up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله سبزيجات PDF
QR code - سبزيجات

سبزيجات

فهرست سبزيجات ايران

به گياهان علفي يکساله که از همه قسمتهاي آن بدون تغيير و تحول به صورت خام استفاده مي شود.
سبزيجات را مي توان به صورت زير دسته بندي کرد:
سبزيجات ميوه اي
سبزيجات ساقه اي
سبزيجات غده اي
سبزيجات برگي
سبزيجات پيازي
کلمها
▪ آرتيشو : cynara scoiymus قسمت خوراکي آن جوانه گل مي باشد طرز تکثير به وسيله پا جوش مي باشديک گياه دائمي است و در هواي خنک خوب رشد مي کند.
▪ اسفناج : spinacia oleraceae اسفناج گياهي دو پايه مقاوم به سرما و در آب و هواي سرد رشد مي کند
▪ باميه : abelmoschus esculentus به آب و هواي گرم نياز دارد
▪ بادمجان : solanum melongena داراي ارقام پاکوتاه , پامتوسط , پامتوسط است و علت تلخي آن به خاطر شرايط بدمحيطي و نيز سولونام است
▪ باقلا : faba vulgaris به خاک رسي نيازدارد براساس نوع مصرف زمان برداشت باقلا متفاوت است
▪ باقلا مصري : lupinus albus
▪ پونه : mentha arvensis
▪ پيازچه : allium fistolosum پياز انتهاي گرد و متورم ولي پيازچه انتهاي استوانه اي دارد و طرز ازدياد آن فقط به وسيله سيرچه مي باشد زمان برداشت موقعي که برگها زرد شوند
▪ پياز : allium cepa عواملي که باعث به گل رفتن پياز . مي شود ۱. درجه حرارتهاي کم (۱۰-۱۵ درجه ) ۲. طول روز کوتاه (۹- ۱۲ساعت ) پياز يک گياه نرعقيم است ونيز يک گياه دوساله است و آبياري هر هفت روز يک بار انجام مي شود . شرايط رسيدن پياز نيز هواي گرم وخشک و شدت نور زياد است
▪ ترخون : Artemisia dracunculus طرز ازدياد ترخون قلمه زدن و تقسيم بوته است به خاک سبک نياز دارد
▪ تره ايراني : allium almpeloparsum
▪ تره فرنگي : allium porrum
▪ تربچه : raphanus sativus var radicola علل پوک شدن غده :حرارت بالا وطول روز بلند , گذر از مرحله رويشي به زايشي, آبياري نامرتب و خشکي هوا اما راههاي پيشکيري از پوک شدن غده انتخاب ارقام مناسب , برداشت به موقع محصول , جلوگيري از هر گونه رشد ( کمبود آب و موادغذايي
▪ ترب سياه : nigra raphanus sativus var
▪ جعفري : petroselinum horten يک گياه سايه دوست است به سرما مقاومت زيادي دارد و نيز به آب زيادي احتياج دارد
▪ خردل : sinapis
▪ ريحان : ocimum basilicum
▪ ريواس : rheum ribes قسمت خوراکي دمبرگها مي باشد پهنک برگ ارزش غذائي ندارد چون داراي ماده سمي Anthrachino مي باشد طرز تکثير به وسيله تقسيم بوته است
▪ رازيانه : foeniculum officinalis
▪ زرشک : berberis vulgaris
▪ سيب زميني ترشي : helianthus tuberosus
▪ سيب زميني : solanum tuberosum عواملي که باعث به گل رفتن سيب زميني مي شود ۱. طول روز بلند است ۲. دماي بالا اما عاملي که باعث توليد غده در سيب زميني مي شود ۱.طول روز کوتاه ۲. دماي پائين مي باشد ونيز جوانه زدن سيب زميني به علت بالا بودن هورمون جيبرلين نسبت به هورمون هاي بازدارنده است.در سيب زميني حالت پروتوژني وجود دارد(مادگي زودتز از گرده مي رسد)
▪ سير : allium sativum
▪ شلغم : oleraceae brassica napus var
▪ شاهي (ترتيزک) : lipidium sativum گياهي سايه دوست است و اگر آن را در سايه بکاريم ديرتر به گل ميرود و از آن بيشتر استفاده مي کنيم
▪ شبدر : trifolium
▪ شنبليله : trigonela
▪ طالبي : var modarus melo cucumis به محض رسيدن ميوه از غلا ف جدا مي شود
▪ کرفس : apium graveolens به آب و هواي معتدل و خنک آب زيادنياز دارد و گياهي سايه دوست است , خاک مناسب ph از ۵.۵ بيشتر باشد و گياهي دوساله ونشائي است
▪ کرفس دمبرگي : var dulce apium graveolens به آب و هواي معتدل و خنک آب زيادنياز دارد و گياهي سايه دوست است
▪ Cynara cardunculis کنگر فرنگي
▪ کاهو : lactuca sativa داراي ماده لاکتوسين که به کاهو اثر خنک کننده مي دهد نياز آبي زياد و نور زياد باعث تلخي در آن مي شود گياهي يک ساله است
