up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله سازه لوله PDF
QR code - سازه لوله

سازه لوله

برج با سازه لوله با مهار بندي داخلي

لوله خارجي را ممکن است يا با افزودن عناصر قطري در صفحه هاي خارجي تقويت نمود و يا آن را از داخل با اضافه نمود ديوار هاي برشي يا هسته هاي داخلي تقويت کرد. در قسمت هاي زير چند روش براي مهار بندي داخلي بررسي مي گردند.
لوله با ديوارهاي برشي موازي:
ديوار لوله اي خارجي را مي توان با ترکيب نمودن ديوارهاي برشي داخلي در نقشه افقي سازه تقويت کرد. ديوار هاي لوله خارجي را مي توان مانند بال هاي يک تير تشکيل شده از اعضاء متصل به هم از اين تجسم نمود که در آن ديوارهاي برشي جان تير را تشکيل مي دهند. تنشها در ديوارهاي لوله خارجي اساساً محوري مي باشند زيرا لنگي برش در اين سيستم حداقل مي باشد.
لوله در لوله:
با به کار بردن هسته نه فقط براي بارهاي وزن بلکه همچنين براي تحمل بار هاي جانبي سختي سيستم لوله تو خالي به مقدار خيلي زيادي افزايش مي يابد. سازه کف لوله هاي خارجي و داخلي را به يکديگر متصل مي کند و همگي در مقابل نيرو هاي جانبي به صورت واحد و مشترک عمل مي نمايند.
واکنش يک سيستم لوله در لوله در مقابل بار هاي جانبي مشابه واکنش ساده مرکب از قاب صلب و ديوار برشي است. اما لوله قابي خارجي خيلي سخت تر از قاب صلب مي باشد.
لوله خارجي بيشتر بار جانبي را در قسمت بالا ساختمان مقاومت مي کند، در صورتي که هسته بيشتر بار را در قسمت پائين ساختمان تحمل مي نمايد.
روش لوله در لوله در ساختمان ۳۸ طبقه برانسويک در شيکاگو و ساختمان ۵۲ طبقه شماره ۱ ميدان شل در هوستون به کار رفته است.
با به کار بردن يک سيستم سه لوله اي تو در تو ، طراحان يک ساختمان ۶۰ طبقه اداري در توکيو سيستم لوله در لوله را يک قدم به جلو بردند. در اين سيستم لوله خارجي به تنهايي بارهاي باد را تحمل مي نمايد، ولي هر سه لوله که بوسيله سيستم هاي کف(ديافراگم ها) به يکديگر متصل شده اند در تحمل بارهاي زلزله که عامل مهمي در ژاپن مي باشد شرکت کرده و روي يکديگر اثر متقابل دارند.
لوله اصلاح شده :
سيستم لوله اي در مورد ساختمان هاي با نقشه افقي دايره و تقريبا مربع بيشترين بازده را دارد. ساختمان هايي که از اين شکل ها منحرف مي شوند، در موقع استفاده از سيستم هاي لوله اي ملاحظات سازه اي ويژه اي را لازم دارند. دو مثال زير چنين شرايطي را تشريح مي کند.
لوله قابي توأم با قاب هاي صلب :
شکل شش ضلعي ساختمان ۴۰ طبقه اداري در شارلوت واقع در ايالت کارولايناي شمالي طراحان را وادار کرد تا روش لوله اي را اصلاح کنند، گوشه هاي تيز اين ساختمان شش ضلعي لنگي برش زيادي را نشان داد که استفاده موثر از سيستم لوله اي را غير ممکن مي ساخت .
اضافه نمودن قاب هاي صلب در جهت عرض ساختمان موجب گرديد که ديوارهاي خارجي به يکديگر متصل شوند، بدين ترتيب ديوارهاي انتهايي در دو انتهاي مثلثي شکل ساختمان به وسيله قاب هاي صلب تقويت گرديدند. با متصل کردن و بستن ديوار هاي پيراموني به يکديگر سيستم لوله اي موثري بدست آمد.
لوله در نيم لوله:
نقشه افقي نا منظم ساختمان ۳۲ طبقه بانک ملي و ستون پنسيلوانيا در پيتسبورگ موجب راه حل ويژه ديگري در طرح لوله اي گرديد، در اغلب ساختمان هاي لوله اي عمل لوله اي به وسيله ديوار هاي خارجي ايجاد مي گردد اما در اين ساختمان، دو هشت ضلعي متقاطع يک لوله سازه اي در قسمت مرکزي ساختمان تشکيل مي دهند.
دو قسمت انتهايي ساختمان به وسيله سيستم هاي قاب – ديواري ناوداني شکل تقويت مي شوند. نيروهاي جانبي (در اينجا باد) مشترکا به توسط لوله داخلي و ديوارهاي انتهايي ناوداني شکل بسيار بزرگ مقاومت مي گردند.
لوله هاي دسته شده:
آخرين پيشرفت در طرح روش لوله هاي دسته شده مي باشد. اين روش براي ساختمان سيرز در شيکاگو به کار برده شده که در حال حاضر بلندترين ساختمان دنياست.
لوله قابي خارجي در اين روش به وسيله ديافراگم هاي عرضي داخلي در هر دو جهت تقويت مي گردد. بدين ترتيب مجموعه اي از لوله هاي حجره اي تشکيل مي شود. هر يک از اين لوله هاي مستقلاً قوي هستند، بنابراين ممکن است آنها را به هر شکلي دسته کرد و در هر ترازي قطع نمود.برتري ديگر سيستم لوله هاي دسته شده در محصور کردن سطوح بسيار وسيع طبقات قرار دارد .
ديافراگم هاي داخلي در موقع مقاومت نيروهاي برشي مانند جان هاي يک تيره طره اي عظيم عمل مي کنند و در نتيجه لنگي برش را به حداقل مي رسانند. به علاوه اين ديافراگم ها در تحمل خمش نيز سهيم مي باشند.
ديافراگم هايي که موازي بارهاي جانبي هستند(يعني جان هاي تير) برش را جذب مي کنند و در نتيجه در نقاط تلاقي با ديوارهاي عمود بر آنها (يعني بال ها) نقاط شش حداکثر ايجاد مي شود که نشان دهنده عمل جداگانه هر يک از لوله ها مي باشد، به اختلاف توزيع تنش محوري با حالتي که هيچ تقويت کننده داخلي وجود ندارد يعني فقط يک لوله تنها باشند توجه کنيد. با وجود اينکه تا حدودي لنگي برش رخ مي دهد، ديافراگم هاي قائم سعي بر توزيع يکنواخت تنش هاي محوري دارند. ولي انحراف از رفتار لوله اي ايده آل که با خطوط منقطع در شکل نشان داده شده به نظر نمي رسد که قابل ملاحظه باشد.

