up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سنگ آهک PDF
QR code - سنگ آهک

سنگ آهک

فرآيند فشردگي در سنگ آهک

فشردگي در طي دفن عميق صورت مي‌گيرد و باعث آرايش نزديکتر دانه‌ها ، شکستگي آنها و انحلال احتمالي در جايي که در تماس هستند، مي‌شود. هنگامي که عمق دفن متجاوز از صدها متر زير رسوبات فوقاني مي‌شود، فشردگي شيميايي منجر به تشکيل اتميلوليت‌ها و انحلال رگه‌ها مي‌شود. فشردگي به دو دسته مکانيکي و شيميايي تقسيم مي‌شود.
فشردگي مکانيکي
فشردگي مکانيکي ممکن است بلافاصله پس از رسوبگذاري آغاز شود. اين فشردگي در رسوبات دانه‌اي منجر به آرايش نزديکتر دانه‌ها و مسطح شدن بايوکلست‌هاي کشيده به طرف سطح لايه بندي مي‌شود. همانطوري که فشار دوباره افزايش مي‌يابد، ممکن است شکستگي در بايوکلست‌ها ايجاد شده و دانه‌هاي ميکرايتي ممکن است له شده و تغيير شکل يابند. چنانچه سيمان اوليه در اطراف دانه‌ها وجود داشته باشد، اين سيمان مي‌تواند همانند پوششهاي االيتي در دانه‌ها از خرد شدن جلوگيري کند.
فشردگي مکانيکي ممکن است منجر به ريزش پوششهاي ميکروليتي شود، البته اگر فاز اوليه انحلال در بايوکلست‌هاي آراگونيتي صورت گرفته باشد. گل هاي آهکي معمولا فشردگي بيشتر ي را در طي دفن خيلي کم عمق تحمل مي کنند بطريکه رسوبات آب خود را از دست مي‌دهند. اين موضوع و خصوصا اگر مقدار زيادي رس در رسوب وجود داشته باشد، ممکن است منجر به فشرده شدن گردد.
تناوب در سنگ آهکي دانه ريز فقير از رس معمولا اثرات تفريقي فشردگي کامل راه با شکستگي صدف و پهن شدن حفرات در رسوبات ، نشان مي‌دهند و ليکن در لايه‌هاي فاقد رس وجود ندارد. فشردگي مي‌تواند منجر به تشکيل پکتونهاي اسکلتي و در نتيجه آرايش نزديک دانه‌ها ، ازوکستونهاي اسکلتي شود.
فشردگي شيميايي
فشردگي شيمياايي معمولا به بيش از چند صد متر نياز دارد و بلافاصله پس از رسوبگذاري آغاز نمي‌شود. اين فشردگي حاصل از افزايش انحلال در محل تماس دانه‌ها و در طول سطح مشترک رسوب که تحت کنش قرار گرفته است، مي باشد. اين عمل عمدتا نتيجه وزن طبقات بالايي است، البته تنشهاي تکتونيکي نيز منجر به ايجاد انحلال فشاري مي‌شود.
انواع بافتهاي حاصل از فشردگي شيميايي
فابريکهاي در هم
در يک گرنيستون با سيمان اوليه کم يا فاقد سيمان ، تماسهاي مضرس و محدب - مقعر بين دانه‌ها تشکيل مي‌شود. چنانچه انحلال فشاري بين دانه‌ها شديد باشد، آنگاه ممکن است فابريک در هم تشکيل شود. اين فابريک مي‌تواند در يک مقياس ميکروسکوپي ، همانند گرنستيونهاي االيتي و اکينودرمي يا در مقياس ماکروسکوپي، بين اينتراکلست‌ها ، فسيلها و ندولهاي دياژنيتيکي سخت شده اوليه و حفرات پر شده در يک رسوب گلي قابل فشرده شدن باشد.
استيلوليت‌ها
استيلوليت‌ها سطوح مضرس ممتدي هستند که بدون استثنا دانه‌ها ، سيمان و ماتريکس را قطع مي‌کنند، رس ، کانيهاي آهن‌دار و مواد آلي و مواد باقيمانده غير قابل حل از انحلال سنگ آهکي ، معمولا در طول استيلوليت‌ها متمرکز مي‌شوند.
رگه‌هاي انحلال سنگ فشاري Dissolution Seem
در بسياري از مواد باقيمانده غير قابل حل مي‌باشند، رگه‌هاي انحلالي معمولا از اطراف دانه‌ها و ندولهاي دياژنتيکي اوليه مي‌گذرند و در جايي که فراوان باشند واژه سنگ آهک فلاسر برايشان بکار مي‌رود.
انحلال فشاري
انحلال فشاري يک فرايند مهم متکي بر سطح لايه بندي ، بويژه بين رسوبات بسيار گلي و بسيار دانه‌اي است و ممکن است منجر به گسترش سطوح لايه بندي دروغين بيشتري شود. محاسبات نشان داده است که مقادير قابل ملاحظه‌اي از CaCO3 مي‌تواند در اثر انحلال فشاري آزاد شود، بطوري که اين فرآيند اغلب به عنوان يک منشا مهم CaCO3 براي سيماني شدن سنگهاي آهکي ، بويژه در کلسيت اسپاري دياژنيتکي نهايي ذکر شده است.

● آهک از نظر علمي ، آهک همان اکسيد کلسيم است که از حرارت دادن شديد سنگ آهک (کربنات کلسيم طبيعي) بدست مي آيد. ● نگاه اجمالي آهک و گچ ، از جمله موادي هس ...

آهک از نظر علمي ‌، آهک همان اکسيد کلسيم است که از حرارت دادن شديد سنگ آهک (کربنات کلسيم طبيعي) بدست مي‌آيد. نگاه اجمالي آهک و گچ ، از جمله موادي هستند ...

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

دياژنز: سنگ زايي پس از انباشته شدن رسوب ها در محيط هاي رسوبي ممکن است فرايندهاي فيزيکي و شيميايي گوناگوني در آن ها رخ دهد که به سنگ شدن آن ها بينجامد. ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

● مقدمه: منشا سوختهاي گازي متفاوت است. برخي به طور طبيعي وجود دارند و برخي ديگر از تغيير شکل سوختهاي مايع و يا جامد تهيه مي شوند. سازنده ي اصلي مفيد آ ...

کشور ما از لحاظ وجود مخازن هيدروکربوري جزء کشور هاي بسيار غني دنيا محسوب مي شود. ولي با وجود اين آگاهي ما دانشجويان زمين شناسي و ديگر هم وطنان درباره ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

دانلود نسخه PDF - سنگ آهک