up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله سن اوريوس PDF
QR code - سن اوريوس

سن اوريوس

سن اوريوس (Orius SPP )از خانوادهAnthocoridae

● جنس اوريوس
▪ مرفولوژي:
جنس Orius SPP با نام عمو ميInsidious flower bog يکي از جنس هاي مهم اين خانواده است .حشره کامل به طول کمتر از ۳ميليمتر بوده و هر دو جنس نر وماده شبيه هم هستند با ان تفاوت که جثه ماده بزرگتر است. بدن به رنگ سياه مايل به قهواي نخودي و زير بدن درخشان ميباشد .بال پوش زرد رنگ و پاها به رنگ حنايي و قسمت داخلي وعقبي ران تيره تر است .پنجه ها ۳ بندي است , خرطوم وشاخک ها سه مفصلي بوده و طول شاخک از مجموع سر و گردن بلند تر است , پيش گردن مثلثي و در قاعده عقبي بال داراي فرو رفتگي هاي منظمي است و در قسمت وسط پيش گردن يک شيار عرضي مشخص به چشم مي خورد.
سن اوريوس زمستان را به حالت حشره بالغ(اکثرآماده) در زير درختان و يا زير برگهاي ريخته شده به سر مي برند فعاليتهاي سن اوريوس در زمستان گذراني در بهار معمولآ وقتي اغاز ميشود که متوسط درجه محيط از ۱۵ درجه تجاوز نمايد .
ماده ها تخم هاي بيضي شکل و کشيده خود را از طريق الت تخم ريز در بافت پارانشيم (برگ) رگبرگ اصلي وگاه در قسمت دم گل و پهنک به طور عمودي يا کمي متمايل فرو مي کند،تخمها به طور انفرادي در داخل و زير اپيدرم طوري قرار داده ميشوند که از بيرون ميکرو پيل سفيد رنگ انها در زير اپيدرم استريو ميکروسکوپ ديده شده و با چشم غير مسلح تشخيص داده نميشود. در ضمن هيچ گونه عکس العمل گياهي مانند تغيير رنگ و يا ترشح گياه ديده نميشود .
سنک هاي ماده در تمام مدت تخم گذاري که به تدريج انجام ميگيرد از ميزبان هاي ترجيحي درجه اول کنه، درجه دوم تخم، پوره يا لارو جوان ساير حشرات تغذيه مي کنند و هر سنک ماده در طول عمر مفيد تخم گذاري خود مرتبآ توسط حشرات نر بارور شده .در اين مدت از ۱۵۰تا ۲۰۰ عدد تخم گذارده شده و تعداد تخم گذاشته شده بستگي زيدي به نوع ميزبان ان دارد.
در شرايط طبيعي دوره نشو ونماي فردي بسته به شرايط محيطي ۴ تا ۵ هفته تغيير مي کند، تخم ها در مدت ۳تا۴ به سنک بالغ تبديل ميشوند.سنک اوريوس يک حشره چند نسلي است و تعداد نسل هاي ان در شرايط کوهستان و جلگه از ۲ تا ۵ نسل در سال نوسان دارد. هر سنک اوريوس در مراحل پنجگانه پورگي حشره بالغ داراي يک نوع تغيير رنگ تدريجي از زرد يکنواخت در پوره ها تا قهواي نخودي و در بعضي قسمتها به رنگ تد ريجي تيره تا سياه در حشره بالغ مي باشد و اين تغيير رنگ در شرايط پرورش ازمايشگا هي يکنواخت تر است.
هر سنک اوريوس بالغ يا پوره با فرو بردن خرطوم نيرومند خود در بدن ميزبان و مکيدن همولنف و ساير محتويات ان ،فقط لاشه خالي ميزبان خود را باقي ميگذارند و به دين ترتيب هر سنک اوريوس ميزبان اين توانايي را دارد که در طول عمر خود ۴۰۰تا۶۰۰ ميزبان را از پا در اورد،از انجا که سنک اوريوس در زمانهاي مشخصي، بسته به نوع محصول و شرايط محيطي،حضور فعال دارد و اين امر باعث کاهش کار ايي ان در از بين بردن کنه ها ميشود. لذا لازم است از طريق پرورش ازمايشگاهي ورها سازي ان در طبيعت جمعيت هاي سنک اوريوس را تقويت نماييم.
چند نکته:
زماني ميتوان ارزش اوريوس را به عنوان يک عامل بيو لوژيک در مبارزه تلفيقي تخمين زد که از دو الگوي پراکنش و فراواني شکارگر و مکانيسم هاي موثر انها نيز اگاهي لازم وجود داشته باشد.به عنوان مثال سنک اوريوس در مزارعي که علاوه بر سويا ساير گياهان علفي و چوبي نيز وجود داشته باشد فراوان تر خواهد بود تا مزارعي که فقط سويا در ان کاشت شده است و يا فراواني ان در اطراف مزرعه سويا نسبت به داخل مزرعه بيشتر است،در مزارع ذرت جمعيت اوريوس در زمان گل دهي زمان ان افزايش مي يابد و يونجه هاي مجاور به باغات سيب نيز مثل گيرنده اي،اوريوس ها را به طرف خود جذب ميکند.
جمعيت اوريوس در طي فصل زراعي ثابت نميباشد،به عنوان مثال در مزرعه ذرت در ابتداي فصل تراکم جمعيت پايين بوده و در زمان گلدهي و گرده افشاني جمعيت ان افزايش مي يابد.همچنين در مزارع پنبه دو بار افزايش جمعيت مشاهده مي شود،يک بار در اول فصل زماني که جمعيت تريپس ها بالا است و بار دوم زماني که غوزه ها در حال تکميل شدن بوده ولي بوته ها هنوز در حال گل دهي ميباشد.
بطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که جمعيت اوريوس در اول بهار زياد شده تا زماني که محيط هاي زيستي مناسبتري براي انها فراهم شود واين زمان مصادف با اواخر بهار و اواسط تابستان خواهد بود.در اين هنگام سنک ها بر روي گياهان مهاجرت ميکنند بنابراين پراکندگي فصل اوريوس تحت تاثير ففولوژي گياه(زمان گلدهي) و ميزان شکار قابل دسترس مي باشد.
کاهش طول روز تا حدود ۵ ۱۱ ساعت،در اواخر ابان ماه سبب ورود اين حشره به مرحلهدياپوز مي شود،با افزايش دوره نوري تا ۱۴ ساعت روشنايي و۱۰ساعت تاريکي،سنک ها از دياپوز خارج ميشوندو سن هاي ماده قادر به توليد تخم هاي بارور خواهند بود.
● سيستم پرورش استاندارد:
بر اساس يک سري تحقيقات انجام شده در مورد تکنيک پرورش ازمايشگاهي سنک اوريوس،نتايج در غالب سيتم پرورش استاندارد ارائه شدهاند.با توجه به اين سيستم،به منظور پرورش ازمايشگاهي سنک اوريوس به يک ظرف براي نگه داري حشره،بافت مناسب گياهي براي تخم گذاري و همچنين ماده غذايي مناسب براي تغذيه حشره نياز است
اگر چه ممکن است شکل ظروف نگه داري نوع بستر تخم گذاري و نوع ماده غذايي استفاده ميشوند.جا هاي مختلف با يکديگر تفاوت داشته باشند ولي نکته مهمي که بايد به ان توجه داشت،فراهم اوردن شرايط رطوبتي و حرارتي اپتيمم براي پرورش مي باشدچرا که سنک اوريوس به حرارت و رطوبت حساسيت زيادي داشته و نوسانهاي اين دو فاکتور باعث تلفات زياد سنک ها ميگردد.
با توجه به مطالب ذکر شده،مراحل مختلف سيستم پرورش ازمايشگاهي استاندارد سنک اوريوس در زير توضيح داده شده است.
▪ ظروف نگه داري:
محفظه اي که براي تخم گذاري حشره بالغ در نظر گرفته شده است از دو ظرف استوانهاي از جنس پلي استرين تشکيل شده است.بطور کلي ظروفي که انتخاب ميشوند بايد شفاف باشند تا بتوان حشرات داخل ان را به راحتي مشاهده نمود.
ظرف پاييني به قطر ۵ ۱۰ سانتي متر و ظرف بالايي که داخل ان جاي داده ميشودبه قطر ۱۱ سانتي متر مي باشدارتفاع هر ظرف۵ ۱۵ سانتي متر ميشودو در ظرف بالايي که نيز يک لايه توري نازک قرار داده ميشود،تخم گذاري در يک محيط کنترل شده با دماي۱+۲۲ درجه سانتي گراد،و رطوبت نسبي ۵+۸۰ درصد،۱۷ ساعت روشنايي و ۷ ساعت تاريکي انجام ميشود.با توجه به اين شرايط لازم است محيط طوري فراهم شود که سن ها بتوانند براي تخم گذاري يا تغذيه از نور پنهان شوند.
▪ تغذيه:
براي تغذيه و تخم گذاري سنک اوريوس بهتر است از تخم پروانه بيد ارد Ephestia kuehniella zell استفاده ميشود.به منظور جلوگيري از تفريخ اين تخم ها،انها را به مدت۴۵ دقيقه در معرض اشعه ماوراء قرار ميدهند.مقوا هايي تيره به پهناي۱۰ سانتي متر انتخاب شده و تخم هاي پروانه ها روي انها جاي داده ميشود،به اين ترتيب که اين مقوا ها را با اب مقطر مرطوب نموده و تخم ها را به کمک نمکدان روي انها ميپاشند،پس از خشک شدن مقوا ها،تخم ها چسبيده روي انها باقي ميمانند.
مقوا ها را به تکه هايي به عرض تقريبآ۵ ۲ سانتي متر برش زده و به طور طولي تا ميکنند.به منظور بستر تخم گذاري از برگ شمعداني استفاده ميشود که حاوي دو برگ شمعداني در کف ظرف است و برگها طوري گذاشته مي شوند که دمبرگ ان ها به سمت بالا باشد.دو نوار مقوايي حاوي تخم در طرفين برگها گذاشته ميشوند،بعد از دو هفته يک نوار کافي است .
تخم ها دز دو طرف مخفي برگ زير اپيدرم گذاشته ميشوند . تخم گذاري وقتي شروع ميشوندکه کاده ۵ تا ۶ روز سن داشته و تا حدود ۲ ماه ادامه مي يابند.در شرايط ايده ال فقط ۵ جفت نر و ماده در يک ظرف،ميانگين توليد روزانه تخم بيشتر از ۶ ۶ تخم براي ماده خواهد بود،تعدادکل تخم هاي گذاشته شده توسط يک ماده در طي ۵۸ روز حدود ۲۲۹ تخم با ۸۰ درصد تفريخ ميباشد،۲ بار در هفته برگ هاي حاوي تخم به ظرف ديگري منتقل ميشود در يک ظرف ۲۵ جفت نر و ماده ممکن است در طي ۱۰ هفته ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ حشره بالغ مشاهده شود.
ظروفي که براي تفريخ تخم و پرورش پوره استفاده ميشوند مشابه ظروف نگه داري حشره بالغ است، پوره ها تا ۵ روز بعد از تخم گذاري ديده نميشوند پوره بايد تا گذراندن ۵ سن پورگي و تبديل شدن به حشره کامل با نوار هاي مقوايي حاوي تخم تغذيه شوند(مشابه تغذيه حشرات کامل) برگ هاي شمعداني را بعد از يک هفته،هنگام غذا دادن ميتوان بيرون اورد.هنگام خروج مقوا ها و برگ ها بايد انها را به خوبي تکان داد.
پوره هاي ته ظرف را ميتوان در درجه ۱۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲ هفته با غذا نگهداري نمود .
اکثر حشرات بالغ بين ۱۶ تا ۱۹ روز بعد از خروج پوره از تخم ظاهر شده و براي انتقال به ظرف هاي جديد تخم گذاري اماده هستند.

