up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله ستاره ها PDF
QR code - ستاره ها

ستاره ها

دب اکبر ( UMa) خرس بزرگ

▪زمان رسيدن به نصف النهار: ۳۱ فروردين ؛
مساحت : ۱۲۸۰ درجه مربع
دب اکبر همانند صورت فلکي جبار، شايد شناخته شده ترين و پرداستان ترين صورت فلکي محسوب گردد. اين مجموعه نمايانگر يک خرس براي يونانيان باستان و همچنين بومي هاي امريکا بوده است. هفت ستاره روشني که بخش اصلي خرس بزرگ را مي سازد به نام گاوآهن يا گاري (ارابه) معروف است. [در اصطلاح فارسي به آن گاهي يغلاوي و يا آبگردان نيز مي گويند].
ستاره ها
آلفاي دب اکبر به نام دوبه در عربي به معناي «خرس»است ، طيف آن از نوع III Ko با قدر ۸ ۱ و فاصله ۷۵ سال نوري مي باشد. دوبه و مراق (بتا) به نام ستاره هاي راهنما، براي يافتن ستاره قطبي هستند. ستاره زتا ( مئزرياعناق، ستاره وسطي دسته آبگردان) و ستاره ۸۰ خرس بزرگ يا «سها» به نظر جفتي مي رسند، در حالي که هيچ ارتباطي با هم ندارند. مشاهده ستاره سهاي کم فروغ، به وسيله اعراب و بومي هاي آمريکا، به عنوان آزمايش قدرت چشم انسان شناخته گرديده است. و عناق داراي طيف A۲V ، قدر ۳ ۲ و فاصله ۵۹ سال نوري است. سها با طيف A ۵ V قدر ۴ فاصله ۸۲ سال نوري قرار گرفته است.
▪اجرام عمقي آسمان
در صورت فلکي خرس بزرگ، کهکشان هاي بسياري وجود دارد. در فاصله ۱۲ ميليون سال نوري از ما کهکشان مارپيچي M۸۱ (يکي از درخشان ترين کهکشان هاي آسمان) با قدر ۷ قرار گرفته و M ۸۲ کهکشاني خاص با قدر ۸ است که ظاهراً انفجاري غول آسا در مرکز آن در شرق انجام است. M۱۰۱ يک کهکشان مارپيچي دوست داشتني با قدر ۸ مي باشد.
●دجاجه (CYg) قو
زمان رسيدن به نصف النهار: ۱۹ شهريور ؛
مساحت ۸۰۴ درجه مربع
دجاجه صورت فلکي روشن و وسيع است که هم يادآور نام سنتي خود يعني قو بوده و هم اسم غيررسمي اش، صليب شمالي را دارد. اين صورت فلکي که پهنه اي از راه شيري را در تابستان پوشش مي دهد داراي خوشه هاي ستاره اي فراوان به همراه سحابي هاي زيادي مي باشد.
ستاره ها
آلفاي اين صورت فلکي دنب است که در عربي معناي «دم» را مي دهد. ستاره دنب بسيار نوراني و يک ستاره ابرغول ( از نوع A۲ Ia) است که با ما ۱۵۰۰ سال نوري فاصله دارد و قدر ظاهري آن ۳ ۱ است. ستاره بتا يک دو تايي زيبا با نام منقار دجاجه، با فاصله ۳۹۰ سال نوري مي باشد منقار دجاجه با چشم غيرمسلح همانند يک ستاره تکي با قدر ۱ ۳ به نظر مي رسد در حالي که با تلسکوپي کوچک مي توان آن را به رنگ طلايي از نوع k۳III مي باشد به اتفاق همدم آبي ضعيفش در طيف B۹V مشاهده کرد.
▪اجرام عمقي آسمان
M۳۹ يک خوشه باز از قدر پنجم با فاصله ۸۰۰ سال نوري تا زمين شامل ۲۵ ستاره در محوطه اي به قطر ۳۰ دقيقه قوسي است. NGC۶۸۷۱ هم خوشه اي باز با قدر ۵ با ۶۰ ستاره در منطقه اي به قطر ۱۳ دقيقه قوسي و به فاصله ۴۰۰۰ سال نوري تا زمين واقع شده، سحابي تور پرده (۹۵ ۹۲ ۹۶۰NGC ) باقي مانده وسيع يک ابر نواختر بزرگ است که در جنوب ستاره اپسيلون قو واقع است.۷۰۰۰ NGC ، سحابي آمريکاي شمالي مي باشد که در چند درجه اي شرق دنب قرار دارد. در شب هاي خيلي تاريک هر دو را مي توان از درون دوربين هاي دو چشمي يا تلسکوپ هاي کوچک مشاهده کرد.
●دلفين (Del)
زمان رسيدن به نصف النهار : ۲۴ شهريور،
مساحت : ۱۸۹ درجه
دلفين از کوچک ترين صورت هاي فلکي آسمان است که به لحاظ شکل مشخص آن از ديرزمان مورد شناسايي قرار گرفته است. در اساطير خيلي کهن حيوانات، دلفين به عنوان دوست و نجات دهنده خدايان و انسان ها معرفي شده است. براي يافتن صورت فلکي دلفين در آسمان، مي توان ابتدا ستاره آلفاي دجاجه (دنب) را پيدا کرد و سپس در ۳۰ درجه اي جنوب آن و بين ستاره هاي آلفاي عقاب (طاير) و چهارگوش بزرگ اسب بالدار آن را يافت. با کمي تأمل مي توان بدن کماني شکل دلفين را با بخش بادبادکي ريز و همچنين دم آن را به سادگي تشخيص است.
ستاره ها
از ستاره آلفا به نام ذنب الدلفين و بتا به اسم ثاني الدلفين در کاتالوگ منتشره در سال ۱۸۱۴ در رصد خانه پالرمو(۱) نام برده شده است. طيف ستاره آلفا از نوع B۹ v ، قدر ۸ ۳ و به فاصله ۱۷۰ سال نوري از ما قرار گرفته است. ستاره بتا داراي طيف f ۵III ، قدر ۸ ۳ و فاصله ۱۱۰ سال نوري مي باشد.
▪اجرام عمقي آسمان
۶۹۳۴ NGC يک خوشه کروي با قدر ۹ در پهنه اي به قطر ۵ ۱ دقيقه قوسي و فاصله ۵۴۰۰۰ سال نوري است
● دلو ( Aqr) ريزنده آب
رسيدن به نصف النهار: ۱۸ مهر؛
مساحت ۹۸۰ درجه مربع
يکي از صورت هاي فلکي دايرهٔ البروج، دلو مي باشد که شکلي است باستاني در آسمان و تحت نام هاي گوناگون شناخته مي شود. اين صورت فلکي نمايشگر مرد يا پسري است که از کوزه اي آب مي ريزد. در بسياري از اسطوره ها و افسانه ها، از جمله اسطوره سومري، اين چهره گوياي سيل و طوفاني جهاني، پيش از داستان سيل کتاب مقدس بوده است.
ستاره ها
ستاره آلفاي اين صورت فلکي به نام سعد الملک ( به معناي عربي سلطان سعادتمند) ناميده شده و دقيقاً بر روي استواي سماوي قرار مي گيرد. اين ستاره قدر سوم، درخشان ترين کوکب از اين صورت فلکي کم فروغ است. نوع طيف آن G۲Ib در فاصله ۶۸۰ سال نوري از ما قرار دارد.
▪اجرام عمقي آسمان
يک خوشه ستاره اي قابل توجه به نام M۲ با قدر ۷ در چند درجه اي شمال ستاره بتا، در اين صورت فلکي وجود دارد. در همان نزديکي دو سحابي سياره اي مستقرند. سحابي بزرگ تر به شماره ۷۲۹۳ NGC ، که به نام «سحابي حلزوني» معروف است در جنوب غربي ستاره «ساق» (دلتاي دلو) قرار دارد. سحابي ۷۰۰۹ NGC از قدر هشتم که به لحاظ ظاهرش به نام «سحابي زحل» معروف شده ، در جنوب شرقي ستاره «سعد بالع» (اپسيلون دلو) قرار گرفته است.

