up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله سن گندم PDF
QR code - سن گندم

سن گندم

سن گندم (کاسه پشتک وراميني Eurygaster integriceps HEM : Scutelleridae
معرفي:
يکي از آفات مهم گندم و جو است و جرو آفات عمومي مي باشد.
مناطق مهم انتشار در کشور:
اغلب مناطق گندمکاري کشور
خسارت:
1-سن مادر: سنهاي زمستانگذران مي باشند(نر يا ماده) که ارتفاعات زمستانگذران خود را ترک نموده و در بهار به مزارع گندم و جو ريزش مي نمايند.
2-پوره ها:پوره هاي سن اول و دوم تغذيه چنداني نداشته ولي از سن سوم به بعد تغذيه آنها رو به افزايش گذاشته و در سن 4 و 5 به حداکثر خود مي رسند.
3-سن هاي نسل بهاره:اين حشرات که همان سن هاي بالغ نسل جديد مي باشند براي ادامه رشد و بدست آوردن قدرت پرواز به محلهاي تابستانه و زمستانه خود احتياج به تغذيه از دانه هاي سفت و آماده برداشت گندم دارند.
چنانچه تراکم پوره ها در متر مربع به بيشتر از 5 عدد پوره برسد مبارزه بر عليه سن گندم ضروري است.
خسارت در رابطه با گياه ميزبان:
1 -خسارت سن در مرحله پنجه زني به تشکيل ساقه يا ابتداي تشکيل خوشه:در اين مرحله حشرات نر يا ماده زمستان گذران از شيره برگ،شيره جوانه مرکزي،شيره ساقه جوان (قبل از ظهور خوشه با ابتداي نشکيل خوشه) مکيده و خوشه را خشک مي نمايد.اين گونه خسارت خسارت کمي نام دارد و در نهايت خوشه تشکيل نمي شود.
2-خسارت در مرحله گل دادن و ابتداي تشکيل دانه:در اين مرحله از رشد حشرات کامل زمستان گذران و پورهاي سنين پايين خسارت زده مي شود که يا شيره ساقه را مي مکد و خوشه مي خشکد و ياپوره هاي سنين 2و3 از خوشه گندم و جو در مرحله گلدهي تغذيه و در نهايت دانه پوک مي شود.
3-خسارت در مرحله شيري و خميري شدن دانه تا رسيدن گندم:در اين مرحله سن هاي بالدار و پوره ها فقط از دانه تغذيه مي کنند و به هيچ عنوان ساقه را نمي مکند.در اين مرحله خسارت کيفي بيشتر مد نظر است چون سنها آنزيمهايي را براي اينتروليز پروتئينهاي دانه گندم وارد دانه گندم ميکنند که اين آنزيم ها در داخل دانه باقي مي مانند و در نهايت کيفيت خميري آرد پايين آورده و اصطلاحاً خمير ور نمي آيد.
زيست شناسي:
زمستان را بصورت حشره کامل زير پاي بوته هاي گون يا Astrogalus و درمنهArtemesia حالت دياپوز مي گذرانند.در بهار وقتي دما به 20 درجه سانتي گراد مي رسد سنها از اماکن زمستهنه خارج و بطور دسته جمعي پرواز مي کنند.پرواز سنها معمولاً در اواخر اسفند و اوايل فروردين ماه شروع و در مناطق سردسير از اواسط ارديبهشت ماه تا اوايل خردادماه ادامه دارد.در يک مزرعه 2 يا 3 بار ممکن سن است ريزش نمايد.
معمولاً 5-4 روز بعد از ريزش،جفتگيري کرده و 5 روز بعد تخمريزي مي کنند.تخمها 3-2 رديفي در دسته هاي 14 عددي در زير برگها قرار داده مي شوند.دوره جيني تخم 2-1 هفته طول مي کشد سپس پوره ها خارج مي شوند و سپس حشرات کامل نسل بهاره ظاهر مي شوند.حشرات کامل نسل بهاره پس از ذخيره چربي مورد نيازبدن خود براي تابستانگذراني به ارتفاعات شمالي مي روند.سنها پس از ريزش اولين بارندگي هاي از ارتفاعات شمالي به دامنه هاي جنوبي مي روند و در زير بوته هاي گون و درمنه زمستانگذراني مي کنند.
مبارزه:
1- مبارزه بيولوژيک:
7 گونه زنبور پارازيتوئيد تخم از خانواده Hym:Scelionidae :
basalis Asolcus=Trissolcus
T.grandis
T.rufiventris
T.semistriatus
T.vassilievi
T.festiva
T.tumidus
5 گونه مگس از خانواده ( DIp:Tachinidae ) که در مرحله لاروي پارازيت داخلي حشرات کامل سن گندم هستند:
Phasia oblango
Phasia subcoleoptera
Ectophasia rubra
Chryseria helluo
Helomyia lateralis
2-مبارزه زراعي:
• کشت زود در پاييز(هراکشت) و برداشت سريع در آخر بهار
• کشت واريته هاي زودرس
• برداشت دو مرحله اي محصول بدين صورت که در مرحله خميري خوشه ها را درو مي کنند و با تسريع در خشک کردن آنها چند روز بعد اقدام به کوبيدن آنها مي کنند.
• کشت جو در مناطق سن خيز چون زودتر از گندم برداشت مي شوند.
3- مبارزه شيميايي:
1- فنيتروتيون Ec 50%و 1 ليتر در هکتار
2-فنتيون Ec 50% و1.2 -1
3- تري کلروفن Sp 80%و 1.2 کيلو گرم درهکتار
4-دلتا مترين% EC 2.5 و 300 سي سي در هکتار

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

● دسته بندي اين جونده به دو دسته اصلي زير تقسيم ميگردد ۱) سنجاب هاي زميني ۲) سنجاب هاي درختي ▪ اصلي ترين سنجابها در دنيا سنجابهاي درختي ميباشند،که مهم ...

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

کاشت گياهان در محفظه هاي شيشه اي ضمن جالب و سرگرم کننده بودن تنها روشي است که گياهان آپارتماني در محيط بسته و نسبتاً عاري از آلودگي هوا رشد مي کنند و ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

لاکپشت رايج آکوآريومي ، با نام عمومي خزنده گوش قرمز يا Red eared slider يکي از رايج ترين و معمولي ترين خزندگانيست که به تجارت آکوآريوم وارد شده و همچن ...

دوره هاي کمبود آب خاک و يا هوا، اغلب در طول چرخه زندگي گياه حتي در خارج از نواحي خشک و نيمه خشک نيز اتفاق مي افتد. واکنش هاي گياه به کمبود آب پيچيده ه ...

دانلود نسخه PDF - سن گندم