up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله سراميک PDF
QR code - سراميک

سراميک

ديد کلي
از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر,پشت سر گذاشت ,با مصالح ساختماني سر وکار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از نوع موجود درطبيعت بود.مانند پوست براي بنا کردن خيمه و يا گِل وسنگ براي تهية مسکن دائمي.بعدها بشر آموخت که ازقطعات چوب و تخته و ميخ و پيچ براي استحکام بنا استفاده کند وموادي مانند آهک,ساروج و سيمان را براي اتصال محکم تر قطعات سنگ و يا چوب به يکديگر به کاربگيرد.ولي خاک رُس مهمترين مادة اوليه تهية بسياري از مصالح ساختماني است. خاک رُس به صورت ناخالص در تهية کوزه, گلدان هاى گِلي,ظروف سفالي,اشياء و لوله هاى سفالي,سراميک,سيمان و به صورت خالص,در تهية ظروف چيني و... مصرف مي شود.
تعريف:
از نظرواژه: سراميک به کلية جامدات غير آلي و غير فلزي گفته مي شود.
از نظر ساختار شيميايي:کلية موادي که از مخلوط خاک رس با ماسه و فلد سپاردر دماي بالا بدست مي آيند و توسط تودة شيشه مانندي انسجام يافته و بسيار سخت و غير قابل حل در حلال ها و تقريباً گذارناپذير مي باشند,سراميک ناميده مي شوند.
نقش اجزاي سه گانه در سراميک:
خاک رس:موجب نرمي و انعطاف و تشکيل ذرات بلوري سراميک مي شود.
ماسه:قابليت چين خوردن پس از خشک و گرم شدن و تشکيل ذرات بلوري سراميک را کاهش مي دهد.
فلد سپار:در کاهش دادن دماي پخت و تشکيل تودة شيشه اى و چسبانندة ذرات بلوري سراميک مؤثر است.
خواص سراميک ها:
خواص سراميک ها بسته به نوع و درجة خلوص هر يک از اجزاي اصلي,موادافزودني,لعاب,زمان حرارت دادن,مواد اکسنده, وکاهنده هاى موجود درمحيط, تغييرمي کند.درقرن حاضر صنعت سراميک سازي توسعه و تنوع شگرفي يافته و اهميت و کاربردهاي آن مسعت پيدا کرده است.
سراميک هاي ويژه:
مقره هاي برق: که عايق هاي خوبي براي گرما و برق اند ودر آنها از Alo,Zroاستفاده مي شود.
سراميک هاي مغناطيسي: که در آنها ازاکسيدهاي آهن استفاده مي شود.مهمترين کاربرد آنها درتهية عنصرهاي حافظه درکامپيوتر است.
سراميک هاي شيشه اى:وقتي شيشة معمولي پس از تهيه در دماي بالايي قرارگيرد تعداد قابل توجهي از ذرات بلور در آن نشکيل مي شود و خاصيت شکنندگي آن کم مي شود و بر خلاف شيشه هاي معمولي ديگر, ايجاد يا پيدايش شکاف کوچک در آنهاساري نمي باشد.يعني اين شکاف ها خود به خود پيشرفت نمي کنند.از اين نوع سراميک ها براي تهية ظروف آشپزخانه يا ظروفي که براي حرارت دادن لازم باشند,استفاده مي شود که آن را اصطلاحاً پيروسرام مي نامند.
لعابها:
لعابها طيف وسيعي از ترکيبهاي آلي و معدني را در بر مي گيرند.لعاب ربوط به سراميک معمولاً مخلوط شيشه مانندي متشکل از کوارتز,فلد سپار,و اکسيد سرب(Pbo ) است .اين اجزاي را پس از آسياب شدن و نرم کردن به صورت خميري رقيق درميآورند.آنگاه وسيله سراميکي مورد نظر را در اين خميرغوطه ور کرده,وپس از سرد وخشک شدن,آن را درکوره تا دماي معين حرارت مي دهند.
انواع لعابها:
لعاب بي رنگ:اين نوع لعاب که براي پوشش سطح چيني هاي بدلي ظريف بکار مي رود,بي رنگ و شفاف است از مخلوط کلسيم و سيليس و خاک چيني سفيد تهيه مي شود.
لعاب رنگي:براي رنگ آبي از اکسيد مس(CUO),براي رنگ زرداز اکسيد آهن(Feo ) و براي رنگ سبز از اکسيد کروم(cr o ) براي رنگ زرد از کرومات سرب وبراي رنگ ارغواني از ارغواني کاسيون استفاده مي شود.
