up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله سمپاشي عمومي PDF
QR code - سمپاشي عمومي

سمپاشي عمومي

روشهاي کنترل علفهاي هرز

کنترل علفهاي هرز بايستي براساس يک برنامه مديريت مبارزه تلفيقي باشد ، و هدف آن ترکيب تکنيکهاي مخصوص کنترل علفهاي هرز براي رسيدن به يک سطح اقتصادي با حداقل استفاده از سموم شيميائي ، لذا کنترل علف هاي هرز همراه با روشهاي پيشگيري نظير
- انتخاب بذر پاک
- تهيه مناسب زمين
- کشت گياهان زراعي رقابت کننده با علفهاي هرز
- تاريخ کاشت مناسب
سبب کاهش مصرف بيش از حد علف کشها مي شود
انتخاب مناسبترين روش در کنترل علفهاي هرز يک محصول زراعي يا باغي ، به تجارب محلي ، وجود نيروي انساني ، امکانات و وسائل ماشيني و وجود انواع علف کشها بستگي دارد
تناوب زراعي
تناوب زراعي عبارت است از تعويض نوع کشت در يک قطعه زمين در فصول متوالي ، اين طريقه نه تنها باعث کنترل علف هاي هرز مي گردد بلکه در مبارزه با آفات و بيماريها کمک مي کند
ايجاد پوشش Mulching
ايجاد پوشش عبارت است از عمل پوشانيدن خاک به وسيله يک لايه سطحي از موادي که مانع رسيدن نور به سطح خاک شود و بدينطريق از رشد و نمو اغلب علفهاي هرز جلوگيري مي نمايند .
همچنين اين روش به عنوان محافظ رطوبت خاک به کار مي رود . موادي که مورد استقاده قرار مي گيرند ممکن است مواد آلي نظير پوست درخت خرد شده ، کلش خانواده گرامينه ، برگ درختان مختلف ، يا ورقة پلاستيکي سياه باشد ، پلي اتيلن سياه به علت هزينه سنگين و دوام کم در برابر نور و گرما ، معمولاً در اراضي کوچک که داراي گياهان زراعي با ارزش بالا هستند ، استفاده مي شود
ضدعفوني خاک Soil Fumigation
ممکن است بذور گياهان هرز را ، در قسمت محدودي در داخل خاک ، قبل از کاشت در اثر ضدعفوني کردن خاک با يک گاز سمي مانند متيل برومايد ، از بين برد .
براي اين منظور ابتدا خاک شخم زده مي شود و آماده براي کشت مي گردد و بوسيله يک ورقه پوششي جهت محبوس کردن هوا پوشيده شده و ماده ضدعفوني کننده زير ورقه پوششي تزريق مي گردد. ورقه پوششي را نبايد به مدت چند روز از روي زمين حرکت داد ، سپس از برداشتن ورقه پوششي از روي خاک ، حداقل بايد 10 روز قبل از کشت ، خاک را در جريان هواي آزاد قرار داد.
ميتل برومايد خيلي سمي است لذا عمل ضدعفوني با اين ماده فقط بايد بعهده کارگران کاملاً متخصص گذاشته شود
Soil – Solariation استفاده از حرارت آفتاب در خاک
روشي غيرشيميائي که اخيراً براي ضدعفوني خاک مورد استفاده قرار گرفته و به نظر مي رسد اميدبخش باشد
در اين روش به عمداً درجه حرارت خاک مرطوب را تا حدي بالا مي برد که باعث از بين رفتن بذور علفهاي هرز و يا مانع جوانه زني آنها شده و گياهک را از بين مي برد .
اين روش بوسيله قرار دادن يک ورقه پلي اتيلن شفاف ، روي زميني که خوب شخم خورده و مرطوب باشد ، انجام مي گيرد و به مدت 5 تا 6 هفته در طول گرمترين ماههاي سال روي زمين نگهداشته ميشود . لوله اي در زير سرپوش قرار مي دهند که در موقع خشکي ، خاک را به طور قطره اي آبياري مي کنند و بعد از برداشت ورقه پوششي ، مي توان در آن خاک با کمال اطمينان گياه کشت کرد.
مبارزه مکانيکي با علفهاي هرز
کنترل مکانيکي علفهاي هرز عبارت است از بين بردن علفهاي هرز با وسايل گوناگون که شامل
- وجين دستي
- کولتيواتور زني
- شخم و ديسک اجرا مي شود
در اين روش بايد دقت کرد تمام علف هاي هرز از بين برده شود و ريشه و ساير اندامهاي هوائي گياهان زراعي صدمه نبينند
اين روش اغلب در مرحله اوليه رشد گياهان زراعي بکار مي رود و براي کنترل علفهاي هرزي که نسبت به علفکش هاي شيميائي مقاوم هستند روش مناسبي است .
مبارزه شيميائي
يکي از روشهاي کنترل علفهاي هرز است که با استفاده از علف کش هاي رايج مي توان با يکي از روشهاي زير علفهاي هرز را کنترل نمود.
علفکش هاي خاک مصرف
موقعي است که علفکش در روي خاک به کار برده شود و بوسيله ريشه هاي گياه و گياهک ضمن رشد و نمود در خاک ، جذب مي گردد.
بيشتر علفکش هايي که به اين طريق استفاده مي شود .
اثر مداوم آنها روي جوانه زني علفهاي هرز بستگي به درجه پراکندگي و تجزيه آنها دارد.
اين عفلکش ها به نام علفکش هاي پايا ناميده مي شود.
علفکش هاي قبل از بذرپاشي يا قبل از کشت نشاء
روشي است که علف کش قبل از کشت يا نشاء کردن گياهان زراعي به کار برده مي شود. ممکن است علفهاي هرز جوانه زده باشند ، در اينصورت مي توان علفکش تماسي يا سيستميک به کار برد ، يا ممکن است علفهاي هرز هنوز جوانه نزده باشند در اينصورت سمپاشي خاک توصيه مي شود .
سمپاشي پيش رويشي Pre - Emergence Treatment
روشي است که علفکش بعد از کشت گياهان زراعي و قبل از جوانه زدن و خارج شدن آن از خاک به کار برده ميشود.
در اين طريقه ممکن است از علفکش تماسي ، سيستميک يا پايدار استفاده کرد.
اصطلاح قبل از جوانه زدن ، ممکن است در رابطه با جوانه زدن علفهاي هرز نيز به کار رود و اين ممکن است موجب اختلاف گردد. براي جلوگيري از ابهام روشن کردن اين موضوع که قبل از جوانه زني مربوط به گياهان زراعي يک علف هرز است مهم باشد .
سمپاشي پس رويشي Post – Emergence Treatment
روشي است که علفکش بعد از سبز شدن گياهان زراعي در خاک مصرف مي گردد.
سمپاشي برگي ، بوسيله علفکش هاي تماسي ، سيستميک ، و پايدار مي تواند انجام شود.
سمپاشي پس رويشي نيز ممکن است هم به گياهان زراعي و هم به علفهاي هرز مربوط باشد
سمپاشي عمومي Overall Treatment
روشي است که علفکش به طور يکنواخت روي همه مزرعه پاشيده مي شود

