up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله سبزي هاي گلخانه اي PDF
QR code - سبزي هاي گلخانه اي

سبزي هاي گلخانه اي

مديريت تغذيه در سبزي هاي گلخانه اي (2)

تحقيقات اخير نشان داده است که علاوه بر کلسيم، بُر نيز در ترک خوردگي کوتيکولي نقش دارد، به طوري که ۶ ۶(g l) کلريد کلسيم با ۳g l بوراکس روي ميوه هاي ۴۰ تا ۶۰ روزه گوجه فرنگي، اين عارضه را به شدت کاهش مي دهد.
(Dorais et.al,۲۰۰۱). براي جلوگيري از پوسيدگي گلگاه از کاربرد کودهاي نيتروزنه زياد مخصوصاً به صورت آمونيوم بايستي پرهيز کرد، چون آمونيوم در جذب با کلسيم رقابت مي کند (Snyder, ۱۹۹۵). همچنين کلسيم زيادي در ميوه گوجه فرنگي باعث ايجاد لکه هاي طلائي رنگ (Cuticul Cracking) مي شود. افزايش مقدار فسفر ميزان جذب کلسيم را افزايش و در نتيجه لکه لکه شدن ميوه (Gold Fleck) را افزايش مي دهد (Kinet and Peet, ۱۹۹۷).
معمولاً ميوه هاي رسيده که روي آنها خال سفيد (Speckling) وجود دارد و همچنين ميوه هاي با ديواره خاکستري (Blotchy Ripening)، در خاک هاي با نيتروژن زياد و پتاسيم کم بيشتر ديده مي شود؛ (Snyder, ۱۹۹۵, Kinet and Peet, ۱۹۹۷) همچنين نيتروژن زياد باعث لکه هاي رنگي (Gray Wall) در ميوه فلفل، Aloni et.al.۱۹۹۴) و گوجه فرنگي مي شود. نيتروژن زياد گرده افشاني را تحت تأثير قرار مي دهد، بنابراين باعث پوفي شدن (Colour Spotting) ميوه گوجه فرنگي مي شود.
تغييرات ناگهاني EC در ناحيه ريشه مي تواند روي جذب آب و ترکيدگي (Puffiness) ميوه اثر داشته باشد.
براي حل مشکل ترکيدگي در گوجه فرنگي مقدار مس را در محلول غذائي تا ۲ppm بايد بالا برد. همچنين براي جلوگيري از به وجود آمدن ترک هاي ريز (Splitting) مقدار پتاسيم بالا مؤثر است. پتاسيم و فسفر ناکافي باعث سبز مانده يقه ميوه (Minute Cracking) مي شود (Snyder, ۱۹۹۵).
● اثر متقابل عناصر
در يک برنامه کودي، بايد تمام عناصر را به مقدار لازم تأمين کرد و توجه داشت که افزودن يک عنصر به تنهائي تعادل بين عناصر را به هم خواهد زد و زياد يا کم بودن يک عنصر روي جذب ساير عناصر تأثير خواهد گذاشت. به عنوان مثال فسفر زياد در محيط ريشه، رشد گياهان را به دليل توقف در جذب Fe,Zn و Cu کاهش مي دهد. بنابراين اين عناصر با هم اثر آنتاگونيست دارند. پتاسيم زياد در محيط کشت مخصوصاً در سيستم هاي کشت هيدروپونيک و راک وول (Green Shoulder) مي تواند از جذب ساير کاتيون ها مثل Mg يا Ca جلوگيري کند.
همچنين جذب کلسيم يا يون هائي مانند Mg, NH۴ و K تحت تأثير قرار مي گيرد، وجود يون هاي زياد CA, K و NH۴ از جذب Mg جلوگري مي کنند. جذب Mn با کاتيون هاي Ca و Mg تحت تأثير قرار مي گيرد. برخلاف آن Mn زياد در محيط، جذب Fe را کاهش مي دهد. معمولاً روي و مس اثر آنتاگونيستي دارند. علاوه بر آن مس زياد مخصوصاً در محيط اسيدي مي تواند سمي باشد. جذب مولييدن با مقدار سولفات تحت تأثير قرار مي گيرد و معمولاً تنها عنصر کم مصرفي است که کمبود آن در شرايط اسيدي پيش مي آيد. بُر با کلسيم اثر سينرژيک دارد و نقش اصلي را در انتقال کلسيم دارد (Hochmuth,۲۰۰۱).
