up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله ستاره شناسي PDF
QR code - ستاره شناسي

ستاره شناسي

رويدادهاي مهم ستاره شناسي

ستاره شناسان همواره اجرام تازه اي در آسمان ميابند.اکتشافات اغلب ثمره نوآوريها نوين يا بهبود هاي تازه در فن آوري است.مثلا تلسکوپ به جهشي در دانش ما از آسمان منجر شد.و افزايش پيوسته قدرت به اين تجهيزات به افزايش دامنه دانش فضائي ما ادامه ميدهد.تلسکوپهاي امروزي ميتوانند تشعشع را در خارج از دامنه نور مرئي کشف کنند.اين تجهيزات به همراه جمع آوري اطلاعات باعث شدند که در قرن بيستم بيش از کليه قرون گذشته اکتشاف صورت بپذيرد.
● رويدادهاي مهم قبل از ميلاد (تاريخها تقريبي اند)
▪ ۲۰۰۰
ستارگان در صورت فلکي ديده ميشوند.
▪ ۲۱۰
اراتستن اندازه زمين را تعيين ميکند.
▪ ۱۳۰
هيپارخوس فهرستي از ستارگان را تهيه مينمايد.
● بعد از ميلاد
▪ ۱۴۰
بطليموس کتاب المجسطي را مينويسد.
▪ ۸۱۳
المجسطي به عربي ترجمه ميشود.
▪ ۱۰۵۴
اخترشناسان چيني ابرنواختر ثور را کشف کردند.
▪ ۱۵۴۳
کپرنيک اظهار ميکند که زمين حول خورشيد ميگردد.
▪ ۱۶۰۹
کپلر دو قانون اول سيارهاي را مطرح ميکند.
براي اولين بار تلسکوپها بسوي آسمان نشانه رفتند.
▪ ۱۶۱۰
گاليله چهار قمر مشتري را کشف کرده اهله هاي زهره را ثبت مينمايد.
گاليله کتاب پيام آور ستاره اي را منتشر ميکند.
▪ ۱۶۱۱
گاليله وساير منجمان لکه هاي خورشيدي را رويت ميکنند.
▪ ۱۶۱۹
کپلر سومين حرکت قانون سياره اي خود را منتشر ميکند.
▪ ۱۶۵۵
بزرگترين قمر زحل تيتان کشف ميشود.
کريستيان هويگنس ماهيت حقيقي حلقه هاي زحل را شناسائي ميکند.
▪ ۱۶۵۹
براي اولين بار علامتهاي کره مريخ رصد شدند.
▪ ۱۶۶۸
نيوتن اولين تلسکوپ انعکاسي را ميسازد.
▪ ۱۶۸۷
نيوتن کتاب اصول رياضي در فلسفه طبيعي را منتشر ميکند.
▪ ۱۷۸۱
هرشل اورانوس را کشف ميکند.
▪ ۱۷۹۱
هرشل انواع سحابي ها را کشف ميکند و برخي را به عنوان سياره اي بيان ميکند.
▪ ۱۸۰۲
هرشل ستارگان مزدوج را کشف ميکند.جوزف فرانهوفر عينک ساز آلماني خطوط سياهي را در طيف خورشيد مشاهده ميکند.
▪ ۱۸۰۳
چند شهابسنگ در فرانسه سقوط ميکنند و ماهيتشان معلوم ميشود.
▪ ۱۸۴۰
اولين عکس ماه گرفته ميشود.
▪ ۱۸۴۶
نپتون کشف ميشود.
▪ ۱۸۶۳
خطوط تيره اي در طيف ستارگان و خورشيد کشف شده ترکيب شيميائي ستارگان نشان داده ميشود.
▪ ۱۹۰۵-۱۵
اينار هرتز پرونگ و هنري راسل رابطه دماي سطح ستارگان وروشنائيشان را نشان ميدهد.
▪ ۱۹۰۸
هرتز پرونگ غولهاي سرخ و ستارگان کوتوله سرخ را توصيف ميکند.
▪ ۱۹۱۵
وجود ستارگان کوتوله از طريق رصد تائيد ميشود.
▪ ۱۹۲۰
هارلوشيپلي اولين تخمين دقيق اندازه و شکل کهکشان راه شيري را عرضه ميکند.
▪ ۱۹۲۳
ادوين هابل وجود ديگر کهکشانها را در خارج از راه شيري کشف ميکند.
▪ ۱۹۲۹
ادوين هابل نشان ميدهد که کهکشانها درحال دور شدن از همديگرند.
▪ ۱۹۳۰
سياره پلوتن کشف ميشود.
▪ ۱۹۳۱
کارل يانسکي امواج راديوئي منتشر شده از کهکشان راه شيري را کشف کرد.
▪ ۱۹۳۷
اولين تلسکوپ راديوئي بشقابي ساخته ميشود.
▪ ۱۹۵۴
امواج راديوئي منتشر شده برخي از کهکشانها کشف ميشود.
▪ ۱۹۶۲
اولين رصدخانه دوار خورشيدي پرتاب ميشود.اين اولين ماهواره اي بود که مخصوص رصدهاي نجومي ساخته شد.
▪ ۱۹۶۳
کوازارها(اخترنماها) توسط اخترشناسان راديوئي کشف شد.
▪ ۱۹۶۴
آرنورپنزياس و رابرت ويلسون تشعشع مايکروويو زمينه اي را کشف کردند.ستاره شناسان براي تحليل اطلاعات از رايانه استفاده ميکنند.
▪ ۱۹۶۷
اخترشناسان راديوئي ستارگان تپنده را کشف ميکنند.اولين ماهواره براي مطالعه درباره امواج ماورا بنفش و ايکس پرتاب ميشود.
▪ ۱۹۷۰
ستاره شناسان با استفاده از رايانه اجرام سماوي را ثبت ميکنند.
▪ ۱۹۸۳
ايراس (ماهواره ستاره شناسي با اشعه مادون قرمز) براي اولين بار تمام منابع مادون قرمز آسمان را بررسي ميکند.
▪ ۱۹۸۷
ستاره شناسان براي اولين بار فرصت ميابند با تلسکوپهاي جديد و ساير تجهيزات ابر نواختر آ۱۹۸۷ را مطالعه ميکنند.
▪ ۱۹۹۰
تلسکوپ فضائي هابل پرتاب شد.

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

نور ستاره پس از جمع آوري بوسيله تلسکوپ ، توسط دستگاهي به نام طيف نگار تجزيه مي شود و نتايج آن به صورت عکس يا نوار کامپيوتري ثبت مي شود. اخترشناسان با ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

ستاره شناسان ناسا، ابر پر انرژي از الكترون ها را كه يك خوشه جوان را احاطه كرده است كشف كرده اند. اين ذرات كه داراي انرژي بسيار بسيار زيادي هستند مي تو ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

نزديک ترين ستاره به ما بعد از خورشيد «پروکسيما- قنطورس» نام دارد که در فاصله يي برابر ۲ ۴ سال نوري از ما واقع شده است. اما ميلياردها ستاره يي که در که ...

دانلود نسخه PDF - ستاره شناسي