up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله سرطان PDF
QR code - سرطان

سرطان

سلول هاي بنيادي و سرطان

روزي، شايد در آينده اي دور، ممكن است سلول هاي بنيادي به ترميم بافت هاي بيمار كمك كنند. اما دليل بسيار مهمتري براي مطالعه آنها وجود دارد. سلول هاي بنيادي منبع حداقل تعدادي و شايد همه سرطان ها هستند.
برخي محققان بر اين باورند كه در مركز هر توموري تعداد كمي سلول هاي بنيادي نابهنجار قرار گرفته اند كه رشد بافت هاي بدخيم و ناهنجار را تداوم مي بخشند.اگر اين نظر درست باشد، مي تواند توضيح دهد كه چرا تومورها اغلب حتي پس از اينكه به وسيله داروهاي ضدسرطان تقريباً تخريب شده اند دوباره بازسازي مي شوند. اين حالت همچنين يك راهكار متفاوت براي ايجاد داروهاي ضدسرطان را نشان مي دهد و دال بر آن است كه اين داروها مي بايستي براي از بين بردن سلول هاي بنيادي سرطاني و نه براي توانايي شان در از بين بردن هر سلولي و كوچك كردن تومورها، انتخاب شوند.
رابرت وينبرگ يك ژنتيك دان سرطان از مركز وايتهد در كمبريج مي گويد: «فكر مي كنم كه اين يكي ازپيشرفت هاي جالب در زمينه تحقيقات سرطان در ۵ سال گذشته است و افراد بيشتري در حال پذيرفتن آن هستند و شواهد زيادي در حال جمع شدن است كه حاكي از وجود سلول هاي بنيادي سرطاني در گروه وسيعي از تومورها هستند. اين نظر كه سلول هاي سرطاني واجد خصوصيات مشابه با سلول هاي بنيادي هستند، براي سال ها وجود داشته است. تنها اخيراً زيست شناسان روش هايي براي شناسايي سلول هاي بنيادي و حضور آنها در تومورها به وجود آورده اند.
«سلول هاي بنيادي سرطاني» اولين بار در نوع خاصي از سرطان خون در سال ۱۹۹۷ به وسيله جان ديك و همكارانش در دانشگاه تورنتو شناسايي شدند. شناسايي آنها در تومورهاي توير (مثل توده هاي كبد و كليه و...) مشكل تر بود چون زيست شناسان ابزاري براي شناسايي «شاخص ها يا ماركرها (پروتئين هاي ويژه سطح يك سلول) كه در يك سلول بنيادي قرار دارند در اختيار نداشتند.
اما در سال ۲۰۰۳ دكتر مايكل كلارك موفق به پيدا كردن سلول هاي بنيادي در تومورهاي پستاني شد. دكتر كلارك نشان داد كه تعداد زيادي از اين سلول ها در تومورهاي پستاني انساني قادر به رشد و تكثير بيشتر نيستند. تنها تعداد كمي از سلول ها قادر به ايجاد سرطان هاي جديد هستند و اين سلول ها از لحاظ توانايي آنها جهت تكثير و توليد سلول هاي بالغ به سلول هاي بنيادي شباهت دارند.
در سال ۲۰۰۴ دكتر پيتر ديوك از دانشگاه تورنتو سلول هاي مشابه با سلول بنيادي را در تومورهاي مغزي و دكتر «سي پاركر گيبس» از دانشگاه فلوريدا اين سلول ها را در سرطان هاي استخوان تشخيص دادند.
زيست شناسان هنوز از چگونگي ايجاد «سلول هاي بنيادي سرطاني» مطمئن نيستند. ممكن است سلول هاي بنيادي جهش يا تغييري در ساختار DNAشان را متحمل شوند كه كنترل خود بازسازي آنها را به هم مي زند و يا احتمالاً اخلاف بدون واسطه آنها، سلول هاي اجدادي، (progenitor) دچار برخي آسيب هاي ژنتيكي مي شوند كه در نتيجه به جاي تبديل شدن به سلول هاي بالغ قدرت بازسازي دوباره خود را به دست آورند.
خود بازسازي (Self _ renewal)، ويژگي كليدي سلول هاي بنيادي، به توانايي تقسيم پيوسته آنها برمي گردد. ساير سلول ها به ۲ سلول دختر كه به سلول وارده شبيه اند تبديل مي شوند اما يك سلول بنيادي مي تواند به يك سلول بنيادي جديد و يك سلول اجدادي تبديل شود. سلول اجدادي قدرت خود بازسازي را از دست مي دهد اما قدرت تغيير يا تمايز به انواع سلول هاي بالغ بافت هايي كه به وسيله سلول بنيادي حفظ مي شوند، را به دست مي آورد.
بعد از چنين تقسيمي، تعدادي از سلول هاي بنيادي بدون تغيير باقي مي مانند.چون يك سلول بنيادي از بين رفته و يك سلول ايجاد شده است بنابراين جمعيت سلول بنيادي همان طور كه سلول هاي جديدي براي بافت ها ايجاد مي كند خود را نيز بازسازي مي كند.
