up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله ساندويچ پانل PDF
QR code - ساندويچ پانل

ساندويچ پانل

اشنايي با المانهاي ساندويچ پانل (2)

▪ مقاومت در خمش و بار محوري همزمان :
مقاومت خمشي – محوري صفحات ديواري بايستي طبق مقررات فصل ۱۶ آبا و باتوجه به عملکرد ترکيبي ، نيمه ترکيبي و يا غير ترکيبي آنها محاسبه شود .
محدوديت ميلگرد ديوارها طبق بند ۱۶-۴ آبا مي باشد .
چگونگي فولادگذاري ، قرارگيري مفتولها و پوشش بتن :
چگونگي قرارگيري مفتولها در شبکه جوش شده و ميلگردهاي تقويتي بايد مطابق با مقررات فصل ۸ آبا صورت پذيرد .
مهار وصله آرماتورها و شبکه جوش شده طبق مقررات فصل ۱۸ آبا مي باشد .
پوشش بتني روي شبکه جوش شده يا آرماتورها نبايد کمتراز ۱۸ ميليمتر باشد .
▪ بازشوها :
در اطراف بازشوها بايد فولاد تقويتي با سطحي معادل آرماتورهاي قطع شده در هر جهت ، بصورت فولاد متمرکز در همان جهت قرار داده شود .
- در هر ديوار صفحه اي سطح بازشوها نبايد از يک سوم سطح کامل ديوار بيشتر باشد .
فاصله بازشوها تا انتهاي ديوار بايد حداقل ۷۵۰ ميليمتر در نظر گرفته شود ؛ در غير اينصورت بايد تحليل دقيق صفحات با منظور نمودن بازشوها انجام شود .
- در صورت بهره گيري از تحليل مي توان مقادير ذکرشده در بندهاي ۱-۴-۶-۲ و ۱-۴-۶-۳ را تغيير داد .
- معيارهاي طراحي در برابر آثار زمين لرزه :
- حداقل مقاومت مشخصه بتن نبايد از ۲۰MPA کمتر باشد .
براي تأمين شکل پذيري لازم بايد در محل برخورد ديوارهاي باربر اصلي از کلافبندي قائم استفاده شود .
براي تأمين يکپارچگي و انسجام سقف بايد کلافبندي افقي در بالاي ديوارهاي باربر اصلي تعبيه گردد .
کلافبندي هاي قائم و افقي بايد به نحوي طراحي و تعبيه گردند که يک شبکه کلاف پيوسته فضايي تشکيل گردد .
در محل اتصال صفحه سقف به ديوار بايد لايه عايق صفحات حذف و بتن ريزي انجام شود .
براي تأمين يکپارچگي و عملکرد جعبه اي سازه صفحه اي بايد در محل اتصال صفحات ديواري به يکديگر و صفحات ديواري به سقف از ميلگرد دوخت استفاده گردد . تعداد و آرايش اين ميلگردها بايد بر اساس آناليز و يا آزمايشهاي انجام يافته محاسبه گردد .
● مسائل اجرايي – کنترل کيفي
مطالب اين بخش شامل نگهداري صفحات ، ضرورتهاي اجرايي و کنترل کيفي مختص نظام صفحه اي مي باشد .
لازم به توضيح است که تمام دستورالعملهاي اجراي سازه هاي بتن آرمه در اين نوع سازه ها لازم الاجرا مي باشد .
▪ حمل و نقل و نگهداري صفحات :
صفحات بايد در محيط هاي دور از تابش مستقيم اشعه خورشيد و همچنين بارش باران و رطوبت با تغييرات حرارتي شديد نگهداري شوند .
صفحات نبايد در معرض مواد آتش زا يا حرارت که باعث احتراق پلي استايرن گردد نگهداري شوند .
صفحات بايد دور از مواد و شرايط محيطي خورنده فولاد و حلال پلي استايرن نگهداري شوند .
نگهداري صفحات روي يکديگر بايد به گونه اي باشد که جوش شبکه و مفتولها آسيب نبيند .
