up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله سر زنبور PDF
QR code - سر زنبور

سر زنبور

سر و تفاوت آن در زنبور کارگر نر و ملکه (پرورش زنبور )

الف:سر يك زنبور كارگر
سر هر زنبور كارگر از قسمتهاي مختلف زير تشكيل شده است:
1- چشمهاي نقطه اي به تعداد سه عدد و در قسمت بالاي پيشاني قرار دارد.
2- پيشاني در جلو سر.
3- چشمهاي مركب در طرفين سر به تعداد دو عدد.
4- شاخكها يا آنتن به تعداد دو عدد در طرفين سر زنبور قرار داشته كه در ملكه و كارگران 12بند و در زنبور نر 13 بند دارد.
5- پوششي در جلو سر.
6- لب جلو.
7- آرواره هاي جلويي: كه در ملكه و كارگران قوي و در زنبور نر نسبتا ضعيف است.
8- اعضاي لامسه وسطي آرواره اي.
9- آرواره وسطي.
10-اعضاي لامسه انتهاي آرواره اي.
11-خرطوم يا زبان كه از موهاي بسيار ريز و ظريف پوشيده شده است.
12-قاشق: براي جمع آوري شهد از روي گلها.
ب:سر يك ملكه
سر ملكه از لحاظ شكل و ساختمان ظاهري درست همانند سر يك زنبور كارگر است. تفاوت بين اين دو تنها در كوتاه تر بودن خرطوم ملكه مي باشد.
ملكه به خرطوم درازي هم نياز ندارد زيرا نمي خواهد با خرطومش شهد را از روي گلها جمع آوري كند بلكه در داخل كندو دائما بوسيله كارگران تغذيه مي شود و حال آنكه كارگران بايد اغلب شهد را در پايين ترين و عميق ترين نقطه گلها جستجو كنند.در خيلي از موارد شهد در عميق ترين نقطه لوله هاي نسبتا دراز گلها قرار دارد و زنبور عسل براي جمع كردنش ناچار است كه خرطوم را بداخل آن تا عمق فرو برده و آن را بمكد.بنابراين داشتن خرطوم دراز در زندگي و فعاليتهايش نه تنها بسيار موثر بلكه حتي لازم هم است.
ج:سر يك زنبور نر
سر زنبور ملكه و كارگر با هم شباهت دارند و تشخيص آنها مشكل است ولي سر زنبور نر با هر دو تفاوت زيادي نشان مي دهد بطوري كه تميزش از آنها حتي با چشم هم ساده است و با چند بار تمرين از عهده همه برمي آيد.مهمترين اختلافها بين آنها عبارتند از:
1-در حالي كه چشمهاي مركب ملكه و زنبور كارگر از دو طرف سر به هم نمي رسند،چشمهاي مركب زنبور نر خيلي بزرگ بوده و از پشت سر از دو طرف به يكديگر مي رسند.اين واضح ترين و مهمترين فرق بين آنهاست و به كمك آن مي توان زنبور نر را حتي در حال پروازش شناخت.
زنبودرارها هم با استفاده از همين موضوع آنها را مي شناسند.شناخت ساير اختلافات که در زير شرحشان مي آيد تنها پس از گرفتن زنبور و دقت زياد و يا حتي اغلب در آزمايشگاه امکان پذير است.
2-تعداد بندهاي هر يک از شاخکها در ملکه و زنبوران کارگر 12عدد و در زنبور نر 13 عدد است.
3-خرطوم زنبور نر کوتاه تر از زنبور کارگر است دليلش هم مثل آنچه در مورد ملکه گفته شد دراين است که زنبور نر ازآن در جمع آوري شهد استفاده نمي کند.چون زنبور نر هم مانند ملکه بوسيله کارگران تغذيه ميشود.
4-آرواره هاي جلوي زنبور نر ضعيف تر از آرواره هاي جلوي کارگران است.
5-سه چشم نقطه اي زنبور نر در جلو پيشاني ولي در ملکه و زنبور کارگر در بالاي پيشاني قرار دارند.

سرفه يکي از مکانيسم هاي مهم فيزيولوژيک است که موجب دفاع بدن در برابر پاتوژن هاي تنفسي شده و به پاک کردن درخت تراکئوبرنشيال از موکوس کمک مي کند. سرفه ي ...

معاينه سردرد در برخورد با بيمار سردرد به اين نکات توجه شود: * سن بيمار: اوج پيدايش نشانه‌هاي ميگرن در ۲۰ تا ۳۵ سالگي است. آرتريت تمپورال تقريبا هميشه ...

از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختماني سر و کار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از نوع موجود ...

● اطلاعات اوليه سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي ميشوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بع ...

مخلوقات خداوند بزرک و کوچک سنگين و سبک نيرومند و ناتوان هريک با نظام دقيق و کامل ما را به آفريننده آنها متوجه مي کند. با نگاههايي پرسشگرانه به جهان پي ...

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرون ...

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

دو زن با لباس هايي کهنه که به نظر مي آمد مادر و دختر باشند نزديک شدند و اشاره اي به پرنده فروش کردند. پرنده فروش درگوش شاگردش چيزي گفت و مغازه را ترک ...

دانلود نسخه PDF - سر زنبور