محلولها ، مخلوطهايي همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فيزيکي آنها طبقه بندي مي کنند محلولهاي گازي ، محلولهاي مايع و محلولهاي جامد. بعضي از آلي ...

محلولها ، مخلوطهايي همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فيزيکي آنها طبقه بندي مي‌کنند محلولهاي گازي ، محلولهاي مايع و محلولهاي جامد. بعضي از آلي ...

دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضاي مرتبط با آن تشکيل مي شود. لوله گوارش يک لوله پيچ خورده به طول حدود ۷ متر است که غذا در حين هضم شدن از آن عبور مي کن ...

بتن خود تراکم ، شامل بازه گسترده اي از طرح هاي اختلاط مي باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم براي کاربري هاي خاص دارا مي باشند . اگرچه مقاومت هم چنان ...

سازه هاي ماکاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، که مصالح استفاده شده در آنها تنها ماکاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس کوچکتر نسبت به سازه هاي ...

سازه هاي ماکاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، که مصالح استفاده شده در آنها تنها ماکاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس کوچکتر نسبت به سازه هاي ...

● بادبندهاي برون محور (EBF) و برخي ايرادات در طراحي اين بادبندها نوع جديدي از بادبندها که به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خا ...

نياز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از روش ها و مصالح جديد به منظور افزايش سرعت ساخت سبک سازي افزايش عمر مفيد ونيز مقاوم نم ...

دانلود نسخه PDF - سازه لوله