از بارگذاري و راه رفتن روي صفحات که باعث آسيب به شبکه جوش شده و مفتولهاي قطري مي گردد بايد جلوگيري شود .
▪ اجرا و کنترل کيفي نظام صفحات ساندويچي :
۱) اجراي شالوده :
آرماتورهاي انتظار شالوده ها بايد در هر دو طرف داخل شبکه بندي قرار گرفته و به سمت شبکه جوش شده متمايل باشند .
براي تأمين پوشش داخلي آرماتورهاي انتظار در پشت مسير آنها بايد بوسيله روشهاي مناسب از جمله دستگاه دمنده حرارتي ( HEAT GUN ) ، لايه پلي استايرن در حدود ۱ سانتيمتر ذوب شود تا حداقل پوشش ۲ سانتيمتر تأمين گردد و پشت آرماتورها کاملاً با بتن پاشيدني پر شود .
ميلگردهاي انتظار ديوارها بايد حتماً از نوع آجدار باشد .
ميلگردها در شناژ قائم بايد تا کف شالوده ادامه پيدا کنند .
۲) نصب صفحات ديوار و اتصالات :
در محل اتصال دو صفحه عمود بر هم آرماتورهاي اتصال U شکل بايد به صورتي روي هم قرار گيرند تا تشکيل خاموت بسته بدهند .
ميلگردهاي اتصال L ، U بايد ترجيحاً بين شبکه جوش شده و لايه عايق قرار گرفته و به شبکه جوش شده بچسبند .
نحوه قرارگيري تار و پود شبکه اتصال ( مش تقويت ) دو صفحه بايد به گونه اي باشد که حداکثر ضخامت بتن پوششي براي ديوار بدست آيد .
در محل اتصال صفحات ديواري يا شالوده بايد ۵ سانتيمتر از پلي استايرن حذف شده و جاي آن با بتن پر شود .
در محل بازشوها ( درب و پنجره ) بايد پوشش ۲ سانتيمتر بتن اطراف ميلگردهاي تقويتي دورتادور بازشوها کاملاً رعايت شود .
سيستم تأسيسات مکانيکي در سازه هاي صفحه اي ترجيحاً روکار باشد .
در صورت توکار بودن سيستم تأسيساتي ، لوله هاي آب بايد از جنس پليمري مناسب باشد .
بهتر است مسير عبور لوله هاي تأسيسات قبلاً توسط اسپري يا ماژيک بر روي پلي استايرن نشانه گذاري شود ، سپس توسط روشهاي مناسب ازجمله دمنده حرارتي مقداري از پلي استايرن در اين ناحيه ذوب شود و لوله از داخل شيار عبور کند و به هيچ وجه نبايد لوله هاي تأسيساتي باعث کاهش ضخامت بتن پاشيدني شود .
در تمامي لوله هاي آب گرم در سيستم توکار بايد پلي استايرن اطراف لوله به فاصله حدود ۲ سانتيمتر برداشته شود بطوريکه لوله آب گرم باقشري از بتن دورتادور خود احاطه گردد .
محل اتصال مهارهاي افقي و پانل بايستي حداقل سطح مقطع را اشغال کند تا ناحيه بدون بتن به کمترين مقدار ممکن برسد . ( استفاده از مقطع دايره شکل توصيه مي شود.)
بايد همزمان با کار نصب تأسيسات ، نقشه اجرايي از تأسيسات توکار تهيه شود تا در صورت بروز مشکلات احتمالي ، محل و مسير تأسيسات مشخص باشد تا در آينده تخريب اضافي صورت نگيرد .
۳) نصب صفحات سقف و اتصالات :
نصب صفحات سقف ترجيحاً پيش از بتن پاشي ديوارها اجرا شود .
در قالب بندي سقف ها بايد فاصله ۲ سانتيمتري بين تخته قالب بندي و شبکه ميلگرد جوش شده رعايت شود و به هيچ عنوان نبايد قالب به شبکه ميلگرد جوش شده بچسبد .
در وسط دهانه تيرها اجراي خيز منفي به مقدار ۲۰۰ ۱ طول دهانه توصيه مي شود .
مجموعه داربست بايد استحکام کافي جهت تحمل بارهاي ثقلي سقف در حين اجراي بتن ريزي کليه سطوح و همچنين نيروهاي باد را داشته باشد .