● کشت ارگانيک
امروزه با توجه به اينکه تغذيه نامتعادل با کودهاي شيميائي مخصوصاً کودهاي ارائه زياد باعث بروز مشکلاتي براي سلامت بشر شده است. بر اهميت تغذيه متعادل و کشت ارگانيک افزوده شده است تا جائي که تحقيقات زيادي روي استفاده از مواد آلي صورت گرفته است. اگرچه اين تحقيقات بيشتر در شرايط مزرعه اي صورت گرفته است ولي مشخص شده است که افزودن موادي مثل کود پرندگان، ملاس، سبوس يولاف، پودر استخوان، پودر خون و جلبک ها در گلخانه به صورت کاربرد خاکي و در برخي موارد به صورت اسيري برگي نويدهائي را داده است. معمولاً گوجه فرنگي به دليل رشد سريع و دوره طولاني پرتوقع هستند.
گوجه فرنگي معمولاً براي حداکثر عملکرد به ۱۱g m۲ ۴ ۸ نيتروژن و مقدار متوسطي از فسفر و پتاسيم نياز دارند. برخي توليدکنندگان سنگ فسفات، پودر جلبک دريائي و پودر حيوانات را به محيط کشتشان مي افزايند. معمولاً غني ساختن خاک از موادغذائي در محيط گلخانه زمان و کار زيادي را مي برد. در حالي که مي توان محصولات ارگانيک گلخانه اي را در محيط هاي بدون خاک نيز کشت کرد، کمپوست جزء اصلي استفاده شده در بسترهاي خاکي است. تحقيقات نشان داده است که اسپري برگي خاصي از سرکه سيب (Apple Cider Vinegar Rockwoo) به نسبت ۱:۱۰۰ گلدهي را که به دليل شرايط خاک يا گلخانه به تأخير افتاده بود، را به جلو مي اندازد. مطالعات نشان داده است که کاربرد لاشه جوجه گوشتي به مقدار ۴ ۴ (Kg m۲) عملکرد را ۲۰% افزايش و باعث توليد ميوه گوجه فرنگي بزرگتر مي شود.
در يک پژوهشي کاربرد kg m۲) ۲ ۲) کود مرغي با کود خوک باعث توليد ۵ ۱۰ (kg m۲) گوجه فرنگي شد. همچنين کود خرگوش يا فاضلاب به مقدار ۴ ۴(kg m۲) باعث توليد ۶ ۹ (kg m۲) گوجه فرنگي شد. در يک مطالعه ديگري پودر ماهي و جلبک دريائي باعث افزايش عملکرد گوجه فرنگي شد (Miles, ۲۰۰۰).
● بررسي برنامه کودي و عناصر غذائي در گياهان
يکي از روش هاي اندازه گيري، بررسي هدايت الکتريکي (EC) محلول است. مزيت اين روش اين است که آسان و سريع است و عيب آن اين است که اين تنها مقدار نسبي نمک محلول کل را نشان مي دهد و مقدار هر يک از عناصر خاص در محلول را نشان نمي دهد. در سيستم NFT مانيتور کردن EC کمک مي کند تا مقدار عناصر را بالا نگه داريم، اما غلظت عناصر به صورت قابل ملاحظه اي از مقدار اپتيمم فاصله خواهد گرفت. در کل بالا و پائين بردن غلظت محلول کودي براساس EC منجر به افزايش يا کاهش عنصري خاص مي شود و ممکن است باعث سميت يا کمبود عناصر مخصوصاً ميکروها شود (Prasad and Kumar, ۲۰۰۱).