لعاب کدر:اين نوع لعاب که براي پوشش چپني هاي بدلي معمولي بکار مي روندو از مخاوط Sno وPbo,Sio,Pbo, ,نمک و کربنات سديم تهيه ميشود که آن را پس ازذوب کردن,سردکردن, وپودرکردن, در آب به صورت حمام شيردرمي آورند وشيئي لعاب دادني را در آن غوطه ورمي کنند. نقاشي و حکاکي روي چيني لعابدار:
پس ازلعاب دادن روي چيني,روي آن مطا لب موردنظر را مي نويسند و يا طرح موردنظررا نقاشي مي کنند و دوباره روي آن را لعاب داده ويکبار ديگر حرارت مي دهند.در اين صورت وسيله موردنظر پرارزش تر ونوشته وطرح روي آن بادوام تر مي شود.
ظروف لعابي:
ظروف لعابي درواقع,نوعي ظروف آهني اند که سطح آنها را به منظور جلوگيري از زنگ زدن,ازلعاب مي پوشانند.البته اين نوع ظروف را نبايد زيادگرم يا سرد ويا پرتاب کرد ويا اينکه تحت ضربه قرارداد,زيرا لعاب سطح آنها ترک برداشته ومي ريزد.
انواع چيني:
چيني ها در واقع ازانواع سراميک محسوب ميشوند.و به دو دستة چينيهاي اصل يا سخت وچينيهاي بدلي تقسيم مي شوند.
چيني هاي اصل:
چيني ظرف:که مي توان آن را نوعي شيشة کدردانست.مانند ظرف چيني معروف به سور.از ويژگيهاي اين نوع چيني آن است که لعاب رنگي را به خودميگيرد.
چيني سيليسي:اين نوع چيني که به چيني ليموژمعروف است,درکشورهاي فرانسه,ژاپن,وچين تهيه ميشود.مواد اولية آن خاک چيني سفيد,شن سفيد و فلد سپاراست.
چيني آلومينيم دار:اين نوع چيني به نام چيني ساکس و بايو درفرانسه تهيه ميشود وداراي Alo, ,Sio,Cao است.
چيني هاي بدلي:خميراين نوع چينيها ترکيبي حد واسط ازخميرسفال وخمير چينيهاي ظريف است.درنتيجه سختي آنها ازچينيهاي اصل کمتر است ازاين رو حتماً بايد آنهارا بايد با لعاب پوشانند. اين نوع چينيها خود به دو دسته تقسيم مي شوند:
بدل چينيهاي معمولي که خميرآنها رنگي است وازاين رو,با لعاب کدرپوشانيده مي شود.
بدل چيني ظريف که خميرآنها مانند خميرچيني بي رنگ است اما برخلاف چيني در مقابل نور شفاف نيست.معمولاًسطح اين نوع چيني ها را ازلعاب بي رنگ ورني مانند و شفاف مي پوشانند تا ظاهري مانند چيني اصل پيداکنند.

از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختماني سر و کار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از نوع موجود ...

● اطلاعات اوليه سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي ميشوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بع ...

کلمه سراميک از Clay يا خاک رس گرفته شده است که در لاتين به آن Kerames گفته مي‌شود. اين واژه در اثر کثرت استعمال به سراميک تبديل شده است. سراميکها معمو ...

ديد کلي از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختماني سر و کار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از ن ...

سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي مي‌شوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بعد از قرار گرفتن ...

کاشي و سراميک از محصولات عمده خاک رس و سفال مي باشند کاشي هاي سراميکي سطوح مکان هاي بهداشتي در داخل منازل و همچنين بيمارستانها را به صورت فراگير در بر ...

سراميکها سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي مي شوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بعد از ق ...

باريت ترکيب طبيعي سولفات باريم به فرمول BaSO4 مي باشد که به نام Heavy Spar نيزشناخته مي‌شود که جزو گروه سولفاتها مي‌باشد. نام باريت از واژه يوناني bar ...

دانلود نسخه PDF - سراميک