۴) بتن پاشي و بتن ريزي ديوارها و سقف ها :
در عمليات بتن پاشي به هيچ عنوان نبايد به دليل نصب قرنيز ضخامت بتن پايين ديوار کم شود . استفاده از قرنيز چوبي و نصب آن بعد از اتمام نازک کاري توصيه مي شود .
در ساختن بتن ، پيمانه کردن وزني مصالح ارجح است .
ساخت بتن با توجه به طرح اختلاط الزاماً بايد توسط همزن هاي خودکار صورت گيرد و استفاده از روشهاي دستي منع شده است .
مواد و مصالح برگشتي از عمليات بتن پاشي نبايد مجدداً استفاده شود .
به علت ضخامت کم بتن در سازه هاي صفحه اي و تبادل حرارتي محيط با بتن ، مي بايست توجه ويژه اي به محافظت و عمل آوري بتن شود . عمل آوردن بايد بلافاصله بعد از پاشش آن آغاز شود .
در صورتيکه بتن از دستگاه بتن ساز تهيه مي شود ، حداکثر بايد در طول مدت ۹۰ دقيقه مورد استفاده قرار گيرد ؛ اين زمان براي شرايط آب و هوايي گرم ( دماي بالاي ۲۵ درجه ) ، ۴۵ دقيقه است . براي بتن هاي خاص با مواد افزودني يا پوزولان ، زمان هاي فوق مطابق با نوع و ميزان آن مواد تعيين مي شود اما در هيچ حالت اين مدت ا ز ۱۲۰ دقيقه پس از اختلاط نبايد بيشتر شود .
عمليات بتن پاشي در شرايط آب و هوايي زير متوقف مي شود :
الف ) وزش بادهاي شديد به نحويکه از اجراي مناسب بتن پاشي ممانعت کند يا باعث جدايي دانه ها و در نتيجه کاهش مقاومت شود ؛ طبعاً بتن پاشي در فضاي درون ساختمان بدون اشکال خواهد بود .
ب ) درجه حرارت محيط ، شرايط بند ۱-۲-۳-۲-۹ را ارضاء نکند .
ج ) باران باعث شسته شدن يا پوسته شدن سطح بتن پاشي تازه شود .
در صورت امکان کل ضخامت ديوارها يک لايه پاشيده شود .
در جاهايي که يک لايه بتن توسط لايه ديگري پوشانده مي شود ابتدا بايد اجازه داد لايه کمي سخت شده سپس تمامي مصالح شل ، ناهمواري و زيادي و مصالح بازگشتي که به سطح کار چسبيده است توسط جاروب خراشيدن يا وسايل ديگر برداشته شود ؛ سپس سطح مزبور با جريان سريع هوا – آب که از نازل خارج مي شود تمييز شود . در نهايت سطح کار بايد بطور کامل توسط يک چکش نواخته شود تا مخلهاي سست که ناشي از حفره هاي تشکيل شده از مصالح بازگشتي يا عدم پيوستگي بتن پاشي هستند مشخص شده و حذف گردند .
عدد اسلامپ کم باعث اتلاف بيش از حد مصالح شده و عدد اسلامپ بيشتر مي تواند باعث رواني مصالح روي سطح يا ريزش مصالح گردد ؛ لذا محدوده اسلامپ مطابق بند ۱-۲-۳-۲-۶ براي بتن پاشيدني مي بايد رعايت شود .
به منظور توزيع يکنواخت بتن پاشيدني و کاهش اثر گلوله شدن ، نازل تقريباً عمود بر سطح ديوار تا حدود ۱۵ درجه قرار داده مي شود و بطور محوري به صورت يکنواخت با يک رشته از حرکتهاي بيضوي يا دايره اي شکل کوچک گردانده مي شود .
حرکت نازل بصورت جلو به عقب زاويه برخورد را عوض مي کند و باعث اتلاف مصالح مي شود .
