up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله سفر فضايي PDF
QR code - سفر فضايي

سفر فضايي

سفر فضايي (1)

● دليل سفر به فضا:
در دهه ۱۹۵۰، هر دو کشور ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروي سابق به ساخت موشکهاي پر قدرتي براي پرتاب ماهواره هايشان به فضا دست زدند. اين دو کشور قصد داشتند، ماهواره هايي را در سال ۱۹۵۷ ، سال ژئوفيزيکي بين المللي ، به فضا پرتاب کنند. شوروي اولين کشوري بود که با پرتاب اسپوتنيک ۱ در چهارم اکتبر اين سال موفق به انجام چنين کاري شد. از اين زمان به بعد اکتشافات فضايي به يک مسابقه بين دو کشور مذکور تبديل شد. اين در حالي بود که رجال سياسي دو طرف بر اهميت ساسي و نظامي برخورداري از ماهواره ها در مدارو فتح ماه قبل از رقيب ديگر واقف بودند.
درآغاز به نظر مي رسيد که روسها در اين مسابقه جلوتر از آمريکاييها هستند. علاوه بر پرتاب اولين ماهواره به فضا، آنها موفق شده بودند اولين انسان، يوري گاگارين، را به فضا فرستاده و اولين راهپيمايي فضايي رانيز بوسيله آلکسي لئونوف در سال ۱۹۶۵ انجام دهند. با وجود اين هر چه دهه ۱۹۶۰به پايان خود نزديکتر مي شد آمريکاييها برتري خود را بيشتر نشان مي دادند.
در ژوئيه ۱۹۶۹، آمريکاييها تاريخ ساز شدند. در اين تاريخ، آنها نيل آرمسترانگ و ادوين (باز)آلدرين را به ماه فرستاند. پس از اين ، روسيه تلاشهاي خودرا بيشتر صرف ساختن ايستگاههاي فضايي در مدار زمين کرد.در حال حاضر، ايالات متحده آمريکا و فدراسيون روسيه به همراه چند کشور ديگر باکمک هم در پي ساختن ايستگاه فضايي آلفا هستند. ماموريتهاي شاتل فضايي آمريکا و ايستگاه فضايي مير به دانشمندان کمک مي کنند تا چگونگي عکس العمل بدن انسان را در فضا مطالعه کنند.
اطلاعات دريافتي از اين ماموريتها همچنين دانشمندان را درکشف و آماده کردن ابزار لازم براي زندگي احتمالي انسانها در فضا ياري مي دهد. ماهواره ها امروز به جز لاينفکي از زندگي نوين تبديل شده اند. آنها اطلاعات را از نقطه اي به نقطه ديگري منتقل ميکنند. و با زير نظر گرفتن کره زمين وضعيت هوا را پيش بيني ميکنند بعلاوه کاوشگرها با اکتشافات فضايي خود، حس کنجکاوي ما را درباره جهاني که در آن زندگي مي کنيم ارضاء مي کنند.
فضانوردان در بازگشت به زمين در دريا و يا در خشکي فرود مي آمدند. قبل از اختراع شاتل فضايي، فضانوردان آمريکايي با استفاده از چترهايي بزرگ از سرعت خود درجو زمين مي کاستند تا به آرامي در سطح دريا فرود آيند. آنجا کشتي هاي نجات آنها را از دريا بيرون مي کشيدند. فضانوردان روسي نيز در بازگشت به زمين از چترها و همچنين موشکهاي معکوسي استفاده مي کردند که سرعت فرود و شدت اصطکاک سفينه را هنگام تماس با سطح زمين کم مي کردند. پيش از آن، فضانوردان در ارتفاع بالا در جو زمين از کپسولهاي خود بيرون مي پريدند و همراه کپسول جداگانه و با استفاده از چتر نجات بر زمين فرود مي آمدند. شاتل فضايي بمانند يک هواپيما اما سريعتر از آن استفاده از موتورهايش با حرکت در باند فرود به زمين مي نشيند.
● فرودهاي آرام:
در فرودهاي آرام، فضا پيما از سرعت خود درهنگام نزديک شدن به سطح مورد نظر مي کاهند تا به آرامي و بدون آسيب رساندن به فضا پيما و يا محموله آن از جمله مسافران، بر سطح مذکور بنشينند. وقتي که فضا پيما ازميان جو پايين مي آيد، چترهاي آن باز شده، از سرعت فضاپيما مي کاهند، سپس موشکهاي معکوس فضا پيما روشن شده،فضا پيما را به آرامي فرود مي آورند.اگر فرود در سرعت بالا صورت گيرد سر نشينان جان سالم به در نخواهند برد. به همين دليل بود که در نخستين ماموريتهاي فضايي، براي جلوگيري از خسارات فرود ناشي از سرعت زياد، فضانوردان از سفينه بيرون مي پريدند و با استفاده از چتر نجات در دريا فرود مي آمدند.
● سقوط بر سطح اجرام آسماني :
نخستين کاوشگرها مانند کاوشگرهاي رينجر آمريکا از اين نو ع فرود استفاده مي کردند. فضا پيما ها در هنگام نزديک شدن به سطح جرم مورد نظر، اطلاعات و تصاوير را مخابره کرده، سپس در سطح آن سقوط ميکردند. دراغلب موارد کاوشگر متلاشي مي شد. در ماموريتهاي فضايي براي جمع آوري اطلاعات در مورد جو سياره زهره نيز از اين نوع فرود استفاده شد جهت عبور از ابرهاي جوي زهره و فرود در سطح آن از چتر استفاده شد. وقتي که کاوشگرها ماموريت محوله را به اتمام رساند چترها جدا شدند و کاوشگر خود بر سطح زهره سقوط کرد.
● مانور در فضا:
فضا پيماهايي که در محيطهاي بدون وزن و بدون اصطکاک فضا حرکت مي کنند، تانيروي قويتري بر آنها وارد نشود، از حرکت خود باز نمي ايستند. براي تعمير مسير حرکت، فضا پيماها بايد از موتور هاي موشک خود در سفينه استفاده کنند. آنها مي توانند يا از موتورهاي دوباره روشن شده خود استفاده کنند يا موتور يک موشک ديگر را روشن کنند. مقدار سوخت مصرفي هر موتور با دقت محاسبه مي شود تا از هدر رفتن سوخت جلوگيري شود. کاوشگر ها براي اصلاح مسير حرکت، کند کردن سرعت در هنگام قرار گرفتن در يک مدار و همچنين فرود بر سطح سياره يا قمر از موتور هاي خود استفاده مي کنند. فضا پيماها موتور هاي خود را با حرکتهاي تند کوتاه مدتي روشن مي کنند تا خود را آرام در مسير صحيح قرار دهند.
اندازه موتور موشکها در اغلب ماهواره ها با هم متفاوت است. فضا پيماها براي رفتن به مدار، تغيير مدار يا ترک آن و سفر براي ملاقات با ديگر فضا پيماها از موتور هار قوي تري استفاده مي کنند. اين موتورها بطور طبيعي در عقب موشک قرار مي گيرند تا آن را به طرف جلو حرکت دهند. براي بازگشت به زمين در حالي که موتورهايش برا کند کردن آن روشن هستند، فضا پيما بايد به طرف عقب بر گردد. سپس براي ورود به جو زمين دوباره چرخيده و در مسير صحيح قرار مي گيرد.
● مانورهاي کوچک:
براي انجام چرخشهاي کامل، تغيير و تنظيم سرعت و مسير در مدار، از موشکها پيش برنده اي استفاده مي شود که اغلب به شکل گروهي کار مي کنند.اين موشکها را در جهات مختلف نشانه گيري مي کنند. باروشن کردن ترکيب درستي از موشکهاي مذکور، مي توان فضا پيما را در جهت دلخواه حرکت داد. علاوه بر ۳ موتور اصلي که در هنگام پرتاب مورد استفاده قرار مي گيرند، شاتل فضايي آمريکا از دو موتور مانور دهنده مداي ديگر نيز برخوردار است. اين فضا پيما علاوه بر اين موتورها از ۲۶ موشک پيش برنده تنظيم عکس العمل و ۴ موشک پيش برنده تنظيم دقيق مسير حرکت استفاده مي کنند که در جلو و عقب موشک قرار گرفته اند.
اينها به فضا پيما اجازه مي دهند تا با انجام مانورهاي دقيق با ايستگاه فضايي مير الحاق فضايي انجام دهد. ايستگاه فضايي مير نيز از موتور هايي براي تنظيم مدار و موشکهاي پيش برنده اي در مقياس کوچکتر برخوردار است.
سرعت فضا پيما در هنگام بازگشت به جو زمين خيلي زياد است. اين امر باعث مي شود اصطکاک بين فضاپيما و مولکولهاي هوا، فضاپيما و هواي اطراف آنرا آنقدر گرم کند که هر دو در اثر حرارت به رنگ سرخ در آيند. برخي از فضا پيماها از يک سپر حرارتي برخوردارند، اين سپر با جلوگيري از ورود گرما به داخل سفينه، فضانوردان رادر مقابل گرما محافظت ميکند. البته از اين سپر حرارتي فقط يک بار ميتوان استفاده کرد. شاتل فضايي داراي کاشي هاي نسوز مخصوصي است که سطح بيروني آن را در مقابل حرارت محافظت مي کند.