سلول هاي بنيادي براي حفظ كردن يك بافت يا اندام احتمالاً تعداد خود را به وسيله دريافت كردن پيام هايي از طريق مبادلات شيميايي زماني كه به حد نصاب رسيدند، تنظيم مي كنند.سلول هاي سرطاني از لحاظ اينكه كنترل اندازه جمعيت خودشان را از دست مي دهند، متفاوت اند. بسياري از بافت هاي بدن مستعد به سرطان هستند همانند خون، پوست، پوشش داخلي روده كه متشكل از سلول هايي با عمر كوتاهند كه مرتباً در حال ريزش و بازسازي هستند. سلول ها تنها پس از يكسري جهش كه سيستم كنترل ژنتيكي آنها را دچار اختلال مي كند، ناهنجار و بدخيم مي شوند.
● چگونه يك سلول پوستي كه چند هفته طول عمر دارد مي تواند با انباشته شدن تعداد زيادي جهش، زمان بيشتري زنده بماند؟
منطقي تر اين است كه تصور كنيم جهش ها جمعيتي از سلول هاي بنيادي واجد ويژگي خود بازسازي را ايجاد مي كنند كه باعث حفاظت از پوست شده و اين وضعيت در تمام طول عمر فرد ادامه مي يابد. مدت ها است كه آسيب شناسان فهميده اند كه تومورها واجد انواع مختلفي از سلول هايند. از جمله تعدادي سلول ها كه ويژه بافتي اند كه سرطان از آن منشأ مي گيرد، اما همه اين سلول ها سرطاني نيستند. اگر سلول هاي يك تومور به بخش ديگري از بدن بيمار تزريق شوند، همان طور كه در آزمايشي در ۱۹۶۱ انجام شد و امروزه كاري غيراخلاقي محسوب مي شود، بيش از يك ميليون سلول قبل از اينكه تومور بخواهد شكل بگيرد بايد در محل جديد وارد شود.اين موضوع، اين نظر را تاييد مي كند كه تنها تعداد كمي از سلول ها در سرطان توانايي حفظ و نگهداري آن را دارند.
يك داروي ضدسرطان موفق «گليوك» (Gleevec) است كه جهت درمان سرطان خون ميلوئيدي مزمن و سه سرطان نادرتر مورد استفاده است. در بسياري از بيماران كه گليوك را دريافت مي كنند، بيماري كاملاً فروكش مي كند. اما دارو نمي تواند بيمار را كاملاً علاج كند و گاهي اوقات بيماري عود مي كند. به نظر مي رسد گليوك در حال حمله كردن نه به سلول هاي بنيادي سرطاني بلكه به سلول هاي اجدادي است كه گلبول هاي سفيد سرطاني از آنها توليد شده اند.
گرچه بسياري از زيست شناسان بر اين عقيده اند كه نظريه سلول بنيادي سرطاني جالب توجه است، اما همه آنها عقيده ندارند كه اين نظريه منجر به راه هاي درماني جديد مي شود.
دكتر وگلستاين مي گويد: «از نظر من جذابيت فرضيه سلول هاي بنيادي سرطاني اين است كه اگر يك درصد سلول هايي كه بعد از شيمي درماني موفق، زنده باقي مانده اند واقعاً سلول هاي بنيادي سرطاني باشند، دلايل مختلفي براي اشكال مختلف درمان كه اين سلول هاي باقي مانده را در مورد هدف قرار مي دهد، فراهم مي آورد.»
دكتر «گيلياند» از طرفداران اين نظريه تاييد كرد كه ۲۰ درصد سلول ها در تومورهاي توپر مثل تومورهاي اندام هايي مثل كبد، ريه و... بررسي شده كه خصوصياتي شبيه سلول هاي بنيادي داشتند. اما با نشانگرهاي بهتر مشخص مي شود كه درصد بسيار كمتري از آنها سلول هاي بنيادي سرطاني واقعي هستند. دكتر ايروينگ وايزمن مي گويد: «اگر رشد سرطان هاي توپر از سلول هاي بنيادي سرطاني مشتق شده باشد، مشكلات فراواني براي درمان وجود خواهد داشت.» درمان هايي كه خصوصاً عليه سلول هاي بنيادي انجام مي شوند ممكن است منجر به پاسخ هاي درماني طولاني تري شود و حتي تومورهاي منتشر شده را درمان كند.
اگر نظريه سلول هاي بنيادي سرطاني صحيح است چگونه مي توان آنها را بدون از بين بردن سلول هاي بنيادي طبيعي كه براي حفظ بافت هاي بدن حياتي هستند، حذف كرد؟ محققان اميدوارند كه سلول هاي بنيادي سرطاني به خاطر فعاليت بيش از اندازه آنها ممكن است بيشتر از سلول هاي طبيعي به فرآيندهاي سلولي خاص وابسته باشند و بنابراين حساسيت بيشتري به داروهايي دارند كه اين فرآيندها را مهار مي كنند.
اما شركت هاي داروسازي ممكن است از سرمايه گذاري وسيع در اين زمينه تا زماني كه زيست شناسي پايه سلول هاي بنيادي سرطاني بهتر درك شود خودداري كنند. دكتر واينبرگ مي گويد: «شركت هاي داروسازي منتظر تحقيقات دانشگاهي بيشتر هستند تا اينكه نظر روشني درباره ادامه كار به دست آورند. دانش ما در اين مورد هنوز نسبتاً ناقص و گسسته است و ما به يك تا دو سال ديگر براي تحقيق نياز داريم، قبل از اينكه بتوانيم به شركت هاي داروسازي بگوييم كه اين كار يا آن كار را انجام دهند.»