نازل هرگز نبايد بيش از ۴۵ درجه از سطح مورد نظر زاويه بگيرد . در صورتيکه نازل با زاويه خيلي بيش از عمود بر سطح قرار گيرد ، بتن پاشيدني چين مي خورد و ايجاد سطوح ناهموار و بافت موجي مي کند . اين کار علاوه بر ضايع کردن مصالح ، باعث تخلخل و غير يکنواختي بتن پاشيده شده نيز مي شود .
بتن پاشي هرگز نبايد به کنج ختم شود .
زاويه نازل نسبت به سطح ديوار بايد حدود ۹۰ درجه باشد در غير اينصورت مصالح بازگشتي افزايش و تراکم و مقاومت بتن تا حد محسوسي کاهش مي يابد . در داخل کنجها پاشش روي نيمساز انجام مي شود تا اتلاف مصالح و تخلخل به حداقل برسد .
فاصله بهينه نازل تا سطح مورد پاشش بين ۵۰ تا ۸۰ سانتيمتر مي باشد . در صورتيکه فاصله از اين مقدار بيشتر شود باعث افزايش مصالح بازگشتي و کاهش مقاومت و تراکم خواهد شد . در صورتيکه فاصله از اين حدود کمتر شود باعث افزايش مصالح بازگشتي خواهد شد ولي کاهش تراکم و مقاومت را در پي نخواهد داشت . بايد توجه داشت که در اثر اين کاهش فاصله ، شخص بتن پاش در معرض اصابت ذرات بازگشتي مي باشد .
به عنوان يک ارزيابي چشمي اگر بتن پاشيدني روي شبکه ميلگرد جوش شده بچسبد نشان دهنده دور بودن بيش از حد نازل و يا کم بودن سرعت آن است . جمع شدن تدريجي بتن در پشت شبکه نشان دهنده بتن پاشي صحيح مي باشد .
بتن پاشي ديوار نبايد از بالا به پايين صورت پذيرد ، اين عمل تا حدود ۶۰ تا ۸۰ سانتيمتري از بالاي ديوار ادامه يافته . عمل بتن پاشي از کنج ديوار و سقف به سمت پايين انجام مي گيرد .
يک لوله دمنده هوا در طول عمل پاشش بايستي مورد استفاده قرار گيرد تا از انباشتگي مصالح روي سطوح جلوگيري نمايد . در صورتيکه امکانات استفاده از اين سيستم وجود نداشته باشد بايد يک تخته چوبي يا يونوليت جلوتر از بتن پاشي حرکت کند تا مواد اضافي از بتن پاشي روي ديوار نچسبد .
مهارت فرد بتن پاش در کيفيت و مقاومت و تخلخل و تراکم بتن پاشيدني بسيار موثر مي باشد ، لذا بايد قبل از شروع بتن پاشي به فرد پاشنده بتن آموزش لازم داده شود و سپس مورد آزمايش قرار گرفته و از نمونه هاي پاشيده شده توسط وي مغزه گيري و ديگر آزمايشات بعمل آيد تا نحوه پاشيدن وي اصلاح گردد .

پانل روشي است که هم به عنوان روش اصلي و هم به صورت روش تکميلي استفاده مي­شود. کمتر پروژهي آينده ­پژوهي را مي توان يافت که پانل در آن جايي نداشته باشد. ...

با توجه به وسعت کشور ايران و شرايط اقليمي متفاوت در نواحي مختلف اين سرزمين لازم است روشهاي ساختمان سازي متناسب با ويژگيهاي خاص منطقه اي تدوين و به مور ...

شهر «مل مو» در کشور سوئد از جمله شهرهايي است که برنامه هاي توسعه بسيار دقيقي در آن اجرا شده است. به طوري که پس از بررسي هاي فراوان و دقيقي که به وسيله ...

نياز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از روش ها و مصالح جديد به منظور افزايش سرعت ساخت سبک سازي افزايش عمر مفيد ونيز مقاوم نم ...

● اطلاعات اوليه سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي ميشوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بع ...

دانلود نسخه PDF - ساندويچ پانل