● تركيب اتمسفر : اتمسفر يا جو زمين، مخلوطي از گازهاي مختلف است كه تا ارتفاع ۹۰ كيلومتري از سطح زمين ازت‌ اكسيژن‌‌ آرگون‌ دي‌اكسيدكربن‌ و بخار آب از نظ ...

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

در انتهاي برنامه آپولو مقامات ناسا برنامه آينده فضايي ايالات متحده را بررسي مي کردند. در آن زمان فضانوردان و تجهيزات توسط موشک هاي يکبار مصرف به فضا ا ...

شاتلها در اصل هوا - فضاپيماهايي هستند که وظايف گوناگوني دارند. ولي مهمترين آنها حمل ماهواره‌ها و قرار دادن آنها بر روي مدارهاي خاص زمين است. مقدمه در ...

● تخريب فلزات با عوامل غير خوردگي فلزات در اثر اصطکاک ، سايش و نيروهاي وارده دچار تخريب مي شوند که تحت عنوان خوردگي مورد نظر ما نيست. ● فرايند خودبه خ ...

وقتي مي پرسند که موجودات فرازميني چه شکلي است، نماهاي هاليوودي متفاوتي در ذهن شکل مي گيرد، از مهاجمان خونخوار گرفته تا کوچولوهاي دوست داشتني چون اي.تي ...

شاتل در لغت به اتوبوسهايي اطلاق مي شود که در يک مسير مشخص رفت و آمد مي نمايند. آن ها اتوبوسهايي هستند که براي حمل انسان،محموله هاي فضايي و بردن ماهوار ...

اسفرومتر، يکي از وسايل بسيار ضروري (درحد لنزمتر) براي يک مؤسسه ي عينک سازي مي باشد. اين وسيله تشکيل شده از يک صفحه ي مدرج ساعتي شکل که در انتها به يک ...

دانلود نسخه PDF - سفر فضايي