روش بهتر براي نشان دادن غلظت عناصر، تجزيه مستقيم محلول براي عناصر خاص است. بهترين روش براي بررسي اثر يک برنامه کودي اين است که گياهان را براي محتويات عناصر موجود در آن تجزيه کنيم که اغلب برگ گياهان بدين منظور استفاده مي شود. معمولاً از برگ هاي بالغ براي تجزيه گياه استفاده مي کنند. معمولاً برگي که کاملاً توسعه يافته است را انتخاب مي کنند. براي گوجه فرنگي برگ پنجم يا ششم از بالا را بدين منظور در نظر مي گيرند.
براي نمونه گيري برگ مورد تجزيه، بايستي چندين نکته را مدنظر قرار داد.
۱) برگ ها به صورت کاملاً تصادفي انتخاب و جمع آوري شوند.
۲) معمولاً ۱۵ تا ۲۰ برگ کافي است.
۳) برگ بايد کامل باشد يعني پهنک برگ به همراه دمبرگ باشد.
۴) برگ ها تميز و عاري از بقاياي سموم باشد.
۵) برگ ها را در بسته هاي کاغذي قرار داده و فوراً به آزمايشگاه فرستاده شود.
۶) بهتر است برگ ها قبل از فرستادن به آزمايشگاه، خشک شود.
برخي محققين مقدار عناصر را براساس وزن خشک بيان مي کنند. فسفر به مقدار ۶۰ ۰% ۲۵ ۰، پتاسيم بيش از ۵ ۱%، نيتروژن ۵% ۲، گوگرد ۵ ۰% ۲ ۰، کلسيم ۵% ۱ و منيزيم ۸ ۰ ۲ ۰ براساس وزن خشک در سبزي هاي گلخانه اي باشد.
علاوه بر نمونه هاي بافت برگي کامل که در بالا شرح داده شد، شيره دمبرگ براي N نيتراته و پتاسيم مي تواند تجربه شود. تجزيه دمبرگ سريع و آسان است و در کنترل کردن نقطه اي عناصر خيلي مفيد مي باشد (HOCHMUTH,۲۰۰۱).
براي بسياري از کشاورزان اين شبهه وجود دارد که آيا مي توان با اسپري برگي يازهاي غذائي گياهان را برطرف کرد. در پاسخ به اين سؤال تحقيقات زيادي صورت گرفته و نتايج نشان داده است که از آنجائي که سيستم ريشه براي عناصر غذائي سازگار شده، ولي برگ ها با پوشش واکسي و کوتيکول پوشيده شده اند، بنابراين مي تواند تنها مقدار مشخصي از عناصر را جذب کند. البته تحقيقات نشان داده است براي عناصري که جذب آنها توسط ريشه مشکل است، اسيري برگي مي تواند مفيد باشد. به طوري که محلول باشي با ۱ml ۵ ۰ از يک محلول آهن ۵% مي تواند مشکل کمبود آهن را که باعث زردي برگ هاي بالائي مي شود، را برطرف نمايد.
● نتيجه گيري
کاملاً واضح است که با برداشت يک محصول، مداري عناصر از خاک يا از محلول غذائي کم مي شود که بايستي با يک مديريت صحيح تغذيه، کمبود اين عناصر را برطرف کرد. ولي بايستي در کنار تغذيه، تمام عوامل مؤثر در رشد محصولات گلخانه اي را مدنظر قرار داد چرا که دما، رطوبت، نور، PH و EC روي جذب عناصر تأثير مي گذارد.

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

● نحوه کشت: پس از انتخاب بذر بايد فکر نحوه کشت باشيم به طور کلي در مقابل ما دو راه براي کشت بذر قرار دارد. يکي کشت مستقيم و کشت به صورت خزانه که از اي ...

بدون شک نام باغ هاي معلق در ليست عجايب هفتگانه جهان را شنيده ايد، باغ هايي که به صورت معلق در بابل قديم وجود داشته است. مارکوپولو هم در سفرنامه خود به ...

احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گل و گياهان زينتي از قرن ۱۷ ميلادي در اروپا آغاز و در سالهاي اخير به منظور استفاده بهينه از مناب ...

دانلود نسخه PDF - سبزي هاي گلخانه اي