصولات مورد استفادهي انسان داشته باشيم، ولي پسماندها يا دورريزهاي کشت را مثل ساقهي نيشکر يا بخشهاي ديگر را براي توليد سوخت استفاده کنيم، هم از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است، هم از نظري ديگر. چون آن پسماند بايد سوزانده شود که آلاينده هست. پس بهتر است که در قالب سوخت زيستي مورد استفاده قرار بگيرد که از نظر اقتصادي هم پاسخگو است.»

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

چكيده: با شنيدن كلمه سوخت عمدتا اولين موضوعي كه به ذهن خطور ميكند سوختهاي فسيلي است. نيروي محركه صنعت و حمل و نقل جهان هستند كه در سالهاي اخير پيشرفت ...

مقدمه شاخه‌اي از دانش بشري که با عنوان جفرافياي زيستي از آن ياد مي‌شود، بخشي از علوم تجربي است که در مرز تلاقي و تلفيق دو رشته علمي جغرافيا و زيست شنا ...

گردش معکوس در کارگاه آفرينش ، شايد درک آنچه را که بحران انرژي خوانده مي شود، سير کند. کل قضيه ، ميلياردها سال قبل و با فرايندهاي تبديل انرژي خورشيدي ب ...

بشر از آغاز خلقت بدنبال چيزي بوده است که بتواند از آن حرارت ، روشنايي و نيروي لازم براي گرداندن چرخ زندگي خود را فراهم نمايد. براي تامين حرارت نخست شا ...

يکي از پرکاربردترين ساختارهاي مورد بحث در فناوري نانو که به عرصه علوم زيستي وارد شدهاست، نانولوله هاي کربني هستند. اين نانوساختارها، بهجهت بهرهمندي از ...

● سوختهاي فسيلي از کجا بدست مي آيند؟ ▪ سه نوع سوخت فسيلي اصلي وجود دارد که عبارتند از: ۱) ذغال سنگ ۲) نفت ۳) گاز طبيعي . هر سه نوع سوخت فوق صدها ميليو ...

دانلود نسخه PDF - سوختهاي زيستي