هيچ دو نفري مانند هم نيستند، مثلاً در تجويز درمان هاي ضد سرطان براي دو نفر، ممکن است نحوه ي پاسخ دهي اين افراد بسيار متفاوت باشد: در يک نفر عوارض جانب ...

بيماري که معرفي مي شود آقايي است ۸۲ ساله که حدود چند ماه است دچار بي اشتهايي و کاهش وزن شده به طوري که در مدت زمان يک ماهه حدود ۱۵ کيلوگرم وزن کم کرده ...

سرطان (Cancer) رشد خطرناک بافت بدن بوسيله تقسيم سريع سلولهاي بدن است. سرطان اساسا يک بيماري ژنتيکي است. اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود د ...

يکي از توصيه هاي هميشگي متخصصان پوست و مو به افراد مراجعه کننده، مصرف فراوان سبزيجات و ميوه هاي تازه است. اين خوراکي ها به ميزان قابل توجهي داراي ويتا ...

سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور مثال سلولهاي س ...

اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور ...

اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور ...

پوست تان را در مقابل آفتاب بيمه کنيد . . . مواجهه با نور خورشيد براي بدن مزايا و معايبي دارد که به طول زمان و تعداد دفعات مواجهه، شدت نور و حساسيت پوس ...

دانلود نسخه PDF - سرطان