▪ کاهو پيچ : var capitata lactuca sativa گياهي يک ساله است
▪ کنگر : gundella tournefortii قسمت خوراکي دمبرگهاي ضخيم آن مي با شد بوسيله بذر تکثير ميابد کنگر فرنگي يک گياه دائمي است ولي در سبزسکاري يکساله است.
▪ کدو : رقمهاي کدو در زير آمده است , خاک مناسب کشت رسي شني است با ph کمي اسيدي
▪ کدو مسمائي : cucurbita pepo خوراکي است
▪ کدو حلوائي : moschata cucurbita خوراکي است
▪ کدو برگ انجيري : ficifalia cucurbita خوراکي نيست مقاوم به بيماري قارچي که در پيوند گلخانه اي استفاده مي شود
▪ کدو تنبل : cucurbita maxima خوراکي است
▪ کلم : brassica oleraceae ويژگيهاي کلي کلمها : به سرما مقاوم هستند به آب زياد ورطوبت بالا نياز دارند براي جوانه . زني به دماي بالاي ۱۲ درجه احتياج دارند اگر دردماي زير ۱۲ درجه نگهداري شوند تبديل به گياهان دائمي مي شوند .
▪ کلم پيچ : brassica oleraceae var copitata عامل به گل رفتن کلم پيچ حرارت کم مي باشد و علت باز شدن برگهاي کلم پيچ دماي بالاست جهت برداشت به موقع آن ميتوان از وسيله هاي refrectur (قندسنج )و نيز بلاريمتر استفاده کرد
▪ کلم بروکسل : gemmifera brassica oleraceae var شبيه کلم گل است ولي رنگ آن سبز است
▪ کلم گل : brassica oleraceae var botrytis فقط اين کلم يکساله است بقيه دو ساله اند و قسمت خوراکي آن گل آذين گوشتي مي با شد اثر درجه حرارت بالا باعث بدمزگي و نامرغوبي کلم گل مي شود
▪ کلم قمري : caulorapa brassica oleraceae var قسمت مورد استفاده کلم قمري ساقه متورم شده آن است علت. خشبي شدن غده در کلم قمري برداشت دير هنگام آن است .
▪ کلم تکمه : از مقدار زيادي برگچه به هم پيچيده تشکيل شده وکلمهاي کلم هاي کوچکي هستند سرما باعث افزايش قند و بهتر شدن مزه آن مي شود
▪ کرفس : apium graveolens
▪ کاسني : cichorium intybus
▪ کرفس دمبرگي : var dulce apium graveolens
▪ گوجه فرنگي : lycopersicum osculentum ارقام مختلف وسترن رد پاکوتاه آلماني , اوروباتا , ردکلور , روت جرز حالت پروتژني دارد و رنگ قرمز آن بخاطر ليکپن است
▪ گشنيز : coriandrum sativum
▪ شويد : anethum graveolens قسمت قابل مصرف برگها و ساقه آن مي باشد
▪ چغندر : beta vulgaris سه نوع چغدر داريم ۱. چغنر قند۲. چغنر علوفه اي ۳. جغندر لبوئي غده چغندر هيپوکوتيل گياه است
▪ خيار : sativus cucurbita علت تلخي خيار به علت کوکور بيتاسين است که که در ريشه توليد وبه ميوه انتقال مي ابد و علت خم شدن ميوه خيار به علت نوسانات رطوبتي است
▪ خيار چنبر : cucumis melo var fle…
▪ خربزه : melo cucurbita به آبو هواي کويري نياز دارد و ph خاک مورد کشت بيش از ۷ است
▪ قارچ : agaricus bisporus داراي قسمتهاي :
Hymenium carpophor spawn volove hif
▪ فلفل : capsicum annum داراي اندازه ورنگ مختلف وعلت تندي آن بخاطر ماده اي بنام کاپسايسين است که در جدار تخمدان بوجود مي آيد بهترين درجه براي سبز شدن ۲۵ درجه سانتيگراد است
▪ فلفل دلمه اي : capsicum onnum فاقد ماده کاپسايسين است که اين ماده علت تندي است
▪ لوبيا سبز : phaseolus vulgaris داراي واريته هاي nanus پاکوتاه و communis پا بلند است
▪ مارچوبه : asparagus officinallis قسمت مصرفي ساقه آن ميباشد طرز تکثير مارچوبه ريزوم وبذر مي باشد ويک گياه دوپايه است ودو نوع مارچوبه داريم سفيد (ترد) وسبز (خشبي)
▪ موسير : allium ascalonicum
▪ نعناع : menta sativa
▪ نخود فرنگي : pisum sativum داراي ارقام آلدرمن و روندو ميباشد
▪ هندوانه : vulgaris cucumis به آب و هواي گرم وخشک و نيزبه آب هواي گرم مرطوب سازگار است و خاک مناسب آن شني و رسي داراي مواد آلي با ph بيش از۵ نياز دارد
▪ هويج : daucus carota قسمت مصرفي ريشه اصلي آن است عامل کج شدن در هويج خاک سفت ونامطلوب است .
آبياري هويج هفته اي يک بار است
▪ يونجه : medicago
▪ يونجه باغي : litus
▪ يونجه زرد : melilotus