نور ستاره پس از جمع آوري بوسيله تلسکوپ ، توسط دستگاهي به نام طيف نگار تجزيه مي شود و نتايج آن به صورت عکس يا نوار کامپيوتري ثبت مي شود. اخترشناسان با ...

ستاره بيني بررسي تأثير اجرام سماوي- ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري، زحل، ثوابت گاه عقدتين قمر- بر عالم تحت القمر است. سبق ذهن آن، جهاني زمين – ...

ستارگان اجرامي هستند آسماني که داراي منبع انرژي بوده (به سه صورت انرژي گرانشي ، حرارتي و هسته اي) و اين انرژي را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطيس ...

ستارگان، گويهاي بزرگ حاوي گازهاي داغ و تابنده اند. خصوصيات ستاره نظير رنگ، دما، اندازه و تابندگي توسط جرم آن (مقدار ماده موجود در ان) تعيين مي شوند. خ ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

ستاره شناسان ناسا، ابر پر انرژي از الكترون ها را كه يك خوشه جوان را احاطه كرده است كشف كرده اند. اين ذرات كه داراي انرژي بسيار بسيار زيادي هستند مي تو ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

نزديک ترين ستاره به ما بعد از خورشيد «پروکسيما- قنطورس» نام دارد که در فاصله يي برابر ۲ ۴ سال نوري از ما واقع شده است. اما ميلياردها ستاره يي که در که ...

دانلود نسخه PDF - ستاره ها