ايمني هومورال ، همان ايمني عمومي است که توسط مولکولهاي مشخصي موسوم به پادتن‌ها صورت مي‌گيرد. مقدمه هر ماده‌اي که بطور اختصاصي ايمني ويژه‌اي را پس از و ...

دکتر حسين محمد پورزرندي، استاد دانشگاه تهران و رئيس هيأت مديره بانک شهر در يکصدوسي ودومين گردهمايي علمي تخصصي انجمن روابط عمومي ايران که سيزدهم مردادم ...

يكي از مباحثي كه با گرم شدن هوا مطرح مي‌شود، لزوم سمپاشي در برخي اماكن و منازل است كه با برخورد با جانوران موذي نظير سوسك و موش و امثالهم ضرورت پيدا م ...

افات به مجموعه جانوراني اطلاق ميشود که به گياه مورد نظر صدمه مي رسانند. و به سه دسته تقسيم ميشوند: ۱ پاحبابداران:حشرات کوچکي هستند به طول۵ ۱-۱ميليمتر ...

زراعت AGRONOMY ريشه يوناني دارد واز دو لغت : AGROS به معناي مزرعه و NOMUS به معناي مديريت تشكيل شده است . از نظر علمي AGRONOMIST به شخصي اطلاق مي ش ...

اکولوژي (Ecology) که يکي از شاخه‌هاي زيست شناسي است، مجموعه شناختهايي است که انسان درباره اثرات محيط بر روي موجود زنده و اثرات موجود زنده بر روي محيط ...

خواص عمومي سنگهارادر حالت کلي مي‌توان به دو قسمت خواص مکانيکي سنگها و خواص فيزيکي سنگها تقسيم کرد که در زير هر يک از اين خواص را به اختصار بررسي مي کن ...

● ارقام پسته ايران ۱) بادامي راور Badami ravar ۲) خنجري دامغان Khanjari damghan پسته كشور به دليل مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي در گذشته با كمبود شدي ...

دانلود نسخه PDF - سمپاشي عمومي