براي درست‌کردن سوپي خوشمزه و مقوي، استفاده از ريشه‌هاي سبزيجات مختلف فصل – به شرط آنکه به لحاظ طعم و مزه با هم همخواني داشته باشند – کافي است. در اينج ...

مواد لازم براي ۶ نفر: يک عدد پياز متوسط (خرد شود) يک عدد هويج بزرگ (خرد شود) ۶ عدد لبوي کوچک ۴۰۰ گرم گوجه فرنگي (خرد شود) ۶ عدد سيب‌زميني متوسط (به تک ...

سبزيجات حاصل از نشا را مي توان زودتر از آنهايي که از دانه روئيده اند، برداشت نمود. پرورش دهندگاني که از نشا استفاده مي کنند، مي توانند از بازارهاي اول ...

اگر شما هم دچار يکي از ويروس‌هاي سرماخوردگي رايج شده‌ايد و ناتوان و بيمار چشم انتظار فردي هستيد که سوپي گرم و مقوي برايتان درست کند خودتان دست به کار ...

آموزش کاشت خيار معمولي و درختي در گلخانه ● انتخاب زمان کشت قبل از هر اقدامي در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتي از قبيل آمار هواشناسي منطقه نظرات ...

زيتونها (نام علمي: Olea europaea) شامل تقريباً ۲۰ گونه درختان کوچک از خانواده Oleaceae بوده و در جهان کهن از حوزه درياي مديترانه، شمال افريقا، جنوب شر ...

● بيماري ريزوکتونيايي حبوبات Rizoctonia solani ريزوکتونيا به انواع حبوبات خسارت ميزند منتهي در هر کدام بيماري خاصي ايجاد مي کند. اصولاً اين قارچ بيشتر ...

● تعريف غلات در واقع گونه اي از خانواده گندميان (گرامينه ها) هستند که گياهان علفي تک لپه اي بوده و دانه هاي ريز آنها، مصرف خوراکي دارد. غلات گياهاني ي ...

دانلود نسخه PDF - سبزيجات