● دسته بندي اين جونده به دو دسته اصلي زير تقسيم ميگردد ۱) سنجاب هاي زميني ۲) سنجاب هاي درختي ▪ اصلي ترين سنجابها در دنيا سنجابهاي درختي ميباشند،که مهم ...

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

دياژنز: سنگ زايي پس از انباشته شدن رسوب ها در محيط هاي رسوبي ممکن است فرايندهاي فيزيکي و شيميايي گوناگوني در آن ها رخ دهد که به سنگ شدن آن ها بينجامد. ...

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرون ...

سنجاب ها، اعضايي از راسته بسيار بزرگ جوندگان هستند که تقريباً در همه جاي دنيا ديده مي شوند. اگرچه در اين خانواده چندگونه زميني مانند سنجاب هاي زميني و ...

سنجاب درختي يک حيوان بساير خاصي مي باشد. او يکي از کمترين حيوانات وحشي است که با انسانها وفق داده شده و ياد گرفته که با انسانها زندگي کند. سنجاب هم مي ...

لاک پشت هاي پشت چرمي ميليون ها سال است که در زمين زندگي مي کنند و در عين حال خالق يکي از ديدني ترين چرخه هاي زيستي هستند. لاک پشت پشت چرمي، گونه جانور ...

دانلود نسخه PDF - سن اوريوس